Demander à Google

Vous avez cherché: kravspecifikationer (Suédois - Slovaque)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Slovaque

Infos

Suédois

kravspecifikationer

Slovaque

špecifikácie

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

Bilaga II innehåller kravspecifikationer för internationella trafikhuvudleder.

Slovaque

Príloha II obsahuje podmienky pre hlavné medzinárodné dopravné tepny.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

Utarbetande av kravspecifikationer tillsammans med berörda libyska myndigheter.

Slovaque

vypracovanie referenčného rámca spolu s príslušnými líbyjskými orgánmi,

Dernière mise à jour : 2014-11-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

Främjande av utkontraktering av en teknisk undersökning och utveckling av kravspecifikationer samt främjande av förfarandet för kontraktstilldelning för motsvarande byggprojekt.

Slovaque

uľahčenie zadávania technického prieskumu externým subjektom a tvorby referenčného rámca a uľahčenie zadávania zákaziek na realizáciu jednotlivých projektov výstavby,

Dernière mise à jour : 2014-11-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

Främjande av utkontraktering av en teknisk undersökning och utveckling av kravspecifikationer och främjande av förfarandet för kontraktstilldelning för motsvarande saneringsprojekt.

Slovaque

uľahčenie zadávania technického prieskumu externému subjektu a tvorby referenčného rámca a uľahčenie zadávania zákazky na realizáciu jednotlivých projektov obnovy,

Dernière mise à jour : 2014-11-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

Främja utarbetandet av kravspecifikationer och av förfarandet för att tilldela ett kontrakt till ett företag som ska tillhandahålla konferensorganisation, offentlig kommunikation och dokumentation.

Slovaque

uľahčenie vypracovania referenčného rámca a postupu zadania zákazky spoločnosti, ktorá zabezpečí konferenčné služby, komunikáciu s verejnosťou a dokumentáciu.

Dernière mise à jour : 2014-11-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

Främjande av utkontraktering av en teknisk undersökning och utveckling av kravspecifikationer och främjande av förfarandet för kontraktstilldelning för motsvarande omplacerings-/transportprojekt.

Slovaque

uľahčenie zadávania technického prieskumu externým subjektom a tvorby referenčného rámca a uľahčenie zadávania zákaziek na realizáciu jednotlivých projektov premiestnenia/prepravy,

Dernière mise à jour : 2014-11-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

Myndigheter på lokal, regional, nationell och europeisk nivå kan fungera som finansiärer och kan uppmuntra utvecklingen av dialogplattformar genom prioriteringar och kravspecifikationer i sina förslagsinfordringar.

Slovaque

Orgány na miestnej, regionálnej, celoštátnej a európskej úrovni môžu konať ako poskytovatelia finančných prostriedkov a podporiť rozvoj platforiem pre dialóg na základe priorít a referenčného rámca svojich výziev na predkladanie návrhov.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

3. Om det planeras ett program med informationsåtgärder eller säljfrämjande åtgärder som berör flera medlemsstater, skall medlemsstaterna samordna sina olika kravspecifikationer och inbjudningar att lämna förslag så att dessa blir förenliga.

Slovaque

3. Tam, kde sa plánuje informačný a/alebo propagačný program zahŕňajúci viac ako jeden členský štát, príslušné členské štáty spolupracujú pri vypracúvaní kompatibilných podmienok a výzev na predloženie návrhov.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

3. Om ett program med säljfrämjande åtgärder som berör flera medlemsstater planeras, skall dessa samordna sig för att upprätta kravspecifikationer och inbjudningar att inkomma med förslag som är förenliga med varandra.

Slovaque

3. Tam, kde sa plánuje propagačný program v záujme viac ako jedného členského štátu, príslušné členské štáty spolupracujú pri zostavovaní zlučiteľných špecifikácií a žiadostí o predloženie návrhov.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

Kravspecifikationer: Dokument eller serie dokument som innehåller uppgi er om upphandlingsförfarandets (även tekniska specifikationer) villkor, organisation och innehåll.

Slovaque

Uchádzač: Hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

1. För genomförandet av de åtgärder som avses i artikel 2 c och på grundval av kommissionens riktlinjer skall varje berörd medlemsstat utarbeta kravspecifikationer och genomföra ett offentligt anbudsförfarande för urval av det organ som skall genomföra det program som medlemsstaten åtar sig att delfinansiera.

Slovaque

1. Ak neexistujú informačné programy pre jednu alebo pre viacero činností uvedených v článku 2 c), predkladané organizáciami uvedenými v článku 6, vypracuje každý zainteresovaný členský štát na základe usmernení vypracovaných Komisiou svoju špecifikáciu a zvolí si formou verejnej výzvy na predloženie ponúk realizačný orgán pre ten program, ktorý sa zaviaže čiastočne financovať.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

g) Kostnader för utarbetandet av kravspecifikationer för kvalitetsprodukter, studier i fråga om teknik och genomförbarhet, förslag i fråga om klassificering och kravspecifikation för företagen och för hur kvalitetsprodukterna skall presenteras.

Slovaque

g) Výdavky na prípravu registrov kvality, technických štúdií, štúdií realizovateľnosti projektu pre určenie charakteristík a/alebo normalizáciu tovaroznaleckých vlastností a na prezentáciu kvalitných výrobkov

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

Förstainstansrätten fastställde däremot att Eurocontrols verksamhet i form av rådgivning till nationella myndigheter, som tog sig uttryck i bistånd vid formuleringen av kravspecifikationer i samband med offentlig upphandling eller vid urvalet av de företag som deltar i upphandlingen, utgjorde ett erbjudande av tjänster på en marknad som även privata företag med specialkunskap på området kan agera på.

Slovaque

Preto, ak je známe, že dohoda majúca za cieľ obmedziť súbežné obchodovanie sa má v zásade považovať za dohodu majúcu za cieľ obmedziť hospodársku súťaž, je tomu tak iba v rozsahu, v akom možno predpokladať, že zbavuje konečných spotrebiteľov týchto výhod.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

2. I det anbudsförfarande som anges i punkt 1 och som skall inbegripa all den information som är nödvändig för genomförandet (noggranna kravspecifikationer) skall hänsyn tas till de tekniska kraven i bilagan.

Slovaque

2. Výberové konanie uvedené v odseku 1, ktoré bude obsahovať všetky informácie potrebné na jeho implementáciu (podrobné technické špecifikácie), bude brať do úvahy minimálne technické špecifikácie definované v prílohe.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

De är särskiljbara, verifierbara, registrerade i uppdragstagarens bokföring och fastställda enligt de redovisningsstandarder som anges i kravspecifikationen och kontraktet.

Slovaque

dajú sa identifikovať, overiť, vykázať v účtovníctve dodávateľa a určiť v súlade s účtovnými normami uvedenými v technických špecifikáciách a v zmluve;

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

Den eller de berörda medlemsstaterna ska granska alla förslag till program och deras förenlighet med den här förordningen, med riktlinjerna enligt artikel 5 och med kravspecifikationerna.

Slovaque

Príslušný(-é) členský(-é) štát(-y) posúdi(-a) vhodnosť navrhnutých programov a preskúma(-jú) ich súlad s týmto nariadením, usmerneniami vypracovanými podľa článku 5 a zodpovedajúcimi špecifikáciami.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

Om det saknas program för den inre marknaden för en eller flera av de informationsåtgärder som avses i artikel 2.1 b framlagda i enlighet med artikel 6.1 ska den eller de berörda medlemsstaterna på grundval av kommissionens riktlinjer enligt artikel 5.1 utarbeta ett program och motsvarande kravspecifikationer och genomföra ett offentligt anbudsförfarande för att utse det organ som ska få ansvaret att genomföra det program som medlemsstaten eller medlemsstaterna åtar sig att delfinansiera.

Slovaque

Ak neexistujú programy, ktoré sa majú uskutočňovať na vnútornom trhu, pre jednu alebo pre viaceré akcie uvedené v článku 2 ods. 1 písm. b) predložené v súlade s článkom 6 ods. 1, zainteresovaný(-é) členský(-é) štát(-y) zadefinuje(-ú) na základe usmernení uvedených v článku 5 ods. 1 program a zodpovedajúcu špecifikáciu a zvolí(-ia) prostredníctvom verejnej súťaže orgán zodpovedný za vykonanie programu, ktorý sa zaviaže(-u) spolufinancovať.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

Enligt de franska myndigheterna berör inbjudan endast företag inom jordbrukssektorn och kravspecifikationen presenteras endast som ett exempel på de villkor enligt vilka stöden skulle kunna utbetalas till företag inom sektorn för fiske och vattenbruk.

Slovaque

Podľa francúzskych orgánov sa táto výzva na predkladanie návrhov týka iba podnikov pôsobiacich v odvetví poľnohospodárstva a špecifikácie sú uvedené iba „ako príklad“ podmienok, za ktorých sa poskytuje pomoc podnikom pôsobiacim v odvetví rybolovu a akvakultúry.

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

I detta fall uppgav Corsica Ferries den 12 november 2007 som det datum då tjänsterna kunde börja tillhandahållas, medan kravspecifikationen angav att tjänsterna skulle inledas från och med den 1 juli 2007 [105].

Slovaque

V tomto prípade spoločnosť Corsica Ferries vo svojej ponuke navrhovala začať s prevádzkou služieb 12. novembra 2007, pričom v technickej špecifikácii sa vyžadovalo začatie prevádzky od 1. júla 2007 [105].

Dernière mise à jour : 2014-11-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK