Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di ohjelmaesitteiden da Finlandese a Italiano

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Finlandese

Italiano

Informazioni

Finlandese

Ohjelmaesitteiden lopullisten ehtojen julkistaminen

Italiano

Pubblicazione delle condizioni definitive relative al prospetto di base

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Toimivaltaisen viranomaisen verkkosivustossa direktiivin 2003/71/EY 14 artiklan 4 kohdan mukaisesti julkaistussa hyväksyttyjen esitteiden ja ohjelmaesitteiden luettelossa on oltava maininta siitä, miten kyseiset esitteet ja ohjelmaesitteet on julkistettu ja mistä ne ovat saatavilla.

Italiano

L'elenco dei prospetti e dei prospetti di base approvati, pubblicato sul sito web dell'autorità competente conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE, menziona in che modo i predetti prospetti sono stati messi a disposizione del pubblico e dove li si può ottenere.

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Ainoastaan seuraavat arvopaperiryhmät voidaan sisällyttää eri arvopaperilajien liikkeeseenlaskua koskevaan ohjelmaesitteeseen ja siihen liittyviin lopullisiin ehtoihin:

Italiano

Solo le categorie di strumenti finanziari enumerati in appresso possono essere oggetto di un prospetto di base relativo all’emissione di vari tipi di strumenti finanziari, nonché delle relative condizioni definitive:

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Asiakirjat, jotka sisältävät tietoja, jotka voidaan sisällyttää esitteeseen tai ohjelmaesitteeseen tai sen muodostaviin asiakirjoihin, on laadittava direktiivin 2003/71/EY 19 artiklan säännösten mukaisesti.

Italiano

I documenti contenenti le informazioni che possono essere incluse mediante riferimento nel prospetto o nel prospetto di base o nei documenti che lo compongono sono redatti conformemente all’articolo 19 della direttiva 2003/71/CE.

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Direktiivin 2003/71/EY 14 artiklan 2 kohdan a alakohdan noudattamiseksi arvopaperiesite tai ohjelmaesite on julkistettava yleisluonteisessa tai talousalan sanomalehdessä, joka ilmestyy koko valtion alueella tai useilla alueilla.

Italiano

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/71/CE, la pubblicazione del prospetto o del prospetto di base viene effettuata su un giornale generalista o finanziario a diffusione nazionale o sovraregionale.

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Eri arvopapereita koskevat tiedot on eriteltävä selvästi ohjelmaesitteessä.

Italiano

Le informazioni sui diversi strumenti finanziari contenute nel prospetto di base vengono chiaramente separate.

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Esitteissä ja ohjelmaesitteissä annettavien vähimmäistietojen mukauttaminen

Italiano

Adattamento delle informazioni minime fornite nei prospetti e nei prospetti di base

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Jos arvopaperien tarjoamiseksi yleisölle laadittu esite tai ohjelmaesite on saatavilla liikkeeseenlaskijoiden, rahoituksenvälittäjien tai säänneltyjen markkinoiden verkkosivustossa, näiden on ryhdyttävä toimiin sen varmistamiseksi, että tietoja ei suunnata niiden jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden asukkaille, joissa arvopapereita ei tarjota yleisölle, esimerkiksi asettamalla verkkosivustoon vastuuvapauslausekkeen, jossa mainitaan tarjouksen kohderyhmä.

Italiano

Se il prospetto o il prospetto di base per l’offerta al pubblico di strumenti finanziari viene messo a disposizione sul sito web degli emittenti, degli intermediari finanziari o dei mercati regolamentati, gli emittenti, gli intermediari finanziari e i mercati regolamentati adottano misure per impedire che vengano sollecitati i residenti degli Stati membri o dei paesi terzi in cui l'offerta al pubblico di strumenti finanziari non ha luogo, ad esempio inserendo un avviso che precisi i destinatari dell’offerta.

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Jos asiakirja, joka voidaan sisällyttää viittauksia käyttämällä, sisältää tietoja, jotka ovat muuttuneet olennaisesti, esitteessä tai ohjelmaesitteessä on mainittava asiasta selkeästi ja annettava ajantasaiset tiedot.

Italiano

Qualora un documento che può essere incluso mediante riferimento contenga informazioni che hanno subito sostanziali modifiche, inserire nel prospetto o nel prospetto di base una chiara dichiarazione in tal senso e fornire le informazioni aggiornate.

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Jos ilmoitus liittyy esitteeseen tai ohjelmaesitteeseen, joka julkistetaan ainoastaan arvopaperien ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla, jolla samanlajisia arvopapereita on jo otettu kaupankäynnin kohteeksi, se voidaan julkistaa kyseisen säännellyn markkinan virallisessa lehdessä riippumatta siitä, julkaistaanko kyseinen virallinen lehti paperiversiona vai sähköisessä muodossa.

Italiano

Se l’avviso si riferisce ad un prospetto o ad un prospetto di base pubblicato al solo fine dell'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in cui siano già ammessi strumenti finanziari della stessa classe, l'avviso può in alternativa essere pubblicato nel bollettino di detto mercato regolamentato, sia esso in forma cartacea o elettronica.

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Jos jäsenvaltio käyttää direktiivin 2003/71/EY 14 artiklan 3 kohdassa mainittua mahdollisuutta ja vaatii julkistamaan ilmoituksen siitä, miten esite tai ohjelmaesite on annettu yleisön saataville ja mistä sen voi saada, kyseinen ilmoitus on julkistettava sanomalehdessä, joka täyttää tämän asetuksen 30 artiklan mukaiset esitteiden julkistamista koskevat vaatimukset.

Italiano

Se uno Stato membro si avvale della possibilità, offerta dall'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/71/CE, di esigere la pubblicazione di un avviso che precisi in che modo il prospetto o il prospetto di base è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico, l’avviso viene pubblicato su un giornale che soddisfi i requisiti per la pubblicazione dei prospetti di cui all'articolo 30 del presente regolamento.

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Jos lopulliset ehdot esitetään erillisenä asiakirjana, joka sisältää ainoastaan kyseiset lopulliset ehdot, niissä voidaan toistaa joitakin tietoja, jotka on sisällytetty hyväksyttyyn ohjelmaesitteeseen sen laadinnassa käytetyn arvopaperiliitteen mukaisesti.

Italiano

Qualora siano riportate in un documento separato, le condizioni definitive possono riprodurre alcune informazioni incluse nel prospetto di base approvato, conformemente al pertinente schema di nota informativa sugli strumenti finanziari utilizzato per redigere il prospetto di base.

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Jos lopullisia ehtoja ei kuitenkaan esitetä ohjelmaesitteessä, niiden ei tarvitse olla toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiä.

Italiano

Tuttavia, qualora le condizioni definitive non siano incluse nel prospetto di base, non occorre che l’autorità competente le approvi.

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Jos ohjelmaesite koskee useita arvopapereita, liikkeeseenlaskijan, tarjoajan tai säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan osapuolen on sisällytettävä ohjelmaesitteeseen kaikkia arvopapereita koskeva yhteinen tiivistelmä.

Italiano

Qualora il prospetto di base abbia ad oggetto diversi strumenti finanziari, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato include nel prospetto di base un’unica nota di sintesi per tutti gli strumenti finanziari.

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Jos yksi asiakirja sisältää enemmän kuin yhden ohjelmaesitteen ja kukin ohjelmaesite edellyttää eri kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntää, näiden toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä ja tarvittaessa siirrettävä esitteen hyväksyminen toiselle viranomaiselle direktiivin 2003/71/EY 13 artiklan 5 kohdan mukaisesti siten, että riittää, kun yksi toimivaltainen viranomainen hyväksyy koko asiakirjan.

Italiano

Qualora il documento unico comprenda più di un prospetto di base e per ogni singolo prospetto di base occorra l'approvazione di una diversa autorità nazionale, le rispettive autorità competenti devono collaborare tra di loro e, se opportuno, delegare l'approvazione del prospetto, conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2003/71/CE, in modo che l'approvazione di un'unica autorità nazionale sia sufficiente per l'intero documento.

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Julkistettaessa esitettä tai ohjelmaesitettä sähköisessä muodossa joko direktiivin 2003/71/EY 14 artiklan 2 kohdan c, d ja e alakohdan mukaisesti tai muulla tavalla on noudatettava seuraavia vaatimuksia:

Italiano

La pubblicazione del prospetto o del prospetto di base in forma elettronica, sia in ottemperanza al disposto dell'articolo 14, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), della direttiva 2003/71/CE che come mezzo ulteriore di divulgazione al pubblico, è soggetta alle seguenti condizioni:

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Liikkeeseenlaskija, tarjoaja tai säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeva osapuoli voi jättää pois tiedot, jotka eivät ole saatavilla ohjelmaesitettä hyväksyttäessä ja jotka voidaan määrittää vasta liikkeeseenlaskun yhteydessä.

Italiano

Gli emittenti, gli offerenti o le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato possono omettere taluni elementi di informazione ignoti al momento dell'approvazione del prospetto di base e che possono essere determinati solo al momento dell’emissione.

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Liikkeeseenlaskija, tarjoaja tai säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeva osapuoli voi sisällyttää esitteeseen tai ohjelmaesitteeseen tietoja viittaamalla ainoastaan asiakirjan tiettyihin osiin edellyttäen, että se toteaa kyseisen asiakirjan muiden tietojen olevan joko tarpeettomia sijoittajan kannalta tai löytyvän muualta esitteestä.

Italiano

Gli emittenti, gli offerenti o le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato possono includere nel prospetto o nel prospetto di base il riferimento solo ad alcune parti di un documento, purché si dichiari che le parti non incluse sono non pertinenti per l'investitore ovvero sono trattate altrove nel prospetto.

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Liikkeeseenlaskijalla, tarjoajalla tai säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevalla osapuolella on oikeus liittää esitteeseen tai ohjelmaesitteeseen lisätietoja, jotka ylittävät luetteloissa ja lisätieto-osissa esitetyt tiedonantovaatimukset.

Italiano

L'emittente, l’offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato sono autorizzati ad includere nel prospetto o nel prospetto di base informazioni aggiuntive che vadano al di là degli elementi di informazione richiesti dagli schemi e dai moduli.

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

Liikkeeseenlaskijan, tarjoajan tai säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakevan osapuolen on ohjelmaesitettä laatiessaan selvästi eriteltävä kutakin näihin ryhmiin kuuluvaa arvopaperia koskevat erityistiedot.

Italiano

Nel prospetto di base l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato separa chiaramente le informazioni specifiche su ogni singolo strumento finanziario appartenente alle predette categorie.

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK