Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di gwenwyno da Gallese a Inglese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Gallese

Inglese

Informazioni

Gallese

Gwenwyno

Inglese

Poison

Ultimo aggiornamento 2013-07-29
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: Wikipedia

Gallese

Y pedwar prif achos o farwolaeth o ganlyniad i ddamwain yn y cartref yw cwympo , gwenwyno , boddi , mygu neu dagu , a thân

Inglese

The four main causes of death from accidents in the home are falling , poisoning , drowning , suffocation or choking , and fire

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: Translated.com

Gallese

Gallai hefyd effeithio ar dwristiaeth ar y ffermydd a fu'n gyfrifol am y gwenwyno yn y lle cyntaf drwy esgeulustod wrth ddelio â gwrtaith neu blaladdwr

Inglese

It could also affect tourism on the farms that were responsible for the poisoning in the first place through negligence in dealing with fertiliser or pesticide

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: Translated.com

Gallese

Bydd profiad gwael un ymwelydd yn anorfod yn gwenwyno ei brofiad ef , neu ei phrofiad hi o Gymru , o'r diwydiant twristaidd yn gyffredinol ac o lety gwely a brecwast yn arbennig

Inglese

One tourist's bad experience will inevitably poison his or her experience of Wales , of tourism in general and of bed and breakfast accommodation in particular

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: Translated.com

Gallese

Ni ddywedais fod Gareth Jones wedi dweud hynny'n uniongyrchol , ond yr oedd awgrym ei bod yn anfoesol inni weithredu yn erbyn dyn sydd wedi gwenwyno Cwrdiaid â nwy , wedi lladd ei bobl ei hun ac sydd wedi alltudio pobl

Inglese

I did not say that Gareth Jones said that directly , but there was an implication that in taking action against a man who has gassed Kurds , killed his own people and who has sent people into exile we are acting immorally

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: Translated.com

Gallese

Yn ystod y cyfnod hwn , pa mor hir bynnag y bo , gobeithiaf y bydd y Gweinidog yn gofyn i Gyngor Cefn Gwlad Cymru i ymgymryd ag ymchwil i ymchwilio a oes yna dystiolaeth bod adar gwyllt yn cael eu gwenwyno a'u lladd oherwydd presenoldeb peledi plwm

Inglese

During this period , whatever it may be , I hope that the Minister will ask the Countryside Council for Wales to undertake real research to investigate whether there is any evidence that wildfowl are being poisoned and killed due to the presence of lead shot

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: Translated.com

Gallese

A ddarllenasoch adroddiad Burns , a gomisiynwyd gan eich Llywodraeth , sydd yn nodi'n glir y byddai gwahardd hela â chwn yn niweidiol i nifer y llwynogod yn y wlad hon ? A dderbyniwch y byddai'r dulliau eraill heblaw hela â chwn -- gwenwyno â nwy neu ddal mewn magl -- yn llawer mwy creulon na'r eiliad a gymer i gi hela ladd llwynog yn lân ? A dderbyniwch hefyd y bydd gwahardd hela â chwn yn arwain at golli swyddi ledled Cymru ? A dderbyniwch y bydd yr oedi cyn rhoi iawndal yn achosi dinistr pellach i ardaloedd gwledig sydd eisoes o dan bwysau mawr ? A dderbyniwch hefyd fod hela yn arwain at boblogaeth gynaliadwy o lwynogod ac amgylchedd cynaliadwy ? Yn ogystal , a ydych yn edifarhau bod Llywodraeth Ei Mawrhydi wedi cydio mewn pwnc poblogaidd er mwyn denu ychydig bleidleisiau a hynny'n ddigywilydd ? Gwna hyn nid am ei bod yn pryderu ynglyn â'r fermin pedair coes ond am ei bod yn pryderu am ei Haelodau Seneddol dwy goes mewn seddi Llafur ymylol mewn dinasoedd a threfi

Inglese

Have you read the Burns report , which was commissioned by your Government , which makes clear that a ban on hunting with dogs would be detrimental to this country's fox population ? Do you accept that the alternatives to hunting with dogs -- gassing or snaring -- would be far more cruel than the split second that it takes for a hound to kill a fox cleanly ? Do you also accept that banning hunting with dogs will lead to job losses all over Wales ? Do you accept that withholding compensation will cause further devastation in rural areas that are already hard-pressed ? Do you also accept that hunting leads to a sustainable fox population and a sustainable environment ? Furthermore , do you regret that Her Majesty's Government has jumped on a populist bandwagon and is shamelessly trying to milk a few votes ? This is not because it is worried about four-legged vermin in rural areas but because it is worried about its two-legged Members of Parliament in marginal Labour seats in cities and towns

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: Translated.com

Gallese

Dafydd Wigley : A wnaiff Prif Weinidog Cymru dderbyn bod lefel stoc pysgod llynnoedd ac afonydd Cymru yn allweddol i economi'r Gogledd a rhannau eraill o Gymru ? A wnaiff ystyried a yw'r cyngor a'r arweiniad a roddir i ddiwydiant ac i amaethyddiaeth yn ddigon cadarn o safbwynt peryglon gwenwyno llynnoedd ac afonydd , sy'n arwain at leihau'r stoc a thanseilio pysgota ?

Inglese

Dafydd Wigley : Will the First Minister accept that fish stock levels in the lakes and rivers of Wales are key to the economy of the North and other parts of Wales ? Will he consider whether the advice and guidance given to the industry and to agriculture is robust enough with regard to the dangers of poisoning lakes and rivers , which leads to a depletion in stocks and undermines fishing ?

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: Translated.com

Gallese

Dywed adroddiad Burns yn briodol fod elfen o berygl i les mewn hela llwynogod â chwn , ond ar yr un gwynt mae'n cydnabod bod risg cyfartal , ac uwch mewn achosion profedig , o berygl i les o ddulliau rheoli eraill , fel saethu , maglu , gwenwyno â nwy a thrapio

Inglese

The Burns report rightly states that hunting foxes with dogs has an element of welfare compromise , but in the same breath it recognises that other methods of control , such as shooting , snaring , gassing and trapping , have an equal and , in evidenced cases , a higher risk of welfare compromise

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: Translated.com

Gallese

Gwneir hyn o dan yr esgus ei fod yn fesur er lles anifeiliaid , er i gomisiwn annibynnol y Llywodraeth nodi'n glir bod llwynog a gaiff ei hela gyda chwn yn farw o fewn eiliadau , a bod hela gyda chwn yn well nag unrhyw ffordd arall o reoli llwynogod , megis saethu , gwenwyno â nwy neu faglu

Inglese

This is being done under the pretext of it being an animal welfare measure , despite the fact that the Government's independent commission stated clearly that a fox dispatched with hounds is dead in a matter of seconds , and that hunting with dogs is preferable to any other means of fox control , such as shooting , gassing or snaring

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: Translated.com

Gallese

Mae pobl y mae eu meddwl wedi'u gwenwyno gormod neu'n rhy gul i dderbyn bod myrdd o ddiwylliannau'n bodoli yn ein cymdeithas yn 2002 , a'u bod gyda'i gilydd yn gwneud rhywbeth llawer mwy

Inglese

There are people whose minds are too poisoned or too narrow to accept that , in our society in 2002 , a myriad of cultures exists , and that they add up to something far greater

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: Translated.com

Gallese

Mae'n ffaith drist ei bod yn haws i lawer o ffermwyr yn y byd sy'n datblygu dyfu'r cyffuriau sy'n gwenwyno ein cymunedau a'u smyglo i mewn i'r wlad hon nag ydyw iddynt fewnforio cynnyrch bwyd yn gyfreithlon

Inglese

It is a sad fact that , for many farmers in the developing world , it is easier to grow the drugs that are poisoning our communities and smuggle them into this country than it is for them to legally import food produce

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: Translated.com

Gallese

Pa gamau a gymerir i ddiogelu cronfeydd dŵr Cymru rhag cael eu gwenwyno ? A yw Sue Essex , Dwr Cymru a'r heddlu wedi trafod hyn ? Beth fydd yn digwydd pe bai ymosodiadau ar gytrefi yng Nghaerdydd , Lerpwl , Manceinion neu Birmingham yn arwain at lif o ffoaduriaid i gefn gwlad Cymru ? A oes cynlluniau ar gyfer llochesi brys neu ganolfannau bwydo ? A yw Rhodri Morgan wedi trafod goblygiadau'r ddeddfwriaeth ddrafft y mae San Steffan yn ei hystyried ar gyfer amgylchiadau o'r fath , sy'n eithaf llym ac sydd angen ei gweithio allan , gyda phedwar prif gwnstabl Cymru ? Beth fyddai'n digwydd pe bai ymosodiadau ar rwydweithiau trydan ? A ystyriwyd darparu pwer amgen ? Yn syml , a oes cynllun neu a yw Llywodraeth Cymru yn gadael hyn i awdurdodau lleol a heddluoedd ? Os felly , efallai yr hoffai ystyried sylwadau Bill Jenkins , llefarydd ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudfil , a ddywedodd yn y Wales on Sunday ar 12 Ionawr :

Inglese

What steps are being taken to safeguard Wales's reservoirs against poisoning ? Have Sue Essex , Dwr Cymru and the police discussed this ? What will happen if attacks on conurbations in Cardiff , Liverpool , Manchester or Birmingham lead to a flood of refugees into rural Wales ? Are there plans for emergency shelters or feeding centres ? Has Rhodri Morgan discussed with the four chief constables of Wales the implications of the draft legislation that Westminster is currently considering for such circumstances , which is pretty draconian and needs to be worked out ? What if there are attacks on electricity networks ? Has alternative power provision been considered ? To put it simply , is there a plan or is the Government of Wales leaving it to local authorities and police forces ? If so , it might note the comments of Merthyr Tydfil County Borough Council's spokesman , Bill Jenkins , who said in the Wales on Sunday on 12 January :

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: Translated.com

Gallese

Rheolir llwynogod wedyn drwy ddulliau eraill , sef criwiau saethu , lampio , maglau a phethau ofnadwy eraill a grybwyllodd William , fel gwenwyno a gwenwyno â nwy , sydd ill dau'n anghyfreithlon

Inglese

Fox control is then done by other means , namely gun packs , lamping , snares and other horrible things that William mentioned , such as poisoning and gassing , both of which are illegal

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: Translated.com

Gallese

Os bydd datblygiadau diplomataidd yn y dwyrain canol , byddem oll yn croesawu hynny , nid yn unig gan y byddai'n helpu i ddarbwyllo pobl nad symudiad gwrth-Islam sydd yn mynd rhagddo , ond gan y byddai'n gwella'r briw dolurus hwyaf sydd wedi gwenwyno cydberthnasau rhwng Moslemiaid a phobl sydd yn arddel credoau eraill

Inglese

If there are diplomatic breakthroughs in the middle east , we would all welcome that , not only because it would help persuade people that this is not an anti-Islam move , but because it would heal the longest-running festering sore that has poisoned relationships between Muslims and non-Muslims

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1

Riferimento: Translated.com

Ottieni una traduzione migliore grazie a contributi umani

Aiuta a valutare ricerche analoghe:

Ci sono utenti che chiedono aiuto:

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK