Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di rhyngddo da Gallese a Inglese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Gallese

Inglese

Informazioni

Gallese

Dyna yw atebolrwydd safonol ac ni ddylid drysu rhyngddo â phropaganda gwleidyddol

Inglese

That is standard accountability and should not be confused with political propaganda

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Mae cysylltiad agos rhyngddo â'r busnes a fydd yn dilyn hyn yn uniongyrchol

Inglese

It closely relates to the business which is to follow immediately

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Yn ôl Cyfeillion y Ddaear , nid oes cysylltiad diweddar wedi bod rhyngddo a'r Llywodraeth

Inglese

According to the Friends of the Earth , there has been no recent contact between it and the Government

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Yr ydym am weld strategaethau pendant i sicrhau cydlynu rhyngddo ef , y Cynulliad a'r awdurdodau lleol

Inglese

We want to see specific strategies in place to ensure co-ordination between himself , the Assembly and local authorities

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Ni chlywais unrhyw feirniadaeth bersonol arno erioed , er bod gwahaniaeth barn rhyngddo a'r busnes ym Mrynbuga

Inglese

I have never heard any personal criticism of him , although there is a difference of view between him and the firm in Usk

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Byddwn yn falch o siarad ar y pwnc hwnnw a'r cysylltiad rhyngddo â'r BBC rywdro arall

Inglese

I would be happy to speak on that topic and the connection between it and the BBC at another time

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Er bod cysylltiad clos rhwng tai a'n hymrwymiad i adfywio cymunedau , mae cysylltiad yr un mor glos rhyngddo a mathau eraill o fuddsoddi

Inglese

Although our commitment to the regeneration of communities has a strong link to housing , it has an equally strong link to many other forms of investment

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Nid wyf yn gwybod unrhyw beth am yr ymweliad ac ni theimlaf fy mod yn gymwys i wneud sylw ynghylch a fydd yn cyfrannu at allgáu cymdeithasol , neu a oes unrhyw gysylltiad rhyngddo a hynny

Inglese

I know nothing about the visit and I do not feel qualified to comment on whether it would contribute to , or has anything to do with , social exclusion

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Deilliodd cyfraniad yr Ysgrifennydd Parhaol yn y mater hwn o drafodaeth rhyngddo ef a'r Cwnsler Cyffredinol -- os cofiwch , yr oedd hynny naw mis yn ôl ar ddechrau mis Mehefin

Inglese

The Permanent Secretary's involvement in this matter arose from a discussion involving him and the Counsel General -- if you recall , that was nine months ago in early June

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Safiad Ieuan Wyn Jones oedd y byddai'n llawer mwy ymosodol tuag at y Blaid Lafur ac y byddai'n creu pellter rhyngddo'i hun ac arweinyddiaeth y Blaid Lafur

Inglese

Ieuan Wyn Jones's stance was that he would be much more aggressive towards the Labour Party and that he would distance himself from the leadership of the Labour Party

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Am bedwar mis , ni fu trafod rhyngddo ef , na'i swyddogion , gyda DEFRA ar ei hymchwil ddiweddaraf i addasu genetig , er bod y mater hwn yn un hollbwysig i Gymru

Inglese

For four months , neither he , nor his officials , discussed with DEFRA its latest research on genetic modification , when this matter was crucially important to Wales

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Yn ddi-au , mae goryfed yn broblem yng nghanol trefi a dinasoedd ledled y wlad , nid dim ond yng Nghaerdydd , ac mae cysylltiad agos rhyngddo a throseddau ac anhrefn a sbardunir gan alcohol

Inglese

Binge drinking is undeniably a problem in town and city centres across the country , not just in Cardiff , and it is closely related to alcohol-fuelled crime and disorder

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Mae'n fater pwysig , ac mae gennyf gysylltiad lleol , gan imi ymfalchïo yn nyfodiad y Cupressocyparis leylandii , y mae cysylltiad cryf rhyngddo ag ystâd fferm Neuadd Leighton yn y Trallwng

Inglese

It is an important issue , and there is a local connection for me , because I was rather proud of the arrival of the Cupressocyparis leylandii , which has a strong connection with the Leighton Hall farm estate in Welshpool

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Ynglyn â mater Nantygwyddon , fel yr adroddais yng nghyfarfod y Pwyllgor Busnes , deallaf fod trafodaethau wedi bod rhwng y Prif Ysgrifennydd a Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf dros lawer o fisoedd , ac yn ddiweddar rhyngddo ef ac arweinydd dros dro Plaid Cymru

Inglese

On the Nantygwyddon issue , as I reported in the Business Committee meeting , I understand that there have been discussions between the First Secretary and Rhondda Cynon Taff County Borough Council over many months , and latterly between him and the acting leader of Plaid Cymru

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Mewn rhestri termau helaeth, sydd fel arfer yn cynnwys mwy nag un maes neu is-faes, gall fod yn gymorth gwahaniaethu rhwng cysyniadau gwahanol gyda disgrifiad cryno i wahaniaethu rhyngddo â chysyniadau eraill.

Inglese

However, in a large terminology list, which usually includes more than one subject field or sub-field, homonyms may be disambiguated by the use of concise descriptions to distinguish between them.

Ultimo aggiornamento 2007-08-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: LowriWilliams

Gallese

Nid oes diben ceisio rhoi'r argraff bod y berthynas rhyngddo ef ac Aelodau Seneddol Llafur o Gymru yn un dd ; nid oedd , a hynny oherwydd ei etholaeth , Caerfyrddin , o bosibl

Inglese

There is little point in trying to give the impression that the relationship between him and Labour Members of Parliament from Wales was a good on ; it was not , possibly because of his constituency in Carmarthen

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Ymdriniodd eu dadansoddiad hwy â’r cynnydd yn y Gymraeg a gofnodwyd rhwng 1981 a 1991 yn ne-ddwyrain Cymru ymhlith pobl ifainc, gan ymchwilio am berthynas rhyngddo a darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg.

Inglese

Their analysis dealt with the increase in the Welsh language recorded between 1981 and 1991 in south-east Wales among young people, and looked for a relationship between this and the provision of Welsh medium education.

Ultimo aggiornamento 2008-01-30
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: LowriWilliams

Gallese

Fe surodd y berthynas rhyngddo a Syr John Rhys yn y man, ac mae'r ymrafael tra annifyr a chyhoeddus fu rhyngddo a John Morris-Jones, cyfaill agos am gyfnod maith, yn hysbys.

Inglese

The relationship between him and Sir John Rhys was soon soured, and the very unpleasant and public quarrel between him and John Morris-Jones, a close friend for a long time, is well known.

Ultimo aggiornamento 2011-12-27
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: LowriWilliams

Gallese

Fe'm heriwyd gan Ieuan Wyn Jones o ran pam na dderbyniaf nad oes undod trawsbleidiol rhyngddo ef , Nick Bourne , arweinydd y Ceidwadwyr , a Michael German , o ran y ffaith y dylid rhoi pwerau deddfu sylfaenol i'r Cynulliad cyn gynted â phosibl

Inglese

Ieuan Wyn Jones challenged me on why I do not accept that there is cross-party unity between him , Nick Bourne , leader of the Conservatives , and Michael German , on the fact that the Assembly ought to have primary legislative powers as soon as possible

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Yr wyf wedi siarad â Carwyn James , Carwyn Jones , yr wyf yn ei feddwl -- dryswyd rhyngddo ef a'r hyfforddwr enwog am y filfed waith yn ei fywyd -- ac nid yw ei farn bendant ef , fel yr ydych yn ei galw , yn fwy pendant na'r farn a gyflwynais i mewn darlithoedd a rhoi gwybod ichi amdani o'r blaen -- ac yr wyf wedi dweud y dylech ddarllen amdani -- wrth ddyfalu ynghylch gwahanol ganlyniadau posibl a'r hyn a ddigwyddai yn eu sgîl o ran mynd â mesurau drwy'r Senedd , cynnwys cynigion mewn maniffestos , ystyried pa fath o ymgynghori sydd ei angen â phobl Cymru , a'r mater a gododd Jonathan Morgan o'r hyn y gellid ei ganiatáu o ran bod yn gydnaws â Deddf Llywodraeth Cymru 1998 a'r refferendwm a'i rhagflaenodd

Inglese

I have spoken to Carwyn James , Carwyn Jones , I mean -- for the thousandth time in his life he has been confused with the famous coach -- and his definitive views , as you have put them , are no more definitive than those that I have put forward in lectures and which I have told you about before -- I have said that you should read them -- in speculating on possible different outcomes and the consequences that would follow in terms of getting measures through Parliament , putting proposals into manifestos , considering what sort of consultation you need with the people of Wales , and the issue that Jonathan Morgan raised of what would be permissible in terms of still being within the spirit of the Government of Wales Act 1998 and the referendum that preceded it

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK