Hai cercato la traduzione di visnabadzīgākajiem da Lettone a Lituano

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Lettone

Lituano

Informazioni

Lettone

• augšupejas pamatnosacījumi kā visnabadzīgākajiem, tā arī citiem reģioniem.

Lituano

• pagrindiniai tiek skurdžiausių regionų, tiek visų kitų regionų augimo veiksniai.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Lettone

nākamās kārtas eiropas programmu pamatmērķis būs palīdzēt visnabadzīgākajiem reģioniem.

Lituano

artimiausių europos sąjungos programų pagrindinis tikslas bus padėti labiausiai skurstantiems regionams.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Lettone

Āfrikas rags ir viens no tiem reģioniem, kur ir vislielākā konfliktu iespējamība pasaulē, kā arī viens no visnabadzīgākajiem reģioniem.

Lituano

afrikos kyšulys yra vienas skurdžiausių ir labiausiai konfliktų draskomų regionų pasaulyje.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Lettone

Šī izšķirošā reforma ieviesa tādus pamatprincipus kā koncentrēšanās uz visnabadzīgākajiem un visatpalikušākajiem reģioniem, daudzgadu plānošana, ieguldījumu stratēģiska virzīšana un reģionālo un vietējo partneru iesaistīšana.

Lituano

Ši svarbi reforma leido įvesti tokius esminius principus kaip dėmesys labiausiai skurstantiems ir atsilikusiems regionams, daugiamečių programų rengimas, strateginė investicijų orientacija ir regioninių bei vietinių partnerių įtraukimas.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Lettone

78 % no finanšu resursiem ir paredzēti visnabadzīgākajiem reģioniem ar vislielāko konverģences potenciālu, taču kohēzijas politika ar mērķi atbalstīt reģionu konkurētspējas attīstīšanu un nodarbinātības veicināšanu tiks realizēta arī citos reģionos, izņemot visattīstītākos.

Lituano

iš tiesų, nors 78% finansinių išteklių skiriama skurdžiausiems regionams, turintiems didžiausią konvergencijos potencialą, sanglaudos politika bus taip pat įgyvendinama kituose, ne mažiausiai išsivysčiusiuose regionuose, siekiant didinti regionų konkurencingumą ir užimtumą.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Lettone

- ar iekšzemes kopproduktu uz vienu iedzīvotāju, kas ir 30 % no es-25 vidējā rādītāja, jaunās dalībvalstis pašreiz ir visnabadzīgākās pievienojošās valstis.

Lituano

- dvi naujos valstybės narės, kurių bvp vienam gyventojui matuojant perkamosios galios standartais sudaro apie 30 % es-25 vidurkio, šiuo metu yra neturtingiausios naujokės.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Lettone

1.6.1. turpinot un attīstot tiešo atbalstu visnabadzīgākajām valstīm un reģioniem, ir jānostiprina eiropas infrastruktūras tīklu finansēšana un atbalsts pierobežas reģioniem, iesaistot publiskos un privātos partnerus.

Lituano

1.6.1 be tiesioginės paramos valstybėms ir regionams, labiausiai stokojantiems pagalbos, kuri turi būti teikiama toliau ir didinama, reikia, padedant valstybiniams ir privatiems partneriams, geriau finansuoti infrastruktūrų transeuropinius tinklus ir padėti pasienio regionams.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Lettone

12. atzinīgi vērtē g8 valstu un pārējo es dalībvalstu piemēru, apņemoties pasaules visnabadzīgākajām valstīm sniegt līdz pat 100 % parādu atvieglojuma saistībā ar divpusējiem un daudzpusējiem parādiem;

Lituano

12. sveikina didžiojo aštuoneto šalių ir kitų es valstybių narių parodytą pavyzdį įsipareigojant sumažinti dvišales ir daugiašales skolas vargingiausioms pasaulio šalims iki 100 %;

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Lettone

13. uzsver, ka parādu atvieglojumu saņemšanā prioritāte ir visām vav, kā arī valstīm, kam atvieglojumi ir vajadzīgi tam sasniegšanai; uzsver, ka parādu atvieglojumus jāuzņemas valdībām, kas ievēro cilvēktiesības un labas pārvaldes principu, un ar nosacījumu, ka naudu, ko valdības iegūst no šiem atvieglojumiem, jāvirza palīdzības sniegšanai visnabadzīgākajai sabiedrības daļai;

Lituano

13. pabrėžia, kad sumažinant skolas prioritetas turėtų būti suteikiamas mažiausiai išsivysčiusioms šalims, kurioms skolų sumažinimas yra būtinas siekiant tūkstantmečio vystymosi tikslų; atkreipia dėmesį, kad skolų sumažinimas turėtų būti vykdomas tik toms vyriausybėmis, kurios laikosi žmogaus teisių ir tinkamo vadovavimo principų, bei tik su sąlyga, kad lėšos gautos sumažinus skolas bus panaudotos remti vargingiausiems bendruomenės nariams;

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Lettone

14. uzskata, ka brīva, taisnīga un attīstībai draudzīga daudzpusēja tirdzniecības sistēma ir efektīvs mehānisms nabadzības un bada galveno cēloņu iznīcināšanai; aicina es veicināt šādu sistēmu kā nabadzības izskaušanas līdzekli, vienlaicīgi visnabadzīgākajām valstīm nodrošinot lielāku tirgus pieejamību, kā arī pienācīgu ar tirdzniecību saistītu tehnisko atbalstu, kā arī resursu palielināšanu, lai pēc iespējas palielinātu no tirdzniecības izrietošās attīstības iespējas;

Lituano

14. mano, kad laisva, nešališka ir skatinanti plėtrą daugiašalė prekybos sistema yra veiksmingas mechanizmas šalinant bado ir skurdo priežastis; ragina es skatinti tokią sistemą, kuri padėtų naikinti skurdą tuo pačiu užtikrinant geresnę prieigą prie rinkos vargingiausioms šalims bei suteikti tinkamą su prekybą susijusią techninio pobūdžio pagalbą, įskaitant pajėgumų telkimą siekiant padidinti iš prekybos kylančias galimybes plėtrai;

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Lettone

15. uzsver to, ka jaunattīstības valstīm jāaizsargā to vāji attīstītās lauksaimniecības jomas, kā arī uzsver, ka visnabadzīgākajām valstīm nevar piemērot savstarpējas tirdzniecības liberalizācijas prasības;

Lituano

15. pabrėžia poreikį besivystančioms šalims ginti savo neišsivysčiusį žemės ūkio sektorių ir pažymi, kad vargingiausioms šalims negali būti taikomi reikalavimai abipusiai liberalizuoti prekybą;

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Lettone

31. pilnībā atbalsta eiropadomes apgalvojumu par to, ka jāpastiprina es atbalsts Āfrikai; atzinīgi novērtē komisijas 2005. gadam ieteiktās iniciatīvas attiecībā uz Āfriku; uzsver, ka šāda veida koncentrēšanās uz visnabadzīgākajām valstīm, kas atbilst centieniem tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanai un eiropas savienības saistībām attiecībā uz nabadzības izskaušanu, jāatbalsta, ievērojami palielinot gan es, gan dalībvalstu atbalsta līdzekļus;

Lituano

31. visiškai sutinka su europos vadovų tarybos tvirtinimu, kad sąjunga turėtų teikti didesnę paramą afrikai; džiaugiasi komisijos pasiūlytais su afrika susijusiais veiksmais 2005 m.; pabrėžia, kad, siekdamos įgyvendinti trt ir europos sąjungos įsipareigojimą panaikinti skurdą, sąjunga ir valstybės narės privalo skirti didesnę paramą vargingiausioms šalims;

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Lettone

4. uzsver, ka parādi jāatvieglo, prioritāti dodot ldc, un tas jādara tikai ar nosacījumu, ka nauda, ko valdības iegūst no šādiem atvieglojumiem, ir jānovirza šo valstu kopienu visnabadzīgākajiem iedzīvotājiem paredzētai palīdzībai;

Lituano

4. pabrėžia, kad sumažinant skolas pirmenybė turėtų būti teikiama miŠ, ir šios priemonės turėtų būti imtasi tik su sąlyga, kad dėl skolų sumažinimo vyriausybių sutaupyti pinigai bus nukreipti padėti jų bendruomenių neturtingiausiems;

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Lettone

6. aicina lietderīgāk izmantot līdzšinējo atbalstu, īpaši prioritāšu noteikšanā no jauna, pārtraukt atbalstu, kas ir piesaistīts starptautiskiem donoriem un resursu fondiem, lai atvēlētu papildu līdzekļus visnabadzīgākajām valstīm; mudina divpusējos un daudzpusējos donorus saskaņot darbības procedūras, pielāgot palīdzību atkarībā no attiecīgās valsts prioritātēm, kā arī nodrošināt redzamus rezultātus;

Lituano

6. ragina geriau panaudoti egzistuojančią pagalbą, ypač pergrupuojant prioritetus, naikinant prisirišimą prie donorų ir tarptautiniu mastu sujungiant fondus, kas leistų skirti papildomų lėšų vargingiausioms šalims; skatina dvišalius ir daugiašalius donorus suderinti savo veiksmų tvarką, derinti pagalbą pagal šalies nuosavus prioritetus ir siekti apčiuopiamų rezultatų;

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Lettone

64. vēlreiz apstiprina, ka, kā tas izklāstīts 2004. gada 11. marta rezolūcijā par iekšējo tirgus stratēģiju [3], ūdens ir kopīgs visas cilvēces resurss, un ka pieeja ūdenim, it īpaši dienvidu valstu visnabadzīgākajām kopienām, kļūst pielīdzināma vienai no cilvēka pamattiesībām, kas ir jāveicina un jāaizsargā;

Lituano

64. dar kartą patvirtina, kad, kaip teigiama europos parlamento 2004 m. kovo 11 d. rezoliucijoje [3] dėl vidinės rinkos strategijos, vanduo yra bendras žmonijos išteklius, o teisė gauti vandens, ypač skurdžiausiuose pietų kraštuose, turi pagrindinės žmogaus teisės, kurią reikia skatinti ir ginti, elementų;

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Lettone

[6] programma peace ii ir īpaši vērsta uz tiem, kas pieder pie apgabaliem, sektoriem, grupām vai kopienām, kuras „konflikts ir skāris visvairāk” un kuras ne vienmēr atbilst visnabadzīgākajiem ekonomikas un sociālā nozīmē.

Lituano

[6] peace ii programa yra skirta žmonėms, priklausantiems labiausiai konflikto paveiktiems rajonams, sektoriams, grupėms ar bendruomenėms, kurie nebūtinai yra ekonomiškai ir socialiai nuskurdę.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Lettone

a) optimizēt esošo intervences, pakalpojumu un patēriņa preču ietekmi, kuru mērķis ir novērst un apkarot nopietnās infekciju slimības, kas ietekmē visnabadzīgākos iedzīvotājus;

Lituano

a) optimizuoti esamų intervencijų, paslaugų ir reikmenų, skirtų užkirsti kelią ir kovoti su pagrindinėmis užkrečiamosiomis ligomis, paveikiančiomis skurdžiausius gyventojus, poveikį;

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Lettone

a) visnabadzīgākajām un vismazāk attīstītajām valstīm, kā arī tai jaunattīstības valstu iedzīvotāju daļai, kas ir visnelabvēlīgākajā stāvoklī;

Lituano

a) skurdžiausioms ir mažiausiai išsivysčiusioms šalims ir labiausiai nepasiturintiems besivystančių šalių gyventojų sluoksniams;

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Lettone

ano rādītāji liecina, ka bērni, kas no 2000. gada līdz 2005. gadam dzimuši somālijā, kas ir viena no pasaules visnabadzīgākajām valstīm, varētu sasniegt tikai 46 gadu vecumu (vīrieši) un 49 gadu vecumu (sievietes).

Lituano

galima palyginti: jungtinių tautų duomenimis, 2000–2005 m. somalyje (vienoje iš mažiausiai išsivysčiusių šalių) gimusių kūdikių tikėtina gyvenimo trukmė yra 46 (vyrų) ir 49 (moterų) metai.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Lettone

augstāka līdzekļu koncentrācija uz visnabadzīgākajām dalībvalstīm un reģioniem kā jebkad, visu reģionu iekļaušana un izaugsmes, darbavietu izveides un inovācijas veicināšanai noteikto prioritāšu maiņa – šīs īsumā ir galvenās es kohēzijas politikas izmaiņas šī perioda laikā.

Lituano

didžiausia kada nors buvusi išteklių koncentracija labiausiai skurstančiose valstybėse narėse ir regionuose, visų regionų įtraukimas ir prioritetų pokyčiai, kuriais buvo siekiama skatinti ekonominį augimą, darbo vietų kūrimą ir naujoves, tapo svarbiausiais es sanglaudos politikos pokyčiais dabartiniu laikotarpiu.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK