Google で調べる

検索ワード: piροσδιοριστεί (ギリシア語 - ラトビア語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

ギリシア語

ラトビア語

情報

ギリシア語

Στόχο ήταν να piροσδιοριστεί η εpiειρία αpiό την κοινοτική piρωτοβουλία αστική ανάpiτυξη.

ラトビア語

Konferencē runāja par Kopienas iniciatīvas, kas attiecas uz pilsētu attīstību, pieredzes izmantošanu.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

Κατά συνέpiεια, δεν είναι δυνατόν να piροσδιοριστεί η αpiοδοτικότητα τη† piρο-σέγγιση† Leader.

ラトビア語

Attiecīgi Leader pieejasiedarbīgumu naviespējams noteikt.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

Προκειένου να εpiιλυθεί το piρόβληα, η γεωργική piολιτική έpiρεpiε να εpiανα-piροσδιοριστεί.

ラトビア語

Palīdzība pati par sevi neatrisinās visas problēmas, ko izraisa ekonomikas lejupslīde vai dažu reģionu atpalicība.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

Παρόλοpiουείναι δύσκολο να piροσδιοριστεί το piοσοστό τη ητρική θνησιότητα, οι δείκτε δεν καταδεικνύουν κάpiοια βελτίωση.

ラトビア語

Kautgankopš2000.gada ir panākta uzlabošanās, Malāvijā vēl arvien ir viens no augstākajiem mātes mirstības rādītājiem pasaulē — 984 gadījumi uz 100 000 dzīvi dzimušajiem.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

Συχνά, είναι δύσκολο να piροσδιοριστεί σε piοιοβαθµό τα piροβλήµατα ενός ατόµου σχετίζονται µε κάpiοιασυγκεκριµένη ουσία.

ラトビア語

Līdzīgus rezultātusvarētu sagaidīt no daudzām jaunajām dalībvalstīm, kurnarkomānijas problēmas ir radušās salīdzinoši nesen, kautgan vairums no pacientiem, kas vēršas narkomānijasārstniecības iestādēs, ir heroīna lietotāji(120).

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

Ωστόσο, η κατανοή αυτού του φόρτου εργασία σε αθήατα και άλλε ενότητε εταpiτυχιακών σpiουδών δεν έχει piροσδιοριστεί

ラトビア語

Ministrija nav neatkarīga kvalitātes novērtēšanas aģentūra, līdz ar to pieteikums pilnai līdzdalībai ENQA nav paredzēts.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

Θα εξετάσει, εντούτοιš, εάν piρέpiει να piροσδιοριστεί αναλυτικότερα ο ρόλοšτων ΟΠ στιš διατάξειšγιατην piερίοδο “ετάτο 2013.

ラトビア語

Tomēr Komisija apsvērs nepieciešamību pēc precīzāka apliecinātājiestāžu uzdevumu definējuma noteikumos laikposmam pēc 2013. gada.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

Πρέpiει εpiίση να piροσδιοριστεί ο σκοpiό για τονοpiοίο η Εpiιτροpiή και τα κράτη έλη δύνανται να εpiεξεργάζονται ταεν λόγω δεδοένα.

ラトビア語

1.Darbības programmā precizē aprēķina metodes sociālekonomiskajai kompensācijai par Kopienas zvejas flotes pārvaldību, ko piešķir saskaņā ar pamatregulas 27. pantu.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

Στι‹ ΗΠΑ εδρεύουν 38 ηλεκτρονικά καταστή†ατα, ενώ ηªέδρα 15 ακό†η ηλεκτρονικών καταστη†άτων δεν κατέστη δυνατόν να piροσδιοριστεί.

ラトビア語

Trīsdesmit astoņi tiešsaistes veikali atradās ASV, bet vēl 15 tiešsaistes

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

Για του λόγου αυτού, είναι δύσκολο να piροσδιοριστεί ο ακριβή αριθό των εργαζοένων piου συετέχουν σε εργασίε συντήρηση.

ラトビア語

Tādēļ ir grūti noteikt precīzu to darbinieku skaitu, kuri ir iesaistīti apkopes darbā.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

Εpiίση†, αpiό τα στοιχεία αυτά ƒpiορούσε να piροσδιοριστεί, τουλάχιστον κατά piροσέγγιση, η έκταση τη† εκτροpiή† των ενισχύσεων.

ラトビア語

Turklāt šīs norādes vismaz aptuveni ļāva noteikt apmēru, kādā atbalsts izmantots ļaunprātīgi.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

Είναι δύσκολο να piροσδιοριστεί εάν ο µειούµενος αριθµός ατόµων piου υpiοβάλλονται σε θεραpiεία µε µεθαδόνη σηµαίνει ότι τα άτοµα αυτά στρέφονται στη θεραpiεία µε βουpiρενορφίνη.

ラトビア語

Tradicionālās psihoterapeitiskās ārstniecības metodes (psihodinamiskā, kognitīvās uzvedības, sistēmiskā/ģimenes jeb geštalta terapija) ir visbiežāk izmantotās ambulatoro pacientu ārstēšanas metodes Īrijā, Latvijā, Apvienotajā Karalistē, Bulgārijā un Turcijā.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

Το ερώτη!α piου τίθεται είναι !ε piοιο τρόpiο !piορεί να piροσδιοριστεί το piρότυpiο αυτό.

ラトビア語

Rodas jautājums par to, kā noteikt šo modeli. Dažiem tā aspektiem Komiteja jau ir pievērsusies vairākos atzinumos.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

Το στρατηγικό piλαίσιο συpiληρώνεται αpiό έναν κατάλογο δεικτών αpiόδοση piου θα εpiιτρέψουν να piροσδιοριστεί ο βαθό στον οpiοίο το piρόγραα έχει piαραγάγει τα piροσδοκώενα αpiοτελέσατα.

ラトビア語

Stratēģisko satvaru papildina efektivitātes novērtēšanas pasākumu saraksts, kas lieti noderēs, lai noteiktu, cik lielā mērā programmai Progress ir izdevies sasniegt gaidītos rezultātus.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

Η αύξηση τη θεροκρασία θα έχει αρνητικέ εpiιpiτώσει και στη γεωργία, ενώ διενεργούνται piειρ܏ατα για να piροσδιοριστεί ε ακρίβεια η εpiίδρασή τη στι φυτείε ζάχαρη.

ラトビア語

Berns prāto, vai tās būtu pirmās klimata pārmaiņu pazīmes uz salas – slimības, kas parādās jaunās teritorijās, vispār jaunas slimības un, visļaunākais, stiprās lietusgāzes, kas veicina tādu slimību pārnēsātāja kā Aedes aegypti moskīta vairošanos, kas izplata čikungunjas vīrusu.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

Το piοσοστό αυτό ειώθηκε στόσο, υpiάρχουν ορισένα ασαφή στοιχεία τα οpiοία καθιστούν δύσκολο να piροσδιοριστεί piοσοτικά το ακριβέƒ piοσό των εξοικονοούενων piόρων.

ラトビア語

Tomērir dažas neskaidrības, kuru dēļietaupījuma precīzu summu grūtiizteikt skaitļos.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

Αντ’αυτού, υpiοβάλλονται σε ία σχολαστική εξεταστική διαδικασία έτσι ώστε να piροσδιοριστεί αν το σχέδιο ή το έργο piορεί να εγκριθεί για να piροχωρήσει ή όχι.

ラトビア語

Termins “projekts” ietver gan būvdarbus, gan citu iejaukšanos dabīgajā vidē. Termins “plāns”ietver juridiski saistošus zemes izmantojuma plānus un nozaru plānus un programmas, bet neietver vispārīgus politikas paziņojumus.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

Εpiιpiλέον, εάν έχει piροσδιοριστεί 'ε piοιο τρόpiο τα αpiοτελέσ'ατα θα piαραγάγουν τον εpiιδιωκό'ενο αντίκτυpiο.

ラトビア語

Ticamāk,katasizdosiestad,japirmsprojektasākšanastā mērķi, mērķgrupas unsagaidāmierezultāti būs noteikti unja būs definēts, kā arrezultātiem panāks plānotoietekmi.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

Εpiιβάλλεται λοιpiόν ένα εσωτερικό διάλογο εταξύ εθνικού και piεριφερεια-κού εpiιpiέδου στα κράτη έλη, ώστε να piροσδιοριστεί ια συναφή και συγκροτηένη piροσέγγιση.

ラトビア語

Iekšējas debates ir paredzamas nacionālā un reģionālā līmenī, lai noteiktu piemērotu pieeju šim jautājumam.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

Λόγωτη σύνθετη διαδικασία δια όρφωση των τι ών, είναι piολύ δύσκολο να piροσδιοριστεί κατά piόσον η είωσητη τι ή αναφορά τη ζάχαρη χύδην θα εpiηρεάσει την τι ή για τον τελικό καταναλωτή.

ラトビア語

kā cenas veidošanāsir komplekss process,irļoti grūti noteikt, ciklielā mērāsalīdzināmācena,kas noteikta par neiesaiņotu cukuru,ietekmēstocenu,kas būsjāmaksā galapatērētājam.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK