Google で調べる

検索ワード: indépendemment (フランス語 - ギリシア語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

フランス語

ギリシア語

情報

フランス語

indépendemment de celles qui sont liées aux élargissements futurs.

ギリシア語

σχετικά με την ουσία, υπάρχουν ορισμένες μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε, ανεξάρτητα από αυτές που συνδέονται με τις μελλοντικές διευρύνσεις.

最終更新: 2017-04-25
使用頻度: 1
品質:

フランス語

Les otages doivent être restitués indépendemment des négociations qui doivent être poursuivies.

ギリシア語

PANNELLA (NI). — (FR) Κυρία Πρόεδρε και αγα­πητοί συνάδελφοι, είναι προφανές ότι εάν γίνει πόλε-

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

フランス語

C'est ainsi que petit à petit des systèmes de gestion de l'information s'installent, et cela indépendemment des frontières.

ギリシア語

Αυτό είναι και το θέμα του διαμεθοριακού σεμιναρίου που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του 1990.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

フランス語

Les constructeurs automobiles pourront certainement faire usage de leurs droits comme instrument commercial pour leur activité principale indépendemment de l’existence ou non d’une protection dans le marché secondaire.

ギリシア語

Οι κατασκευαστές οχημάτων σίγουρα θα εξακολουθήσουν να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν το σχέδιο ως μέσο εμπορικής προώθησης για τις βασικές τους επιχειρήσεις, ασχέτως εάν υπάρχει προστασία ή όχι στη δευτερογενή αγορά.

最終更新: 2017-04-07
使用頻度: 1
品質:

フランス語

Conformément à une ligne constante suivie par la Communauté, ces aides — notamment celles fournies en coopération avec les ONG — sont normalement octroyées indépendemment des conditions politiques.

ギリシア語

Σύμφωνα με τη γραμμή που ακολουθεί σταθερά η Κοινότητα οι ενισχύσεις αυτές — ιδιαίτερα αυτές που χορηγούνται σε συνεργασία με τις ΜΚΟ — παρέχονται κανονικά ανεξάρτητα από τις πολιτικές συνθήκες.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

フランス語

Comme nouvelle tendance, on peut retenir le droit aux allocatIons familiales de 10% qui est dorénavant accordé indépendemment du sexe (secteur privé) et la variété croissante des prestations accordées par l'employeur.

ギリシア語

Ως νέα τάση μπορεί να σημειωθεί το δικαίωμα για οικογενειακά επιδόματα ύψους 10%, το οποίο στο εξής χορηγείται ανεξάρτητα φύλου (ιδιωτικός τομέας) και η αυξανόμενη ποικιλία των παροχών που χορηγούνται από τον εργοδότη.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

フランス語

Indépendemment de cette perspective juridique possible que je viens de décrire, la Commission n'est pas indifférente aux problèmes sociaux auxquels font face ces travailleurs et si les autorités nationales et locales grecques présentaient une proposition à la Commission, nous sommes convaincus que le Fonds social européen examinerait avec beaucoup d'intérêt la possibilité de financer des programmes de formation, d'aide à l'embauche, pour la reconversion et la réinsertion de ceux qui ont perdu leur emploi.

ギリシア語

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρόσχημα το Μάαστριχτ προβαίνει καθημερινά σε ιδιωτικοποιήσεις με αδιαφα­νείς διαδικασίες. Μεταβιβάζει κρατικές επιχειρήσεις σε κομματικούς της φίλους σε τιμές πολύ κατώτερες από την αξία των επιχειρήσεων.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

フランス語

Indépendemment des points de vue exprimés par Sir Fred Catherwood sur la nécessité de ne pas nous laisser paralyser par le Conseil européen et sur l'importance de poursuivre le fonctionnement quotidien de la Communauté, dont la responsabilité nous incombe évidemment, nous sommes forcés de conclure que ce Conseil a une importance considérable particulièrement en ce moment.

ギリシア語

Η καθυστέρηση αυτή είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια σε όλα τα κοινοτικά διε­θνικά προγράμματα συνεργασίας.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

フランス語

Le point cru cial sur lequel j'avais espéré que ce rapport apporte une réponse, est le suivant: devons-nous préserver nos marchés à tout prix et indépendemment du coût à supporter par le contribuable européen, sachant que simultanément cela casse la viabilité des économies des pays du Tiers monde, ou ne ferions-nous pas mieux, en revanche, de nous concentrer sur la production de produits agri coles pour lesquels nous sommes réellement com pétitifs.

ギリシア語

Το καίριο θέμα που θα ήθελα να είχε εξετάσει αυτή η έκθεση είναι το αν θα πρέπει να διατηρήσουμε τις αγορές μας πάση θυσία και με οποιοδήποτε κόστος για τον Ευρωπαίο φορολο­γούμενο, ενώ ταυτόχρονα θα καταστρέφουμε τη βιωσιμό­τητα των οικονομιών του Τρίτου Κόσμου, ή αν θα πρέπει να περιορίσουμε την παραγωγή αγροτικών προϊόντων μόνο στους τομείς όπου είμαστε πραγματικά ανταγωνι­στικοί.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

フランス語

Parmi les objectifs qui y seront poursuivis citons : la recherche du rôle de la femme dans l'histoire et dans tous les champs de connaissance de l'activité humaine afin de faire prendre conscience aux femmes de leur valeur et analyser la situation de la femme comme agent de son propre changement afin qu'indépendemment de son origine sociale elle puisse connaître et exercer ses droits (Instituto de Investigaciones literarias, Universidad de Los Andes, Mérida, 5101, Venezuela, Tél. : 442 854).

ギリシア語

Μερικοί από τους στόχους : διερεύνηση του ρόλου της γυναίκας στην ιστορία και σε όλα τα Πεδία γνώσης της ανθρώπινης δραστηριότητας ώστε να συνειδητοποιή­σουν οι γυναίκες την αξία τους και να αναλύσουν την κατάσταση της γυναί­κας ως συντελεστή της αλλαγής ώστε να γνωρίσει και ασκήσει τα δικαιώματα της (Instituto de Investigaciones literarias, Universidad de Los Andes, Mérida, 5101 Venezuela, Tél. : 442 854).

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

フランス語

Préjudicielle - Tribunal du travail de Neufchâteau - Interprétation de l'art. 46, par. 2, sous a), du règlement n° 1408/71 du Conseil - Calcul d'une prestation d'invalidité indépendemment de la durée des périodes d'assurance accomplies dans l'Etat membre compétent - Rémunération à prendre en considération - Dernière rémunération perçue par le demandeur dans l'Etat de résidence ou rémunération minimale fixée par convention collective dans l'Etat compétent

ギリシア語

Προδικαστική - Tribunal du travail de Neufchâteau - Ερμηνεία του άρθρου 46, παράγραφος 2, στοιχείο α, του κανονισμού 1408/71 του Συμβουλίου -Υπολογισμός παροχής αναπηρίας ανεξαρτήτως της διάρκειας των περιόδων ασφαλίσεως που συμπληρώθηκαν στο αρμόδιο κράτος μέλος - Αμοιβές που λαμβάνονται υπόψη - Τελευταία αμοιβή που εισέπραξε ο αιτών στο κράτος της κατοικίας ή ελάχιστη αμοιβή που έχει καθοριστεί με συλλογική σύμβαση στο αρμόδιο κράτος

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

フランス語

s'opérer par d'autres voies, d'où il apparaît que des mesures correctives du traitement technologique des aliments doivent être prises, indépendemment du renforcement des mesures éprouvées d'élimination de la maladie; quatrièmement: nombre de médicaments vétérinaires et humains étant préparés à partir d'extraits de cerveaux et de moelle épinière de bovin, il est indispensable d'opérer une sélection très minutieuse des substances en question à commencer par la sélection des animaux dont elles sont extraites; cinquièmement: au vu des possibles formes de transmission de la maladie, il conviendra de prévoir avec soin son évolution future, puique, apparemment elle peut aussi bien ne durer que jusqu'à l'an 2000, être maîtrisée par abattage des animaux infectés ou devenir endémique.

ギリシア語

λόγος για τον οποίο πρέπει να ενισχυθούν τα μέσα που αφιερώνονται στην κοινοτική επιστημονική έρευ­να ' δεύτερον, ότι η συγκεκριμένη νευρολογική νόσος, της οποίας οι εν δυνάμει κίνδυνοι δεν είναι για την ώρα αρκετά γνωστοί, εμφανίζεται για την Κοινότητα ως εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα που αφορά την υγεία των ζώων και των ανθρώπων, όπως επίσης και ως οξυμένο οικονομικό πρόβλημα, λόγος για τον οποίο είναι ανάγκη να υπάρξει σωστή ενημέρωση του κοι­νού, αποφεύγοντας ωστόσο την άσκοπη κινδυνολο­γία' τρίτον, ότι ένα από τα αίτια που προκάλεσαν την BSE υπήρξε η κατάποση από τα ζώα κρεαταλεύρων και οστεαλεύρων τα οποία είχαν προηγουμένως μολυνθεί από τον παράγοντα της Skrapie των προβά­των, παρά το ότι η νόσος ενδέχεται να μεταδίδεται και με άλλους τρόπους, λόγος για τον οποίο θα πρέπει να ληφθούν διορθωτικά μέτρα σχετικά με την προληπτι­κή τεχνολογική επεξεργασία των ζωοτροφών, πέρα από την ενίσχυση των ήδη εφαρμοζόμενων μέτρων για την εξάλειψη της νόσου' τέταρτον, ότι μια σειρά από φαρμακευτικά σκευάσματα, προοριζόμενα για κτηνιατρική και ανθρώπινη χρήση, παρασκευάζονται με βάση εκχυλίσματα εγκεφάλων και νοτιαίων μυελών βοοειδών, λόγος για τον οποίο είναι απαραίτητη ανάγκη να γίνεται ιδιαίτερα προσεκτική επιλογή των ουσιών που λαμβάνονται από την παραπάνω πηγή, ξεκινώντας από την επιλογή των ζώων από τα οποία αυτές λαμβάνονται ' πέμπτον, ότι, λαμβάνοντας υπόψη τους πιθανούς τρόπους μετάδοσης της νόσου, θα πρέ­πει να εκτιμηθεί με σύνεση η μελλοντική εξελικτική της πορεία, δεδομένου ότι, κατά τα φαινόμενα, υπάρ­χουν τρία ενδεχόμενα: είτε η νόσος θα εκλείψει μέχρι το έτος 2000, είτε θα καταστεί ελεγχόμενη μέσω της θυσίας των μολυσμένων ζώων, είτε θα γίνει ενδημι­κή.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

フランス語

In vitro, l’ ambrisentan était lié en moyenne à 98,8% aux protéines plasmatiques indépendemment de la concentration dans l'intervalle de 0,2 à 20 microgrammes/ ml.

ギリシア語

Η in vitro σύνδεση του ambrisentan με πρωτεΐνες πλάσματος ήταν, κατά μέσο όρο, 98, 8% και ανεξάρτητη της συγκέντρωσης για εύρος 0, 2 – 20 microgram/ ml.

最終更新: 2012-04-11
使用頻度: 1
品質:

フランス語

En période postopératoire, les concentrations plasmatiques au pic sont atteintes en 6 heures après la prise, sous l’ effet de divers facteurs contributifs tels que l’ anesthésie, la parésie gastro-intestinale et des effets chirurgicaux indépendemment de la formulation orale du médicament.

ギリシア語

Οι µέγιστες συγκεντρώσεις πλάσµατος επιτυγχάνονται σε 6 ώρες µετά τη χορήγηση κατά τη µετεγχειρητική περίοδο εξαιτίας παραγόντων όπως η αναισθησία, η γαστρεντερική πάρεση και χειρουργικών επιδράσεων ανεξάρτητων του από του στόµατος φαρµακευτικού προϊόντος.

最終更新: 2011-10-23
使用頻度: 1
品質:

警告: このアラインメントは正しくない可能性があります。
間違っていると思う場合は削除してください。

フランス語

In vitro, l’ ambrisentan était lié en moyenne à 98,8% aux protéines plasmatiques indépendemment de la concentration dans l'intervalle de 0,2 à 20 microgrammes/ ml.

ギリシア語

Η in vitro σύνδεση του ambrisentan με πρωτεΐνες πλάσματος ήταν, κατά μέσο όρο, 98, 8% και ανεξάρτητη της συγκέντρωσης για εύρος 0, 2 – 20 microgram/ ml.

最終更新: 2011-10-23
使用頻度: 1
品質:

警告: このアラインメントは正しくない可能性があります。
間違っていると思う場合は削除してください。

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK