구글 검색

검색어: spionagenetwerk (네덜란드어 - 영어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

네덜란드어

영어

정보

네덜란드어

Het Pentagon verwees ook naar een vermeend Chinees spionagenetwerk genaamd GhostNet, dat werd onthuld in een onderzoeksrapport vorig jaar.

영어

In August 2010, the U.S. for the first time warned publicly about the Chinese military's use of civilian computer experts in clandestine cyber attacks aimed at American companies and government agencies.

마지막 업데이트: 2016-03-03
사용 빈도: 1
품질:

네덜란드어

Telefoongesprekken, ook van particulieren, blijken heel gemakkelijk te onderscheppen via het wereldwijde spionagenetwerk" Echelon".

영어

Mediante la red de espionaje" Echelon" resulta muy sencillo interceptar conversaciones telefónicas, también de particulares,.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

네덜란드어

Het zou paradoxaal zijn gedetailleerde bepalingen op te stellen voor het afluisteren van telecommunicatieverkeer als deze continu zouden worden geschonden door een aantal staten die gezamenlijk hun eigen spionagenetwerk hebben dat ze, onder het mom van nationale veiligheidsdoeleinden, gebruiken voor minder respectabele praktijken als industriële spionage.

영어

It would be paradoxical to think up detailed procedures for regulating the interception of communications if these rules were constantly broken by a network of states using the alibi of military security as a screen for the less admissible aims of economic espionage.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

네덜란드어

Ze werden dom genoeg veel te vroeg toegelaten tot de regering van Noord-Ierland. Binnen die regering zetten ze enkel hun spionagenetwerk "Stormontgate” op.

영어

They were foolishly and prematurely admitted to government in Northern Ireland, only to launch their 'Stormontgate' spy ring within that government.

마지막 업데이트: 2012-02-29
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

네덜란드어

De Polen beschikten ook over een uitgebreid spionagenetwerk, dat tijdens de oorlog niet alleen voor een groot deel in stand gehouden kon worden maar uitgebreid werd, van Zweden tot Noord-Afrika (het speelde een cruciale rol tijdens de planning van operatie “Torch”, oftewel de geallieerde landing in Marokko en Algerije in november 1942).

영어

The service commanded a large network of contacts, which during the war was not only maintained but in fact expanded, reaching from Sweden to North Africa (where it played a significant role during the planning of Operation Torch, the Allied landings in Morocco and Algeria in November 1942).

마지막 업데이트: 2018-02-13
사용 빈도: 1
품질:

네덜란드어

Het ondergrondse inlichtingennetwerk, dat beschikte over een uitgebreid spionagenetwerk in bezet Polen, in Duitsland, Frankrijk en de Sovjet-Unie, leverde bijvoorbeeld informatie over de Duitse aanval in het Westen in 1940, een jaar later de agressie tegen de Sovjet-Unie (en daarna inlichtingen over de situatie aan het front, waaronder de geplande aanval in 1942 richting Kaukasus).

영어

The underground intelligence service, with agents active in occupied Poland as well as in Germany, France, and the USSR provided information regarding the planned German attack on the West in 1940, the attack on the Soviet Union a year later, and subsequently reported on the situation on the Eastern front, including the planned attack on the Caucuses in 1942. Detailed reports were also sent from Germany, which aiding in the Allied bombardment of Hamburg among others.

마지막 업데이트: 2018-02-13
사용 빈도: 1
품질:

네덜란드어

Zijn militaire carrière bestond onder andere uit spionage, tijdens zijn verblijf in Spanje en in Mexico, waar hij contra-spionagenetwerken opzette namens de Britse regering.

영어

His military career included work in naval intelligence, serving in Spain and Mexico, where he set up counter-espionage networks on behalf of the British government.

마지막 업데이트: 2016-03-03
사용 빈도: 1
품질:

네덜란드어

Wat hebben we in godsnaam aan een Europese defensie, de euro, een Europese grondwet en weet ik wat voor toeters en bellen nog meer waarmee we Europa willen optuigen, als juist dat Europa ons verbiedt gewoon de katoen te produceren die we nodig hebben? Het gaat er uitsluitend om de Verenigde Staten niet te ontrieven, terwijl we de Amerikanen ook nog eens toestemming geven om ons dag en nacht af te luisteren via het spionagenetwerk Echelon.

영어

¿Para qué puede servir entonces la Europa de la defensa, el euro, la Constitución europea y otras fanfarrias sobre la Europa necesaria?, si es precisamente ella la que nos prohíbe incluso producir modestamente el algodón que necesitamos, para no disgustar a los Estados Unidos, al que también se autoriza a escucharnos día y noche con la red Echelon.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 1
품질:

네덜란드어

Waarde collega's, in dit verband wil ik tevens verwijzen naar het zogenaamde Echelon-systeem, waarvan wordt vermoed dat het als spionagenetwerk dienst doet. Het Parlement bestudeert en bespreekt momenteel de gevolgen van deze ontdekking voor de persoonlijke en economische betrekkingen van de Europese Unie.

영어

Este Parlamento, Señorías, examina y debate actualmente las consecuencias que para las relaciones personales y económicas de la Unión Europea ha tenido el descubrimiento de una posible red de espionaje llamado sistema Echelon, y estudia también un reglamento sobre la protección de las personas físicas en el tratamiento de datos por las instituciones de la Comunidad.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 1
품질:

네덜란드어

Op dit moment beschermt Amerika de privacyrechten van zijn eigen burgers, terwijl Washington er geen moeite mee lijkt te hebben die rechten van niet-Amerikanen via wereldwijde spionagenetwerken te schenden.

영어

América protege en este momento el derecho a la vida privada de sus propios ciudadanos, mientras Washington parece no tener reparos en violar los derechos de los no americanos mediante una red mundial de espionaje.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 1
품질:

네덜란드어

Trouwens, in een tijd waarin bepaalde communicatiesystemen en spionagenetwerken ten dode zijn opgeschreven, moeten we ervoor zorgen dat de burger via parlementaire controle zijn rechten kan doen gelden tegenover de nieuwe Europese instanties in wording. Hetzelfde geldt voor de rechten van de consument tegenover de nieuwe marketingmethodes via internet.

영어

Además, en el momento en que se condenan determinados sistemas de comunicación, de espionaje, debemos garantizar los derechos de los ciudadanos frente a las nuevas instancias europeas que se desarrollan, garantizar los derechos de los ciudadanos a través del control parlamentario, así como también los derechos del consumidor frente a las nuevas técnicas de mercadotecnia en Internet.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 1
품질:

네덜란드어

Vandaag, begin september 2001, geeft iedereen( of bijna iedereen) toe dat het illegale Amerikaanse spionagenetwerk een groot deel van de wereld dekt en markten, bedrijven en het privé-leven van de burgers in de gaten houdt!

영어

A principios de septiembre del año 2001, todo el mundo( o casi) reconoce que esta red americana de espionaje ilegal abarca una buena parte del mundo y" vigila" los mercados de empresa y, ¡la vida privada de los ciudadanos!

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

네덜란드어

Het onderzoek dat gepubliceerd is naar een spionagenetwerk dat onder de verantwoordelijkheid van de CIA valt, dus van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland, doet een beroep op ons allemaal voor wat betreft de bedreiging van het privé-leven van meerdere miljoenen van onze medeburgers, van onze grote bedrijven en van onze eigen veiligheid.

영어

La investigación hecha pública sobre una red de espionaje dependiente de la CIA y, por tanto, de los Estados Unidos, del Reino Unido, del Canadá, de Australia y de Nueva Zelanda nos obliga a todos a abordar las amenazas que se ciernen sobre la vida privada de varios millones de nuestros conciudadanos, sobre nuestras grandes industrias y sobre nuestra propia seguridad.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 1
품질:

네덜란드어

Wat hebben we in godsnaam aan een Europese defensie, de euro, een Europese grondwet en weet ik wat voor toeters en bellen nog meer waarmee we Europa willen optuigen, als juist dat Europa ons verbiedt gewoon de katoen te produceren die we nodig hebben? Het gaat er uitsluitend om de Verenigde Staten niet te ontrieven, terwijl we de Amerikanen ook nog eens toestemming geven om ons dag en nacht af te luisteren via het spionagenetwerk Echelon.

영어

What good, then, are the European defence system, the euro, the European Constitution and all the other folderols about the Europe we must have, if Europe is the specific entity which is stopping us producing, however modestly, the cotton we need, so as not to ruffle the feathers of the United States, a country we are also freely allowing to spy on us day and night through the Echelon system.

마지막 업데이트: 2012-02-29
사용 빈도: 3
품질:

네덜란드어

Het onderzoek dat gepubliceerd is naar een spionagenetwerk dat onder de verantwoordelijkheid van de CIA valt, dus van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland, doet een beroep op ons allemaal voor wat betreft de bedreiging van het privé-leven van meerdere miljoenen van onze medeburgers, van onze grote bedrijven en van onze eigen veiligheid.

영어

The investigation, which has subsequently been made public, into a spy network under the control of the CIA, and hence of the United States, the United Kingdom, Canada, Australia and New Zealand, brings us all face to face with the threat hanging over the private lives of several millions of our citizens, our major industries and our very security.

마지막 업데이트: 2012-02-29
사용 빈도: 3
품질:

네덜란드어

- (FR) Het Europees Parlement heeft net besloten om niet zichzelf te belasten met het toezicht op het onderzoek naar het wereldwijde spionagenetwerk Echelon. Hiermee heeft het laten zien dat het zich in feite weinig aantrekt van de behartiging van de Europese belangen en andere overwegingen belangrijker acht.

영어

- (FR) The European Parliament has just shown, by refusing to grant itself the power to investigate the 'Echelon' global spy system, that it in fact has little interest in protecting European interests and that the majority of the House is obeying other, higher priority considerations.

마지막 업데이트: 2012-02-29
사용 빈도: 3
품질:

네덜란드어

Het heeft namelijk net besloten geen enquêtecommissie in te stellen voor Echelon, het elektronische spionagenetwerk, dat op wereldwijde schaal door de Verenigde Staten is ingevoerd. Door dit netwerk wordt de vrijheid van het individu geschonden, steekt concurrentievervalsing de kop op en worden fundamentele belangen van de Europese landen aangetast.

영어

It has just refused to set up a committee of inquiry into the 'Echelon' surveillance system set up by the United States, a worldwide system which violates civil liberties, distorts economic competition and attacks the basic interests of the countries of Europe.

마지막 업데이트: 2012-02-29
사용 빈도: 3
품질:

네덜란드어

Ik wil alleen maar zeggen dat de onthulling van het bestaan van het elektronische spionagenetwerk "Echelon", dat door de Nationale Veiligheidsdienst van de Verenigde Staten is ingesteld, blijk geeft van uiterste nonchalance ten opzichte van de rechten, de vrijheid en de soevereiniteit van de landen van Europa.

영어

I will simply say that the revelation that the 'Echelon' electronic espionage network exists, and that it was set up by the United States national security agency, demonstrates utter disdain for the rights, freedoms and sovereignty of European countries.

마지막 업데이트: 2012-02-29
사용 빈도: 3
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

네덜란드어

Trouwens, in een tijd waarin bepaalde communicatiesystemen en spionagenetwerken ten dode zijn opgeschreven, moeten we ervoor zorgen dat de burger via parlementaire controle zijn rechten kan doen gelden tegenover de nieuwe Europese instanties in wording. Hetzelfde geldt voor de rechten van de consument tegenover de nieuwe marketingmethodes via internet.

영어

Moreover, at a time when certain communication systems, certain spying systems, are prohibited, we must guarantee citizens' rights with regard to the new European bodies which are being developed, and guarantee the rights of the citizen by means of parliamentary monitoring, but also consumer rights with regard to the new Internet marketing techniques.

마지막 업데이트: 2012-02-29
사용 빈도: 3
품질:

네덜란드어

Het mag zelfs de indeling in pijlers overschrijden.Waarde collega's, in dit verband wil ik tevens verwijzen naar het zogenaamde Echelon-systeem, waarvan wordt vermoed dat het als spionagenetwerk dienst doet.Het Parlement bestudeert en bespreekt momenteel de gevolgen van deze ontdekking voor de persoonlijke en economische betrekkingen van de Europese Unie.

영어

Ladies and gentlemen, this Parliament is currently examining and debating the consequences for personal and economic relations in the European Union of the discovery of a possible spying network known as the Echelon system, and is also studying a regulation on the protection of physical persons in the processing of data by the institutions of the Community.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인