검색어: to intercept (영어 - 그리스어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

영어

그리스어

정보

영어

to intercept

그리스어

αναχαιτίζω

마지막 업데이트: 2014-11-14
사용 빈도: 3
품질:

추천인: IATE

영어

this directive, despite government and police denials, resulted in profiling to intercept troublemakers.

그리스어

Η εντολή αυτή, παρά την άρνηση από μεριάς κυβέρνησης και αστυνομίας, είχε ως αποτέλεσμα τη μη παρεμπόδιση των ταραχοποιών στοιχείων.

마지막 업데이트: 2016-01-20
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

영어

this allows drugs to be moved through multiple transit points making them harder to intercept.

그리스어

Οι πρακτικές αυτές διανοίγουν τη δυνατότητα να διακινούνται τα ναρκωτικά μέσω πολλών σημείων διέλευσης, γεγονός που καθιστά δυσχερέστερο το έργο της αναχαίτισής τους.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

영어

the united states of america has the echelon system that enables it to intercept every form of international communication.

그리스어

Η περίοδος φύλαξης των δεδομένων μπορεί να παραταθεί και πέραν της διετίας δυνάμει αυτού του άρθρου, αρκεί να τηρηθεί η προσήκουσα διαδικασία.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 3
품질:

추천인: IATE

영어

the british journalist duncan campbell even believes that echelon is used to intercept communications from amnesty and the red cross.

그리스어

Ο βρετανός δημοσιογράφος duncan campbell θεωρεί μάλιστα ότι το echelon χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση οργανώσεων όπως η Διεθνής Αμνηστία και ο Ερυθρός Σταυρός.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 5
품질:

추천인: IATE

영어

the following table summarises the differences in the powers of the authorities to intercept vehicles relating to inland checks13:

그리스어

Ο κάτωθι πίνακας συνοψίζει τις διαφορές αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών όσον αφορά το σταμάτημα οχημάτων σε σχέση με τους καθ' οδόν ελέγχους13:

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

추천인: IATE

영어

specified in ec directives, pipe replace­ ted pumping stations to intercept the out­ „ falls to the brda river and to transport ef­

그리스어

Τα λύματα της πόλης αποτελούν την κύρια πηγή ρύπανσης των ποταμών brda και vistula καθώς και της Βαλτικής Θάλασ­σας, σε απόσταση 150 χλμ.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

추천인: IATE

영어

it can be inferred from statements in the american press that the us intelugence community has sought to intercept and analyse the commercial communications of eu member states.

그리스어

Από δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν στον Αμερικανικό Τύπο συνάγεται ότι οι αμερικανικοί κύκλοι του τομέα των πληροφοριών επιχειρούν να υποκλέψουν και να αναλύσουν τις εμπορικού χαρακτήρα επικοινωνίες των κρατών μελών της ΕΕ.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

추천인: IATE

영어

the argentinian navy is presently on alert to intercept a british ship carrying enough nuclear waste to give off twice the amount of radiation as the chernobyl disaster.

그리스어

Αυτή την ώρα, το Πολεμικό Ναυτικό της Αργεντινής είναι σε επιφυλακή, προκειμένου να εντοπίσει ένα βρετανικό πλοίο που μεταφέρει πυρηνικά απόβλητα αρκετά για την έκλυση της διπλής ποσότητας ραδιενέργειας από εκείνη που παρήγαγε η καταστροφή του Τσερνομπίλ.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 5
품질:

추천인: IATE

영어

if bob sends his public key to alice, but mallory is able to intercept it, a man-in-the-middle attack can begin.

그리스어

Η mallory στέλνει ένα πλαστό μήνυμα στην alice όπου στη θέση του δημόσιου κλειδιού του bob στέλνει το δικό της δημόσιο κλειδί.

마지막 업데이트: 2016-03-03
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

영어

for example, if community law is to provide legitimately for the european public prosecutor to have the power to intercept communications, there must be national legislation providing for this in each of the member states.

그리스어

Παραδείγματος χάρη, για να είναι δυνατό να προβλεφθεί στο κοινοτικό παράγωγο δίκαιο η δυνατότητα του ευρωπαίου εισαγγελέα να προσφεύγει στο μέτρο της προσωρινής κράτησης, θα πρέπει τουλάχιστον να ισχύει για το θέμα αυτό εθνική νομοθεσία σε κάθε κράτος μέλος.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

영어

a legal framework is in place to allow law enforcement agencies to obtain judicial orders, or in the case of two member states, a warrant personally authorised by a senior minister, to intercept communications.

그리스어

Υφίσταται νομικό πλαίσιο που παρέχει τη δυνατότητα στις αρχές που είναι εξουσιοδοτημένες για την επιβολή του νόμου να λαμβάνουν δικαστική εντολή ή, στην περίπτωση δύο κρατών μελών, εντολή που έχει εκδοθεί προσωπικά από ανώτερο στην ιεραρχία υπουργό, για την παρακολούθηση επικοινωνιών.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

영어

measures to prevent the diversion of acetic anhydride aimed at identifying the origin of chemical substances have made it possible to intercept eleven shipments of around 230 tonnes of acetic anhydride, which could have been used to produce between 55 and 230 tonnes of heroin.

그리스어

Χάρι σε ένα σύστημα κατά της εκτροπής του οξεικού ανυδρίτη, το οποίο αποσκοπεί στην ανίχνευση της προέλευσης των χημικών ουσιών κατέστη δυνατή η ανίχνευση και επέμβαση σε ένδεκα αποστολές οξεικού ανυδρίτη, 230 τόνων περίπου, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή 55 έως 230 τόνων ηρωίνης.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

영어

you are about to sign key:%1id:%2fingerprint:%3.you should check the key fingerprint by phoning or meeting the key owner to be sure that someone is not trying to intercept your communications

그리스어

Πρόκειται να υπογράψετε το κλειδί:%1id:%2Αποτύπωμα:%3.Θα πρέπει να ελέγξετε το αποτύπωμα του κλειδιού επικοινωνώντας τηλεφωνικά ή συναντώντας τον ιδιοκτήτη του κλειδιού για να είστε σίγουροι ότι δεν προσπαθεί κάποιος να υποκλέψει τις επικοινωνίες σας

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 2
품질:

추천인: IATE

영어

despite having a theoretical capability to intercept low-flying cruise missiles, "significant improvements are needed in airborne sensors and radar data sharing to provide defence," gormley said.

그리스어

Παρά το γεγονός ότι θεωρητικά έχουν δυνατότητα αναχαίτισης πυραύλων Κρουζ που πετούν χαμηλά, "απαιτούνται σημαντικές βελτιώσεις στους αερομεταφερόμενους αισθητήρες και στην ανταλλαγή δεδομένων των ραντάρ για να παρέχουν άμυνα", είπε ο Γκόρμλεϊ.

마지막 업데이트: 2016-01-20
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

영어

the next item is the statements by the council and the commission on the existence of an artificial intelligence system allowing the united states of america to intercept and monitor all telephone and electronic communications within the european union, a system called 'echelon '.

그리스어

. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την ύπαρξη του συστήματος" echelon", συστήματος τεχνητής νοημοσύνης που επιτρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να ελέγχουν και να παρακολουθούν όλες τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 4
품질:

추천인: IATE
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

영어

the development of the operation to intercept the narcotic was conducted under the authority of the attorney general that granted special methods of controlled delivery, based on the demand of foreign counterparts," the general prosecutor's office said in a statement.

그리스어

"Η εξέλιξη της επιχείρησης για κατάσχεση των ναρκωτικών διενεργήθηκε με εντολή του Γενικού Εισαγγελέα, εκχωρώντας ειδικές μεθόδους ελεγχόμενης επίδοσης, βάσει αιτήματος ξένων ομολόγων", ανέφερε το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα σε δήλωσή του.

마지막 업데이트: 2016-01-20
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

영어

these satellite telecommunication networks will dispose of the necessary technology to intercept satellite telecommunications (carried out through their network) via their service providers in place in the member states by remote control linked to the ground station, without the technical assistance of the country where the ground station is located.

그리스어

Αυτά τα δίκτυα δoρυφoρικώv τηλεπικoιvωvιώv θα διαθέτoυv τηv απαιτoύμεvη τεχvoλoγία για vα παρακoλoυθoύv τις δoρυφoρικές τηλεπικoιvωvίες (oι oπoίες διεξάγovται μέσω τoυ δικτύoυ τoυς) μέσω τωv παρoχέωv υπηρεσιώv τoυς oι oπoίoι θα είvαι εγκατεστημέvoι στα κράτη μέλη με τηλεχειρισμό μέσω τoυ σταθμoύ εδάφoυς, χωρίς τηv τεχvική συvδρoμή της χώρας στηv oπoία είvαι εγκατεστημέvoς o σταθμός εδάφoυς.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

영어

as key results, they noted that they had improved the management of their consular services, streamlined visa processing, enhanced the security of consular buildings and electronic data, expanded ict capacity at their consulates, improved the ability of their consular staff to intercept fraudulent applications, and stepped up pre-boarding inspection at sensitive airports.

그리스어

Μεταξύ των βασικών αποτελεσμάτων ανέφεραν ότι βελτιώθηκε η διαχείριση των προξενικών τους υπηρεσιών, απλουστεύθηκε η διαδικασία θεωρήσεων, αυξήθηκε η ασφάλεια των κτιρίων των προξενείων καθώς και των ηλεκτρονικών δεδομένων, επεκτάθηκε το δυναμικό ΤΠΕ στα προξενεία τους, βελτιώθηκε η ικανότητα του προσωπικού των προξενείων να εντοπίζει αιτήσεις με ψευδή στοιχεία και εντατικοποιήθηκαν οι επιθεωρήσεις πριν από την επιβίβαση σε ευαίσθητους αερολιμένες.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

인적 기여로
7,483,706,164 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인