您搜索了: to intercept (英语 - 希腊语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

英语

希腊语

信息

英语

to intercept

希腊语

αναχαιτίζω

最后更新: 2014-11-14
使用频率: 3
质量:

参考: IATE

英语

this directive, despite government and police denials, resulted in profiling to intercept troublemakers.

希腊语

Η εντολή αυτή, παρά την άρνηση από μεριάς κυβέρνησης και αστυνομίας, είχε ως αποτέλεσμα τη μη παρεμπόδιση των ταραχοποιών στοιχείων.

最后更新: 2016-01-20
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

英语

this allows drugs to be moved through multiple transit points making them harder to intercept.

希腊语

Οι πρακτικές αυτές διανοίγουν τη δυνατότητα να διακινούνται τα ναρκωτικά μέσω πολλών σημείων διέλευσης, γεγονός που καθιστά δυσχερέστερο το έργο της αναχαίτισής τους.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

英语

the united states of america has the echelon system that enables it to intercept every form of international communication.

希腊语

Η περίοδος φύλαξης των δεδομένων μπορεί να παραταθεί και πέραν της διετίας δυνάμει αυτού του άρθρου, αρκεί να τηρηθεί η προσήκουσα διαδικασία.

最后更新: 2012-03-22
使用频率: 3
质量:

参考: IATE

英语

the british journalist duncan campbell even believes that echelon is used to intercept communications from amnesty and the red cross.

希腊语

Ο βρετανός δημοσιογράφος duncan campbell θεωρεί μάλιστα ότι το echelon χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση οργανώσεων όπως η Διεθνής Αμνηστία και ο Ερυθρός Σταυρός.

最后更新: 2012-03-22
使用频率: 5
质量:

参考: IATE

英语

the following table summarises the differences in the powers of the authorities to intercept vehicles relating to inland checks13:

希腊语

Ο κάτωθι πίνακας συνοψίζει τις διαφορές αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών όσον αφορά το σταμάτημα οχημάτων σε σχέση με τους καθ' οδόν ελέγχους13:

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 2
质量:

参考: IATE

英语

specified in ec directives, pipe replace­ ted pumping stations to intercept the out­ „ falls to the brda river and to transport ef­

希腊语

Τα λύματα της πόλης αποτελούν την κύρια πηγή ρύπανσης των ποταμών brda και vistula καθώς και της Βαλτικής Θάλασ­σας, σε απόσταση 150 χλμ.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 2
质量:

参考: IATE

英语

it can be inferred from statements in the american press that the us intelugence community has sought to intercept and analyse the commercial communications of eu member states.

希腊语

Από δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν στον Αμερικανικό Τύπο συνάγεται ότι οι αμερικανικοί κύκλοι του τομέα των πληροφοριών επιχειρούν να υποκλέψουν και να αναλύσουν τις εμπορικού χαρακτήρα επικοινωνίες των κρατών μελών της ΕΕ.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 2
质量:

参考: IATE

英语

the argentinian navy is presently on alert to intercept a british ship carrying enough nuclear waste to give off twice the amount of radiation as the chernobyl disaster.

希腊语

Αυτή την ώρα, το Πολεμικό Ναυτικό της Αργεντινής είναι σε επιφυλακή, προκειμένου να εντοπίσει ένα βρετανικό πλοίο που μεταφέρει πυρηνικά απόβλητα αρκετά για την έκλυση της διπλής ποσότητας ραδιενέργειας από εκείνη που παρήγαγε η καταστροφή του Τσερνομπίλ.

最后更新: 2012-03-22
使用频率: 5
质量:

参考: IATE

英语

if bob sends his public key to alice, but mallory is able to intercept it, a man-in-the-middle attack can begin.

希腊语

Η mallory στέλνει ένα πλαστό μήνυμα στην alice όπου στη θέση του δημόσιου κλειδιού του bob στέλνει το δικό της δημόσιο κλειδί.

最后更新: 2016-03-03
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

英语

for example, if community law is to provide legitimately for the european public prosecutor to have the power to intercept communications, there must be national legislation providing for this in each of the member states.

希腊语

Παραδείγματος χάρη, για να είναι δυνατό να προβλεφθεί στο κοινοτικό παράγωγο δίκαιο η δυνατότητα του ευρωπαίου εισαγγελέα να προσφεύγει στο μέτρο της προσωρινής κράτησης, θα πρέπει τουλάχιστον να ισχύει για το θέμα αυτό εθνική νομοθεσία σε κάθε κράτος μέλος.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

英语

a legal framework is in place to allow law enforcement agencies to obtain judicial orders, or in the case of two member states, a warrant personally authorised by a senior minister, to intercept communications.

希腊语

Υφίσταται νομικό πλαίσιο που παρέχει τη δυνατότητα στις αρχές που είναι εξουσιοδοτημένες για την επιβολή του νόμου να λαμβάνουν δικαστική εντολή ή, στην περίπτωση δύο κρατών μελών, εντολή που έχει εκδοθεί προσωπικά από ανώτερο στην ιεραρχία υπουργό, για την παρακολούθηση επικοινωνιών.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

英语

measures to prevent the diversion of acetic anhydride aimed at identifying the origin of chemical substances have made it possible to intercept eleven shipments of around 230 tonnes of acetic anhydride, which could have been used to produce between 55 and 230 tonnes of heroin.

希腊语

Χάρι σε ένα σύστημα κατά της εκτροπής του οξεικού ανυδρίτη, το οποίο αποσκοπεί στην ανίχνευση της προέλευσης των χημικών ουσιών κατέστη δυνατή η ανίχνευση και επέμβαση σε ένδεκα αποστολές οξεικού ανυδρίτη, 230 τόνων περίπου, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή 55 έως 230 τόνων ηρωίνης.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

英语

you are about to sign key:%1id:%2fingerprint:%3.you should check the key fingerprint by phoning or meeting the key owner to be sure that someone is not trying to intercept your communications

希腊语

Πρόκειται να υπογράψετε το κλειδί:%1id:%2Αποτύπωμα:%3.Θα πρέπει να ελέγξετε το αποτύπωμα του κλειδιού επικοινωνώντας τηλεφωνικά ή συναντώντας τον ιδιοκτήτη του κλειδιού για να είστε σίγουροι ότι δεν προσπαθεί κάποιος να υποκλέψει τις επικοινωνίες σας

最后更新: 2011-10-23
使用频率: 2
质量:

参考: IATE

英语

despite having a theoretical capability to intercept low-flying cruise missiles, "significant improvements are needed in airborne sensors and radar data sharing to provide defence," gormley said.

希腊语

Παρά το γεγονός ότι θεωρητικά έχουν δυνατότητα αναχαίτισης πυραύλων Κρουζ που πετούν χαμηλά, "απαιτούνται σημαντικές βελτιώσεις στους αερομεταφερόμενους αισθητήρες και στην ανταλλαγή δεδομένων των ραντάρ για να παρέχουν άμυνα", είπε ο Γκόρμλεϊ.

最后更新: 2016-01-20
使用频率: 1
质量:

参考: IATE
警告:包含不可见的HTML格式

英语

the next item is the statements by the council and the commission on the existence of an artificial intelligence system allowing the united states of america to intercept and monitor all telephone and electronic communications within the european union, a system called 'echelon '.

希腊语

. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την ύπαρξη του συστήματος" echelon", συστήματος τεχνητής νοημοσύνης που επιτρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να ελέγχουν και να παρακολουθούν όλες τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

最后更新: 2012-03-22
使用频率: 4
质量:

参考: IATE
警告:包含不可见的HTML格式

英语

the development of the operation to intercept the narcotic was conducted under the authority of the attorney general that granted special methods of controlled delivery, based on the demand of foreign counterparts," the general prosecutor's office said in a statement.

希腊语

"Η εξέλιξη της επιχείρησης για κατάσχεση των ναρκωτικών διενεργήθηκε με εντολή του Γενικού Εισαγγελέα, εκχωρώντας ειδικές μεθόδους ελεγχόμενης επίδοσης, βάσει αιτήματος ξένων ομολόγων", ανέφερε το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα σε δήλωσή του.

最后更新: 2016-01-20
使用频率: 1
质量:

参考: IATE
警告:包含不可见的HTML格式

英语

these satellite telecommunication networks will dispose of the necessary technology to intercept satellite telecommunications (carried out through their network) via their service providers in place in the member states by remote control linked to the ground station, without the technical assistance of the country where the ground station is located.

希腊语

Αυτά τα δίκτυα δoρυφoρικώv τηλεπικoιvωvιώv θα διαθέτoυv τηv απαιτoύμεvη τεχvoλoγία για vα παρακoλoυθoύv τις δoρυφoρικές τηλεπικoιvωvίες (oι oπoίες διεξάγovται μέσω τoυ δικτύoυ τoυς) μέσω τωv παρoχέωv υπηρεσιώv τoυς oι oπoίoι θα είvαι εγκατεστημέvoι στα κράτη μέλη με τηλεχειρισμό μέσω τoυ σταθμoύ εδάφoυς, χωρίς τηv τεχvική συvδρoμή της χώρας στηv oπoία είvαι εγκατεστημέvoς o σταθμός εδάφoυς.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

英语

as key results, they noted that they had improved the management of their consular services, streamlined visa processing, enhanced the security of consular buildings and electronic data, expanded ict capacity at their consulates, improved the ability of their consular staff to intercept fraudulent applications, and stepped up pre-boarding inspection at sensitive airports.

希腊语

Μεταξύ των βασικών αποτελεσμάτων ανέφεραν ότι βελτιώθηκε η διαχείριση των προξενικών τους υπηρεσιών, απλουστεύθηκε η διαδικασία θεωρήσεων, αυξήθηκε η ασφάλεια των κτιρίων των προξενείων καθώς και των ηλεκτρονικών δεδομένων, επεκτάθηκε το δυναμικό ΤΠΕ στα προξενεία τους, βελτιώθηκε η ικανότητα του προσωπικού των προξενείων να εντοπίζει αιτήσεις με ψευδή στοιχεία και εντατικοποιήθηκαν οι επιθεωρήσεις πριν από την επιβίβαση σε ευαίσθητους αερολιμένες.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

参考: IATE

获取更好的翻译,从
7,757,730,619 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認