구글 검색

검색어: collaboreranno (이탈리아어 - 그리스어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

이탈리아어

그리스어

정보

이탈리아어

Se i Quindici non collaboreranno non si otterrà alcun risultato.

그리스어

Aν τα δεκαπέντε κράτη μέλη δε συμπράξουν, τότε δε θα βγει τίποτε από την όλη υπόθεση.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Spero che gli Stati membri collaboreranno con la Commissione in questa operazione.

그리스어

Ευελπιστώ ότι τα κράτη μέλη θα συνεργαστούν με την Επιτροπή στο θέμα αυτό.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Se Parlamento e Commissione collaboreranno, potremo veramente « ripulire » la Commissione.

그리스어

Αν το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή συνεργαστούν, μπορεί να σημειωθεί αληθινή πρόοδος στο « καθάρισμα » της Επιτροπής.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Ritengo che si possa trovare una soluzione e fare progressi, ma soltanto se tutti collaboreranno.

그리스어

Πιστεύω ότι μπορούμε να βγούμε από το αδιέξοδο και να βρούμε μια θετική λύση, αλλά μόνο αν συνεργαστούμε όλοι μαζί.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Solo se vi saranno governi capaci e stabili gli investitori stranieri collaboreranno per creare un ambiente adatto allo sviluppo industriale.

그리스어

Μόνο εάν υπάρχουν σταθερές και καλές κυβερνήσεις οι εξωτερικοί επενδυτές θα βοηθήσουν στη δημιουργία του περιβάλλοντος που θα επιτρέψει τη βιομηχανική ανάπτυξη.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Soltanto se si affermerà la parità, anche dopo il 2012 i paesi in via di sviluppo collaboreranno nella lotta contro il cambiamento climatico.

그리스어

Μόνο εφόσον υπάρξει ισοτιμία θα μπορέσουν οι αναπτυσσόμενες χώρες να συμμετάσχουν και μετά το 2012 στον αγώνα για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Inoltre, esse collaboreranno pienamente, compatibilmente con le rispettive leggi e procedure interne, per affrontare i problemi derivanti dalle elusioni.

그리스어

Τα μέρη θα συνεργάζονται πλήρως για την αντιμετώπιση, σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και διαδικασίες, προβλημάτων που προκύπτουν από την καταστρατήγηση.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Se gli operatori privati collaboreranno, non è azzardato affermare che la televisione pubblica, così come la conosciamo oggi, avrà i giorni contati.

그리스어

Αν οι ιδιωτικοί φορείς συνεργαστούν, τολμώ να δηλώσω ότι η δημόσια τηλεόραση, έτσι όπως σήμερα τη γνωρίζουμε, έχει τις μέρες της μετρημένες.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Le politiche regionali e di coesione potranno avere successo se tutti collaboreranno- gli Stati membri, le regioni e le autorità locali.

그리스어

Απαραίτητη προϋπόθεση της επιτυχίας των περιφερειακών πολιτικών και των πολιτικών συνοχής αποτελεί η συνεργασία ανάμεσα στα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Elemento ancora più importante, in base alla relazione esponenti politici e dirigenti dei sistemi sanitari collaboreranno per indicare la strada da seguire per risolvere quei problemi che superano le frontiere degli Stati membri.

그리스어

Το πλέον σημαντικό είναι ότι σύμφωνα με την έκθεση οι πολιτικοί και οι διαχειριστές της υγειονομικής περίθαλψης θα εργαστούν από κοινού για να σημάνουν το μονοπάτι για την επίλυση προβλημάτων των κρατών μελών που έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Se le banche non collaboreranno e continueranno a imporre commissioni così elevate nella zona euro, si rischia che il consumatore metta in dubbio il senso e le finalità dell' euro.

그리스어

Εάν οι τράπεζες δεν συνεργαστούν και συνεχίσουν να επιβάλλουν υψηλά τέλη στη ζώνη του ευρώ υπάρχει μεγάλος κίνδυνος οι καταναλωτές να αμφισβητήσουν το νόημα και τη σκοπιμότητα του ευρώ.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Dobbiamo fare tutto il possibile per salvare e tirare fuori dalla palude i paesi più poveri; ma ci riusciremo soltanto se loro stessi collaboreranno all' opera di salvataggio.

그리스어

Ας πράξουμε ότι μπορούμε, ώστε οι φτωχότερες χώρες να εξέλθουν από τη δύσκολη κατάσταση. Αλλά αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν το θύμα συνεργάζεται για τη σωτηρία του.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Quanto più i rappresentanti dei paesi candidati collaboreranno con noi, tanto più potremo raggiungere gli obiettivi di una democrazia stabile, del rispetto dei diritti umani e dello sviluppo economico dell' intera Europa.

그리스어

Όσο περισσότερο ασχολούνται μαζί μας οι εκπρόσωποι των αιτουσών χωρών, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχουμε να επιτύχουμε το στόχο μιας σταθερής δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την οικονομική ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

In caso di controversia o di reclamo presentato contro una o entrambe le parti da un interessato o dall’autorità in merito al trattamento dei dati personali, le parti si informeranno reciprocamente di tali controversie o reclami e collaboreranno al fine di risolverli in modo amichevole quanto prima possibile.

그리스어

Σε περίπτωση διαφοράς ή απαίτησης που προβάλλεται από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή από την Αρχή κατά ενός ή και των δύο συμβαλλομένων μερών όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα συμβαλλόμενα μέρη ενημερώνονται αμοιβαία για κάθε τέτοια διαφορά ή απαίτηση και συνεργάζονται για τη φιλική διευθέτησή της το ταχύτερο δυνατόν.

마지막 업데이트: 2014-11-16
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Le parti collaboreranno, nell’ambito delle rispettive competenze, nei settori dell'informazione, della cultura e delle comunicazioni per instaurare un clima di maggiore comprensione e consolidare i legami esistenti tra di esse, anche attraverso studi e assistenza tecnica per la salvaguardia del patrimonio culturale.

그리스어

Τα μέρη συνεργάζoνται, σύμφωνα με τις κατ'ιδίαν αρμoδιότητές τoυς, στoν τoμέα της πληρoφόρησης, των πoλιτιστικών θεμάτων και των επικoινωνιών, τόσo για τη βελτίωση της αμoιβαίας κατανόησης όσo και για την ενίσχυση των πoλιτιστικών δεσμών μεταξύ τoυς, μέσω, μεταξύ άλλων, μελετών και τεχνικής βoήθειας για τη διατήρηση της πoλιτιστικής κληρoνoμιάς.

마지막 업데이트: 2014-11-15
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Sono convinto che il nostro impegno darà i suoi frutti e che tutti collaboreranno anche in futuro; nella mia qualità di relatore, poiché non farò più parte di questo Parlamento, vorrei pregare la onorevole Pack ed altri deputati, fra cui naturalmente l' onorevole Rübig, di verificare che l' iniziativa si concluda effettivamente con un successo.

그리스어

Πιστεύω πως το έργο θα έχει επιτυχία, πως θα συνεργασθούν όλοι, και στο μέλλον, και εγώ ως εισηγητής που δεν θα εκπροσωπείται πλέον στο μέλλον σε αυτό το Κοινοβούλιο, παρακαλώ βεβαίως την κ. Doris Pack και άλλους, φυσικά και τον Paul Rόbig, να μεριμνήσουν ώστε να έχουμε μια επιτυχή έκβαση στο θέμα αυτό.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Non soltanto il personale, ma anche i membri delle istituzioni e degli organi collaboreranno appieno con l' OLAF: su questo punto non potranno esserci deroghe, altrimenti perderemo la credibilità.

그리스어

Με την OLAF δεν θα συνεργασθούν σε ευρεία κλίμακα μόνον οι υπάλληλοι, αλλά και τα μέλη των θεσμικών οργάνων και των οργάνων. Στο θέμα αυτό δεν πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις, διότι διαφορετικά θα καταστήσουμε εαυτούς αναξιόπιστους.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Il Parlamento viene adesso invitato ad esprimersi a favore di una rapida approvazione delle decisioni del Consiglio di associazione, permettendo già prima dell' estate la scelta dei primi progetti a cui collaboreranno partner di entrambi questi paesi candidati all' adesione.

그리스어

Τώρα καλείται να επικυρωσει γρήγορα την ψήφιση των αποφάσεων του Συμβουλίου Σύνδεσης και μ' αυτόν τον τρόπο να καταστήσει δυνατή πριν από το καλοκαίρι την επιλογή των πρώτων προγραμμάτων, στα οποία θα συμμετάσχουν εταίροι απ' αυτές τις δύο υπό ένταξη χώρες

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Se le società del mondo occidentale- e con ciò mi riferisco all' intero mondo occidentale- in futuro non si sosterranno reciprocamente, avvalendosi delle proprie diverse esperienze e non collaboreranno alla riforma dell' economia internazionale e dell' assetto politico del mondo, andranno sprecate incalcolabili energie politiche, economiche, sociali e culturali.

그리스어

Αν οι κοινωνίες του δυτικού κόσμου, κι εννοώ εδώ ολόκληρο τον δυτικό κόσμο, δεν αλληλοϋποστηριχτούν μελλοντικά με τις διαφορετικές εμπειρίες τους και δεν αναζητήσουν μαζί, τη νέα τάξη της διεθνούς οικονομίας και των παγκόσμιων πολιτικών σχέσεων, θα σπαταληθεί άπειρη πολιτική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ενέργεια.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

이탈리아어

Se neppure stavolta si riuscirà ad approvare una normativa entro tempi brevi a causa del rifiuto di alcuni paesi membri di collaborare, allora non resterà altro da fare che cercare una soluzione diversa, per la quale proprio gli Stati membri che, invece, vogliono assumersi le loro responsabilità collaboreranno nell' ambito di una coalition of the willing.

그리스어

Εάν δεν κατορθώσει για άλλη μία φορά να λάβει σύντομα αποφάσεις, επειδή ορισμένα κράτη μέλη δεν επιθυμούν να συνεργαστούν, πρέπει να αναζητηθεί μία άλλη λύση και τα κράτη μέλη τα οποία επιθυμούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους πρέπει να συνεργαστούν δημιουργώντας έναν συνασπισμό των προθύμων.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인