구글 검색

검색어: dissimulare (이탈리아어 - 그리스어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

이탈리아어

그리스어

정보

이탈리아어

dissimulare la base imponibile

그리스어

αποκρύπτω τη φορολογητέα ύλη

마지막 업데이트: 2014-11-14
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

이탈리아어

Non vedo come si possa dissimulare questa realtà.

그리스어

Δεν βλέπω κανένα τρόπο για να εξωραΐσουμε αυτά τα πράγματα.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

이탈리아어

Non possiamo dissimulare le nostre mancanze dietro provvedimenti inutili.

그리스어

Δεν μπορούμε να αποκρύπτουμε τα λάθη μας με άσκοπα μέτρα.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

이탈리아어

I meccanismi di flessibilità e di mercato non possono dissimulare gli enormi divari esistenti fra i vari paesi.

그리스어

Οι μηχανισμοί ευελιξίας και οι μηχανισμοί της αγοράς δεν μπορούν να καλύψουν τις τεράστιες διαφορές ανάμεσα στις διαφορετικές χώρες.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

이탈리아어

Perciò tenta di dissimulare il denaro di provenienza illecita, di farlo passare per denaro di provenienza legittima.

그리스어

Για τον λόγο αυτόν, προσπαθεί να παρουσιάσει καλυμμένα τα χρήματα από την εγκληματική δραστηριότητα, σαν να έχουν αποκτηθεί με νόμιμο τρόπο.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

이탈리아어

Ci troviamo pertanto di fronte a un testo quasi assurdo. Lei non ha certo tentato di dissimulare questa irrealtà e noi gliene siamo grati.

그리스어

Βρισκόμαστε συνεπώς ενώπιον ενός κειμένου που στερείται κάπως ρεαλισμού, έλλειψη την οποία δεν προσπαθήσατε να κρύψετε, κάτι για το οποίο σας ευχαριστούμε.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

이탈리아어

L’esperienza insegna che, allorché il rischio di dover versare un prelievo diminuisce, gli operatori sono meno inclini a sottovalutare o a dissimulare i quantitativi consegnati.

그리스어

Η πείρα έδειξε ότι όταν μειώνεται ο κίνδυνος επιβολής εισφοράς, μειώνεται επίσης και ο κίνδυνος οι παραγωγοί να δηλώσουν μικρότερη ποσότητα ή να αποκρύψουν την ποσότητα των παραδόσεων.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

이탈리아어

La Conferenza intergovernativa, per tornare a qualcosa di più serio, onorevoli colleghi, è simile alla quadratura del cerchio, per una ragione semplice ma che tutti cercano di dissimulare.

그리스어

Δόξα τω Θεώ, η τοπική γαστρονομία, την οποία γνωρίζω καλά, επιτρέπει να βγούμε από τη δύσκολη θέση: πρόκειται για μια φτωχή κουζίνα που δημιουργεί ό, τι πιο καλό μπορεί με ελάχιστα υλικά.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

이탈리아어

Per tutti questi motivi, i cittadini capiscono bene, spontaneamente, le responsabilità di Bruxelles, che nel corso di tutto questo dibattito si è tentato di dissimulare in Aula.

그리스어

Για όλους αυτούς τους λόγους, οι πολίτες διαισθάνονται καλά, αυθόρμητα, το μερίδιο ευθύνης των Βρυξελλών, το οποίο, καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης αυτής, προσπαθήσαμε να αποκρύψουμε μέσα στην αίθουσα αυτή.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

이탈리아어

Senza dissimulare le difficoltà, oggi non è forse necessario insistere maggiormente sui progressi ed i lati positivi dell' ampliamento? Un suo messaggio in questo senso sarebbe gradito.

그리스어

Χωρίς να αποκρύπτουμε τις δυσκολίες, δεν θα ήταν απαραίτητο να επιμείνουμε σήμερα περισσότερο στην πρόοδο και τις θετικές πλευρές της διεύρυνσης;

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

이탈리아어

Siamo sbalorditi dall' incapacità della Commissione di gestire enormi somme di denaro, prelevate, occorre ricordarlo, dalle tasche dei contribuenti nonché dalla grande abilità a dissimulare il tutto.

그리스어

Μένουμε κατάπληκτοι με την ανικανότητα της Επιτροπής να διαχειρίζεται κολοσσιαία χρηματικά ποσά, τα οποία πρέπει να υπενθυμιστεί ότι προέρχονται από την τσέπη των φορολογουμένων μας, και με τη μεγάλη δεξιοτεχνία που χρησιμοποιεί προκειμένου να τη συγκαλύπτει.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

이탈리아어

Le argomentazioni di natura umanitaria che abbiamo sentito servono soprattutto a dissimulare che 500 milioni di denaro pubblico, che si dice destinati al Kosovo, serviranno a generare profitti privati per le grandi imprese, in particolare del settore edilizio e delle opere pubbliche.

그리스어

Τα ανθρωπιστικά επιχειρήματα που προβάλλονται χρησιμοποιούνται κυρίως για να συγκαλύψουν το γεγονός ότι 500 εκατομμύρια δημοσίου χρήματος, τα οποία υποτίθεται πως προορίζονται για το Κοσσυφοπέδιο, θα αξιοποιηθούν προς ίδιον όφελος των μεγάλων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στον τομέα των κατασκευών και των δημοσίων έργων.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

이탈리아어

la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza del fatto che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

그리스어

η μετατροπή ή η μεταβίβαση περιουσίας, εν γνώσει του ότι προέρχεται από παράνομη δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε παράνομη δραστηριότητα, με σκοπό την απόκρυψη ή την συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της, ή την παροχή συνδρομής σε οποιονδήποτε ενέχεται στη δραστηριότητα αυτή, προκειμένου να αποφύγει τις έννομες συνέπειες των πράξεών του,

마지막 업데이트: 2014-10-19
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

이탈리아어

Guai a quanti vogliono sottrarsi alla vista del Signore per dissimulare i loro piani, a coloro che agiscono nelle tenebre, dicendo: «Chi ci vede? Chi ci conosce?»

그리스어

Ουαι εις τους σκαπτοντας βαθεως δια να κρυψωσι την βουλην αυτων απο του Κυριου, και των οποιων τα εργα ειναι εν τω σκοτει, και λεγουσι, Τις βλεπει ημας; και τις εξευρει ημας;

마지막 업데이트: 2012-05-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

이탈리아어

Nutro dubbi anche a proposito del concetto di sviluppo sostenibile, che ad un primo esame parrebbe un concetto molto positivo per l' ambiente, ma che viene utilizzato qui per dissimulare il tentativo di ottenere vantaggi economici grazie a LIFE.

그리스어

Επίσης, έχω αμφιβολίες όσον αφορά την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι πρόκειται για μια έννοια πάρα πολύ φιλική προς το περιβάλλον, η οποία όμως χρησιμοποιείται στην προκειμένη περίπτωση με κεκαλυμμένο τρόπο για την άντληση οικονομικών πλεονεκτημάτων με το LIFE.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

이탈리아어

Signor Presidente, non posso in tutta coscienza votare a favore della risoluzione da noi promossa qui, oggi, in primo luogo a causa dei paragrafi 4 e 5, che trovo assolutamente offensivi e ripugnanti per il modo in cui cercano di dissimulare il loro vero contenuto.

그리스어

Κύριε Πρόεδρε, η συνείδησή μου δεν μού επιτρέπει να ψηφίσω υπέρ του σχεδίου ψηφίσματος που υποστηρίζουμε εδώ σήμερα, κατ' αρχάς εξαιτίας των παραγράφων 4 και 5, τις οποίες θεωρώ εντελώς προσβλητικές και απεχθείς για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρούν να αποκρύψουν το σκοπό τους.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

이탈리아어

Signor Presidente, la questione delle presunte frodi e irregolarità nel settore del turismo è una delle più preoccupanti che la commissione per il controllo dei bilanci si sia trovata a esaminare, poiché rimanda a una volontà deliberata da parte della Commissione di scansare le proprie responsabilità e di dissimulare al Parlamento- istituzione, ricordiamolo pure, che rappresenta i cittadini dell' Unione europea- la realtà e la gravità delle disfunzioni della DG XXIII.

그리스어

Κύριε Πρόεδρε, το θέμα σχετικά με τις πιθανολογούμενες απάτες και παρατυπίες στον τομέα του τουρισμού είναι από τα πιο ανησυχητικά που έπρεπε να εξετάσει η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, διότι απορρέει από συνειδητή βούληση της Επιτροπής να αποφύγει τις ευθύνες της και να αποκρύψει από το Κοινοβούλιο- το οποίο ας υπενθυμίσουμε ότι αποτελεί το θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης- την πραγματικότητα και τη σοβαρότητα των δυσλειτουργιών της ΓΔ XXIII.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

이탈리아어

Se si parla di un' Europa unificata sulle materie economiche e finanziarie, occorre allora fare in modo che tale unificazione sia fondata su basi di lealtà e trasparenza, perché non è accettabile che sia diversamente. Il regolamento che spero sarà approvato ha proprio il merito di eliminare pratiche, purtroppo molto diffuse in taluni Stati membri, volte a dissimulare- passatemi il termine- situazioni di disavanzo utilizzando sistemi contabili dissimili.

그리스어

Αν μιλάμε για μια Ευρώπη ενωμένη όσον αφορά τα οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα, η ενοποίηση αυτή θα πρέπει προφανώς να διεξαχθεί βάσει της πίστης και της διαφάνειας, γιατί ειδάλλως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, και ο κανονισμός, ο οποίος ελπίζω να εγκριθεί, έχει τη δυνατότητα ακριβώς να εξαλείψει εκείνες τις πρακτικές που δυστυχώς εμφανίζονται σε μεγάλο βαθμό στα κράτη μέλη και οι οποίες τείνουν να κρύβουν-και ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση- τα ελλείμματα χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους λογιστικής.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

이탈리아어

Ciò nonostante non ne condividiamo tutte le formulazioni, in particolare il fatto di far ricadere la responsabilità unicamente sui governi africani o sulle tradizioni culturali e religiose che ostacolano l' adeguata applicazione delle misure per combattere la malattia. Tutto ciò è vero, ma queste affermazioni sono anche un modo di dissimulare la responsabilità di tutto un sistema sanitario dominato da società farmaceutiche e dalla corsa al profitto.

그리스어

Ωστόσο, δεν συμφωνούμε με όλες τις διατυπώσεις, συγκεκριμένα να αμφισβητούμε μόνο τις αφρικανικές κυβερνήσεις, ή τις πολιτισμικές και θρησκευτικές παραδόσεις που αποτελούν τροχοπέδη στην αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων καταπολέμησης της νόσου, το οποίο αληθεύει μεν, αλλά είναι και ένας τρόπος συγκάλυψης της ευθύνης ολόκληρου του συστήματος υγείας, στο οποίο κυριαρχούν τα φαρμακευτικά τραστ και ο αγώνας ταχύτητας για το κέρδος.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

이탈리아어

Signor Presidente, ho approvato la raccomandazione della onorevole Randzio-Plath relativa alla nomina dei sei candidati al comitato esecutivo della Banca centrale, ma non voglio dissimulare che sono sorti considerevoli dubbi sulla regolarità della procedura di nomina.

그리스어

Κύριε Πρόεδρε, ενέκρινα τη σύσταση της κυρίας Randzio-Plath για τον διορισμό των έξι υποψηφίων στην Εκτελεστική Επιτροπή της Κεντρικής Τράπεζας. Δεν θα ήθελα όμως να αποκρύψω το γεγονός ότι γεννήθηκαν σημαντικές αμφιβολίες για την κανονικότητα της διαδικασίας επιλογής.

마지막 업데이트: 2012-03-20
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인