구글 검색

검색어: odbudowuje (폴란드어 - 영어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

폴란드어

영어

정보

폴란드어

Odbudowuje podręczną bazę konfiguracji systemowej.

영어

Rebuilds the system configuration cache.

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

폴란드어

Jest ona tak niezwykła, ponieważ odbudowuje swoje DNA w temperaturach ujemnych.

영어

But what's unique about it is that it's doing DNA repair below freezing.

마지막 업데이트: 2015-10-13
사용 빈도: 1
품질:

폴란드어

Mocno wstrząsamy, a on się rozpada, a następnie koryguje i odbudowuje strukturę samodzielnie.

영어

And then you shake it randomly and it starts to error correct and built the structure on its own.

마지막 업데이트: 2015-10-13
사용 빈도: 1
품질:

폴란드어

Dodaje siły do włosów i zwiększyć jej elastyczność, chroniąc je przed czynnikami zewnętrznymi, odbudowuje uszkodzone nich.

영어

Adds strength to the hair and increase its flexibility, protecting them from external aggressions, restructures damaged ones.

마지막 업데이트: 2018-02-13
사용 빈도: 1
품질:

폴란드어

Na szczęście wszystko wróciło do normy i szybko się odbudowuje, szybciej niż jakakolwiek rafa, którą widzieliśmy.

영어

Well, the good news is it's recovered and recovering fast, faster than any reef we've seen.

마지막 업데이트: 2015-10-13
사용 빈도: 1
품질:

폴란드어

W żadnym przypadku dochodzenie nie dostarczyło dowodów na to, że przemysł unijny w dalszym ciągu odbudowuje się po dawnym subsydiowaniu.

영어

The investigation in any case did not bring forward any evidence that the industry is still recovering from the past subsidisation.

마지막 업데이트: 2019-02-08
사용 빈도: 2
품질:

폴란드어

Ogrom naszej pomocy trafia na obszary wiejskie, zwłaszcza do delty Irrawaddy, która odbudowuje się po przejściu cyklonu Nargis.

영어

The bulk of our assistance goes to the countryside - particularly to the delta - which is still recovering from cyclone Nargis.

마지막 업데이트: 2012-02-29
사용 빈도: 2
품질:

폴란드어

Celem WPRyb jest taka eksploatacja żywych zasobów morza, która odbudowuje i zachowuje zasoby rybne na poziomach umożliwiających uzyskanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu, najpóźniej w 2015 r.

영어

The CFP is aimed at an exploitation of living marine biological resources that restores and maintains fish stocks at levels which can produce the maximum sustainable yield, not later than 2015.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

폴란드어

Polityka powinna być ukierunkowana na eksploatację żywych zasobów morza, która odbudowuje i zachowuje zasoby rybne na poziomach umożliwiających uzyskanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu, najpóźniej w 2015 r.

영어

The policy shall be aimed at exploitation of living marine biological resources that restores and maintains fish resources at levels which can produce the maximum sustainable yield, not later than 2015.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

폴란드어

Otrzymały chemioterapię, a potem losowo podzielono je na grupy, gdzie połowa dostawała placebo, a druga połowa lek zwany Zoledronic, który odbudowuje kości.

영어

They had gotten their chemotherapy, and then they randomized them, where half got placebo, and half got a drug called Zoledronic acid that builds bone.

마지막 업데이트: 2015-10-13
사용 빈도: 1
품질:

폴란드어

Ostatnie badania kontrolne wykazują, że w wyniku tych zabiegów populacja gizani odbudowuje się.Walka tych ryb o przetrwanie podbiła serca i umysły zarówno mieszkańców, jak i turystów.

영어

Recent monitoring surveys indicate that the gizani is recovering well as a result of these activities.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

폴란드어

Obecnie wielu międzynarodowych naukowców uważa, że warstwa ozonowa się odbudowuje, choć wolniej niż się spodziewano. Prognozują oni całkowitą odbudowę warstwy w drugiej połowie naszego stulecia.

영어

At the 2006 Montreal Protocol Meeting of the Parties, the Commission pushed hard for the phase-out of methyl bromide, a pesticide used widely notably in the United States.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

폴란드어

Po zakończeniu wojny firma Nissan odbudowuje swoje zakłady i tworzy niektóre ze swoich najbardziej słynnych modeli.Po zakończeniu wojny firma Nissan odbudowuje swoje zakłady i tworzy niektóre ze swoich najbardziej słynnych modeli.

영어

After the setbacks of the war, Nissan rebuilds itself and creates some of its most legendary models.After the setbacks of the war, Nissan rebuilds itself and creates some of its most legendary models.

마지막 업데이트: 2011-03-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

폴란드어

Juvexin odbudowuje włosy w stanie czystym przez wprowadzenie do nich te same właściwości, które znajdują się we włosach młoda, zdrowa i niezbędna i że zostaną utracone wraz z upływem czasu. Juvexin nie zawiera żadnych składników chemicznych.

영어

Juvexin restructures the hair in the pure state by introducing into them the same properties that are found in the hair of young, healthy and vital and that will be lost with the passage of time. Juvexin does not contain any chemical ingredients.

마지막 업데이트: 2018-02-13
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

폴란드어

W związku z tym należy tak dostosować wskaźniki eksploatacji dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim, aby zagwarantować, że eksploatacja tych zasobów odbudowuje i zachowuje je powyżej poziomów umożliwiających uzyskanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu.

영어

Therefore, it is necessary to adapt the exploitation rates of cod, herring and sprat in the Baltic Sea so as to ensure that the exploitation of these stocks restores and maintains them above levels that can produce the maximum sustainable yield.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

폴란드어

Celem WPRyb jest taka eksploatacja żywych zasobów morza, która odbudowuje zasoby ryb i utrzymuje je powyżej poziomów umożliwiających uzyskanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu do – w miarę możliwości – 2015 r., a najpóźniej do 2020 r. WPRyb powinna realizować podejście ostrożnościowe i podejście ekosystemowe do zarządzania rybołówstwem.

영어

The CFP seeks to achieve an exploitation of living marine biological resources that restores fish stocks to and maintains them above levels which can produce the maximum sustainable yield, by 2015, where possible, and at the latest by 2020. The CFP should implement the precautionary and eco-system approaches to fisheries management.

마지막 업데이트: 2019-02-08
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

폴란드어

A Polska ponownie odbudowuje swoją demokrację i życie w stabilnym ustroju po zawierusze wojennej i narzuconym siłą ustroju poddanym Kremlowi. Podobnie jak wówczas, nie ma jakiejś jednej wyraźnej siły politycznej i Sejm musi operować w ramach kompromisów i koalicji partii, którym razem nie zawsze po drodze, ale które w pojedynkę nie są w stanie rządzić.

영어

And Poland is again rebuilding its democracy and life in a stable system, after the war and after years of having to live under a force-imposed regime paying homage to the Kremlin. Similarly as in 1922, there is no single political party with sufficient strength and the Sejm has to operate with certain compromises and coalitions of parties who would be unlikely bedfellows but who cannot govern on their own.

마지막 업데이트: 2018-02-13
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

폴란드어

W celu przyczyniania się do eliminacji odrzutów i przyłowów oraz ułatwiania przejścia na model eksploatacji żywych zasobów morskich, która odbudowuje i zachowuje populacje poławianych gatunków powyżej poziomów pozwalających wytworzyć MSY, EFMR może wspierać projekty mające na celu rozwój lub wprowadzanie nowej wiedzy technicznej lub organizacyjnej, która prowadzi do zmniejszenia oddziaływania działalności połowowej na środowisko lub do bardziej zrównoważonego wykorzystywania morskich zasobów biologicznych.

영어

In order to contribute to the elimination of discards and by-catches and facilitate the transition to exploitation of living marine biological resources that restores and maintains populations of harvested species above levels which can produce the MSY, the EMFF may support projects aiming at developing or introducing new technical or organisational knowledge reducing impacts of fishing activities on the environment or achieving a more sustainable use of marine biological resources.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

폴란드어

Komisja korzysta z tego uprawnienia z pełnym poszanowaniem zasady proporcjonalności i uwzględniając, że nieprzestrzeganie odpowiednich przepisów WPRyb stanowić może poważne zagrożenie dla zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morskich, która odbudowuje i zachowuje populacje poławianych gatunków powyżej poziomów pozwalających wytworzyć maksymalny podtrzymywalny połów na poziomie MSY, trwałości odpowiednich stad oraz ochrony środowiska morskiego.

영어

The Commission shall exercise the empowerment in full respect of the principle of proportionality and taking into account the risk that the non-compliance with the respective CFP rules constitutes a serious threats to the sustainable exploitation of living marine biological resources that restores and maintains populations of harvested species above levels which can produce the MSY, the sustainability of the stocks concerned or the conservation of the marine environment.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

폴란드어

W celu zmniejszania oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie, wspierania eliminacji odrzutów i ułatwiania przejścia na model eksploatacji żywych zasobów morskich, która odbudowuje i zachowuje populacje poławianych gatunków powyżej poziomów pozwalających wytworzyć MSY, EFMR może wspierać inwestycje w sprzęt, które:

영어

In order to reduce the impact of fishing on the marine environment, foster the elimination of discards and facilitate the transition to exploitation of living marine biological resources that restores and maintains populations of harvested species above levels which can produce the MSY, the EMFF may support investments in equipment:

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인