구글 검색

검색어: jakelupiste (핀란드어 - 스웨덴어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

핀란드어

스웨덴어

정보

핀란드어

jakelupiste

스웨덴어

leveranspunkt

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 3
품질:

핀란드어

keskitetty jakelupiste

스웨덴어

framskjuten leveransplats

마지막 업데이트: 2014-11-15
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

핀란드어

Jätä huomiotta varmenteiden HTTP CRL - jakelupiste

스웨덴어

Ignorera HTTP CRL- distributionsställe för certifikat

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

핀란드어

Jätä huomiotta varmenteiden LDAP CRL - jakelupiste

스웨덴어

Ignorera LDAP CRL- distributionsställe för certifikat

마지막 업데이트: 2011-10-23
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

핀란드어

Joten sitten k-kauppaan... joko kauppa West Newtonissa, tai jakelupiste Watertownissa.

스웨덴어

Så då blir det en av stormarknaderna då,.. Antingen varuhuset i West Newton eller Centrumet i Watertown.

마지막 업데이트: 2016-10-28
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

핀란드어

Esimerkki: Osoite 10.70 LM 02 tarkoittaa tason 10 siivessä LM sijaitsevaa huo netta 02, jota palvelee jakelupiste 70.

스웨덴어

Adressen till lokalerna på plan 10 i flygel LM som betjänas av vaktmästarkontor 70 är t.ex. 10.70 LM 02, 10.70 LM 04 osv.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

핀란드어

Vaadimme mietinnöissä ja tarkistuksissa ammattitaitoista henkilöstöä, asianmukaisia kuljetusvälineitä, joissa on riittävästi makuutilaa, tuuletusmahdollisuus, juomaveden ja rehun jakelupiste, sekä teuraskarjan kuljetusaikojen rajoittamista kahdeksaan tuntiin.

스웨덴어

Vi kräver i våra betänkanden , i våra ändringsförslag fackkunnig personal, ändamålsenliga transportfordon med tillräckligt liggutrymme , ventilationsmöjligheter, tillgång till vatten och foder och begränsade körtider, när det gäller slaktboskap maximalt åtta timmar.

마지막 업데이트: 2012-03-21
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

핀란드어

Vuosiraportti 2007: Huumeongelma Euroopassa jossa huumeiden injektiokäyttö on merkittävä ongelma, on ainakin yksi neulojen ja ruiskujen jakelupiste, ja Bulgariassa näitä palveluja on saatavilla kaikkiaan 10 kaupungissa, joissa huumeiden ongelmakäyttö on melko yleistä.

스웨덴어

Årsrapport 2007: Situationen på narkotikaområdet i Europa invånare.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

핀란드어

Pantu alulle L.L. Bean -jakelupisteessä.

스웨덴어

Deras föräldrar gjorde dem i en L.L. Bean-outlet.

마지막 업데이트: 2016-10-28
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

핀란드어

Tuomarit iskivät jakelupisteeseen, hoitelivat pari miestämme.

스웨덴어

Domarna tog ner distributionspunkten och sköt sönder den. Dödade några killar.

마지막 업데이트: 2016-10-28
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

핀란드어

Toimijoiden on hankittava rekisteröinti sen jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta, johon he ovat sijoittautuneet, ennen liitteessä I olevien luokkaan 2 luokiteltujen aineiden markkinoille saattamista. Käyttäjien on 1 päivästä heinäkuuta 2015 hankittava rekisteröinti sen jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta, johon he ovat sijoittautuneet, ennen liitteessä I alaluokkaan 2A luokiteltujen aineiden hankkimista omistukseensa. Toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää erityisrekisteröintejä apteekeille, eläinlääkkeiden jakelupisteille, tietyntyyppisille viranomaisille tai asevoimille.

스웨덴어

Marknadsaktörer ska inneha en registrering från de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där de är etablerade innan de släpper ut förtecknade ämnen i kategori 2 i bilaga I på marknaden. Från och med den 1 juli 2015 ska användare inneha en registrering utfärdad av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där de är etablerade innan de får inneha förtecknade ämnen i underkategori 2A i bilaga I. De behöriga myndigheterna får bevilja särskild registrering för apotek, apotek för veterinärmedicin, vissa typer av offentliga myndigheter eller försvarsmakten.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

핀란드어

vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelupisteillä varustettujen TEN-T-ydinverkon sisävesi- ja merisatamien määrällä unionissa; ja

스웨덴어

antalet inlands- och kusthamnar i stomnätet för TEN-T som har utrustats med leveransställen för alternativa bränslen i unionen, och

마지막 업데이트: 2014-11-17
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

핀란드어

Suunnitelma käsittää siementen testauksen ennen kylvämistä sekä asiakirjatarkastukset ja analyysit vuoden 2007 sadon jakelupisteissä.

스웨덴어

I denna plan ingår provning av utsädet före plantering samt dokument- och analyskontroll av 2007 års skörd vid leveransställena.

마지막 업데이트: 2014-11-13
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

핀란드어

Mahdolliset käyttämättömät rokotteet ja rokotettujen lintujen ja käytettyjen annosten lukumäärää koskeva kirjanpito on palautettava rokotteen jakelupisteeseen.

스웨덴어

Eventuella vaccinrester skall återlämnas till det ställe där vaccinet lämnades ut, tillsammans med en skriftlig uppgift om det antal fåglar som vaccinerats och det antal doser som använts.

마지막 업데이트: 2014-11-05
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

핀란드어

Joidenkin kollegoiden virheellinen arvio siitä, että saksankielinen teksti olisi ollut olemassa, johtui siitä, että ryhmien vastaavien neuvottelussa aamupäivällä käsiteltävänä oli oikea teksti, mutta jakelupisteessä oli saatavilla eilisiltaan asti pelkästään tämä versio viivoineen ja risteineen.

스웨덴어

Vissa kollegers misstag att det skulle finnas en text berodde på att det fanns en korrekt text vid ett . möte mellan de gruppansvariga på förmiddagen, men att det fram till i går kväll i utställandeexpeditionen bara fanns den här versionen med streck och kryss.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 3
품질:

추천인: IATE

핀란드어

Jonkin aikaa sitten monien kollegoideni tavoin menin hakemaan näitä asiakirjoja jakelupisteestä.

스웨덴어

Detta gäller för övrigt också - jag ser det ju framför mig - för statsministrarna och regeringscheferna i december, om de har tänkt sig något annat.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

핀란드어

Jos jakelupisteitä käytetään tosiasiallisesti nimenomaan myyntiin (ei pelkästään luovuttamispalveluihin), autonvalmistaja voisi hyvinkin vedota perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan poikkeukseen sillä edellytyksellä, että myyntipisteiden avaamisen rajoittaminen on ainoa tapa estää riski vapaamatkustajuudesta, joka saattaisi johtaa valmistajan jakeluverkoston epävakauteen.

스웨덴어

Om leveransställen i själva verket används för försäljning (i motsats till överlämning av produkten) får en tillverkare i praktiken tillämpa undantaget i artikel 81.3, förutsatt att en begränsning av att leveransställen öppnas är det enda sättet att förhindra risken att någon åker snålskjuts, vilket skulle kunna leda till att distributionsnätverket destabiliseras.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

핀란드어

Justus Lipsius -rakennuksen sisäinen kahdeksanmerkkinen osoite muodostuu tasosta, jakelupisteestä, risteyskohdasta ja/tai siivestä sekä huoneen numerosta.

스웨덴어

Adressen till lokalerna anges med hjälp av numret på våningsplanet, det interna postnumret, och bokstaven för knutpunkten eller flygeln.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

핀란드어

Järjestelyjä on'tehty sen levittämiseksi kaikissa jäsenvaltioissa kaikissa käytettävissämme olevissa jakelupisteissä.

스웨덴어

Kommissionär Flynn, om hänsyn tas till initiativen från kvinnokommittén, syssel­sättningskommittén och detta intressanta betänkande, så utgör Europakommissionens initiativ ett viktigt steg mot större rättvisa.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

핀란드어

Lähetetään Data Shopiin tai muuhun offline­tuotteiden jakelupisteeseen (katso luette­lo kääntöpuolella).

스웨덴어

För att kunna förutse förändringar och följa utvecklingen är det viktigt att alla marknadsaktörer har tillgång till korrekta, jämför­bara och tillförlitliga uppgifter. Databasen Europroms har skapats som ett svar på detta ökande behov.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인