구글 검색

검색어: tilaajayhteys (핀란드어 - 헝가리어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

핀란드어

헝가리어

정보

핀란드어

tilaajayhteys

헝가리어

helyi hurok

마지막 업데이트: 2014-11-14
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

핀란드어

eriytetty fyysinen tilaajayhteys

헝가리어

fizikai átengedés

마지막 업데이트: 2014-11-15
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

핀란드어

ULL Eriytetty tilaajayhteys (Unbundled Local Loop) UMTS Universal Mobile Telecommunications System

헝가리어

WTVML a vezeték nélküli televíziózás leíró nyelve, WTML néven is ismert

마지막 업데이트: 2014-11-03
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

핀란드어

Ilmaisu tilaajayhteys tarkoittaa fyysisiä johtoja, jotka yhdistävät tilaajan tiloissa olevan liityntäpisteen ristikytkentätelineeseen tai vastaavaan kiinteän yleisen puhelinverkon verkkoelementtiin.

헝가리어

A „helyi hurok” kifejezés azt a fizikai kapcsolatot takarja, amely a nyilvános, helyhez kötött telefonhálózaton belül az előfizetőnél lévő hálózati végpontot köti össze az üzemeltető helyi központjával vagy azzal egyenértékű más berendezésével.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

핀란드어

tilaajayhteyden osa

헝가리어

helyi alhurok

마지막 업데이트: 2014-11-14
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

핀란드어

Komissio oli eri mieltä Viestintäviraston näkemyksestä, jonka mukaan TeliaSoneralla ei suuresta markkinaosuudesta (yli 50 prosenttia) huolimatta ollut huomattavaa markkinaasemaa, koska markkinoille pääsyn esteitä oli vähän, koska markkinoilla oli suuri joukko yrityksiä, jotka tarjosivat ulkomaanpuhelupalveluja, ja koska tilaajat saattoivat helposti hankkia ulkomaanpuhelupalveluja muilta kuin tilaajayhteyden tarjonneelta operaattorilta.

헝가리어

(168) sz. egyesített ügyekben a Bizottság úgy találta, hogy a nn nemzeti szabályozó hatóság, a Ficora nem szolgált elegendő bizonyítékkal, és nem vette figyelembe a meglévő piaci szabályozást, amikor megállapította, hogy e piacokon nincsenek jelentős piaci erővel rendelkező üzemeltetők.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

핀란드어

Kun kilpailija irtisanoo tilaajayhteyden, kantaja laskuttaa irtisanomiskustannukset siltä.

헝가리어

Amenynyiben a versenytárs felmondja az előfizetést, a felperes kiszámlázza számára a felmondási díjat.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

핀란드어

Laajakaistapalveluiden alalla komissio hyväksyi vuonna 2004 Deutsche Telekom AG:n (DT) sitoumukset, jotka koskivat tilaajayhteyden rinnakkaiskäyttöä (line sharing) koskevan hintapainostuksen lopettamista Saksassa. Kyseinen toiminta oli alusta- vasti katsottu määräävän aseman väärinkäytöksi (41).

헝가리어

A szélessávú szolgáltatások terén a Bizottság 2004ben elfogadta a Deutsche Telekom AG (DT) kötelezettségvállalását azon magatartás beszüntetésére, ami Németországban a helyi hurokhoz (vonalmegosztás) való megosztott hozzáférés vonatkozásában alkalmazott „árrésprés” formájában jelent meg, és amit előzetesen erőfölénnyel való visszaélésnek minősítettek41.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

핀란드어

Vaikka myönnettäisiinkin, että tilaajan näkökannalta käyttöoikeuspalvelut ja puhelupalvelut muodostavat kokonaisuuden, kantajan kilpailijoiden kannalta puhelupalveluiden tarjoaminen tilaajille kantajan kiinteän verkon kautta edellyttää joka tapauksessa tilaajayhteyden käyttöoikeutta.

헝가리어

Még ha el is fogadjuk, hogy az előfizető szemszögéből a hozzáférési szolgáltatások és a távközlési szolgáltatások egységet képeznek, ez nem változtat azon a tényen, hogy a felperes versenytársai csak úgy tudnak távközlési szolgáltatást nyújtani előfizetők számára a felperes helyhez kötött hálózatán keresztül, ha hozzáféréssel rendelkeznek a helyi hurokhoz.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

핀란드어

(10) Vaikka kaupalliset neuvottelut ovat suositeltavin tapa sopia tilaajayhteyden käytön teknisistä seikoista ja hinnoittelusta, kokemus on osoittanut, että useimmissa tapauksissa sääntely on tarpeen sen vuoksi, että uuden tulokkaan ja ilmoitetun operaattorin neuvotteluasemien kesken on epätasapaino, ja sen vuoksi, että muita vaihtoehtoja ei ole. Tietyissä tilanteissa kansalliset sääntelyviranomaiset voivat yhteisön lainsäädännön mukaisesti puuttua asiaan omasta aloitteestaan varmistaakseen tasapuolisen kilpailun, taloudellisen tehokkuuden ja mahdollisimman suuren hyödyn loppukäyttäjille. Jos ilmoitettu operaattori ei pysty noudattamaan määräaikoja, käyttöoikeuden saaneella olisi oltava oikeus korvaukseen.

헝가리어

(10) Annak ellenére, hogy a helyi hurokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos műszaki és árképzési kérdésekben való megállapodásnak a kereskedelmi tárgyalás az előnyben részesített módja, a tapasztalatok azt mutatják, hogy az esetek többségében az újonnan piacra lépő és a bejelentett üzemeltető tárgyalóereje közötti egyensúly hiánya és az egyéb alternatívák hiánya miatt szabályozási beavatkozásra van szükség. Bizonyos körülmények között a nemzeti szabályozó hatóság – a közösségi joggal összhangban – saját kezdeményezésére is beavatkozhat annak érdekében, hogy biztosítsa a tisztességes versenyt, a gazdasági hatékonyságot és a maximális előnyt a végfelhasználók számára. Ha a bejelentett üzemeltető nem tartja be a teljesítéshez szükséges határidőket, biztosítani kell, hogy a kedvezményezett kártérítésre tarthasson igényt.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 4
품질:

추천인: 익명

핀란드어

(11) Tilaajayhteyksien ja niihin liittyvien toimintojen kustannuslaskentaan ja hinnoitteluun olisi sovellettava avoimia, ketään syrjimättömiä ja objektiivisia sääntöjä tasapuolisuuden varmistamiseksi. Hinnoittelusäännöillä olisi varmistettava, että tilaajayhteyden tarjoaja pystyy kattamaan kustannuksensa sekä saamaan kohtuullista tuottoa paikallisliityntäverkon pitkän ajan kehittämisen ja päivittämisen varmistamiseksi. Tilaajayhteyksien hinnoittelusäännöillä olisi edistettävä tervettä ja kestävää kilpailua unohtamatta vaihtoehtoiseen perusrakenteeseen tehtävien investointien tarpeellisuutta, ja varmistettava, ettei kilpailu vääristy varsinkaan niin, että ilmoitetun operaattorin tukku-ja vähittäishintojen välille jäisi kohtuuttoman pieni marginaali. Tässä yhteydessä on tärkeää kuulla kilpailuviranomaisia.

헝가리어

(11) A helyi hurokra és a kapcsolódó eszközökre vonatkozó költségszámítási és árképzési szabályoknak a tisztességes feltételek biztosítása érdekében átláthatóaknak, megkülönböztetéstől menteseknek és tárgyilagosnak kell lenniük. Az árképzési szabályoknak biztosítaniuk kell, hogy a helyi hurok szolgáltatója fedezni tudja a felmerülő költségeit, és emellett méltányos haszonra is szert tehessen, annak érdekében, hogy biztosítani tudja a helyi hozzáférési infrastruktúra hosszú távú fejlesztését és modernizációját. A helyi hurokra vonatkozó árképzési szabályoknak fokozniuk kell a tisztességes és fenntartható versenyt, szem előtt tartva az alternatív infrastruktúrákba való beruházások szükségességét, továbbá biztosítaniuk kell, hogy a verseny ne torzuljon, különösen, hogy ne szűküljön le az árrés a bejelentett üzemeltető szolgáltatásainak nagykereskedelmi és kiskereskedelmi árai között. E tekintetben fontos a versenyhatóságokkal konzultálni.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 4
품질:

추천인: 익명

핀란드어

(12) Vaikka kaupalliset neuvottelut ovat suositeltavin tapa sopia tilaajayhteyden käytön teknisistä seikoista ja hinnoittelusta, kokemus on osoittanut, että useimmissa tapauksissa tarvitaan sääntelytoimia, koska uuden tulokkaan ja ilmoitetun operaattorin neuvotteluasetelma on epäsuhtainen eikä muita vaihtoehtoja ole. Direktiivin 97/33/EY 9 artiklan ja direktiivin 98/10/EY 16 artiklan 4 kohdan mukaisesti kansalliset sääntelyviranomaiset voivat puuttua asiaan omasta aloitteestaan sellaisten ehtojen, mukaan luettuna hinnoittelu, asettamiseksi, jotka varmistavat palvelujen yhteentoimivuuden, takaavat mahdollisimman hyvän taloudellisen tehokkuuden ja hyödyttävät loppukäyttäjiä.

헝가리어

(12) Bár a kereskedelmi tárgyalás az előnyben részesített módszer az előfizetői hurokhoz történő hozzáférés műszaki és árképzési kérdéseiben való megegyezésre, a tapasztalat azt mutatja, hogy az esetek többségében a szabályozó hatóság beavatkozása szükséges az új piaci szereplő és a bejelentett üzemeltető érdekérvényesítő képességei között fennálló egyenlőtlenség, valamint az egyéb alternatívák hiánya miatt. A nemzeti szabályozó hatóság a 97/33/EK irányelv 9. cikkével és a 98/10/EK irányelv 16. cikke (4) bekezdésével összhangban saját kezdeményezésére beavatkozhat bizonyos szempontok meghatározása érdekében, beleértve az árképzést, a szolgáltatások együttműködési képessége, a lehető legnagyobb gazdasági hatékonyság és a végfelhasználók számára nyújtandó előnyök biztosítása céljából.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 4
품질:

추천인: 익명

핀란드어

(14) Direktiivin 98/10/EY mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että vähintään yksi operaattori pystyy täyttämään kaikki kohtuulliset pyynnöt käyttäjän liittämisestä kiinteän liittymän välityksellä kiinteään yleiseen puhelinverkkoon ja mahdollistamaan pääsyn kiinteän verkon puhelinpalveluihin. Kun asiakas päättää tehdä sopimuksen sellaisen uuden markkinatulokkaan kanssa, joka tarjoaa palveluja täysin eriytetyn tilaajayhteyden kautta, voidaan ilmoitetun operaattorin katsoa täyttäneen direktiivin 98/10/EY 5 artiklan mukaisen velvoitteensa. Käyttäjille olisi sopimuksessa ilmoitettava tällaisista ehdoista direktiivin 98/10/EY 10 artiklan mukaisesti ja rajoittamatta kuluttajansuojaa koskevan yhteisön oikeuden soveltamista.

헝가리어

(14) A 98/10/EK irányelv előírja a tagállamok számára annak biztosítását, hogy egy helyhez kötött nyilvános telefonhálózathoz meghatározott pontban történő kapcsolódásra vonatkozó valamennyi indokolt igényt, valamint a helyhez kötött nyilvános telefonszolgáltatásokhoz való hozzáférést legalább egy piaci szereplő teljesíteni tudja. Ha egy fogyasztó úgy dönt, hogy egy új piaci szereplővel köt szerződést a teljesen átengedett előfizetői hurok igénybevétele által szolgáltatások kizárólagos biztosítására vonatkozóan, úgy kell tekinteni, hogy a bejelentett üzemeltető a 98/10/EK irányelv 5. cikke szerinti kötelességét teljesítette. A 98/10/EK irányelv 10. cikkével összhangban, a felhasználókat a szerződésben teljes mértékben tájékoztatni kell e feltételekről, a fogyasztóvédelemre vonatkozó közösségi jog sérelme nélkül.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 4
품질:

추천인: 익명

핀란드어

(15) Toimilupadirektiivissä 97/13/EY säädetään telepalvelujen yleisvaltuutusten käytöstä, lukuun ottamatta tiettyjä olosuhteita, joista säädetään direktiivin 7 artiklassa. Yhtiöille, jotka käyttävät DSL-tekniikkaa eriytetyillä tilaajayhteyksillä palvelujen tarjoamiseksi asiakkaille, olisi direktiivin 97/13/EY mukaisesti annettava valtuutus niiden harjoittaman toiminnan perusteella, ja tällä tavoin tarjotuille palveluille ei tulisi yksittäisiin tekniikoihin sitoutumattomuuden periaatteen mukaisesti asettaa erityisiä sääntelyrajoituksia. Valtuutettujen dataverkko-tai puhelinverkko-operaattorien olisi voitava käyttää ilmoitettujen operaattorien rinnakkaiskäytössä olevia ja/tai täysin eriytettyjä tilaajayhteyksiä ilman lisävaltuutuksia tai lisärajoituksia.

헝가리어

(15) Az engedélyezésre vonatkozó 97/13/EK irányelv előirányozza a távközlési szolgáltatásokra vonatkozó általános felhatalmazások használatát, kivéve az említett irányelv 7. cikkében meghatározott egyes feltételek esetén. A fogyasztók részére nyújtandó szolgáltatásokhoz az átengedett előfizetői hurkokon DSL-technológiát alkalmazó vállalkozásokat az általuk vállalt tevékenységek alapján a 97/13/EK irányelvnek megfelelően felhatalmazást kell adni, és a technológiai semlegesség elvének megfelelően az így nyújtott szolgáltatásokra nem kell semmilyen egyedi szabályozó korlátozásokat alkalmazni. Az adathálózatok vagy a beszéd alapú telefonhálózatok felhatalmazott rendszerirányítóit fel kell jogosítani arra, hogy megosztott hozzáférést és/vagy a bejelentett üzemeltetőktől teljesen átengedett előfizetői hurkokat működtessenek további felhatalmazás vagy további korlátozások alkalmazása nélkül.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 4
품질:

추천인: 익명

핀란드어

(9) Ilmoitetut operaattorit kehittävät jo kuparijohtopohjaisilla tilaajayhteyksillään omia laajakaistapohjaisia nopeita datapalveluja Internet-yhteyksiä varten, mutta saattavat pyrkiä viivästyttämään joidenkin DSL-tekniikoiden ja -palvelujen käyttöönottoa tilaajayhteyksillä, jos nämä voivat syrjäyttää niiden nykyisin tarjoamia palveluja. Tällaiset viivästymiset olisivat käyttäjien etujen vastaisia. Tästä syystä on tarpeen antaa kolmansille osapuolille mahdollisuus käyttää ilmoitetun operaattorin tilaajayhteyksiä eriytetysti, varsinkin kiinteiden yhteyksien ja nopeiden Internet-liittymien kilpailuun perustuvaa tarjontaa koskevien käyttäjien tarpeiden täyttämiseksi, kuten kiinteiden yhteyksien hinnoittelusta annetun komission suosituksen(10) 5 kohdassa todetaan.

헝가리어

(9) A bejelentett üzemeltetők az internet-hozzáféréshez már elindították saját szélessávú, nagysebességű bitfolyam-szolgáltatásaikat a rézhurkaikon, de a digitális előfizetői vonalas (DSL) technológiák és szolgáltatások néhány típusának az előfizetői hurkokon történő bevezetését késleltethetik, ha ezek helyettesíthetik a jelenleg nyújtott hasonló szolgáltatásaikat. Minden ilyen késleltetés a felhasználók kárára történik. Helyénvaló ezért lehetővé tenni a bejelentett üzemeltető előfizetői hurkának harmadik felek részére történő átengedését, különösen a bérelt vonalak versenyképes hozzáférésére és a nagysebességű internet-hozzáférésre vonatkozó felhasználói igények teljesítése érdekében, a bérelt vonalak összekapcsolásának árképzésére vonatkozó bizottsági ajánlás [10] 5. pontjának megfelelően.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 4
품질:

추천인: 익명

핀란드어

-tiedot käyttäjille, jotka tilaavat palveluja eriytettyä tilaajayhteyttä käyttäviltä operaattoreilta, mukaan luettuina kaikki sopimusehdot, erityisesti tariffit, käyttäjien oikeudet, vähimmäisvuokra-ajat ja yleispalvelunäkökohdat, palvelun irtisanomis-sekä valitus-ja muutoksenhakumenettelyt.

헝가리어

-információ olyan felhasználók számára, akik átengedett előfizetői hurkok használata révén kapják az üzemeltetők szolgáltatásait, beleértve valamennyi szerződéses feltételt, különösen a díjstruktúrát, a felhasználók jogait, a minimális bérleti időtartamokat és az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó szempontokat, a szolgáltatás lejárati idejét, reklamációkat és jogorvoslati eljárásokat.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 5
품질:

추천인: 익명

핀란드어

11. Eriytetyillä tilaajayhteyksillä käytettyjen tekniikoiden ja palvelujen osalta suositellaan, että kansalliset sääntelyviranomaiset varmistavat, että kaikki verkon toimintakyvyn suojaamiseksi tarkoitetut rajoitukset tai tilaajayhteyden rinnakkaiskäytössä puheensiirtokanavan suojaamiseksi tarkoitetut rajoitukset ovat syrjimättömiä ja perustuvat ennalta määriteltyihin puolueettomiin perusteisiin direktiivin 98/10/EY 13 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti. Koska kuparisten tilaajayhteyksien käyttöoikeuksiin sovelletaan yksittäisiin tekniikoihin sitoutumattomuuden periaatetta, yrityksille, jotka käyttävät uusia DSL-tekniikoita tilaajayhteyksillä palvelujen tarjontaan asiakkailleen, ei saisi sääntelyllä asettaa muita tai tarkempia vaatimuksia.

헝가리어

(11) Az átengedett előfizetői hurkok esetében használt technológiákkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban ajánlott, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok biztosítsák, hogy a hálózat integritásának védelmére, valamint a helyi hurok részleges átengedése esetében a beszédalapú telefoncsatorna védelmére tervezett korlátozások a 98/10/EK irányelv 13. cikke (2) bekezdése b) pontjával összhangban megkülönböztetéstől mentesek legyenek és előre meghatározott objektív kritériumokon alapuljanak. A réz előfizetői hurkokhoz való hozzáférésre vonatkozó technológiai semlegesség elvének megfelelően semmiféle kiegészítő vagy egyedi szabályozó korlátozást nem kell alkalmazni az előfizetői hurkon új DSL-technológiákat fogyasztói szolgáltatások biztosítására alkalmazó vállalkozásokkal szemben.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 4
품질:

추천인: 익명

핀란드어

12. Jotta uudet tulokkaat voisivat ottaa mahdollisimman nopeasti käyttöön kilpailukykyisiä DSL-palveluja, suositellaan, että kansalliset sääntelyviranomaiset varmistavat, että ilmoitetut operaattorit julkaisevat mahdollisimman nopeasti ja mieluiten Internetissä tilaajayhteyden täysin eriytettyä tarjontaa ja rinnakkaiskäyttöä koskevan viitetarjouksen, joka sisältää tarjottujen yhteyksien kuvauksen sekä asiaan liittyvät ehdot ja edellytykset, mukaan luettuina hinnat.

헝가리어

(12) Az új piaci szereplők versenyképes DSL-szolgáltatásai beindítási idejének minimalizálása érdekében ajánlott, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok biztosítsák, hogy a bejelentett üzemeltetők a lehető leghamarabb és lehetőleg az Interneten tegyék elérhetővé az előfizetői hurok teljes és részleges átengedésére vonatkozó referenciaajánlatukat, amely tartalmazza az ajánlatok leírását és az azokra vonatkozó feltételeket, az árakat is beleértve.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 5
품질:

추천인: 익명

핀란드어

13. Lisäksi kansallisten sääntelyviranomaisten suositellaan varmistavan, että seuraavat eriytetyn tilaajayhteyden välityksellä tarjottavia palveluja koskevat tiedot ovat helposti saatavilla:

헝가리어

(13) Ajánlott továbbá, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok biztosítsák az átengedett előfizetői hurkokon keresztül működő távközlési szolgáltatásokra vonatkozó következő információkhoz való könnyű hozzáférést:

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 5
품질:

추천인: 익명

핀란드어

7. Jos ilmoitetut operaattorit kuitenkin jo tarjoavat omia nopeita digitaalisia tilaajayhteyspalvelujaan (DSL) käyttäen eriytettyä tilaajayhteyttä, kansalliset sääntelyviranomaiset voivat syrjimättömyysperiaatteen mukaisesti vaatia, että ilmoitetut operaattorit tarjoavat kilpailijoilleen tilaajayhteyksiä samalla hinnalla kuin omille DSL-palveluilleen. Tätä hintojen syrjimättömyysperiaatetta olisi sovellettava myös uusien markkinatulokkaiden oikeuksiin käyttää laitetiloja tai runkoverkon siirtokapasiteettia, joita ilmoitettu operaattori tarjoaa omille DSL-palveluilleen tai tytäryhtiönsä tai ilmoitettuun operaattoriin sidoksissa olevan yrityksen DSL-palveluille.

헝가리어

(7) A megkülönböztetésmentesség elvének megfelelően, ha a bejelentett üzemeltetők az átengedett előfizetői hurkok felhasználásával már saját nagysebességű digitális előfizetői hurkaik (DSL) szolgáltatásait biztosítják, a nemzeti szabályozó hatóságok előírhatják, hogy a versenytársak ugyanazon az áron kapjanak hozzáférést az előfizetői hurkokhoz, mint amelyet a bejelentett üzemeltető a saját DSL-szolgáltatásaira felszámít. Ezt a "megkülönböztetéstől mentes" árképzési szabályt az új piaci szereplőknek a kapcsolódó berendezésekhez történő hozzáférési feltételeire is alkalmazni kell, mint a helymegosztás berendezései és bérelt átviteli kapacitás a törzshálózatban, amelyeknek egyenértékűeknek kell lenniük azokkal, amelyeket a bejelentett üzemeltető saját vagy leányvállalatai vagy társult vállalkozásai DSL-szolgáltatásainak támogatásakor használ.

마지막 업데이트: 2008-03-04
사용 빈도: 5
품질:

추천인: 익명
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인