구글 검색

검색어: médiavállalkozás (헝가리어 - 영어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

헝가리어

영어

정보

헝가리어

A Bertelsmann nemzetközi médiavállalkozás.

영어

Bertelsmann is an international media company.

마지막 업데이트: 2014-11-05
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

A Universal a Vivendi nemzetközi médiavállalkozás leányvállalata.

영어

Universal is a subsidiary of Vivendi which is an international media company.

마지막 업데이트: 2014-10-20
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

A BMG a Bertelsmann csoport (Bertelsmann) része, amely egy nemzetközi médiavállalkozás.

영어

BMG is part of the Bertelsmann group (Bertelsmann) which is an international media company.

마지막 업데이트: 2014-10-20
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

Az összes médiavállalkozásra alkalmazandó törvény speciális adót ír elő a magyarországi médiában közzétett reklámokra.

영어

The Act creates a new special tax on advertisements published in the media in Hungary and applies to all media companies.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

1.3 A gazdasági válság nyomán az európai médiavállalkozásoknak költségvetési megszorításokkal kell számolniuk, melynek hatására csökkent a médiaszolgáltatások színvonala.

영어

1.3 During the economic crisis European media outlets have faced budget cuts, which in turn lowered media quality standards.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

2015 februárjában a Bizottság az EU összefonódás-ellenőrzési rendelete alapján, kötelezettségvállalások függvényében jóváhagyta a Liberty Global részesedésszerzését a De Vijver Media NV („De Vijver”) belgiumi médiavállalkozásban.

영어

In February 2015, the Commission cleared, under the EU Merger Regulation, Liberty Global’s acquisition of a stake in the Belgian media company De Vijver Media NV (‘De Vijver’), subject to commitments.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

헝가리어

W. mivel a nagy médiavállalkozások jelentős, sőt gyakran domináns pozíciót építettek ki néhány tagállamban, és mivel az olyan vállalatok által birtokolt sajtócsoportosulások, amelyek közbeszerzési szerződéseket ítélhetnek oda, veszélyt jelentenek a média függetlenségére nézve;

영어

W. whereas large media enterprises have built substantial and often dominant positions in some Member States, and whereas the existence of press groups owned by enterprises that may award public procurement contracts represents a threat to media independence,

마지막 업데이트: 2016-12-19
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_report

헝가리어

X. mivel néhány tagállamban a multinacionális médiavállalkozások hozzájárulása alapvető fontosságú a médiapaletta megújításában, azonban javítani kell a munkakörülményeket és a fizetéseket is;

영어

X. whereas the contribution of multinational media enterprises in some Member States is essential for revitalising the media landscape, but whereas certain improvements are also needed in working conditions and remuneration,

마지막 업데이트: 2016-12-19
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_report

헝가리어

6. emlékezteti a Bizottságot, hogy többször felszólította már irányelvre irányuló javaslat kidolgozására a pluralizmus biztosítása és a kulturális sokféleség ösztönzése és megőrzése érdekében – amint az a 2005. október 20-án Párizsban aláírt kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló UNESCO egyezményben szerepel –, valamint azért, hogy megőrizzék valamennyi médiavállalkozás azon technikai tényezőkhöz való hozzáférését, amelyekkel elérhetik a polgárokat;

영어

6. Reminds the Commission that on several occasions, it has been asked to draw up a directive that would aim to ensure pluralism, encourage and preserve cultural diversity as defined in the UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, signed in Paris on 20 October 2005, as well as to safeguard access for all media companies to the technical elements that can enable them to reach the public in its entirety;

마지막 업데이트: 2016-12-19
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_report

헝가리어

V. mivel a média továbbra is politikai befolyással rendelkező eszköz, és mivel jelentős veszélyben van a média azon képessége, hogy a demokrácia őrzőjeként működjön, ugyanis a magán médiavállalkozások túlnyomórészt a pénzügyi hasznot tartják szem előtt; mivel ez azzal a veszéllyel jár, hogy elvész a sokszínűség, a minőségi tartalom és a vélemények sokfélesége; mivel így a médiapluralizmus megteremtése nem bízható pusztán a piaci mechanizmusokra;

영어

V. whereas the media remains a tool of political influence, and whereas there is a considerable risk to the media's ability to carry out its functions as a watchdog of democracy, as private media enterprises are predominantly motivated by financial profit; whereas this carries the danger of a loss of diversity, quality of content and multiplicity of opinions, therefore the custody of media pluralism should not be left purely to market mechanisms,

마지막 업데이트: 2016-12-19
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_report

헝가리어

P. mivel a tulajdonjogok koncentrációja növeli a médiaszakemberek függőségét a nagy médiavállalkozások tulajdonosaitól;

영어

P. whereas concentration of ownership is generating increased dependence of media professionals on large media enterprises' owners,

마지막 업데이트: 2016-12-19
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_report

헝가리어

34. emlékezteti a Bizottságot, hogy többször felszólította már irányelvre irányuló javaslat kidolgozására a pluralizmus biztosítása és a kulturális sokféleség ösztönzése és megőrzése érdekében – amint az a kulturális sokszínűségről szóló UNESCO-egyezményben szerepel –, valamint azért, hogy megőrizzék valamennyi médiavállalkozás azon technikai tényezőkhöz való hozzáférését, amelyekkel elérhetik a polgárokat;

영어

34. Reminds the Commission that on several occasions, it has been asked to draw up a directive that would aim to ensure pluralism, encourage and preserve cultural diversity as defined in the Unesco Convention on cultural diversity, as well as to safeguard access for all media companies to the technical elements that can enable them to reach the public in its entirety;

마지막 업데이트: 2016-12-19
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_report

헝가리어

AF. mivel a médiavállalkozások nélkülözhetetlenek a médiapluralizmus és a demokrácia fenntartása szempontjából, és ezért tevékenyebben kell foglalkozniuk az üzleti etikával és a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos gyakorlatokkal;

영어

AF. whereas media enterprises are indispensable as regards media pluralism and the preservation of democracy and should thus be more actively concerned with practices relating to business ethics and social responsibility,

마지막 업데이트: 2016-12-19
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_report

헝가리어

Ami azonban a versenyszabályokat illeti, egy kicsit finomítani szeretném a médiapluralizmussal kapcsolatos tulajdonviszonyok koncentrációjának káros jellegére vonatkozó nyilatkozatát. Európa médiavállalkozásainak, beleértve az írott sajtót is, olyan erősnek kell lenniük, hogy globális és nemzetközi szinten is képesek legyenek állni a versenyt. A médiával kapcsolatos tulajdonjog területén ellenzünk minden túlzottan korlátozó szabályt, ami csökkenthetné az uniós vállalatok versenyképességét. Nem lehet összehasonlítani az egyik tagállam helyzetét egy másik tagállam helyzetével. Igen sokféle helyzet létezik.

영어

However, as regards competition rules, I would like to nuance a little your statement on the harmful character of the concentration of ownership on media pluralism. Europe’s media companies, including the written press, must be strong enough to withstand competition at global, international level. We are against over-restrictive rules on media ownership which could reduce the competitiveness of EU companies. Situations are not comparable from one Member State to another. There is a real diversity of situations.

마지막 업데이트: 2014-05-25
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_transcript

헝가리어

Ez különösen igaz a közszolgálati műsorszolgáltatókra, csakúgy, mint a magántulajdonban lévő médiavállalkozásokra.

영어

This is increasingly the case for public broadcasters as well as private media enterprises.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_transcript

헝가리어

42. határozottan elítéli a szabályos munkaszerződések visszaélésre lehetőséget adó új munkavállalási formákkal való felváltását, amelyet kényszerítő gazdasági szükség nem indokol, és mégis bevett gyakorlattá vált az európai médiavállalkozásokban, és amely

영어

42. Strongly condemns the abusive replacement of regular employment with new forms of employment without any imperative economic necessity, which is commonly resorted to in European media undertakings in particular, with the aim of maximising short-term p

마지막 업데이트: 2013-11-28
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_report

헝가리어

6. megállapítja, hogy a politika és a médiakészítők, a rádió- és televíziótársaságok és a médiavállalkozások mellett mindenekelőtt a kis helyi intézmények, mint például a könyvtárak, népfőiskolák, a polgári, kulturális és médiaközpontok, az oktatási és továbbképző intézmények, a polgári média (például a nyílt csatornák) járulhatnak hozzá aktívan a médiaműveltség ösztönzéséhez;

영어

6. Notes that, in addition to policy-makers, journalists, radio and television broadcasters and media companies, it is mainly small local entities such as libraries, adult education centres, citizens’ cultural and media centres, further education and training establishments and citizens’ media (e.g. community media) that can make an active contribution to promoting media literacy;

마지막 업데이트: 2013-06-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: EP_report

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인