Vraag Google

Je was op zoek naar: frugtplanteformeringsmateriale (Deens - Lets)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Deens

Lets

Info

Deens

om afsætning af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion

Lets

par tirdzniecību ar augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugiem, kas paredzēti augļu ražošanai

Laatste Update: 2014-11-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Dette direktiv gælder for afsætning inden for Fællesskabet af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion.

Lets

Šo direktīvu piemēro tāda augļaugu pavairošanas materiāla un augļaugu tirdzniecībai, kas paredzēti augļu ražošanai Kopienā.

Laatste Update: 2014-11-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Dette direktiv gaelder for afsaetning inden for Faellesskabet af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion.

Lets

Šī direktīva attiecas uz tāda augļaugu pavairošanas materiāla un augļaugu tirdzniecību, kas paredzēti augļu ražošanai Kopienā.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

for leverandoerer, hvis aktiviteter er begraenset til afsaetning af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter, boer der gaelde mindre strenge krav;

Lets

tā kā piegādātājiem, kas nodarbojas tikai ar augļaugu pavairošanas materiāla un augļaugu stādu laišanu tirgū, būtu jāpiemēro mazāk ierobežojošas prasības;

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

om ændring af bilag II til direktiv 92/34/EØF om afsætning af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion

Lets

ar ko groza II pielikumu Direktīvai 92/34/EEK par tirdzniecību ar augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugiem, kas paredzēti augļu ražošanai

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

RAADETS DIREKTIV 92/34/EOEF af 28. april 1992 om afsaetning af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion

Lets

Padomes Direktīva 92/34/EEK (1992. gada 28. aprīlis) par tirdzniecību ar augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugiem, kas paredzēti augļu ražošanai

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

RAADETS DIREKTIV 92/34/EOEF af 28. april 1992 om afsaetning af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion

Lets

(1992. gada 28. aprīlis)par tirdzniecību ar augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugiem, kas paredzēti augļu ražošanai

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

om ændring af direktiv 92/34/EØF for at forlænge fravigelsen af betingelserne for import af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion fra tredjelande

Lets

ar kuru groza Direktīvu 92/34/EEK, lai pagarinātu atkāpes attiecībā uz nosacījumiem augļu ražošanai paredzētā augļaugu pavairošanas materiāla un augļaugu importam no trešām valstīm

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

om ændring af Rådets direktiv 92/34/EØF for at forlænge fravigelsen af betingelserne for import af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion fra tredjelande

Lets

ar kuru groza Padomes Direktīvu 92/34/EEK, lai pagarinātu atkāpi, kas attiecas uz nosacījumiem augļaugu pavairošanas materiāla un augļaugu, kas paredzēti augļu ražošanai, importam no trešām valstīm

Laatste Update: 2014-11-04
Gebruiksfrequentie: 4
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

(1) Der er i direktiv 92/34/EØF fastsat fællesskabsbestemmelser for afsætning af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion i Fællesskabet.

Lets

(1) Ar Direktīvu 92/34/EEK izveido Kopienas noteikumus augļu ražošanai paredzēto augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugu tirdzniecībai Kopienā.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Stk. 1, nr. ii) og iv), gaelder ikke for leverandoerer, hvis aktiviteter er begraenset til afsaetning af frugtplanteformeringsmateriale eller frugtplanter.

Lets

Šā panta 1. punkta ii) un iv) apakšpunktu nepiemēro piegādātājiem, kuru darbība ir saistīta tikai ar augļaugu pavairošanas materiāla vai augļaugu stādu laišanu tirgū.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

under henvisning til Rådets direktiv 92/34/EØF af 28. april 1992 om afsætning af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion [1],

Lets

ņemot vērā Padomes 1992. gada 28. aprīļa Direktīvu 92/34/EEK par tirdzniecību ar augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugiem, kas paredzēti augļu ražošanai [1],

Laatste Update: 2014-11-04
Gebruiksfrequentie: 8
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Der boer fastsaettes foranstaltninger til overvaagning af og kontrol med alle leverandoerer -bortset fra dem, hvis aktiviteter er begraenset til afsaetning af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter -og disses anlaeg;

Lets

tā kā būtu jāparedz pasākumi attiecībā uz visu piegādātāju un viņu uzņēmumu pārraudzību un kontroli, izņemot tos, kuru darbība aprobežojas ar pavairošanas materiāla un augļaugu laišanu tirgū;

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

under henvisning til Rådets direktiv 92/34/EØF af 28. april 1992 om afsætning af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion [1],

Lets

ņemot vērā Komisijas 2002. gada 5. septembra Lēmumu 2002/745/EK, ar ko nosaka režīmu Kopienas salīdzinošo izmēģinājumu un testu veikšanai attiecībā uz augļaugu pavairojamo un stādāmo materiālu saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/34/EEK [2], un jo īpaši tā 3. pantu,tā kā:

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

under henvisning til Rådets direktiv 92/34/EØF af 28. april 1992 om afsætning af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion [1],

Lets

ņemot vērā Komisijas 2003. gada 11. decembra Lēmumu 2003/894/EK, ar ko nosaka Kopienas salīdzinošo pētījumu un testu kārtību par Prunus persica (L.) Batsch, Malus Mill. un Rubus idaeus L. pavairošanas un stādāmo materiālu saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/34/EEK [2], un jo īpaši tā 3. pantu,tā kā:

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Den 29. januar vedtog Kommissionen et forslag til direktiv om afsætning af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion (omarbejdet udgave) (3).

Lets

Tāpat arī saskaņā ar Eiropas Savienības saistībām sniegt piemērotu finansiālu atbalstu Slovākijai, lai slēgtu pirmās paaudzes padomju projekta kodolreaktorus, Padome 14. maijā pieņēma regulu (3), ar ko noteica finanšu atbalstu no 2007. līdz 2013. gadam.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Rådets direktiv 92/34/EØF af 28. april 1992 om afsætning af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion [2] er blevet væsentligt ændret ved flere lejligheder [3].

Lets

Padomes Direktīva 92/34/EEK (1992. gada 28. aprīlis) par tirdzniecību ar augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugiem, kas paredzēti augļu ražošanai [2], ir vairākas reizes būtiski grozīta [3].

Laatste Update: 2014-11-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

For ikke at ødelægge handelsmønstrene bør det fortsat være tilladt for medlemsstaterne ved import fra tredjelande af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter at anvende betingelser, der svarer til dem, der gælder for tilsvarende EF-produkter, jf. artikel 16, stk. 2, i direktiv 92/34/EØF.

Lets

Lai novērstu tirdzniecības modeļu traucējumus, ir jāatļauj dalībvalstīm, kuras no trešām valstīm importē augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugus, turpināt saskaņā ar Direktīvas 92/34/EEK 16. panta 2. punktu piemērot šādiem produktiem nosacījumus, kas līdzvērtīgi tiem, ko piemēro līdzīgiem Kopienas produktiem.

Laatste Update: 2014-11-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

under henvisning til Rådets direktiv 92/34/EØF af 28. april 1992 om afsætning af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion [1], særlig artikel 16, stk. 2, andet afsnit, og

Lets

ņemot vērā Padomes 1992. gada 28. aprīļa Direktīvu 92/34/EEK par tirdzniecību ar augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugiem, kas paredzēti augļu ražošanai [1], un jo īpaši tās 16. panta 2. punkta otro daļu,

Laatste Update: 2014-11-04
Gebruiksfrequentie: 4
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

KOMMISSIONENS DIREKTIV 93/48/EOEF af 23. juni 1993 om oversigterne over de betingelser, der skal opfyldes af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion i henhold til Raadets direktiv 92/34/EOEF

Lets

(1993. gada 23. jūnijs), kas nosaka grafiku, kurā norādīti izpildāmie nosacījumi attiecībā uz augļaugu pavairojamo materiālu un augļaugiem, kas paredzēti augļkopībai, ievērojot Padomes Direktīvu 92/34/EEK

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK