Vraag Google

Je was op zoek naar: ifbf (Deens - Pools)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Deens

Pools

Info

Deens

IFBF-direktivet[10] blev vedtaget i 1996.

Pools

W roku 1996 przyjęto dyrektywę IPPC[10].

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

IFBF-direktivet er derfor et af Fællesskabets vigtigste midler til formindskelse af emissionerne af kviksølv og andre forurenende stoffer.

Pools

Dyrektywa dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC) stanowi zatem kluczowe narzędzie Wspólnoty w zakresie redukcji emisji rtęci oraz innych substancji zanieczyszczających środowisko.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

For IFBF-direktivets vedkommende skal dette bl.a. omfatte en direkte henvisning til prioriterede stoffer i godkendelsesprocedurerne.

Pools

W odniesieniu do dyrektywy IPPC obejmowałoby to między innymi bezpośrednie odesłanie do substancji priorytetowych w procedurach udzielania pozwoleń.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

Kommissionen er i færd med at offentliggøre en række BAT-referencedokumenter (BREF) til støtte for gennemførelsen af IFBF.

Pools

Komisja wydaje serię dokumentów referencyjnych BAT (BREF) mających na celu wspieranie wdrażania IPPC.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Deens

- genbehandle direktivet om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IFBF)[11] i 2007 for at styrke dets jordbundsbeskyttende og forureningsforebyggende aspekter ved især at undersøge harmoniseringen af den grundlæggende forpligtelse til at undgå enhver forureningsrisiko, til at bringe IFBF-anlægsområderne tilbage til en ”tilfredsstillende tilstand” og regelmæssigt overvåge jordbunden på anlægsområdet

Pools

- dokonać w 2007 r. przeglądu dyrektywy dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC)[11] w celu wzmocnienia jej aspektów dotyczących ochrony gleby i zapobieżenia zanieczyszczeniom poprzez zbadanie w szczególności stopnia zharmonizowania podstawowego wymogu, jakim jest unikanie zagrożenia zanieczyszczeniem, przywrócenie do „zadowalającego stanu” miejsc, w których znajdują się instalacje IPPC, oraz okresowe monitorowanie gleby w danym miejscu,

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Blandt disse anvendelsesformål er det kun kloralkaliindustrien, som på nuværende tidspunkt har betydning i hele EU, men kviksølvcelleprocessen betragtes som BAT[9] i henhold til IFBF-direktivet og er i færd med at blive afviklet.

Pools

Pośród tych zastosowań wyłączne zastosowanie w przemyśle chloro-alkalicznym jest obecnie na znacznym poziomie w całej UE, lecz proces wykorzystywania ogniw rtęciowych nie jest uznawany za BAT[9] w ramach dyrektywy IPPC i jest stopniowo wycofywany.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

De anlæg, der omfattes af IFBF-direktivet, er næsten de samme som dem, der omfattes af direktivet om handel med emissionskvoter, og IFBF-direktivet indeholder en undtagelse for bionedbrydeligt affald, som ville gøre den fælles holdning inkonsekvent.

Pools

Instalacje objęte dyrektywą IPPC są prawie takie same, jak te które są objęte dyrektywą dotyczącą handlu emisjami. Poza tym dyrektywa IPPC wyklucza odpady biodegradowalne, co powodowałoby niezgodność ze wspólnym stanowiskiem.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Godkendelsen af IFBF-anlæg skal, med begrænsede undtagelser for nogle af de nye medlemsstaters vedkommende, være færdig inden 30. oktober 2007.

Pools

Wydawanie pozwoleń na instalacje IPPC, z nielicznymi wyjątkami w przypadku nowych Państw Członkowskich, zostanie zakończone 30 października 2007 roku.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

I mere almindelighed skal forslaget til et direktiv om prioriterede stoffer under Vandrammedirektivet indeholde kvalitetsstandarder for kviksølv, som skal opfyldes inden 2015, og som for eksempel vil være relevante i forbindelse med IFBF-godkendelse.

Pools

W szerszym zakresie propozycja dyrektywy w sprawie substancji priorytetowych objętych Ramową Dyrektywą Wodną będzie obejmować normy jakości w zakresie rtęci, które należy spełnić do 2015 roku i które będą mieć znaczenie np.w procesie wydawania zezwoleń IPPC.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Kommissionen vil vurdere virkningerne af IFBF’s anvendelse på kviksølvemissioner og overveje, om der er behov for yderligere foranstaltninger som f.eks. fælles emissionsgrænseværdier, efterhånden som der foreligger oplysninger på grundlag af IFBF- og EPER[6]-rapporteringskravene, og foretage en mere omfattende gennemgang af strategien inden udgangen af 2010.

Pools

Komisja oceni skutki zastosowania IPPC do emisji rtęci i rozważy czy konieczne są dodatkowe działania np. zmiana wspólnotowych dopuszczalnych wartości emisji, w miarę otrzymywania danych wynikających z wymogów sprawozdawczych IPPC i EPER[6], oraz w ramach szerszej weryfikacji strategii pod koniec 2010 roku.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Kulfyrede anlæg over 50 MWth omfattes af IFBF-direktivet[4] - det gælder også andre vigtige kilder som metal-, cement- og kemikalieindustrien - og af direktiv 2001/80/EF[5].

Pools

Spalanie węgla w elektrowniach o mocy przekraczającej 50 MWth zostało określone w dyrektywie IPPC[4] - tak jak inne główne źródła emisji, takie jak metale, cement oraz przemysł chemiczny - oraz w dyrektywie 2001/80/WE[5].

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Men da IFBF-direktivet kun omfattede bestemte anlæg, indføjede Kommissionen de øvrige relevante bestemmelser fra direktiv 76/464/EØF i sit ændrede forslag til vandrammedirektivet[11].

Pools

Jednak w związku z tym, że dyrektywa IPPC obejmowała jedynie niektóre instalacje, Komisja włączyła pozostałe odpowiednie przepisy dyrektywy 76/464/EWG do swojego zmienionego wniosku dotyczącego ramowej dyrektywy wodnej[11].

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Rådet bad Kommissionen genoverveje sin politik i lyset af de igangværende drøftelser af en ny politik for integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IFBF).

Pools

Rada poprosiła Komisję o ponowne rozważenie polityki w świetle trwających dyskusji dotyczących zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC).

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

En af de vigtigste kilder til kviksølvfrigivelse er kulfyring. Kulfyrede anlæg over 50 MWth omfattes af IFBF-direktivet[4] -det gælder også andre vigtige kilder som metal-, cement-og kemikalieindustrien -og af direktiv 2001/80/EF[5].

Pools

Jednym z głównych źródeł uwolnień rtęci jest spalanie węgla. Spalanie węgla w elektrowniach o mocy przekraczającej 50 MWth zostało określone w dyrektywie IPPC[4] -tak jak inne główne źródła emisji, takie jak metale, cement oraz przemysł chemiczny -oraz w dyrektywie 2001/80/WE[5].

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

En række direktiver skal genbehandles og ændres i tidsrummet 2006-2007, det gælder således direktiv 96/61/EF og 91/414/EØF. Kommissionen vil i forbindelse med denne genbehandling benytte lejligheden til at vurdere, om denne lovgivning kan gøres mere effektiv, når det gælder bekæmpelse af forurening fra prioriterede stoffer. For IFBF-direktivets vedkommende skal dette bl.a. omfatte en direkte henvisning til prioriterede stoffer i godkendelsesprocedurerne. For pesticiddirektivets vedkommende er de forhold, der skal styrkes, bl.a. hensyn til risikoen for havmiljøet. Desuden er der bestræbelser i gang for at udvikle modeller for risikoen for afvandingsområder, hvori der også tages hensyn til andre risici som f.eks. dem, der påvirker drikkevandsudvindingen. Sådanne modeller vil derpå kunne benyttes i fremtidige risikovurderingsprocesser.

Pools

Wiele dyrektyw zostanie poddanych przeglądowi i zmienionych w latach 2006-2007, w szczególności dyrektywy 96/61/WE i 91/414/EWG. Komisja zamierza wykorzystać te przeglądy do oceny czy te instrumenty mogą stać się jeszcze bardziej skuteczne w zapobieganiu lub kontroli zanieczyszczeń spowodowanych przez substancje priorytetowe. W odniesieniu do dyrektywy IPPC obejmowałoby to między innymi bezpośrednie odesłanie do substancji priorytetowych w procedurach udzielania pozwoleń. W odniesieniu do dyrektywy dotyczącej pestycydów elementy, które należy wzmocnić obejmują między innymi zagadnienia zagrożeń dla środowiska morskiego. Dodatkowo trwają wysiłki w celu opracowania modeli narażenia na poziomie dorzecza, w celu uwzględnienia innych zagrożeń, takich jak wpływające na odprowadzanie wody pitnej. Takie modele byłyby następnie stosowane w przyszłości w procesie oceny ryzyka.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

Foranstaltning 1. Kommissionen vil vurdere virkningerne af IFBF’s anvendelse på kviksølvemissioner og overveje, om der er behov for yderligere foranstaltninger som f.eks. fælles emissionsgrænseværdier, efterhånden som der foreligger oplysninger på grundlag af IFBF-og EPER[6]-rapporteringskravene, og foretage en mere omfattende gennemgang af strategien inden udgangen af 2010. Den skal omfatte en undersøgelse af de gavnlige virkninger af den kontrol, der i henhold til direktiv 2001/80/EF skal indføres inden den 1. januar 2008 for at formindske svovldioxidemmissionerne fra store fyringsanlæg.

Pools

Działanie 1. Komisja oceni skutki zastosowania IPPC do emisji rtęci i rozważy czy konieczne są dodatkowe działania np. zmiana wspólnotowych dopuszczalnych wartości emisji, w miarę otrzymywania danych wynikających z wymogów sprawozdawczych IPPC i EPER[6], oraz w ramach szerszej weryfikacji strategii pod koniec 2010 roku. Będzie to obejmować weryfikację łącznego pozytywnego wpływu środków kontroli wdrażanych po 1 stycznia 2008 roku, zgodnie z Dyrektywą 2001/80/WE w celu redukcji emisji dwutlenku siarki przez duże obiekty energetycznego spalania.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

I begyndelsen af 1970'erne kom der foruroligende rapporter om Rhinen og andre europæiske floder, som viste, at de var ramt af en omfattende kemisk forurening, der i nogle tilfælde medførte direkte fiskedød. Som modtræk vedtog Rådet et direktiv om udledning af farlige stoffer i vandmiljø (direktiv 76/464/EØF)[7], der opstiller et ambitiøst program for forebyggelse og begrænsning af forurening med farlige stoffer. Forurenende kemiske stoffer blev grupperet i liste I-stoffer, der blev betragtet som særlig giftige, persistente og bioakkumulative og skulle reguleres af Fællesskabet, og de mindre problematiske liste II-stoffer, hvis regulering blev overladt til medlemsstaterne. I 1982 forelagde Kommissionen en liste over 132 foreslåede stoffer til liste I. I 1990 var der blevet fastsat emissionsgrænseværdier og kvalitetsstandarder for 18 af disse 132 stoffer i fem afledte direktiver[8]. Derefter indstillede Rådet vedtagelsen af regler for de øvrige stoffer, som Kommissionen havde foreslået[9], idet det hævdede, at lovgivningsprocessen havde været langsom og ineffektiv. Rådet bad Kommissionen genoverveje sin politik i lyset af de igangværende drøftelser af en ny politik for integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IFBF).

Pools

We wczesnych latach siedemdziesiątych informowano o niebezpiecznie wysokim stopniu zanieczyszczenia chemicznego Renu i innych europejskich rzek, które regularnie powodowało śmierć ryb. W odpowiedzi Rada przyjęła dyrektywę w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty (dyrektywę 76/464/EWG)[7], która ustanawia ambitny program zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń powodowanych przez substancje niebezpieczne. Zanieczyszczające substancje chemiczne zostały podzielone na substancje z wykazu I uznane za szczególnie toksyczne, trwałe i bioakumulacyjne, które miały podlegać przepisom wspólnotowym i mniej problematyczne substancje z wykazu II, które miały podlegać ustawodawstwu państw członkowskich. W roku 1982 Komisja przedstawiła listę 132 substancji jako propozycję do wykazu I. Do roku 1990 dla 18 z tych 132 substancji ustalono dopuszczalne wartości emisji i normy jakości w pięciu dyrektywach pochodnych[8]. Następnie Rada wstrzymała ustanawianie przepisów dla pozostałych substancji zaproponowanych przez Komisję[9] dowodząc, że proces legislacyjny był powolny i nieskuteczny. Rada poprosiła Komisję o ponowne rozważenie polityki w świetle trwających dyskusji dotyczących zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC).

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

I mere almindelighed skal forslaget til et direktiv om prioriterede stoffer under Vandrammedirektivet indeholde kvalitetsstandarder for kviksølv, som skal opfyldes inden 2015, og som for eksempel vil være relevante i forbindelse med IFBF-godkendelse. Foranstaltningernes vedtagelse vil indlede rammedirektivets 20-årsperiode for indstilling eller afvikling af emissioner, udledninger og udslip.

Pools

W szerszym zakresie propozycja dyrektywy w sprawie substancji priorytetowych objętych Ramową Dyrektywą Wodną będzie obejmować normy jakości w zakresie rtęci, które należy spełnić do 2015 roku i które będą mieć znaczenie np.w procesie wydawania zezwoleń IPPC. Przyjęcie tych środków rozpocznie dwudziestoletni okres zaprzestawania lub stopniowego zatrzymywania emisji, zrzutów i strat, określony w dyrektywie ramowej.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

IFBF-direktivet er derfor et af Fællesskabets vigtigste midler til formindskelse af emissionerne af kviksølv og andre forurenende stoffer. Godkendelsen af IFBF-anlæg skal, med begrænsede undtagelser for nogle af de nye medlemsstaters vedkommende, være færdig inden 30. oktober 2007. Kommissionen er i færd med at offentliggøre en række BAT-referencedokumenter (BREF) til støtte for gennemførelsen af IFBF.

Pools

Dyrektywa dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC) stanowi zatem kluczowe narzędzie Wspólnoty w zakresie redukcji emisji rtęci oraz innych substancji zanieczyszczających środowisko. Wydawanie pozwoleń na instalacje IPPC, z nielicznymi wyjątkami w przypadku nowych Państw Członkowskich, zostanie zakończone 30 października 2007 roku. Komisja wydaje serię dokumentów referencyjnych BAT (BREF) mających na celu wspieranie wdrażania IPPC.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Deens

IFBF-direktivet[10] blev vedtaget i 1996. Det omfattede til en vis grad bestemmelserne i direktiv 76/464/EØF og fastholdt emissionsgrænseværdierne som minimumskrav. Men da IFBF-direktivet kun omfattede bestemte anlæg, indføjede Kommissionen de øvrige relevante bestemmelser fra direktiv 76/464/EØF i sit ændrede forslag til vandrammedirektivet[11].

Pools

W roku 1996 przyjęto dyrektywę IPPC[10]. Częściowo zawierała ona ramy regulacyjne dyrektywy 76/464/EWG utrzymując dopuszczalne wartości emisji jako minimalne wymogi. Jednak w związku z tym, że dyrektywa IPPC obejmowała jedynie niektóre instalacje, Komisja włączyła pozostałe odpowiednie przepisy dyrektywy 76/464/EWG do swojego zmienionego wniosku dotyczącego ramowej dyrektywy wodnej[11].

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK