Vraag Google

Je was op zoek naar: katsetele (Estisch - Maltees)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Estisch

Maltees

Info

Estisch

EL seisis siiski kindlalt vastu riikide mis tahes protektsionistlikele katsetele.

Maltees

L-UE sostniet ukoll linja soda kontra kwalunkwe tentazzjoni nazzjonali lejn il-protezzjoniżmu.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

Lisaks käesoleva lisa eri punktides ettenähtud katsetele tehakse järgmised katsed:

Maltees

B'żieda mat-testijiet deskritti fil-paragrafi varji ta' dan l-Anness, għandhom isiru t-testijiet li ġejjin:

Laatste Update: 2014-10-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

Värbamisprotsessis osalevate inimeste arv sõltub sellest, keda kohtumisele või katsetele kutsutakse.

Maltees

Ilkumpaniji mhux dejjem jieħdu l-inizjat-tiva huma stess biex jinfurmawk dwar ir-riżultati.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

Täiskogu jäi endale kindlaks, vaatamata mitme rühma katsetele muuta raporti tooni leebemaks.

Maltees

Ilkontribut totali tagħhom għall-ISAF jitla’ bejn wieħed u ieħor għal 17 000 suldat sempliċi tat-truppi.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

Lisaks käesoleva lisa punktis 2.2 ettenähtud katsetele tehakse killunemiskatse II C lisa punkti 4 kohaselt.

Maltees

B'żieda mat-testijiet ipprovvduti fl-intestatura 2.2 hawn fuq f'dan l-Anness, għandu jsir test tat-tifrik skond il-ħtiġiet ta' l-intestatura 4 fl-Anness II Ċ.

Laatste Update: 2014-10-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

See viis partnerluse käivitamisele komisjoni ja asjaomase tööstuse vahel, et edendada sellist liiki katsetele alternatiivseid lähenemisviise.

Maltees

Hija tidħol b’mod privileġġat fit-twettiq ta’ l-Istrateġija ta’ Liżbona, mibnija l-biċċa lkbira fuq lekonomija msejsa fuq lgħarfien (ara t-taqsima L-Ambjent Ekonomiku u Soċjali ta’ dan il-kapitlu).

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

Sel alusel jätkatud katsetele antava komisjoni rahalise panuse ülempiir, mis vastab 80%-le katsete teostamise abikõlblikest kuludest, ei tohi ületada lisas sätestatud summat.

Maltees

[6] ĠU L 193, ta'l-20.7.2002, p. 33; Direttiva kif emendata bid-Direttiva 2003/61/KE.[7] ĠU L 193, ta'l-20.7.2002, p. 60; Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 2003/61/KE.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Estisch

Kui tööpakkumisest on huvitatud palju inimesi, teevad ettevõtted tavaliselt enne vestlusi eelvaliku või kutsuvad tööotsijad teadmiste ja oskuste (näiteks arvutioskuse) katsetele.

Maltees

F’xi każijiet oħra, l-ewwel kuntatt dirett jista’ jkun permezz ta’ intervista bittelefown.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Estisch

Liikmesriigid ei tohi käesolevas direktiivis sätestatud nõuetele ja katsetele vastavate pakendite müüki ja kasutamist mõõtemahutitena keelata ega piirata või sellest keelduda, põhjendades seda nende mahu, mahu kindlaksmääramise või nende kontrollimise meetoditega.

Maltees

L-Istati Membri ma jistgħux jirrifjutaw, jipprojbixxu jew jirrestrinġu l-marketing u l-użu bħala reċipjenti ta'kejl ta'dawk il-fliexken li jissodisfaw il-kriterji u t-testijiet stabbiliti f’din id-Direttiva għal raġunijiet li jikkonċernaw il-volum tagħhom, il-kalkolazzjoni tal-volum tagħhom jew il-metodi li bihom dawn ikunu ġew ivverifikati.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Estisch

(11) pidades silmas asjaomaste toimeainete ja biotsiidide mitmekesisust, peaksid andmetele ja katsetele esitatavad nõuded vastama konkreetsetele asjaoludele ja viima üldise riskianalüüsini;

Maltees

(11) Billi, fid-dawl tad-diversità kemm tas-sustanzi attivi u kemm tal-prodotti bijoċidali intressati, il-ħtiġiet ta'l-informazzjoni u tat-testijiet għandhom jixirqu liċ-ċirkostanzi individwali u jirriżultaw fi stima globali tar-riskju;

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Estisch

Liikmesriigid ei tohi käesolevas direktiivis sätestatud nõuetele ja katsetele vastavate kinnispakkide turuleviimist keelata või piirata või sellest keelduda põhjustel, mis käsitlevad sellistel kinnispakkidel vastavalt käesolevale direktiivile nõutavaid tähiseid, nende mahu või massi kindlaksmääramist või nende mõõtmise või kontrolli meetodeid.

Maltees

L-Istati Membri ma jistgħux jirrifjutaw, jipprojbixxu jew jirristrinġu t-tqiegħed fis-suq ta'imballaġġ lest li jissodisfa r-rekwiżiti u t-testijiet preskritti f’din id-Direttiva għal raġunijiet li jikkonċernaw il-marki rekwiżiti li jinstabu f’dan l-imballaġġ minn qabel skond din id-Direttiva, id-determinazzjoni tal-volum jew użin tagħhom, jew il-metodi li permezz tagħhom huma tkejlu jew ġew ivverifikati.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Estisch

Kui toote kohta puuduvad tehnilised kirjeldused, nagu on määratletud artiklis 4, loeb sihtliikmesriik üksikjuhtumitel, taotluse korral, toote olevat vastavuses kehtivate siseriiklike sätetega, kui nad vastasid tootjaliikmeriigis volitatud asutuse poolt läbiviidud katsetele ja kontrollile vastavalt sihtliikmesriigis kehtivatele või selle liikmesriigi poolt võrdväärseks tunnustatud meetoditele.

Maltees

Fin-nuqqas ta' speċifikazzjonijiet tekniċi, kif imfissra f'Artikolu 4, għal kull prodott imsemmi, l-Istat Membru destinatarju għandu, b'talba f'każijiet individwali, iqis il-prodott li għandu jkun konformi mad-dispożizzjonijiet nazzjonali li hemm fis-seħħ jekk dawn issodisfawx it-testijiet u l-ispezzjonijiet imwettqa minn korp approvat fl-Istat Membru produttur skond il-metodi fis-seħħ fl-Istat Membru destinatarju jew magħruf bħala ekwivalenti minn dak l-Istat Membru.

Laatste Update: 2014-10-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Estisch

Lisaks esialgsetele katsetele, millega kontrollitakse seadmeliikide vastavust raamistikule( kontrollkatse), tuleb eurosüsteemi ühise katsemenetluse kohaselt seadmeliike korrapäraselt katsetada( iga-aastased katsed) ning teha vastavalt vajadusele ka täiendavaid katseid( korduskatsed).

Maltees

Minbarra t-test tal-bidu li jeżamina l-konformità ta » magna mal-BRF( testijiet tal-verifika), il-proċedura komuni ta » l-Eurosistema għat-testijiet tipprevedi ttestjar regolari tal-magni( testijiet annwali) kif ukoll ittestjar ieħor, wara stedina u abbażi ad hoc( testijiet ripetuti).

Laatste Update: 2012-03-20
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Estisch

Et autentimismeetmeid rakendataks kooskõlastatult , peaks nõuded müntide autentimise katsetele ja ringlusse kõlbmatute euromüntide kontrollimise spetsifikaadid edaspidi määrama kindlaks Euroopa Tehnika - ja Teaduskeskus ( ETTK ) , mis on asutatud komisjoni 29 . oktoobri 2004 .

Maltees

Regoli komuni obbligatorji huma għaldaqstant meħtieġa għall-Istati Membri sabiex jikkontrollaw u jirrimborżaw dawn il-muniti tal-Euro ġenwini li m' għadhomx tajba . Sabiex tinkiseb il-koordinazzjoni meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-proċeduri talawtentikazzjoni , id-dettalji tar-rekwiżiti tal-ittestjar għall-awtentikazzjoni tal-muniti , kif ukoll l-ispeċifikazzjonijiet għall-verifika ta » muniti tal-Euro mhux tajba , għandhom jiġu determinati miċ-Ċentru Tekniku u Xjentifiku Ewropew ( ETSC ) stabbilit midDeċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/37 / KE tad-29 t' Ottubru 200411 .

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Estisch

(11) Eetilistel põhjustel ei tohiks toimeaine ja taimekaitsevahendi hindamine tugineda katsetele või uuringutele, millega kaasneb toimeaine või taimekaitsevahendi tahtlik manustamine inimestele eesmärgiga teha kindlaks, milline on toimeaine täheldatava toimeta doos inimesel. Samuti ei tohi toimeainete ja taimekaitsevahendite ohutusvaru alandamiseks kasutada inimestega läbiviidud toksikoloogilisi uuringuid.

Maltees

(11) Għal raġunijiet ta'etika, il-valutazzjoni ta'sustanza attiva jew ta'prodott għall-ħarsien tal-pjanti m’għandhiex tkun ibbażata fuq testijiet jew studji li jinvolvu l-amministrazzjoni deliberata tas-sustanza attiva jew tal-prodott għall-ħarsien tal-pjanti lil bnedmin bl-iskop li jiġi ddeterminat Livell ta'Ebda Effett Osservat uman ta'sustanza attiva. Bl-istess mod, l-istudji tossikoloġiċi mwettqa fuq il-bnedmin m’għandhomx jintużaw biex jitbaxxew il-marġnijiet ta'sikurezza għal sustanzi attivi jew għal prodotti għall-ħarsien tal-pjanti.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Estisch

1. Komisjon, tegutsedes tüübikinnitusasutuste, huvitatud poolte ning sõltumatute uuringute poolt edastatud asjakohase teabe alusel, teostab järelevalvet tööstuse poolt jalakäijate kaitse valdkonnas tehtud edusammude üle ning teeb 1. juuliks 2004 sõltumatu tasuvusuuringu, mis puudutab I lisa punkti 3.2 sätteid ning eelkõige alternatiivseid meetmeid – kas passiivseid meetmeid või aktiivsete ja passiivsete meetmete kombinatsiooni –, mis on tegeliku tõhususe poolest vähemalt võrdväärsed. Tasuvusuuring tugineb muu hulgas praktilistele katsetele ja sõltumatutele teadusuuringutele.

Maltees

1. Il-Kummissjoni, waqt li taġixxi fuq il-bażi tat-tagħrif relevanti mgħoddi lilha mill-awtoritajiet ta'l-approvazzjoni u minn partijiet interessati, kif ukoll minn studji indipendenti, għandha tissorvelja l-progress magħmul mill-industrija fil-qasam tal-protezzjoni tal-pedestrians u għandha twettaq sa l-1 ta'Lulju 2004 stima indipendenti ta'fattibiltà dwar id-disposizzjonijiet ta'l-Anness I, it-taqsima 3.2, u b’mod partikolari miżuri alternattivi -jew passivi jew inkella kombinazzjoni ta'miżuri attivi u passivi -li huma minn ta'l-anqas ekwivalenti f’termini ta'effettività attwali. L-istudju tal-fattibiltà għandu jkun ibbażat, inter alia, fuq testijiet prattiċi u studji xjentifiċi indipendenti.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Estisch

1. Kui toote kohta puuduvad tehnilised kirjeldused, nagu on määratletud artiklis 4, loeb sihtliikmesriik üksikjuhtumitel, taotluse korral, toote olevat vastavuses kehtivate siseriiklike sätetega, kui nad vastasid tootjaliikmeriigis volitatud asutuse poolt läbiviidud katsetele ja kontrollile vastavalt sihtliikmesriigis kehtivatele või selle liikmesriigi poolt võrdväärseks tunnustatud meetoditele.

Maltees

1. Fin-nuqqas ta'speċifikazzjonijiet tekniċi, kif imfissra f’Artikolu 4, għal kull prodott imsemmi, l-Istat Membru destinatarju għandu, b’talba f’każijiet individwali, iqis il-prodott li għandu jkun konformi mad-dispożizzjonijiet nazzjonali li hemm fis-seħħ jekk dawn issodisfawx it-testijiet u l-ispezzjonijiet imwettqa minn korp approvat fl-Istat Membru produttur skond il-metodi fis-seħħ fl-Istat Membru destinatarju jew magħruf bħala ekwivalenti minn dak l-Istat Membru.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Estisch

2. Selliste meetmete kehtestamine on inimõiguste ning sõna-, ühinemis-ja rahumeelse kogunemise vabaduse tõsise rikkumise otsene tagajärg. Eelkõige on tegemist vahetu reaktsiooniga Zimbabwe valitsuse katsetele takistada vabade ja õiglaste valimiste pidamist, peamiselt seeläbi, et valimistele ei lubata rahvusvahelisi vaatlejaid ega meedia esindajaid.

Maltees

2. L-implimentazzjoni ta'dawn il-miżuri kienu introdotti espliċitament wara li kienu miksura b’mod serju d-drittijiet tal-bniedem u l-libertà għal espressjoni, assoċjazzjoni u riunjoni paċifika. B’mod partikulari, dawn huma reazzjoni immedjata għat-tentattivi tal-Gvern Żimbabwan li jimmiraw biex jimpedixxu ż-żamma ta'elezzjonijiet ħielsa u ġusti, notevolment billi jirrifjutaw il-preżenza ta'osservaturi internazzjonali u tal-midja matul dawn l-elezzjonijiet.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Estisch

23) 15. juuni 1989. aasta teatises üldise lähenemisviisi kohta sertifitseerimisele ja katsetele [5] tegi komisjon ettepaneku koostada ühtse kujundusega CE-vastavusmärgist käsitlevad ühisnormid; 21. detsembri 1989. aasta resolutsioonis üldise lähenemisviisi kohta vastavushindamisele [6] kiitis komisjon juhtpõhimõttena heaks järjekindla lähenemisviisi CE-märgise kasutamise puhul; seetõttu tuleb uue lähenemisviisi puhul kahe põhimõistena rakendada olulisi nõudeid ja vastavushindamise menetlust;

Maltees

(23) Billi, fil-komunika tagħha tal-15 ta'Ġunju 1989 dwar approċċ globali għaċ-ċertifikazzjoni u l-eżaminazzjoni [5], il-Kummissjoni pproponiet li jitfasslu regoli komuni li għandhom x’jaqsmu mal-marka ta'konformità "CE" f’disinn wieħed; billi, fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta'Diċembru 1989 dwar approċċ globali għall-istima tal-konformità [6], il-Kunsill approva bħala prinċipju ta'gwida, l-adozzjoni ta'approċċ konsistenti bħal dan rigward l-użu tal-marka "CE"; billi iż-żewġ elementi bażiċi fl-approċċ il-ġdid li għandhom jiġu applikati huma għalhekk il-ħtiġiet essenzjali u l-proċeduri ta'l-estimi tal-konformità;

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Estisch

3. Luba uuringuks ei anta sellistele eksperimentidele või katsetele, millega kaasneb geneetiliselt muundatud mikroorganismi keskkonda laskmine, välja arvatud juhul, kui selline keskkonda laskmine on direktiivi 2001/18/EÜ alusel heaks kiidetud.

Maltees

3. M’għandhiex tingħata awtorizzazzjoni għal skopijiet ta'prova għal esperimenti jew testijiet li jinvolvu r-rilaxx fl-ambjent ta'mikro-organiżmu modifikat ġenetikament ħlief meta rilaxx bħal dan ma jkunx ġie aċċettat skond id-Direttiva 2001/18/KE.

Laatste Update: 2008-03-04
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK