Vraag Google

Je was op zoek naar: syyttäjäviranomaisille (Fins - Pools)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Fins

Pools

Info

Fins

Niin sanotut boiler room -petokset, jossa sijoittajat yhdessä jäsenmaassa joutuvat toisesta jäsenvaltiosta toimivien rikollisten kohteeksi, aiheuttavat erityisiä ongelmia tutkinta- ja syyttäjäviranomaisille.

Pools

Oszustwa typu „boiler room”, w których inwestorzy z jednego Państwa członkowskiego stają się celem przestępców działających z terytorium innego Państwa członkowskiego sprawiają szczególne trudności organom śledczym i sądowniczym.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

varmistaa, että sotarikokset, terrorismi, järjestäytynyt rikollisuus, lahjonta, etnisten ryhmien väliset rikokset, talousrikokset ja muut vakavat rikokset tutkitaan asianmukaisesti ja että niistä pannaan syytteeseen, niistä annetaan tuomiot, ja että tuomiot pannaan täytäntöön voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tarvittaessa tähän osallistuu kansainvälisiä rikostutkijoita, syyttäjiä ja tuomareita joko yhdessä Kosovon rikostutkijoiden, syyttäjien ja tuomarien kanssa tai itsenäisesti, ja muilla toimenpiteillä, joihin kuuluvat tarvittaessa poliisi- ja syyttäjäviranomaisten välisten yhteistyö- ja yhteensovittamisrakenteiden perustaminen;

Pools

dopilnowuje, by przypadki zbrodni wojennych, terroryzmu, przestępczości zorganizowanej, korupcji, zbrodni międzyetnicznych, przestępstw finansowych/gospodarczych i innych poważnych przestępstw były przedmiotem właściwych dochodzeń, były ścigane, osądzone, a wyroki wykonane, zgodnie z obowiązującym prawem, w tym – w stosownych przypadkach – przez międzynarodowych śledczych, prokuratorów i sędziów wspólnie z kosowskimi śledczymi, prokuratorami i sędziami lub też niezależnie od nich, co – w stosownych przypadkach – może objąć utworzenie struktur współpracy i koordynacji między władzami policyjnymi i prokuratorskimi;

Laatste Update: 2014-11-16
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Oikeuslaitosjärjestelmän lujittaminen Bosnia ja Hertsegovinan on varmistettava tuomioistuinten ja syyttäjäviranomaisten henkilöstöjen nimityksiä, ylennyksiä, kurinpitotoimia ja koulutusta koskevat yhtäläiset normit koko maahan.

Pools

Dalsze wzmocnienie systemu sądowego Należy zapewnić takie same normy zatrudnienia, awansowania, dyscyplinowania i szkolenia personelu sądowego i prokuratorskiego na całym terytorium BiH.

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Keskinäistä oikeusapua myönnetään myös kansalliselle hallintoviranomaiselle, joka tutkii tekoa tarkoituksena nostaa rikossyyte tai käynnistää rikostutkinta tai antaa asia syyttäjäviranomaisten harkittavaksi ja joilla on erityinen hallinnollinen tai lakisääteinen valtuus suorittaa tällaisia tutkimuksia.

Pools

Wzajemna pomoc prawna jest również udzielana krajowemu organowi administracyjnemu, prowadzącemu dochodzenie w celu ścigania karnego, lub przekazania dochodzenia organom ścigania karnego, zgodnie z jego szczególnym administracyjnym lub ustawowym uprawnieniem do podejmowania takiego dochodzenia.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Esimerkiksi Alankomaissa, Bulgariassa, Kyproksella, Portugalissa, Romaniassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa laki ohjeistaa tai kehottaa syyttäjäviranomaisia tekemään eron eri huumetyyppien välillä rikoksissa.

Pools

Na przykład większa liczba bezrobotnych nastolatków może sprzedawać narkotyki i¤tym samym zwiększać dostępność i częstość używania konopi indyjskich wśród swoich rówieśników.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Eurojust järjesti vuonna 2009 131 koordinaatiokokousta, joihin osallistui tuomareita sekä esitutkinta- ja syyttäjäviranomaisia jäsenvaltioista.

Pools

rozdział 2 zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat prac agencji w sprawach dotyczących priorytetowych obszarów działalności przestępczej, oraz związanych z ENa i JIT.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Eurojust perustettiin vuonna 2002 auttamaan EU-maiden syyttäjäviranomaisia yhteistyössä, joka koskee vakavan valtioiden rajat ylittävän rikollisuuden, kuten atk-rikollisuuden,petos- ja lahjontatapausten, rahanpesun jaympäristörikollisuuden torjuntaa. Se auttaaesimerkiksi helpottamalla kansallisten viranomaisten välistä tietojenvaihtoa, keskinäisenoikeusavun antamista ja kuulustelua vartenetsittävien henkilöiden luovuttamista.

Pools

Eurojust, urząd ds. współpracy w zakresiewymiaru sprawiedliwości, został powołany w 2002 roku, aby pomagać organom powołanymdo ścigania przestępstw na drodze sądowej w podejmowaniu współpracy nakierowanej nawalkę z poważną przestępczością międzynarodową, w tym z przestępstwami komputerowymi,przypadkami korupcji i nadużyć, praniem brudnych pieniędzy i przestępstwami ekologicznymi.Urząd służy pomocą poprzez, na przykład, ułatwianie wymiany informacji między organamikrajowymi, zapewnianie wzajemnej pomocyprawnej oraz ekstradycję osób poszukiwanychw celu przesłuchania.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Eurojustin tarkoituksena on mahdollistaa jäsenvaltioiden tutkinta- ja syyttäjäviranomaisten välinen yhteistyö rikostutkimuksissa, jotka koskevat useita EU-maita.

Pools

Jeżeli Unia chce, aby jej mieszkańcy dzielili tę samą koncepcję wymiaru sprawiedliwości, jej systemy prawne muszą ułatwiać – a nie utrudniać – życie ludzi.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Eurojustin tehtävänä on jäsenvaltioiden viranomaisten ja Europolin toteuttamien operaatioiden sekä niiden toimittamien tietojen perusteella tukea ja tehostaa kansallisten tutkinta- ja syyttäjäviranomaisten toiminnan yhteensovittamista ja yhteistyötä sellaisen vakavan rikollisuuden alalla, joka koskee kahta tai useampaa jäsenvaltiota tai edellyttää yhteisin perustein toteutettavia syytetoimia.

Pools

Zadaniem Eurojust jest wspieranie oraz wzmacnianie koordynacji i współpracy między krajowymi organami śledczymi i organami ścigania w odniesieniu do poważnej przestępczości, która dotyka dwóch lub więcej Państw Członkowskich lub która wymaga wspólnego ścigania, w oparciu o operacje przeprowadzane i informacje dostarczane przez organy Państw Członkowskich i Europol.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 4
Kwaliteit:

Fins

Eurojustin tehtävänä on jäsenvaltioiden viranomaisten sekä Europolin toteuttamien operaatioiden ja toimittamien tietojen perusteella tukea ja tehostaa kansallisten tutkinta- ja syyttäjäviranomaisten toiminnan yhteensovittamista ja yhteistyötä sellaisen vakavan rikollisuuden alalla, joka koskee kahta tai useampaa jäsenvaltiota tai edellyttää yhteisin perustein toteutettavia syytetoimia.

Pools

Zadaniem Eurojust jest wspieranie oraz wzmacnianie koordynacji i współpracy między krajowymi organami śledczymi i ścigania w odniesieniu do poważnej przestępczości, która dotyczy dwóch lub więcej Państw Członkowskich lub która wymaga wspólnego ścigania, w oparciu o operacje przeprowadzane i informacje dostarczane przez organy Państw Członkowskich i Europol.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Neuvosto edistää Eurojustin kautta tapahtuvaa yhteistyötä: a) mahdollistamalla Eurojustin osallistumisen jäsenvaltioiden kansallisten syyttäjäviranomaisten toiminnan yhteensovittamiseen; b) tukemalla Eurojustia sen avustaessa vakavaan, erityisesti järjestäytyneeseen, rajat ylittävään rikollisuuteen liittyvien tapausten tutkinnassa, ottaen huomioon erityisesti Europolin tekemät analyysit; c) helpottamalla Eurojustin ja Euroopan oikeudellisen verkoston välistä tiivistä yhteistyötä, jotta varsinkin oikeusapupyyntöjen ja rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevien pyyntöjen täyttäminen helpottuisi.

Pools

Rada wspiera współpracę za pośrednictwem Eurojust przez: a) umożliwienie Eurojustowi właściwej koordynacji działań pomiędzy krajowymi organami ścigania Państw Członkowskich; b) popieranie wspomagania przez Eurojust dochodzeń w sprawach karnych w sprawach poważnej przestępczości transgranicznej, zwłaszcza w ramach przestępczości zorganizowanej, ze szczególnym uwzględnieniem analiz przeprowadzonych przez Europol; c) ułatwianie ścisłej współpracy między Eurojustem i Europejską Siecią Sądową, zwłaszcza w celu ułatwienia wykonania wniosków o udzielenie pomocy prawnej i realizacji wniosków o ekstradycję.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Se selitti kuitenkin, ettei se ollut toimivaltainen tarkastelemaan syyttäjäviranomaisten päätöksiä ja että rikosasioissa ei ollut mahdollista panna rikkomismenettelyä vireille jäsenvaltiota vastaan.

Pools

Wyjaśniła jednak, że nie jest właściwa, aby poddawać decyzje prokuratury rewizji oraz że nie można wszcząć postępowania w sprawie uchybienia przeciwko państwu członkowskiemu w sprawach karnych.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Skotlannissa on lujitettulainvalvonta- ja syyttäjäviranomaisten valtuuksia,jottanämä voivat parantaa perintää sekä rikos- että riita-asioissa.

Pools

Rozszerzone od stycznia 2002 r. uprawnienia Europoludają tej organizacji większe kompetencje w zakresiewszystkich operacji związanych z praniem brudnych opolu

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Tietosuojatyöryhmän valmisteluasiakirjassa WP 104 (mainittu alaviitteessä 35, s. 8) mennään vielä tätäkin pidemmälle ja sen mukaan tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan syyttäjäviranomaisille: ”Soveltuvuusperiaate ja direktiivien 2002/58/EY ja 95/46/EY mukaisen luottamuksellisuusperiaatteen noudattaminen estävät sen, että internetoperaattoreiden tiedostoja, joita käsitellään tiettyihin tarkoituksiin ja jotka pääosin koskevat myös televiestintäpalvelun tuottamista, toimitetaan edelleen kolmansille osapuolille, esimerkiksi oikeudenhaltijoille; poikkeuksena tästä ovat syyttäjäviranomaiset selkeiden laillisten edellytysten täyttyessä” (vapaa käännös).

Pools

Grupa ds. ochrony danych w dokumencie roboczym WP 104 (ww. w przypisie 36, s. 8) posuwa się nawet dalej i ogranicza możliwość udostępnienia danych wyłącznie na rzecz organów ścigania przestępstw: „Na podstawie zasady zgodności i w poszanowaniu zasady poufności — zasad ustanowionych w dyrektywach 2002/58/WE i 95/46/WE — dane gromadzone przez dostawców usług łączności elektronicznej nie mogą być udostępniane osobom trzecim, takim jak podmioty praw, z wyjątkiem organów ścigania przestępstw w przypadku zajścia oczywistych ustawowo określonych okoliczności”.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Viime aikoihin asti syyttäjäviranomaiset ovat

Pools

W ciągu ostatnich pięciu lat sześć krajów (Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Niderlandy i Zjednoczone Królestwo) zaostrzyło przepisy dotyczące grzybów.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

Yhteisen tutkintaryhmän perustaminen mahdollisti yhteisen toimintasuunnitelman laatimisen kaikkien kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden välille. Suunnitelman toteuttami- seen saatiin analysointitukea Europolilta, samaan aikaan kun Eurojust varmisti suoran yhteyden Yhdistyneen kuningaskunnan poliisiviranomaisten ja Romanian syyttäjäviranomaisten kesken, selvitti maiden oikeudellisten järjestelmien eroja ja neuvoi syytetoimenpiteiden järjestämisvaltion valinnassa maiden erilaiset todistelusäännökset huomioon ottaen.

Pools

Ustanowienie JIT pozwoliło na opracowanie spójnego planu działania pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi uczestnikami postępowania, w tym Europolu zapewniającego wsparcie analityczne i Eurojustu, którego kluczowym zadaniem było zapewnienie utrzymania bezpośrednich kontaktów pomiędzy policją brytyjską a rumuńską prokuraturą, wyjaśnianie wątpliwości wynikających z różnic obu systemów prawnych, oraz doradzanie w sprawie wyboru najdogodniejszego miejsca postępowania sądowego z uwzględnieniem różnych wymagań co do dopuszczalności dowodów w obu krajach.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

tioiden tuomareiden ja tutkinta- ja syyttäjäviranomaisten välillä ylikansallisissa tapauksissa.

Pools

Spotkania koordynacyjne pozostają niezwykle użytecznym narzędziem pozwalającym na efektywne wykorzystanie zasobów śledczych i sądowniczych Państw członkowskich w postępowaniach ponadgranicznych.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Fins

On ajateltavissa, että uusista tai erityisen vaarallisista väärennöksistä voitaisiin löytää näytteitä jossakin maassa yksittäiseen takavarikkoon perustuen ja että oikeus- tai syyttäjäviranomaiset kieltäytyvät luovuttamasta tai eivät voi kansallisen rikosoikeuden mukaan luovuttaa niistä ainuttakaan testaustarkoituksiin, mikä olisi vastoin uuden säännöksen henkeä.

Pools

Zastosowanie tej normy będzie bowiem nadal całkowicie uzależnione zarówno od przepisów krajowego prawa karnego jak i decyzji organów sądowych lub prokuratorskich. Można sobie wyobrazić, że próbki nowych lub szczególnie niebezpiecznych sfałszowanych banknotów zostaną wykryte w jednym kraju, w ramach jednorazowej konfiskaty, przy czym organy sądowe lub prokuratorskie odmówią zwolnienia lub na mocy krajowego prawa karnego nie będą mogły zwolnić takich banknotów w celu ich zbadania, i tym samym zniweczą cel nowo wprowadzanego przepisu.

Laatste Update: 2012-03-19
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Fins

Säännöksen soveltaminen riippuu edelleen täysin kansallisen rikosoikeuden sisällöstä sekä oikeus- tai syyttäjäviranomaisten harkinnasta.

Pools

Pozostaje to w sprzeczności z rozszerzeniem zakresu tytułu tego artykułu i zagraża efektywności zmienionego przepisu.

Laatste Update: 2012-03-19
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Fins

Tämä ehdotus täydentää mainittuja toimia, sillä sen avulla varmistetaan, että varainsiirron maksajaa koskevat perustiedot ovat välittömästi toimivaltaisten lainvalvonta- ja/ tai syyttäjäviranomaisten käytettävissä, jotta nämä voivat hyödyntää tietoja terroristien ja muiden rikollisten paljastamisessa, tutkimisessa ja syytteeseenpanemisessa sekä terroristien varojen jäljittämisessä.

Pools

Wniosek uzupełnia te środki zapewniając właściwym organom ścigania i/ lub organom sądowym natychmiastowy dostęp do podstawowych informacji o zleceniodawcy przekazów pieniężnych, co ma służyć im pomocą w wykrywaniu, śledzeniu i karaniu terrorystów lub innych przestępców oraz lokalizowaniu aktywów.

Laatste Update: 2012-03-19
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK