Vraag Google

Je was op zoek naar: przedsięwzięciami (Pools - Bulgaars)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Pools

Bulgaars

Info

Pools

Obydwie jednostki są wspólnymi przedsięwzięciami tego samego trzeciego podmiotu.

Bulgaars

И двете предприятия са съвместни предприятия на едно и също трето лице.

Laatste Update: 2014-11-12
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

Państwa członkowskie dążą do komplementarności pomiędzy przedsięwzięciami w zakresie współpracy i innymi przedsięwzięciami wspieranymi z EFSI.

Bulgaars

Държавите-членки се стремят към взаимна допълняемост между дейностите за сътрудничество и другите действия, подкрепяни от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

Warunki i szczegółowe elementy dotyczące kierowania takimi przedsięwzięciami zgodnie z umową określone zostały w sekcji V.

Bulgaars

Условията и редът за действие на тези договори са уредени в раздел V.

Laatste Update: 2014-10-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

PRODUKT: Działania informacyjne i komunikacyjne; tworzenie sieci współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami i przedsięwzięciami

Bulgaars

ПРОДУКТ: Информационни и комуникационни дейности, съвместна работа на заинтересованите страни в мрежа и мероприятия

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

Szkolenia wspierające dywersykację działalności gospodarczej np. szkolenia dotyczące zarządzania małymi przedsięwzięciami komercyjnymi, wspierające ekoturystykę czy zarządzanie obszarami.

Bulgaars

Обучение, съдействащо за разнообразяването на дейностите (напр. обучение в управлението на дребно предприемачество, свързано с екотуризма) или за придобиването на умения за управление на местата.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

Inne mają bardziej ogólny charakter, a ich celem jest zapoznanie się z działalnością FLAG i jej przedsięwzięciami w kilku obszarach tematycznych lub sektorach.

Bulgaars

Други имат по-общ характер, а целта им е да проучат подробно функциите и дейностите на рибарската група по отношение на различни теми или сектори.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

kwot odpowiadających środkom niezróżnicowanym związanym z przedsięwzięciami z zakresu nieruchomości, co do których większość wstępnych etapów procedury zaciągania zobowiązań zakończono do dnia 31 grudnia.

Bulgaars

суми, съответстващи на едногодишни бюджетни кредити, свързани с проекти за недвижими имоти, за които повечето от подготвителните етапи на процедурата по поемането на задължения са завършени към 31 декември.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

W celu zapewnienia większej skuteczności w informowaniu opinii publicznej oraz wzmocnienia efektu synergii między przedsięwzięciami komunikacyjnymi podejmowanymi z inicjatywy Komisji środki finansowe przeznaczone na przedsięwzięcia komunikacyjne na podstawie niniejszego rozporządzenia powinny również przyczyniać się do informowania na temat priorytetów politycznych Unii, o ile są one związane z ogólnymi celami niniejszego rozporządzenia.

Bulgaars

За постигането на по-висока степен на ефикасност в комуникациите с широката общественост и по-висока степен на единодействия между провежданите по инициатива на Комисията комуникационни дейности, разпределените съгласно настоящия регламент средства за комуникационни дейности също така допринасят за осъществяването на общата комуникация по политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с основните цели на настоящия регламент.

Laatste Update: 2014-11-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

ZDECYDOWANE nawiązać bliższą współpracę gospodarczą w zakresie rybołówstwa i działań pokrewnych poprzez zachęcanie do bezpośrednich inwestycji związanych z rybołówstwem, łącznie ze wspólnymi przedsięwzięciami, w które zaangażują się przedsiębiorstwa obu Stron,

Bulgaars

ТВЪРДО РЕШЕНИ да търсят по-тясно икономическо сътрудничество в рибната промишленост и свързаните с нея дейности, чрез насърчаване на преките инвестиции в рибарството, включително създаване на смесени предприятия с фирми от двете страни,

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

Aby zwiększyćwartość regionu, LGD Kellerwald-Edersee w ramach Leader+ pomogła założyć nowe, obiecujące przedsiębiorstwa i zbudować partnerstwa z innymi przedsięwzięciami regionalnymi.

Bulgaars

За да добави стойност към района, МИГ Келервалд Ердзее на ЛИДЕР+ спомогна за създаване на обещаващи нови фирми, както и за установяване на партньорства с други регионални предприятия.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

Zwykła częstotliwość tych sprawdzeń powinna być spójna z przedsięwzięciami (o ile one istnieją), które zostały uznane według punktów 1.2 lub 1.3 niniejszego aneksu, oraz powinna zapewniać, aby związane czynności kontrolne były przeprowadzane w okresach wynikających z ustalonego przez władzę homologacyjną stopnia zaufania do wytwórcy.

Bulgaars

Нормалната периодичност на тези проверки (ако такива се осъществяват) трябва да съответства на приетите мерки, в съответствие с т. 1.2 или 1.3 от това допълнение и да бъде такава, че да осигури преразглеждането на съответните видове контрол през период от време в унисон с атмосферата на доверие, създадена от органа за одобрение:

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

Umawiające się Strony ułatwiają, w ramach odpowiednich istniejących zasad, dostęp do osiągalnych informacji i udogodnień kapitałowych w celu zachęcenia do tworzenia projektów i działań promujących współpracę między przedsięwzięciami, takimi jak wspólne przedsiębiorstwa, podwykonawstwo, przepływ technologii, licencji, wykorzystywanie badań i franszyz.

Bulgaars

Договарящите се страни улесняват, в рамките на релевантните съществуващи правила, достъпа до налична информация и капитали, за да насърчават проекти и операции, стимулиращи сътрудничеството между дружествата, като смесени дружества, подизпълнение, трансфери на технологии, лицензи, приложни изследвания и франчайзи.

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

Pamiętając o tym, że Agencja – wprowadzając w życie system zabezpieczeń – musi: unikać wprowadzania przeszkód w rozwoju ekonomicznym i technologicznym we Wspólnocie lub we współpracy międzynarodowej w dziedzinie pokojowych zastosowań energii jądrowej; respektować obowiązujące postanowienia związane ze zdrowiem, bezpieczeństwem, ochroną fizyczną i innymi przedsięwzięciami bezpieczeństwa, a także prawa człowieka; podejmować wszelkie środki ostrożności konieczne do ochrony tajemnic handlowych, technologicznych i przemysłowych oraz wszelkich innych poufnych informacji, które do niej docierają;

Bulgaars

като припомнят, че при прилагане на гаранциите Агенцията трябва да отчете необходимостта от избягване затрудняването на икономическото и технологическото развитие на Общността или на международното сътрудничество в областта на ядрената дейност за мирни цели; спазване нормите по здравеопазване, безопасност, физическа защита и други мерки за сигурност, които са в сила, и правата на отделните личности; и вземане на всички предпазни мерки за защита на търговските, технологичните и индустриалните тайни, а също така и на друга поверителна информация, която й става известна;

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

Każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio związane lub konieczne do zagospodarowania terenu, ale które może na nie w istotny sposób oddziaływać, zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami, podlega odpowiedniej ocenie jego skutków dla danego terenu z punktu widzenia założeń jego ochrony.

Bulgaars

Планове или проекти, които не са непосредствено свързани с управлението на територията или не са необходими за него, но които поотделно или във взаимодействие с други планове и проекти могат да окажат значително влияние, се подлагат на проверка, за да се оцени въздействието им върху територията от гледна точка на целите на съхраняването на тази територия.

Laatste Update: 2014-10-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

•Użyteczne szkolenia oraz inicjatywy edukacyjne dla osób praktycznie zajmujących się prawem i politykami•Dokładne sprawozdania z monitorowania i oceny wdrażania i oddziaływania prawodawstwa oraz polityk UE•Określanie i rozpowszechnianie dobrych praktyk•Działania informacyjne i komunikacyjne, tworzenie sieci współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami i przedsięwzięciami•Odpowiednie narzędzia statystyczne, metody i wskaźniki •Odpowiednie doradztwo, badania i analizy dotyczące polityk•Wsparcie dla organizacji pozarządowych i sieci współpracy

Bulgaars

•Обучение и усвояване на знания по актуални теми от практици в законодателната област и сферата на формулирането на политиките•Прецизни доклади за наблюдение/оценка на изпълнението и въздействието на законодателството и политиките на ЕС•Идентифициране и разпространение на добри практики•Информационни и комуникационни дейности, съвместна работа на заинтересованите страни в рамките на мрежи и организиране на мероприятия•Използване на подходящи статистически инструменти, методи и показатели •Подходящи консултации по въпросите от сферата на политиките, изследвания и анализ•Подкрепа за НПО и за мрежите

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

Na trzy pierwsze pytania należy zatem udzielić odpowiedzi, iż zmienioną dyrektywę należy interpretować w ten sposób, że przewiduje ona ocenę wpływu na środowisko przedsięwzięć przebudowy i ulepszenia dróg miejskich, niezależnie od tego, czy chodzi o przedsięwzięcia określone w załączniku I pkt 7 lit. b) lub c) tej dyrektywy, czy o przedsięwzięcia określone w załączniku II pkt 10 lit. e) lub pkt 13) tiret pierwsze tej dyrektywy, które z powodu ich charakteru, rozmiarów lub lokalizacji i w danym przypadku z uwzględnieniem ich współoddziaływania z innymi przedsięwzięciami mogą znacząco oddziaływać na środowisko naturalne.

Bulgaars

Следователно на първите три поставени въпроса трябва да се отговори, че изменената директива трябва да се тълкува в смисъл, че предвижда оценка на въздействието върху околната среда на проектите за реконструкция и модернизация на градски пътища, когато става дума или за проекти, посочени в точка 7, буква б) или в) от приложение I към тази директива, или за проекти, посочени в точка 10, буква д) или точка 13, първо тире от приложение II към посочената директива, които биха могли да окажат съществено въздействие върху околната среда поради своя характер, мащаби или местоположение и евентуално предвид тяхното взаимодействие с други проекти.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

„Chodzi o skargę na decyzję administracyjną zezwalającą jedynie na pięć spośród konkretnych przedsięwzięć częściowych lub konkretnych działań mających na celu przebudowę dróg i terenu, przez który przebiega trasa M-30 i która jako całość pociąga za sobą poważne i kompleksowe roboty inżynieryjne, odpowiadające całościowemu i jednolitemu przedsięwzięciu ulepszenia i zmiany praktycznie całej obwodnicy Madrytu, określanemu i przedstawianemu jako przedsięwzięcie „Madrid calle 30” […], przy czym Corporación de Madrid podzieliła je i postępowała z nimi jak z piętnastoma różnymi i niezależnymi przedsięwzięciami.

Bulgaars

„Иска се отмяната на административен акт, с който наистина се одобряват само пет от подпроектите, с други думи специфичните строителни работи за модернизация на трасето и района, през който минава M-30, които обаче в своята цялост се явяват широкомащабен и сложен инже-нерно-строителен обект, представляващ всеобхватен и единен проект за реконструкция и модернизация на почти целия високоскоростен околовръстен път на Мадрид, който е обозначен като „Madrid calle 30“ […] и който общинският съвет е разделил и разглежда като 15 различни и самостоятелни проекта.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

Www.wyrokuw sprawie Ecologistas en Acción-CODA Trybunał orzekł, że dyrektywę w zmienionym brzmieniu należy interpretowaćw ten sposób, że przewiduje ona ocenę wpływu na środowisko przedsięwzięć przebudowy i ulepszenia dróg miejskich, niezależnie od tego, czy chodzi o przedsięwzięcia określone w pkt 7 lit. b) lub c) załącznika I do tej dyrektywy, czyli między innymi„[b]udow[y] autostrad i dróg szybkiego ruchu”, czy o przedsięwzięcia określone w pkt 10 lit. e) lub pkt 13) tiret pierwsze załącznika I I do tej dyrektywy, które z powodu ich charakteru, rozmiarów lub lokalizacji i w danym przypadku z uwzględnieniem ich współoddziaływania z innymi przedsięwzięciami mogą znacząco oddziaływać na środowisko naturalne.

Bulgaars

По посоченото по-горе дело Ecologistas en Acción-CODA Съдът е решил, че изменената директива трябва да се тълкува в смисъл, че предвижда оценка на въздействието върху околната среда на проектите за реконструкция и модернизация на градски пътища, когато става дума или за проекти, посочени в приложение І, точка 7, буква б) или в) към тази директива, а именно по-конкретно за „[с]троителство на автомагистрали и високоскоростни пътища“, или за проекти, посочени в приложение ІІ, точка 10, буква д) или точка 13, първо тире от посочената директива, които биха могли да окажат съществено въздействие върху околната среда поради своя характер, мащаби или местоположение или евентуално предвид своето взаимодействие с други проекти.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

Dyrektywę Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, zmienioną dyrektywą Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r., należy interpretować w ten sposób, że przewiduje ona ocenę wpływu na środowisko przedsięwzięć przebudowy i ulepszenia dróg miejskich, niezależnie od tego, czy chodzi o przedsięwzięcia określone w załączniku I pkt 7 lit. b) lub c) tej dyrektywy, czy o przedsięwzięcia określone w załączniku II pkt 10 lit. e) lub pkt 13) tiret pierwsze tej dyrektywy, które z powodu ich charakteru, rozmiarów lub lokalizacji i w danym przypadku z uwzględnieniem ich współoddziaływania z innymi przedsięwzięciami mogą znacząco oddziaływać na środowisko naturalne.

Bulgaars

1) Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 година относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, изменена с Директива 97/11/ЕО на Съвета от 3 март 1997 година, трябва да се тълкува в смисъл, че предвижда оценка на въздействието върху околната среда на проектите за реконструкция и модернизация на градски пътища, когато става дума или за проекти, посочени в точка 7, буква б) или в) от приложение I към тази директива, или за проекти, посочени в точка 10, буква д) или точка 13, първо тире от приложение II към посочената директива, които биха могли да окажат съществено въздействие върху околната среда поради своя характер, мащаби или местоположение и евентуално предвид своето взаимодействие с други проекти.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Pools

Dyrektywę 85/337 w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, zmienioną dyrektywą 97/11, należy interpretować w ten sposób, że przewiduje ona ocenę wpływu na środowisko przedsięwzięć przebudowy i ulepszenia dróg miejskich, niezależnie od tego, czy chodzi o przedsięwzięcia określone w załączniku I pkt 7 lit. b) lub c) tej dyrektywy, czy o przedsięwzięcia określone w załączniku II pkt 10 lit. e) lub pkt 13) tiret pierwsze tej dyrektywy, które z powodu ich charakteru, rozmiarów lub lokalizacji i w danym przypadku z uwzględnieniem ich współoddziaływania z innymi przedsięwzięciami mogą znacząco oddziaływać na środowisko naturalne.

Bulgaars

Директива 85/337 относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, изменена с Директива 97/11, трябва да се тълкува в смисъл, че предвижда оценка на въздействието върху околната среда на проектите за реконструкция и модернизация на градски пътища, когато става дума или за проекти, посочени в точка 7, буква б) или в) от приложение I към тази директива, или за проекти, посочени в точка 10, буква д) или точка 13, първо тире от приложение II към посочената директива, които биха могли да окажат съществено въздействие върху околната среда поради своя характер, мащаби или местоположение и евентуално предвид тяхното взаимодействие с други проекти.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK