Pergunte ao Google

Você procurou por: godkendelsesregler (Dinamarquês - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Dinamarquês

Inglês

Informações

Dinamarquês

Ensartede godkendelsesregler i hele EU er en minimumsforudsætning for markedsføring af brintdrevne køretøjer.

Inglês

Unified approval rules throughout the EU are the minimum prerequisite for placing hydrogen powered vehicles on the market.

Última atualização: 2012-02-29
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Dinamarquês

Som nævnt i direktivforslaget berører dette imidlertid ikke andre generelle godkendelsesregler.

Inglês

However, as set out in the proposal, this should not affect other general authorization arrangements.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Kommissionen har planer om at skabe ens vilkår for alle overalt i EU, med harmoniserede godkendelsesregler.

Inglês

The Commission plans to foster the creation of a level playing field with harmonised licensing provisions throughout the Union.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen deres udkast til tekniske specifikationer og godkendelsesregler, jf. artikel 5, stk. 2:

Inglês

Member States shall inform the Commission of the draft technical specifications and type-approval procedures referred to in Article 5 (2);

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

De berørte medlemsstater har således opfyldt deres forpligtelser mod Fællesskabet, og der er ikke grund til at fravige de normale godkendelsesregler for afregning.

Inglês

The Member States involved fulfilled their obligations to the Community and there is no reason for making any exception to the normal rules for the clearance of accounts.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Det kan altså tage halvdelen af denne levetid at komme frem til godkendelsesregler. Så forstår man jo, hvilken udviklingshastighed dette marked har.

Inglês

Since 1991 there has been a principle of mutual recognition where the authorities in one Member State do not need to approve equipment for the market if one other country has already done so.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Disse specifikationer og godkendelsesregler offentliggoeres og traeder i kraft efter afslutningen af den i direktiv 83/189/EOEF fastsatte procedure.

Inglês

Member States shall bring these specifications and type-approval procedures into force after expiry of the procedure provided for by Directive 83/189/EEC.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

I fastlæggelsen af godkendelsesregler har Rådet tilstræbt at opnå en balance mellem på den ene side behovet for stærke incitamenter til eller ligefrem krav om at erstatte farlige stoffer og på den anden side konsekvenserne for industrien, hvis der vedtages for strenge godkendelseskrav.

Inglês

The agreement by the Council on authorisation rules aims to achieve a balance between the need of providing for strong incentives or even requirements to substitute dangerous substances and the impact on industry if excessive requirements for authorisation were to be adopted.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Indkøbskontrakterne, som tegner sig for størsteparten af programmernes budget, skal primært indgås af Kommissionen i overensstemmelse med EU-reglerne og på basis af fælles kvalitetssikrings- og godkendelsesregler.

Inglês

Procurement contracts, accounting for the largest part of the programmes' budget, will mainly be executed by the Commission in accordance with EU rules and by using common quality assurance and acceptance rules.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Monopoltilsynets redegørelse for plantebeskyttelsesmidler viste, at miljømyndighedernes godkendelsesregler for plantebeskyttelsesmidler begrænser konkurrencen og gør det særdeles vanskeligt at etablere parallelimport af plantebeskyttelsesmidler. Endvidere er der for enkelte plantebeskyttelsesmidler konstateret betydeligt højere priser i Danmark end i visse andre EF-lande.

Inglês

The Authority's report on phytosanftary prodücts showed that theenvironmental authorities' rules on approval of such products restrict competition and make it particularly difficult to carry out parallel imports of them.Moreover, for some of the products, prices were found to be significantlyhigher in Denmark than in certain other Member States.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Rettens afgørelse vedrørende 1507-majs bekræfter, at det haster med at få forenet strenge og forudsigelige EU-godkendelsesregler for GMO-dyrkning med rimelige hensyn til nationale forhold.

Inglês

The Court's decision on maize 1507 confirms the urgency of reconciling strict and predictable European authorisation rules for GMO cultivation, with fair consideration of national contexts.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Desuden vil afskaffelsen af anmeldelses- og godkendelsesreglerne give Kommissionen mulighed for at koncentrere sig om afsløring og forfølgelse af de alvorligste overtrædelser.

Inglês

In addition, the abolition of the notification and authorisation system will allow the Commission to focus on the detection and prosecution of the most serious infringements.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

I de fleste tilfælde er det de regionale myndigheder, der er ansvarlige for håndhævelsen af godkendelsesreglerne i den nationale lovgivning: De udsteder tilladelserne og fører tilsyn med behandlingsanlæggene i deres respektive regioner.

Inglês

In most cases, the regional authorities are responsible for the enforcement of the permit obligations specified in the national legislation: they issue permits and monitor treatment facilities in their respective administrative regions.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Kommissionens forslag tager især sigte på at afskaffe anmeldelses- og godkendelsesreglerne i forordning nr. 17, der ikke længere kan beskytte konkurrencen i Fællesskabet effektivt, og i stedet anvende gennemførelsesregler, der bygger på direkte anvendelse af artikel 81 som helhed.

Inglês

In particular, the Commission’s proposal aims at bringing about the transition from the notification and authorisation system of Regulation No 17, which has become inefficient for the protection of competition in the Community, to an implementing system based on the direct applicability of Article 81 as a whole.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

For så vidt de harmoniserede normer i den i artikel 5 anførte betydning endnu ikke er fastlagt og offentliggjort, træffer medlemsstaterne alle egnede foranstaltninger for at deres kompetente administrative myndigheder med henblik på den i artikel 2 omhandlede markedsføring eller den i artikel 3 omhandlede fri omsætning ligeledes betragter elektrisk materiel, der er i overensstemmelse med de sikkerhedsbestemmelser, som er fastlagt af International Commission on the Rules for the Approval of Electrical Equipment (CEE) (Den internationale Kommission for godkendelsesregler for elektrisk materiel) eller af »International Electrotechnical Commission« (IEC) (Den internationale elektrotekniske Kommission), og i henseende til hvilke den i stk. 2 og 3 fastsatte offentliggørelsesprocedure er iagttaget, som svarende til bestemmelserne i artikel 2.

Inglês

Where harmonised standards as defined in Article 5 have not yet been drawn up and published, the Member States shall take all appropriate measures to ensure that, for the purposes of placing on the market or free movement as referred to in Articles 2 and 3 respectively, their competent administrative authorities shall also regard as complying with the provisions of Article 2 electrical equipment which complies with the safety provisions of the International Commission on the Rules for the Approval of Electrical Equipment (CEE) or of the International Electrotechnical Commission (IEC) in respect of which the publication procedure laid down in paragraphs 2 and 3 has been applied.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Godkendelsesreglerne for alle driftsprogrammer, der er forelagt i 2007, er dem, der var gældende umiddelbart før datoen for nærværende forordnings anvendelse.

Inglês

The rules for the approval of all operational programmes submitted in 2007 shall be those applicable immediately prior to the date of application of this Regulation.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

I almindelighed må frø af olie- og spindplanter kun kunne bringes i handelen, hvis de i overensstemmelse med godkendelsesreglerne er blevet officielt undersøgt og godkendt som basisfrø eller som certificeret frø, eller for visse arter, officielt undersøgt og anerkendt som handelsfrø.

Inglês

As a general rule, seed of oil and fibre plants should be allowed to be marketed only if it has been officially examined and certified, in accordance with the rules for certification, as basic seed or certified seed.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Translated.com

Dinamarquês

(19) I almindelighed må grøntsagsfrø kun kunne bringes i handelen, såfremt det i overensstemmelse med godkendelsesreglerne er blevet officielt prøvet og godkendt som basisfrø eller certificeret frø.

Inglês

(19) As a general rule, vegetable seed should be allowed to be marketed only if it has been officially examined and certified, in accordance with the rules for certification, as basic seed or certified seed.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Dinamarquês

(6) I almindelighed må roefrø kun kunne bringes i handelen, hvis det i overensstemmelse med godkendelsesreglerne er blevet officielt prøvet og godkendt som basisfrø eller som certificeret frø.

Inglês

(6) As a general rule, beet seed should be allowed to be marketed only if it has been officially examined and certified, in accordance with the rules for certification, as basic seed or certified seed.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Dinamarquês

15. det er en forudsaetning for at kunne afsaette terminaler, at producenterne ved, hvilke tekniske specifikationer deres produkter skal opfylde; medlemsstaterne skal derfor formalisere og offentliggoere specifikationerne og godkendelsesreglerne, som de i henhold til Raadets direktiv 83/189/EOEF (1) er forpligtet til at underrette Kommissionen om, naar de foreligger som udkast; disse specifikationer kan kun udvides til at omfatte produkter importeret fra andre medlemsstater i det omfang, de er noedvendige for at sikre overholdelsen af de vaesentlige krav, der er legitime ifoelge EF-retten, og som er naevnt i artikel 2, nr. 17, i direktiv 86/361/EOEF; under alle omstaendigheder skal medlemsstaterne overholde bestemmelserne i Traktatens artikel 30 og 36, hvorefter den importerende medlemsstat er forpligtet til at lade en terminal, der lovligt er fremstillet og markedsfoert i en anden medlemsstat, indfoere paa sit territorium, og medlemsstaten kan kun underkaste den en godkendelsesprocedure og eventuelt afvise godkendelse, saafremt det sker af hensyn til overholdelsen af ovennaevnte vaesentlige krav;

Inglês

15. To be able to market their products, manufacturers of terminal equipment must know what technical specifications they must satisfy. Member States should therefore formalize and publish the specifications and type-approval rules, which they must notify to the Commission in draft form, in accordance with Council Directive 83/189/EEC (1). The specifications may be extended to products imported from other Member States only insofar as they are necessary to ensure conformity with the essential requirements specified in Article 2 (17) of Directive 86/361/EEC that can legitimately be required under Community law. Member States must, in any event, comply with Articles 30 and 36 of the Treaty, under which an importing Member State must allow terminal equipment legally manufactured and marketed in another Member State to be imported on to its territory, and may only subject it to such type- approval and possibly refuse approval for reasons concerning conformity with the abovementioned essential requirements.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK