Pergunte ao Google

Você procurou por: frugtbrændevin (Dinamarquês - Sueco)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Dinamarquês

Sueco

Informações

Dinamarquês

frugtbrændevin

Sueco

fruktsprit

Última atualização: 2014-11-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Dinamarquês

frugtbrændevin

Sueco

sprit av frukt

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Dinamarquês

USE sukker (6021) frugt (6006) havregrød frugtbrændevin

Sueco

USE konfektyr (6026) konfektyr (6026) konfektyrtillverkning (6031) konjak

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Dinamarquês

Maksimumsindholdet af methanol i frugtbrændevin af frugter, der er nævnt i stk. 1, fastsættes til:

Sueco

Den maximala metanolhalten i spritdrycker av de frukter som anges i punkt 1 skall vara

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Dinamarquês

Fællesskabet mener derfor ikke, at en permanent undtagelse fra definitionen for frugtbrændevin for den tjekkiske slivovits er acceptabel.

Sueco

Gemenskapen anser därför att ett ständigt undantag från begreppsbestämningen för fruktbrännvin för den tjeckiska slivovitz inte kan godtas.

Última atualização: 2012-03-22
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Dinamarquês

I henhold til denne forordning må en drik, som tilsættes ætylalkohol, i sin præsentation på ingen måde føre den generelle betegnelse frugtbrændevin.

Sueco

Enligt denna förordning får det på etiketten för en dryck med tillsats av etylalkohol inte finnas någon form av den allmänna beteckningen fruktbrännvin .

Última atualização: 2012-03-22
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Dinamarquês

»2. Maksimumsindholdet af methanol i frugtbrændevin af frugter, der er nævnt i stk. 1, fastsættes til:

Sueco

%quot%2. Den maximala metanolhalten i spritdrycker av de frukter som anges i punkt 1 skall vara

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

I bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008 indsættes følgende i produktkategori »9. Frugtbrændevin«:

Sueco

I bilaga III till förordning (EG) nr 110/2008 i produktkategori ”9. Fruktsprit” ska följande uppgift läggas till:

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

En mulighed vil være, at man fortsat benytter navnet slivovits for denne tjekkiske spiritus, men at man enten betegner den som spiritus og ikke som frugtbrændevin, eller at man ændrer fremstillingsmetoden, så den opfylder reglerne for frugtbrændevin.

Sueco

Det vore möjligt att för denna tjeckiska alkohol fortfarande använda namnet slivovitz, men att antingen beteckna den som spritdryck och inte som fruktbrännvin, eller att ändra tillverkningsförfarandet så att den motsvarar reglerna för fruktbrännvin .

Última atualização: 2012-03-22
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

De i stk. 4 omhandlede frugtbrændevine, som er fremstillet i Østrig og pr. 31. december 1997 opbevaret på stadiet for salg til den endelige forbruger i overensstemmelse med de bestemmelser om methanolindholdet, der på denne dato var gældende i Østrig, kan omsættes og udføres, indtil lagrene er opbrugte.«

Sueco

De typer av fruktsprit som avses i punkt 4, som framställs i Österrike och som hålls i det slutliga detaljhandelsledet till den 31 december 1997 i enlighet med de bestämmelser om metanolhalt som den dagen gäller i Österrike, får släppas ut på marknaden och exporteras tills lagren är uttömda."

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Dinamarquês

I henhold til artikel 1, stk. 4, litra i), nr. 1, litra b), i forordning (EØF) nr. 1576/89 er maksimumsindholdet af methanol i frugtbrændevin af ribs og solbær (Ribes specialis), Vogelbeere (Sorbus aucuparia var. edulis) og hyldebær (Sambucus nigra) fastsat til 1 350 g/hl alkohol (100 % vol.) og maksimumsindholdet af methanol i frugtbrændevin af hindbær (Rubus idæus L.) og brombær (Rubus fruticosus L.) til 1 200 g/hl alkohol (100 % vol.).

Sueco

Vid tillämpning av artikel 1.4 i 1 b i förordning (EEG) nr 1576/89 skall den högsta metanolhalten i sprit av röda och svarta vinbär (Ribes-sorter), rönnbär (Sorbus aucuparia) och fläder (Sambucus nigra) vara 1 350 gram per hektoliter 100-procentig alkohol och den högsta metanolhalten i sprit av hallon (Rubus idaeus L.) och björnbär (Rubus fruticosus L.) vara 1 200 gram per hektoliter 100-procentig alkohol.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 2482/95 (2), senest ændret ved forordning (EF) nr. 158/97 vedrørende visse overgangsforanstaltninger for Østrig om spiritus (3), er det i Østrig indtil den 31. december 1997 tilladt at fremstille og afsætte visse frugtbrændevine af visse bær med et maksimumsindhold af methanol på 1 500 g/hl alkohol (100 % vol) i afventning af en undersøgelse af, hvorvidt det er muligt at nedsætte dette methanolindhold;

Sueco

I kommissionens förordning (EG) nr 2482/95 (2) om vissa övergångsbestämmelser för Österrike i fråga om spritdrycker, senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 158/97 (3), tillåts framställning och saluföring i Österrike av vissa typer av fruktsprit gjord av vissa bär och med en metanolhalt på högst 1 500 gram per hektoliter 100-procentig alkohol till och med den 31 december 1997, i avvaktan på en utvärdering av möjligheterna att sänka denna metanolhalt.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 5
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

Ved artikel 6 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1014/90 af 24. april 1990 om gennemførelsesbestemmelser for definition af, betegnelse for og præsentation af spiritus (2), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1712/95 (3), blev maksimumsindholdet af methanol i en række frugtbrændevine fastsat til 1 500 g/hl alkohol (100 % vol); samtidig blev det fastsat, at Kommissionen skulle vurdere bestemmelsens anvendelse på grundlag af en grundig undersøgelse af, hvorvidt det var muligt at nedsætte dette maksimumsindhold af methanol;

Sueco

I artikel 6 i kommissionens förordning (EEG) nr 1014/90 av den 24 april 1990 om närmare tillämpningsföreskrifter för definition, beskrivning och presentation av spritdrycker (2), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1712/95 (3), fastställdes den maximala metanolhalten i spritdrycker av frukt till 1 500 g per hektoliter räknat på 100-procentig alkohol i samband med att kommissionen utvärderade tillämpningen av denna bestämmelse på grundval av en fördjupad undersökning av möjligheten att minska den maximala metanolhalten.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 5
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

den undersøgelse, Kommissionen har foretaget, viser, dels at det er muligt at nedsætte maksimumsindholdet af methanol til niveauer, der ligger nær det maksimumsindhold, som er fastsat for frugtbrændevine i forordning (EØF) nr. 1576/89, dels at det er vanskeligt at foretage en sådan nedsættelse, især for mindre destillationsvirksomheder, der ikke har tilstrækkelige tekniske og finansielle midler til hurtigt at omstille sig til et lavere maksimumsindhold; af sundhedshensyn bør methanolindholdet dog forsøges nedsat til det lavest mulige for alle frugtbrændevine; derfor foreslås det, at der gradvis over en periode indføres en ny maksimumsgrænse for methanolindholdet i de frugtbrændevine, der er nævnt i artikel 6 i forordning (EØF) nr. 1014/90;

Sueco

Den undersökning som kommissionen har genomfört understryker å ena sidan möjligheten att minska den maximala metanolhalten till nivåer som ligger nära den maximala halt för spritdrycker av frukt som föreskrivs i förordning (EEG) nr 1576/89 och å andra sidan svårigheten att genomföra en sådan minskning, särskilt för små destillatörer som inte har de tekniska och ekonomiska förutsättningarna att snabbt anpassa sig till en lägre nivå för den maximala halten. Av hälsoskäl är det lämpligt att försöka minska metanolhalten i alla spritdrycker av frukt till så låga nivåer som möjligt. Ett förslag är därför att stegvis över en längre tid införa en ny maximal gräns för metanolhalten i spritdrycker av frukt i enlighet med artikel 6 i förordning (EEG) nr 1014/90.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 5
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

det er nødvendigt at fastsætte overgangsbestemmelser for at kunne afsætte de pågældende frugtbrændevine, som er fremstillet i Østrig, inden det nye lavere methanolindhold får virkning;

Sueco

Övergångsbestämmelser bör föreskrivas för att göra det möjligt att saluföra de berörda typer av fruktvin som framställs i Österrike innan de nya, lägre gränsvärdena för metanol träder i kraft.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 5
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

på nuværende stadium bør der fastsættes nye lavere grænser for indholdet af methanol i visse frugtbrændevine, der er fremstillet i Østrig, på grundlag af resultaterne af de undersøgelser, der er udført i Østrig, om mulighederne for at nedsætte maksimumsindholdet af methanol i de pågældende frugtbrændevine; ligeledes bør konsekvenserne af udviklingen i de forskellige aspekter, der står i forbindelse med maksimumsindholdet af methanol i disse frugtbrændevine, iagttages, idet disse grænser ligeledes gælder for samme frugtbrændevine, der fremstilles i andre medlemsstater; undersøgelsen af mulighederne for at nedsætte methanolindholdet i disse frugtbrændevine bør fortsætte på baggrund af den tekniske udvikling og under hensyn til disse produkters traditionelle egenskaber;

Sueco

I detta skede bör det införas nya, lägre gränsvärden för metanol i vissa typer av fruktsprit som framställs i Österrike, på grundval av studier som gjorts i Österrike om möjligheterna att sänka metanolhalten i de berörda typerna av fruktsprit. Dessutom bör man ur olika aspekter följa upp effekterna av utvecklingen i samband med gränsvärdet för metanol i dessa typer av fruktsprit, eftersom dessa gränsvärden också tillämpas på samma typer av fruktsprit som framställs i de andra medlemsstaterna. Slutligen bör man fortsätta att undersöka möjligheterna att sänka metanolhalten i dessa typer av fruktsprit mot bakgrund av den tekniska utvecklingen. Allt detta bör ske under det att hänsyn tas till dessa produkters traditionella karaktär.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 5
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

389 R 1576: Rådets forordning (EØF),nr. 1576/89 af 29. maj 1989 om fastlæggelse af almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af spiritus (EFT nr. L 160 af 12.6.1989, s. 1), ændret ved: punkt 7 »Frugtbrændevin« tilføjes følgende:

Sueco

389 R 1576: Rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av den 29 maj 1989 om allmänna regler för definition, beskrivning och presentation av spritdrycker (EGT nr L 160, 12.6.1989, s. 1), i dess lydelse enligt

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

Hvad slivovitsen angår, er dens fremstillingsmåde ikke i overensstemmelse med Fællesskabets begrebsdefinition for frugtbrændevin, som er fastsat i artikel 1, stk. 4, i forordning 15/ 76, fordi der tilsættes ætylalkohol, altså industrialkohol.

Sueco

I fråga om slivovitz står dess tillverkningsförfarande inte i samklang med gemenskapens begreppsbestämning när det gäller fruktbrännvin, så som den fastslagits i artikel 1.4 i förordning 15 / 76 , eftersom man nämligen tillsätter etylalkohol, alltså industrialkohol, i slivovitz .

Última atualização: 2012-03-22
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

5. De i stk. 4 omhandlede frugtbrændevine, som er fremstillet i Østrig og pr. 31. december 1997 opbevaret på stadiet for salg til den endelige forbruger i overensstemmelse med de bestemmelser om methanolindholdet, der på denne dato var gældende i Østrig, kan omsættes og udføres, indtil lagrene er opbrugte.«

Sueco

5. De typer av fruktsprit som avses i punkt 4, som framställs i Österrike och som hålls i det slutliga detaljhandelsledet till den 31 december 1997 i enlighet med de bestämmelser om metanolhalt som den dagen gäller i Österrike, får släppas ut på marknaden och exporteras tills lagren är uttömda.%quot%

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Referência: Anônimo

Dinamarquês

»4. I henhold til artikel 1, stk. 4, litra i), nr. 1, litra b), i forordning (EØF) nr. 1576/89 er maksimumsindholdet af methanol i frugtbrændevin af ribs og solbær (Ribes specialis), Vogelbeere (Sorbus aucuparia var. edulis) og hyldebær (Sambucus nigra) fastsat til 1 350 g/hl alkohol (100% vol.) og maksimumsindholdet af methanol i frugtbrændevin af hindbær (Rubus idæus L.) og brombær (Rubus fruticosus L.) til 1 200 g/hl alkohol (100% vol.).

Sueco

%quot%4. Vid tillämpning av artikel 1.4 i 1 b i förordning (EEG) nr 1576/89 skall den högsta metanolhalten i sprit av röda och svarta vinbär (Ribes-sorter), rönnbär (Sorbus aucuparia) och fläder (Sambucus nigra) vara 1 350 gram per hektoliter 100-procentig alkohol och den högsta metanolhalten i sprit av hallon (Rubus idaeus L.) och björnbär (Rubus fruticosus L.) vara 1 200 gram per hektoliter 100-procentig alkohol.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK