Você procurou por: finantsperspektiive (Estoniano - Letão)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Estoniano

Letão

Informações

Estoniano

2. komisjoni teatis, mis käsitleb finantsperspektiive 2007–2013

Letão

2. komisijas paziņojums par finanšu plānu laika posmam no 2007. gada līdz 2013. gadam.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

rahalisi kohustusi täidetakse sõltuvalt eelarvevahendite olemasolust ja arvestades ühenduse finantsperspektiive aastani 2006.

Letão

minētās finanšu saistības izpilda, ņemot vērā budžeta resursus un kopienas finanšu plānu līdz 2006. gadam.

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

seda antakse eelarvepädevate institutsioonide poolt eraldatud iga-aastaste assigneeringute piires, arvestades finantsperspektiive.

Letão

to piešķir par budžetu atbildīgās iestādes piešķirto ikgadējo apropriāciju robežās, ņemot vērā finanšu perspektīvu.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

1) arvestades, et määruse ettepanek sõltub liikmesriikide finantsperspektiive puudutavast kokkuleppest (vt eespool),

Letão

1) ņemot vērā, ka regulas projekts ir atkarīgs no vienošanās starp dalībvalstīm par finanšu perspektīvām (skat. augstāk);

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

selles kavas ei analüüsita mitte mingil viisil asjaolusid, mis põhjustasid abisaaja raskusi ega äriühingu tolleaegset majanduslikku olukorda ega selle finantsperspektiive.

Letão

plānā nav nekādā veidā analizēti apstākļi, kas izraisījuši atbalsta saņēmēja grūtības, vai uzņēmuma finanšu stāvoklis attiecīgajā brīdī, vai tā finansiālās izredzes.

Última atualização: 2014-11-03
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

7. hoiatab, et programmeerimisperioodi alustamisega viivitamine finantsperspektiive puudutavate pikaleveninud läbirääkimiste tõttu viib finantsprobleemide ja ebastabiilsuseni eli kohalikes ja piirkondlikes omavalitsustes.

Letão

7. brīdina, ka plānošanas perioda sākuma kavēkļi ieilgušu sarunu rezultātā novedīs pie finansiālas sagrāves un nestabilitātes visās es vietējās un reģionālās iestādēs.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

-võttes arvesse vajadust koguda ja kooskõlastada erinevate asjaomaste komisjonide seisukohti ning kehtestada eelarvekomisjoni mandaat läbirääkimisteks nõukoguga uue finantsperspektiive sisaldava institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimiseks,

Letão

-ņemot vērā nepieciešamību iegūt un saskaņot dažādu iesaistīto komiteju viedokļus un dot budžeta komitejai pilnvaras sarunām ar padomi par jaunu iestāžu nolīgumu, kas ietvers finanšuplānu,

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

-puuduvad tagatised, nagu näiteks natura 2000 võrgustiku asjakohaste siseriiklike rahastamiskavade eelduseks seadmine struktuurifondidest toetuse saamiseks, nagu seda näeb ette finantsperspektiive käsitlev teatis;

Letão

-nav paredzētas garantijas, piemēram, struktūrfondu finansējuma piešķiršanu padarīt atkarīgu no atbilstīgiem valsts plāniem natura 2000 finansēšanā, kaut gan tās ir noteiktas paziņojumā par finanšu plānu,

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

tulevasi finantsperspektiive käsitlevate ettepanekute raames palus komisjon aastateks 2007–2013 eraldada 20 miljardit eurot, et oleks võimalik edukalt ellu viia parlamendi ja nõukogu poolt heakskiidetud kolmkümmend esmatähtsat projekti.

Letão

savos jauno finanšu plānu priekšlikumos komisija ir pieprasījusi apmēram 20 miljardu eur lielu budžetu laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam, lai pabeigtu trīsdesmit projektus, kurus par prioritāriem noteikuši parlaments un padome.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

võttes arvesse reformitud ühise põllumajanduspoliitika eesmärkidesse üle võetud euroopa säästva arengu ning lissaboni strateegia prioriteete, finantsperspektiive ning rahvusvahelisi kohustusi, samuti asutamislepingust tulenevaid äärepoolseimate piirkondade eripiiranguid, peaks toetuskava reformi eesmärgiks olema tagada:

Letão

Ņemot vērā eiropas savienības stratēģijas ilgtspējīgai attīstībai un lisabonas stratēģijas prioritātes, kas iestrādātas klp reformas mērķos, finanšu perspektīvas un starptautiskās saistības, kā arī — saskaņā ar ek līguma prasībām — attālāko apgabalu īpašos ierobežojumus, atbalsta shēmas reformai būtu jānodrošina:

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

1.5. komisjon on arvamusel, et kuni 25 miljoni euro suurune rahaline toetus aastas koostööle teistes valdkondades peale kalanduse on kooskõlas finantsperspektiivide (2007–2013) ettepanekuga. 2005. aasta detsembris liikmesriikide vahel kokkulepitud stsenaarium eeldab praegu lõpliku üksmeele saavutamist 2007.–2013. aasta finantsperspektiive käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe üle. komisjon viitab nõukogu järeldusele, et tulevased kohustused gröönimaale antava rahalise abi suhtes, peaksid jääma praegusele tasemele (42,8 miljonit eurot aastas), pidades silmas käimasolevaid uue kalandusalase partnerluskokkuleppe läbirääkimisi, millega kaetaks vahe.

Letão

1.5. komisija uzskata, ka finansiāls atbalsts maksimāli € 25 miljoni gadā sadarbībai nozarēs, kas neietilpst zivsaimniecībā, ir nākamajos finanšu plānos (2007.–2013. g.) paredzētajās robežās. scenārijam, par kuru dalībvalstis vienojās 2005. gada decembrī, patlaban vajadzīgs galīgais konsenss iestāžu nolīgumā par finanšu plāniem 2007.–2013. g. komisija norāda uz padomes secinājumiem, ka turpmākajās saistībās attiecībā uz finansiālo atbalstu grenlandei jāorientējas uz pašreizējo līmeni € 42,8 miljoni gadā, domājot par notiekošajām sarunām par jauno zivsaimniecības partnerības nolīgumu, kas nosegtu starpību.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 6
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

-väljendas kohustust rajada tulevased suhted eli ja gröönimaa vahel pärast 2006. aastat laiahaardelisele säästvat arengut soodustavale partnerlusele, mis sisaldab kalandusalast erikokkulepet, mille üle on läbiräägitud selliste lepingute üldeeskirjade ja põhimõtete kohaselt. nõukogu oli arvamusel, et euroopa liidu järgmises finantsraamistikus, ning arvestades kõigi Ümtde vajadustega, peavad tulevased finantskohustused lähtuma praegusest tasemest, arvestades nii muid valitsevaid asjaolusid ja vastastikuste huvide õiglast tasakaalu – eriti gröönimaa arenguvajadusi ning eÜ pidevat vajadust jätkuvalt ligi pääseda gröönimaa vetes olevatele kalavarudele – kui ka teiste osaliste rahalisi panuseid. see ei piira eli järgmisi finantsperspektiive;

Letão

-pauda apņemšanos pēc 2006. gada es un grenlandes turpmākās attiecības balstīt uz vispārēju partnerību noturīgas attīstības interesēs, kas aptvers īpašu nolīgumu par zveju, kurš apspriežams pēc vispārīgajām tādu nolīgumu slēgšanas normām un principiem. padome uzskatīja, ka eiropas savienības nākamajā finanšu satvarā, paturot prātā visu azt vajadzības, turpmākajās finanšu saistībās jāorientējas uz pašreizējo līmeni, ņemot vērā citus apstākļus un abpusējo interešu taisnīgu līdzsvaru – it sevišķi, grenlandes attīstības vajadzības un ek vajadzības pēc nepārtrauktas piekļuves grenlandes ūdeņos pieejamajiem zivju krājumiem pastāvīgi – un arī finanšu iemaksas no citām personām. tas neierobežo nākamos es finanšu plānus.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 6
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

11.1. olukord, kus jõustatakse nõukogu 24. veebruari 2003. aasta nõue teha konkreetsed ettepanekud eli ja gröönimaa vaheliste suhete laiendamiseks ja tugevdamiseks, oli oodatud. komisjon arvestas seda seisukohta, kui ta töötas välja oma ettepanekud 4. rubriigi kohta finantsperspektiivide järgmiseks perioodiks. komisjon on arvamusel, et kuni 25 miljoni euro suurune rahaline toetus aastas koostööle muudes valdkondades peale kalanduse on kooskõlas järgmiste finantsperspektiivide (2007–2013) ettepanekuga. 2005. aasta detsembris liikmesriikide vahel kokkulepitud stsenaarium eeldab praegu lõpliku üksmeele saavutamist 2007 – 2013. aasta finantsperspektiive käsitleva institutsioonidevahelisel kokkuleppe üle.

Letão

11.1. stāvoklis, kad tiks apmierināts padomes 2003. gada 24. februāra lūgums iesniegt konkrētus priekšlikumus par es un grenlandes turpmāko attiecību paplašināšanu un nostiprināšanu, ir paredzēts. komisija ņēma vērā šo nostāju, nākamajos finanšu plānos izstrādājot priekšlikumus par 4. pozīciju. komisija uzskata, ka finansiāls atbalsts maksimāli € 25 miljoni gadā sadarbībai nozarēs, kas neietilpst zivsaimniecībā, ir nākamajos finanšu plānos (2007–2013) paredzētajās robežās. scenārijam, par kuru dalībvalstis vienojās 2005. gada decembrī, patlaban vajadzīgs galīgais konsenss iestāžu nolīgumā par finanšu plāniem 2007.–2013. g.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 6
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

7.4 pärast stabiilsuse pakti reformi on toimunud rida sündmusi, mis mõjutavad oluliselt euroopa integratsiooniprotsessi: nt prantsusmaal ja madalmaades toimunud euroopa põhiseadust puudutava rahvahääletuse negatiivsed tulemused; otsus loobuda euroopa põhiseaduse vastuvõtmist puudutavatest rahvahääletustest teistes liikmesriikides; ning 2007.–2013. aasta finantsperspektiive käsitlevate läbirääkimiste piinlikkust valmistav ebaõnnestumine. tundub, nagu oleks euroopa mosaiigi kokkupanemise aeglane, kuid pidev protsess katkenud, sest iga liikmesriik on otsustanud sobivad tükid välja lõigata, lähtudes seejuures oma siseriiklikest huvidest. seetõttu ei ole võimalik erinevaid tükke ühendada: neid saab vaid üksteise kõrvale või peale asetada ning neist tekib äärmiselt ebaühtlane ja ajutine pilt, mis võib laguneda esimese juhusliku või vähemjuhusliku liigutuse tõttu, mille teeb keegi selle ülesehitajatest (või lõhkujatest).

Letão

7.4 pēc stabilitātes pakta reformas ir bijuši daudzi eiropas vienotību nelabvēlīgi ietekmējoši notikumi — piemēram, tādi ir referenduma par eiropas konstitūciju negatīvie rezultāti francijā un nīderlandē, lēmums par referenduma atlikšanu citās valstīs, kā arī neveiksmīgās sarunas par finansēm 2007.–2013. gadam. liekas, ka lēnais, bet pastāvīgais eiropas veidošanas process ir pārtraukts, jo dalībvalstis ir nolēmušas dot priekšroku nacionālajām interesēm. tādēļ šo procesu atsākt nav iespējams — valstu intereses ir līdzīgas tikai mazliet vai arī nesaskan nemaz, tādējādi radot nepilnvērtīgu un īslaicīgu stāvokli, ko jebkurš no dalībniekiem, aizstāvot gan kopējās, gan — tieši pretēji — savas intereses, var apdraudēt jebkurā brīdī.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

võttes arvesse finantsperspektiive puudutavat arvamust: euroopa komisjoni teatis "ehitades meie ühist tulevikku. laienenud euroopa liidu poliitikaväljakutsed ja eelarvevahendid 2007–2013" (kom(2004) 101 (lõplik) — cdr 162/2004 (lõplik), raportöör: sir albert bore, birminghami linnavolikogu liige (uk, pes));

Letão

ņemot vērā rk atzinumu par finanšu perspektīvām: eiropas komisijas paziņojums "ceļā uz kopīgu nākotni — politikas problēmas un budžeta līdzekļi paplašinātā eiropas savienībā 2007.-2013. gadā" com(2004) 101 final, cdr 162/2004 fin, (referents: cllr sir albert bore kgs, birmingemas pilsētas dome (apvienotā karaliste, esp));

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Estoniano

1.3 komisjon on avaldanud kaks dokumenti, kus esitletakse tuleva programmideperioodi finantsperspektiive [2] ja 3. aruande ühtekuuluvuse kohta. [3] neist dokumentidest selgub, et regionaalpoliitika hõlmab täielikult lissaboni strateegiat konkurentsivõimelise majanduse ja teadmiste suunas ja tulevane maapiirkondade arengu poliitika asub rubriigis pealkirjaga "säästev majandamine ja loodusressursside kaitse" mis viitab säästva arengu strateegiale. see rubriik sisaldab ka cap esimest sammast ja ühenduse keskkonnakaitseprogramme.

Letão

1.3 komisija nopublicēja divus dokumentus, kas izklāsta finansu perspektīvas plānošanai [3] nākotnes periodam un 3. ziņojumam par ekonomisko un sociālo kohēziju [4]. no šiem dokumentiem izriet, ka reģionu politika pilnībā integrē lisabonas stratēģiju par labu konkurētspējīgai un zināšanu ekonomikai un lauku attīstības nākotnes politikai rubrikā ar nosaukumu "dabas resursu noturīga vadība un aizsardzība", kas balstās uz noturīgas attīstības stratēģiju. Šī rubrika sevī ietver cap 1.pīlāru un kopienas programmas par apkārtējās vides aizsardzību.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Estoniano

1.2 lähtudes salzburgi konverentsi järeldustest (2003. aasta novembris) esitas komisjon finantsperspektiive käsitlevas teatises ja käesoleva arvamuse aluseks olevas määruse ettepanekus tulevase maaelu arengu poliitika kolm peamist eesmärki:

Letão

1.2 atspoguļojot zalcburgas konferences slēdzienus (2003. gada novembris), komisija savā paziņojumā par finansiālo plānu periodam no 2007. līdz 2013. gadam un šajā atzinumā izskatāmajā regulas priekšlikumā noteikusi šādus trīs galvenos nākotnes lauku attīstības politikas mērķus:

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

1.1 euroopa majandus-ja sotsiaalkomitee on varem vastu võtnud ulatuslikke arvamusi euroopa liidu jätkusuutliku arengu strateegia kohta. euroopa majandus-ja sotsiaalkomitee arutleb käesolevas ettevalmistavas arvamuses vastavalt eesistujariigi luksemburgi soovile jätkusuutliku arengu ja finantsperspektiivide seose üle; s.t mida saab ja tuleb teha eelarvepoliitikas jätkusuutlikku arengu integreerimiseks ja edendamiseks. käesolev arvamus on üles ehitatud vastavalt finantsperspektiive käsitleva teatise prioriteetsetele valdkondadele.

Letão

1.1 eesk jau agrāk ir pieņēmusi visaptverošus atzinumus par es ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. Šajā izpētes atzinumā eesk pēc luksemburgas prezidentūras lūguma apskata ilgtspējīgas attīstības un finanšu plānu savstarpējo saikni; t.i., ko var un vajag ievērot budžeta politikā, lai integrētu un pastiprinātu ilgtspējīgu attīstību. minētais atzinums ir veidots atbilstoši virsrakstiem — prioritārajām jomām — paziņojumā par finanšu plānu.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

3.10 pingeline eelarveolukord liikmesriikides ja euroopa tasandil seab raamprogrammi finantsvahenditega varustamisele piirid. komitee ootab, et finantsperspektiive puudutavate eelseisvate otsuste raames eraldatakse kõnealusele programmile piisavalt vahendeid. samas tuleb tagada võimalikult sihipärane, tõhus ja tulemustele orienteeritud vahendite kasutus sihtgruppide kasuks. komisjon peaks kontrollima, millises ulatuses on võimalik programmi haldamiseks ettenähtud vahendeid projektide heaks kasutada.

Letão

3.10 tā kā budžeta situācija dalībvalstīs un eiropas līmenī ir saspringta, pamatprogrammas finansējums ir ierobežots. komiteja uzskata, ka nākamajā finanšu plānā, par kuru lēmums vēl tiks pieņemts, minētajai programmai jāpiešķir pietiekams finansējums. vienlaikus jānodrošina iespējami mērķtiecīga, efektīva un uz konkrētu rezultātu sasniegšanu vērsta līdzekļu izlietošana mērķgrupu interesēs. komisijai vajadzētu pārbaudīt, cik daudz no minētās programmas pārvaldībai paredzētajiem līdzekļiem var izmantot projektu finansēšanai.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

25. peab väga oluliseks, et euroopa liidul oleks vajalikul määral vahendeid talle määratud ülesannete täitmiseks; tuletab meelde komitee toetust euroopa komisjoni finantsperspektiive (2007-2013) käsitlevatele ettepanekutele;

Letão

25. uzskata, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai es rīcībā būtu tās uzdevumu veikšanai nepieciešamie resursi; atkārtoti uzsver savu atbalstu eiropas komisijas priekšlikumiem attiecībā uz finanšu plānu 2007.-2013. gadam;

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK