Você procurou por: tőkenyereségét (Húngaro - Espanhol)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Húngaro

Espanhol

Informações

Húngaro

arra az osztalékra, tőkenyereségre vagy az ilyen szervezetektől származó egyéb jövedelemre azonban, amelyre a tagok az európai unió és a bank kivételével jogosultak, továbbra is alkalmazni kell az irányadó jog adózásra vonatkozó rendelkezéseit.

Espanhol

no obstante, los dividendos, plusvalías u otras formas de renta procedentes de dichos organismos a que tengan derecho los miembros, distintos de la unión europea y del banco, estarán sujetos a las disposiciones fiscales de la legislación que les sea aplicable.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 6
Qualidade:

Húngaro

--- a rendkívüli tőkenyereségből való osztalékfizetést a pénzügyi mérlegben kell nyilvántartani( azaz nem veszik számításba a visszaforgatott nyereség kiszámításánál)

Espanhol

--- el pago de dividendos de plusvalías extraordinarias debería registrarse en la cuenta financiera( y no entrar en el cálculo de los beneficios reinvertidos) alta

Última atualização: 2012-03-19
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Húngaro

tőkenyereség

Espanhol

plusvalía

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Húngaro

tőkenyereség megadóztatása

Espanhol

imposición de las plusvalías

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Húngaro

2003. december 31. után az átszervezések nyomán felfüggesztett, majd osztalék formájában szétosztott tőkenyereségre alkalmazott, az osztalékok 95 %-os adómentességének bevezetésével az érdekelt felek szerint jelentős mértékben megváltozott a helyzet.

Espanhol

la situación habría cambiado considerablemente a partir del 31 de diciembre de 2003 con la introducción del régimen de exclusión del 95 % de los dividendos aplicable a las plusvalías de reorganización pendientes y distribuidas posteriormente en forma de dividendos.

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Húngaro

a 218/1990 sz. törvény 7. cikkének 2. albekezdése értelmében az eszközátruházás által realizált tőkenyereségeket a műveletek adósemlegességének biztosítása céljából adózási szempontból nem ismerik el.

Espanhol

de conformidad con el artículo 7, párrafo 2, de la ley 218/1990, las plusvalías realizadas en la aportación de activos no se reconocen fiscalmente a fin de garantizar la neutralidad fiscal de las operaciones.

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Húngaro

a 218/1990 sz. törvényben meghatározott program értelmében azonban az adófizetés fentiek szerinti elhalasztása összeegyeztethető volt a társaságok adófizetési alapelveivel – amelyek szerint a jövedelem adóztatása bármely társaságban minden realizált eredményre és nyereségre vonatkozott –, ám a realizált tőkenyereséget adózási szempontból mindaddig nem írták jóvá, amíg nem volt regisztrálható az érintett eszközök adóértékének ugyanilyen szintű növekedése, úgyhogy az adófizetési kötelezettség a későbbiekben jelentkezhetett.

Espanhol

este aplazamiento del pago del impuesto según el régimen previsto en la ley 218/1990 era conforme con los principios básicos de fiscalidad de las sociedades —según los cuales, el impuesto sobre la renta se aplica a todos los ingresos y beneficios realizados por cualquier sociedad—, pero las plusvalías realizadas no se reconocían fiscalmente por cuanto no se registraba un incremento correspondiente de los valores fiscales de los activos, de forma que la tributación podía tener lugar posteriormente.

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Húngaro

a 3. cikk előírja továbbá a tőkenyereségek adóügyi elismerésének lehetőségét egy 19 %-os pótadó kifizetésével.

Espanhol

el artículo 3 también prevé la posibilidad de reconocer fiscalmente las plusvalías mediante el pago de un impuesto sustitutivo del 19 %.

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Húngaro

a 358/1997 sz. törvényerejű rendelet 3. cikke szerinti 19 %-os pótadó alkalmazásának lehetőségét 2004. január 1-jén eltörölték, míg a tevékenységi ágak semleges elszámolási rendszerben való átruházásából származó tőkenyereségek megállapítási rendszerét megtartották.

Espanhol

la posibilidad de aplicar el impuesto sustitutivo del 19 % de acuerdo con el artículo 3 del decreto legislativo 358/1997 fue suprimida el 1 de enero de 2004, mientras que se ha mantenido el sistema de determinación de las plusvalías generadas por la transferencia de ramas de actividad en régimen de neutralidad contable.

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Húngaro

a 358/1997 sz. törvényerejű rendelet 3. cikkének értelmében a társasági átszervezésekből származó tőkenyereségek utáni 19 %-os pótadó eltörlését.

Espanhol

la supresión del impuesto sustitutivo del 19 % sobre las plusvalías generadas por reorganizaciones de sociedades de conformidad con el artículo 3 del decreto legislativo 358/1997.

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Húngaro

a befektetési időszak végén vagy az adott esettől függően annál korábban, a befektetett tőke hozadékából vagy a haszon és tőkenyereség elosztásából, illetve a befektetőknek járó minden más osztalékfizetésből származó valamennyi egyenleget vissza kell fizetni a közösségi költségvetésbe.

Espanhol

una vez concluido el período de inversión, o antes si es preciso, cualquier saldo resultante de un rendimiento de capital invertido o de la distribución de beneficios y rentas del capital, así como cualquier otra distribución debida a los inversores se devolverá al presupuesto comunitario.

Última atualização: 2014-11-11
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Húngaro

a bizottság szerint továbbá, az a tény, hogy egyes olasz bankok a mérlegükbe bejegyzett el nem ismert tőkenyereségekkel kapcsolatos adótartozásukat (csökkentett) névértékű adó kifizetésével egyenlítették ki, megszerzési műveletek szempontjából érdekesebbé tehette őket, torzulásokat okozva a bankszektor vásárlópiacán.

Espanhol

por otra parte, según la comisión, el hecho de que algunos bancos italianos hayan liquidado las deudas fiscales de sus plusvalías no reconocidas inscritas en sus cuentas mediante el pago de un impuesto nominal (reducido) ha podido hacerlos más interesantes para operaciones de adquisición y provocar distorsiones en el mercado de adquisiciones del sector bancario.

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Húngaro

a bizottság úgy véli, hogy a 342/2000 és a 448/2001 sz. törvényekben előírt adókiigazítások a 218/1990 sz. törvény és a 358/1997 törvényerejű rendelet vonatkozásában minden kérdéses vállalkozás esetén egységes pótadó megfizetésével ismerik el a történeti tőkenyereséget.

Espanhol

la comisión considera que los reajustes previstos en las leyes 342/2000 y 448/2001 permitieron a las empresas que intervinieron en las reorganizaciones reguladas por la ley 218/1990 y el decreto legislativo 358/1997, reconocer las plusvalías históricas realizadas mediante el pago de un impuesto sustitutivo uniforme para todas las empresas interesadas.

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Húngaro

a bizottság úgy véli, hogy a tőkenyereség adóztatásának megkönnyítése érdekében a nemzeti jogalkotó alkalmazhat a rendes adóhányadnál kedvezőbb pótadót.

Espanhol

la comisión entiende que, para facilitar la tributación de las plusvalías, el legislador nacional haya podido aplicar un impuesto sustitutivo a un tipo impositivo más adecuado que el del impuesto ordinario.

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Húngaro

a felfüggesztett tőkenyereségből származó könyv szerinti nyereség adóügyi célokból általában egy különleges tartalékban számolják el, amely az adóügyileg el nem ismert eszközt képviseli.

Espanhol

por lo general, el beneficio contable derivado de las plusvalías aplazadas se contabiliza a efectos fiscales en una reserva especial que representa los beneficios no reconocidos fiscalmente.

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Húngaro

a fent leírt reform következményeképpen az, egy tevékenységi ág eladásából, illetve átruházásából realizált tőkenyereségek adózási rendszere megegyezik az egyes részesedések eladása esetén előírt rendszerrel.

Espanhol

como consecuencia de la reforma anteriormente descrita, el régimen de tributación de las plusvalías realizadas por la venta o transferencia de una rama de actividad es idéntico al previsto en caso de venta de activos individuales.

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Húngaro

a jövedelemadóról szóló törvény 49. szakasza (1) bekezdésének (4) pontja szerint a nem vállalkozásnak, partnerségnek vagy korlátolt felelősségű partnerségnek minősülő adóalany által szerzett tőkenyereség adóköteles összege az értékesítési ár vagy a valós beszerzési ár 80 %-ának levonásával számítható, attól függően, hogy melyik a magasabb, amennyiben az ingatlant az államnak, tartománynak, önkormányzatnak vagy közös önkormányzati hatóságnak értékesítik.

Espanhol

de conformidad con el artículo 49.1.4 de la ley del impuesto sobre la renta, la base imponible de las ganancias de capital de un sujeto pasivo distinto de una corporación, sociedad comercial o sociedad comanditaria solía calcularse deduciendo el 80 % del precio de venta o el coste de compra real, según cuál fuera el precio más alto, siempre que la propiedad fundiaria se vendiera al estado, a la provincia, al municipio o a la autoridad municipal conjunta.

Última atualização: 2014-11-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Húngaro

a kiigazítás tehát egy olyan adóügyi műveletet jelent, amellyel a szóban forgó eszközök adóértékét egyenlővé teszik azok könyv szerinti értékével, és következésképpen adóügyi szempontból elismernek egy tőkenyereséget, és adónak vetik alá.

Espanhol

el reajuste constituye, por tanto, una operación fiscal por la que el valor fiscal se adapta al valor contable de los activos en cuestión y, en consecuencia, se reconoce fiscalmente una plusvalía imponible.

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Húngaro

a kiigazítást az eredeti tőkenyereség el nem ismert vagy felfüggesztett értékének 85 %-ára korlátozták.

Espanhol

el reajuste se limitaba al 85 % del valor de la plusvalía original no reconocido o pendiente.

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Húngaro

a megmaradt tőkenyereség adóügyi elismerését kifejezetten elhalasztották az el nem ismert tőkenyereségnek megfelelő elszámolási tartalék, a szóban forgó eszközök átruházásából adódó esetleges létrehozásáig vagy annak a részvényesek számára osztalék formájában történő szétosztásáig.

Espanhol

el reconocimiento de esta plusvalía fiscal restante se ha aplazado expresamente hasta el momento de la eventual venta de los activos tras la cesión o hasta la distribución entre los accionistas, en forma de dividendos, de la reserva contable correspondiente a las plusvalía no reconocida.

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK