Você procurou por: onherroepelijk vonnis (Holandês - Sueco)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Holandês

Sueco

Informações

Holandês

vonnis

Sueco

döma till brottspåföljd

Última atualização: 2014-06-08
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Wikipedia

Holandês

bestreden vonnis

Sueco

överklagat avgörande

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Holandês

een vonnis aanvechten

Sueco

överklaga en dom

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Holandês

onherroepelijk vastgestelde omrekeningskoers

Sueco

oåterkalleligen låst kurs

Última atualização: 2014-11-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Holandês

met redenen omkleed vonnis

Sueco

välgrundat avgörande

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Holandês

een vonnis herroepen,vernietigen

Sueco

undanröja en dom

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Holandês

daarom is dit vonnis onherroepelijk.

Sueco

beslutet är följaktligen slutgiltigt.

Última atualização: 2012-03-23
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: IATE

Holandês

kozŁowski van kozłowski verzocht, met het oog op de tenuitvoerlegging van een bij onherroepelijk vonnis opgelegde vrijheidsstraf van vijf maanden.

Sueco

kozŁowski april 2007 av den regionala domstolen i bydgoszcz (polen) för verkställighet av ett fängelsestraff på fem månader som ådömts genom lagakraftvunnen dom.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Holandês

f) de opgelegde straf, indien een onherroepelijk vonnis bestaat, of de in de uitvaardigende lidstaat voor het betrokken feit geldende strafmaat;

Sueco

f) det straff som dömts ut, om det rör sig om en slutlig dom, eller den straffskalan för brottet som föreskrivs i den utfärdande medlemsstatens lagstiftning.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: IATE

Holandês

het vonnis is onherroepelijk geworden op (datum dd-mm-jjjj)

Sueco

domen vann laga kraft den (datum: dd-mm-ÅÅÅÅ):

Última atualização: 2014-11-16
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Holandês

"het teloorgaan van leven is zó absoluut, zó onherroepelijk, dat mensen elkaar dit niet mogenaandoen, zelfs niet op grond van een gerechtelijk vonnis".

Sueco

han sade: "förlusten av liv är alltför absolut, alltför oåterkallelig för att den skall kunna påtvingasen människa av en annan, även om den har stöd i ett rättsligt förfarande".

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE
Aviso: contém formatação HTML invisível

Holandês

uit de bewoordingen van artikel 54 suo blijkt reeds, dat niemand in een lidstaat kan worden vervolgd ter zake van dezelfde feiten als waarvoor hij .bij onherroepelijk vonnis" in een andere lidstaat is berecht.

Sueco

det framgår av lydelsen av artikel 54 i konventionen att en person inte får åtalas i en medlemsstat för samma gärning beträffande vilken hans ansvar redan har "prövats genom lagakraftägande dom" i en annan medlemsstat.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE
Aviso: contém formatação HTML invisível

Holandês

van deelneming aan een overheidsopdracht wordt uitgesloten, iedere gegadigde of inschrijver jegens wie bij een onherroepelijk vonnis een veroordeling om een of meer van de hieronder opgegeven redenen is uitgesproken, waarvan de aanbestedende dienst kennis heeft:

Sueco

om en upphandlande myndighet får kännedom om en lagakraftvunnen dom som har meddelats på en eller flera av följande grunder skall den utesluta denna anbudssökande eller anbudsgivare från deltagande i förfarandet för tilldelning av ett offentligt kontrakt.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: IATE

Holandês

a) "europees tenuitvoerleggingsbevel": een door een bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat gegeven beslissing met het oog op de tenuitvoerlegging van een onherroepelijk vonnis dat door een rechter van die staat aan een natuurlijke persoon is opgelegd;

Sueco

a) europeiskt verkställighetsbeslut: ett beslut fattat av en behörig myndighet i en utfärdande stat som avser verkställighet av en slutlig påföljd som ådömts en fysisk person av en domstol i den staten.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE
Aviso: contém formatação HTML invisível

Holandês

indien door een overeenkomstsluitende partij een nieuwe vervolging wordt ingesteld tegen een persoon die ter zake van dezelfde feiten bij onherroepelijk vonnis door een andere overeenkomstsluitende partij is berecht, dient iedere periode van vrijheidsbeneming die wegens deze feiten op het grondgebied van laatstgenoemde partij werd ondergaan op de eventueel op te leggen straf of maatregel in mindering te worden gebracht.

Sueco

om en avtalsslutande part väcker nytt åtal mot någon som dömts för samma gärning av en annan avtalsslutande part, skall vad han undergått av frihetsberövande på den senare partens territorium avräknas vid påföljdens bestämmande.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Holandês

met een op de nuttige werking van artikel 54 en de doelstellingen van de unie gebaseerde interpretatie, volgt het hof de suggestie van de commissie en is van mening dat de betrokkene moet worden geacht terzake van de hem verweten feiten bij onherroepelijk vonnis te zijn berecht, zelfs zonder rechterlijke tussenkomst, en dat de beslissing waartoe de procedure leidt geen vonnis is.

Sueco

domstolens tolkning, som grundar sig på en ändamålsenlig tillämpning av artikel 54 och unionens mål, följer kommissionens förslag och därav följer att den aktuella personens ansvar för de gärningar som han beskylls för bör anses ha "prövats genom lagakraftägande dom" trots att ingen domstol medverkat och att det beslut som fattats inte utgör någon dom.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE
Aviso: contém formatação HTML invisível

Holandês

„vonnis”: een door een rechter van de beslissingsstaat gegeven onherroepelijke uitspraak of beschikking waarbij een sanctie aan een natuurlijke persoon wordt opgelegd;

Sueco

dom ett beslut eller avgörande som fattats av en domstol i den utfärdande staten och som vunnit laga kraft och innebär att en fysisk person ådöms en påföljd, b)

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Holandês

een persoon die bij onherroepelijk vonnis door een overeenkomstsluitende partij is berecht, kan door een andere overeenkomstsluitende partij niet worden vervolgd ter zake van dezelfde feiten, op voorwaarde dat ingeval een straf of maatregel is opgelegd, deze reeds is ondergaan of daadwerkelijk ten uitvoer wordt gelegd, dan wel op grond van de wetten van de veroordelende overeenkomstsluitende partij niet meer ten uitvoer gelegd kan worden.

Sueco

en person beträffande vilken fråga om ansvar prövats genom lagakraftägande dom hos en avtalsslutande part, får inte åtalas för samma gärning av en annan part, under förutsättning att, vid fällande dom, straffet avtjänats eller är under verkställighet eller inte längre kan verkställas enligt lagarna hos den part hos vilken avkunnandet ägt rum.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: IATE

Holandês

indien door een overeenkomstsluitende partij iemand een strafbaar feit ten laste wordt gelegd en de bevoegde autoriteiten van deze overeenkomstsluitende partij redenen hebben om aan te nemen dat de tenlastelegging dezelfde feiten betreft als die ter zake waarvan deze persoon reeds bij onherroepelijk vonnis is berecht door een andere overeenkomstsluitende partij, verzoeken deze autoriteiten, indien zij zulks nodig achten, de bevoegde autoriteiten van de overeenkomstsluitende partij op wier grondgebied reeds vonnis werd gewezen om de nodige inlichtingen in dezen.

Sueco

om en avtalsslutande part åtalar en person för ett brott och de behöriga myndigheterna hos denna part har skäl att anta att åtalet avser samma gärning som personen redan dömts för av en annan part, skall myndigheterna i fråga, om skäl föreligger, göra en framställning om upplysningar av betydelse för ärendet till de behöriga myndigheterna hos den part på vars territorium den misstänkte redan dömts.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: IATE

Holandês

«vonnis»: een onherroepelijke uitspraak of beschikking van een rechter van de beslissingsstaat, waarbij wordt vastgesteld dat een natuurlijke person een strafbaar feit heeft gepleegd en waarbij aan die person wordt opge:

Sueco

dom ett beslut eller annat avgörande som fattats av en domstol i den utfärdande staten och som vunnit laga kraft och innebär att en fysisk person har begått ett brott och dömts till

Última atualização: 2023-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Consiga uma tradução melhor através
7,567,430,057 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK