Pergunte ao Google

Você procurou por: minimising (Inglês - Galês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Inglês

Galês

Informações

Inglês

Minimising Impact of Locale Differences

Galês

Lleihau effaith Gwahaniaethau mewn Locales

Última atualização: 2008-02-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: LowriWilliams

Inglês

The statement mentions minimising social exclusion and inequality by widening opportunities

Galês

Cyfeiria'r datganiad at sicrhau cyn lleied â phosibl o anghyfartaledd a dieithriwch cymdeithasol drwy ehangu cyfleoedd

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

By contrast , minimising civilian casualties in Afghanistan is a specific , operational requirement

Galês

I'r gwrthwyneb , mae lleihau nifer y dioddefwyr dinesig yn Afghanistan yn ofyniad gweithredol , penodol

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

This offers great commercial benefits for companies at the same time as minimising the burden on the environment

Galês

Mae hyn yn cynnig manteision masnachol mawr i gwmnïau ac yn lleddfu'r baich ar yr amgylchedd yr un pryd

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

It appears that planning is still at a stage of minimising negative impact rather than enhancing the environment

Galês

Mae'n ymddangos bod cynllunio yn dal i fod mewn cyfnod o geisio lleihau effeithiau negyddol yn hytrach na gwella'r amgylchedd

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

That means a better environment through minimising waste , but also building on the economy for future generations

Galês

Mae hynny'n golygu cael gwell amgylchedd drwy leihau gwastraff , a hefyd drwy adeiladu ar sail yr economi er mwyn cenedlaethau'r dyfodol

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

To conclude, the Board sees considerable potential for digital inclusion as a means of minimising social exclusion.

Galês

I gloi, gwêl y Bwrdd cryn botensial i gynhwysiant digidol fel modd o leihau allgáu cymdeithasol.

Última atualização: 2009-01-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: LowriWilliams

Inglês

Our main aims will be to maintain protection for service users , while avoiding delays and minimising administrative burdens for providers

Galês

Ein prif nodau fydd parhau i ddiogelu defnyddwyr gwasanaethau , tra'n osgoi oedi ac yn lleihau'r beichiau gweinyddol ar ddarparwyr i'r eithaf

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

The issue of dog fouling and minimising the spread of parasites or other things that dogs might carry was mentioned in the meeting

Galês

Cyfeiriwyd yn y cyfarfod at fater baw cwn a lleihau ymestyniad parasitiaid neu bethau eraill y gall cwn eu cario

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

The regulations are similar to those in place in England , thus minimising the potential for inconsistency or misunderstanding in border areas

Galês

Mae'r rheoliadau hyn yn debyg i'r rhai sydd ar waith yn Lloegr , felly maent yn lleihau'r perygl o ran anghysonderau ac annealltwriaeth ar y gororau

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

There are also plans to improve the medical assessment process and it is hoped that these measures will succeed in minimising delays

Galês

Mae cynlluniau ar y gweill hefyd i wella'r broses asesu meddygol a'r gobaith yw y bydd y mesurau hyn yn llwyddo i leihau oedi

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

There is a clear balance between minimising the number of surplus spaces and keeping local schools open and being run effectively

Galês

Mae cydbwysedd clir rhwng lleihau nifer y lleoedd gwag a chadw ysgolion lleol ar agor a'u rhedeg yn effeithiol

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

The Assembly Government regarded , and still regards , the approach taken as representing the best way of minimising the risks that are most evident

Galês

Barn Llywodraeth y Cynulliad ar y pryd , a'i barn o hyd , yw mai'r ymagwedd a fabwysiadwyd oedd y ffordd orau o leihau'r risgiau sydd fwyaf amlwg

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

Sue Essex : The planning system has an important role in terms of avoiding and minimising the adverse effects of any environmental risk on present or future land use

Galês

Sue Essex : Mae gan y system gynllunio rôl bwysig o ran osgoi a lleihau effeithiau andwyol unrhyw risg amgylcheddol ar y defnydd a wneir o dir yn awr ac yn y dyfodol

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

The support to Millennium Stadium plc is a contribution to the extraordinary costs associated with the staging of the package of events and the grant will go some way to minimising the financial risk

Galês

Mae'r cymorth i Stadiwm y Mileniwm ccc yn gyfraniad i'r costau eithriadol a gysylltir â llwyfannu'r pecyn o ddigwyddiadau a bydd y grant hefyd yn cyfrannu at leihau'r risg ariannol

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

You will be aware that the Welsh Development Agency and other partners are continuing to work towards minimising the economic impact of those job losses by finding an alternative for Aberporth and Llanbedr

Galês

Byddwch yn ymwybodol bod Awdurdod Datblygu Cymru a phartneriaid eraill yn dal i ymdrechu i leihau'r effaith o golli'r swyddi hynny ar yr economi drwy ddod o hyd i ddewis arall ar gyfer Aberporth a Llanbedr

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

Under the leadership of the Home Secretary , the UK Government has established a fuel taskforce , which is looking into minimising the effects of any future disruption of oil fuel supplies

Galês

O dan arweinyddiaeth yr Ysgrifennydd Cartref , mae Llywodraeth y DU wedi sefydlu tasglu tanwydd , sydd yn ystyried sut y gellir lleihau i'r eithaf effaith unrhyw achos o amharu ar gyflenwadau tanwydd olew yn y dyfodol

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

This will concentrate on minimising the dangers arising from chip pan fires , the inappropriate use of fireworks , smoking while almost asleep at home , driving at excessive speeds and so on

Galês

Bydd hyn yn canolbwyntio ar leihau'r perygl sy'n deillio o danau sosbenni sglodion , defnydd amhriodol ar dân gwyllt , ysmygu pan ar fin mynd i gysgu yn y cartref , gyrru ar gyflymdra gormodol ac ati

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

We must get on with the job of minimising risk to public safety in Wales -- to life and limb -- in conjunction with the direct providers of emergency cover

Galês

Rhaid inni fwrw ymlaen â'r gwaith o leihau'r risg i ddiogelwch pobl Cymru -- y risg o gael eu lladd neu'u hanafu -- mewn cysylltiad â'r rhai sy'n gyfrifol yn uniongyrchol am ddarpariaeth frys

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

The Client is committed to minimising the effect of its day to day operations on the environment and contractors are encouraged to adopt a sound proactive environmental approach, designed to minimise harm to the environment.

Galês

Anogir contractwyr i weithredu mewn modd sy’n fwriadol gall o safbwynt yr amgylchedd, dull o weithredu sydd wedi ei lunio i wneud cyn lleied o niwed ag sy’n bosibl i’r amgylchedd.

Última atualização: 2007-08-30
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: LowriWilliams

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK