Pergunte ao Google

Você procurou por: livförsäkringsdirektivet (Sueco - Eslovaco)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Sueco

Eslovaco

Informações

Sueco

undersöka hur rådets direktiv 92/96/EEG av den 10 november 1992 om samordning av lagar och andra författningar som avser direkt livförsäkring och om ändring av direktiven 79/267/EEG och 90/619/EEG (tredje livförsäkringsdirektivet) [2], nu kodifierat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG av den 5 november 2002 om livförsäkring [3], har tillämpats av behöriga myndigheter i Förenade kungariket i fråga om Equitable Life, i synnerhet när det gäller regleringssystemet och övervakningen av försäkringsbolagens finansiella situation, inklusive deras solvensmarginal, bestämmelser för tekniska avsättningar och täckning för dessa avsättningar i form av motsvarande tillgångar,bedöma huruvida kommissionen i detta sammanhang verkligen har uppfyllt sin uppgift att övervaka att gemenskapslagstiftningen införlivas i tid och på ett korrekt sätt samt fastställa huruvida systematiska svagheter har bidragit till den uppstådda situationen,

Eslovaco

vyšetrí možné porušenie alebo nesprávny úradný postup pri uplatňovaní smernice 92/96/EHS z 10. novembra 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na priame životné poistenie, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 79/267/EHS a 90/619/EHS (tretia smernica o životnom poistení) [2], ktorá je v súčasnosti kodifikovaná smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení [3], príslušnými orgánmi Spojeného kráľovstva v súvislosti so spoločnosťou Equitable Life Assurance Society, najmä pokiaľ ide o regulačný režim a monitorovanie finančnej sily poisťovní vrátane ich stavu solventnosti, stanovenie primeraných technických rezerv a ich pokrytie zodpovedajúcimi aktívami,v tejto súvislosti posúdi, či si Komisia riadne splnila svoju povinnosť monitorovať správnu a včasnú transpozíciu práva Spoločenstva, a zistí, či ku vzniku tejto situácie neprispeli určité systémové nedostatky,

Última atualização: 2014-11-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

3. Alla personer som tar emot eller lämnar ut information i samband med detta direktiv skall vara bundna av tystnadsplikt på det sätt som föreskrivs i artikel 16 i rådets direktiv 92/49/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av lagar och andra författningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring samt om ändring av direktiven 73/239/EEG och 88/357/EEG (tredje direktivet om annan direkt försäkring än livförsäkring)(10) och artikel 15 i rådets direktiv 92/96/EEG av den 10 november 1992 om samordning av lagar och andra författningar som avser direkt livförsäkring och om ändring av direktiven 79/267/EEG och 90/619/EEG (tredje livförsäkringsdirektivet)(11).

Eslovaco

3. Všetky osoby povinné prijať alebo poskytnúť informácie v súvislosti s touto smernicou budú viazané služobným tajomstvom rovnakým spôsobom, ako je stanovené v článku 16 smernice Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia a o zmene a doplnení smernice 73/239/EHS a 88/357/EHS (tretia smernica o neživotnom poistení) [10] a v článku 15 smernice Rady 92/96/EHS z 10. novembra 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na priame životné poistenie, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 79/267/EHS and 90/619/EHS (tretia smernica o životnom poistení) [11].

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Sueco

Välstånd: centrala initiativ under 2006 Följande centrala initiativ har valts ut: Till Europeiska rådets vårmöte 2006 utarbeta en övergripande srategirapport om framskridandet i riktning mot Lissabonmålen, på grundval av de nationella handlingsprogram som inväntas i slutet av 2005 och de åtaganden som gjorts från medlemsstaternas, arbetsmarknadens parters och EU-organens sida. Föreslå åtgärder för att stärka försäkringsbolagens solvens, förbättra marknadstillträdet för företagens clearing och avveckling av finansiella transaktioner och omarbeta försäkringsdirektiven (med undantag för livförsäkringsdirektiven). Följa upp samrådet rörande lagstiftningen om upphovsrätt. Föreslå åtgärder för ytterligare utveckling av den inre marknaden för posttjänster och förbättra posttjänsternas kvalitet. Föreslå initiativ i fordonssektorn, inbegripet förenkling av lagstiftningen. Inleda initiativ rörande upphandlingsmarknaderna i försvarssektorn och förbättra den rättsliga säkerheten, så att tillämpningen av reglerna för offentlig upphandling på offentlig-privata partnerskap underlättas. Stärka den inre marknaden för varor genom att ytterligare främja ömsesidigt erkännande och omarbeta certifieringsförfarandena. Se över regelverket för elektronisk kommunikation. Främja miljöteknik genom fortsatt genomförande av handlingsplanen för miljöteknik. Inleda initiativet ”i2010: Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning”. Slutföra den inre marknaden för naturgas och el. Inleda ett initiativ för att främja kunskap för tillväxt, vilket inbegriper att i brådskande ordning genomföra handlingsplanen avseende 3-procentsmålet för forskning och utveckling, uppmuntra till en ökning av personalresurserna inom forskning och stärka kopplingen mellan vetenskap och samhälle. Lansera en övergripande strategi för bekämpning av skattefusk och skatteundandragande. Utarbeta en europeisk ram för kvalifikationer och ett därtill knutet system för överföring av meriter på yrkesutbildningsområdet för att främja insyn och överföring av yrkeskvalifikationer inom EU. Lansera Europeiska året för arbetstagares rörlighet. Ta itu med de operativa och informationstekniska aspekterna av initiativet e-customs, så att företag som sysslar med internationell handel kan erbjudas bättre service. Inleda industriprojektet Sesame för modernisering av lufttrafikkontrollen som en del av initiativet för ett gemensamt luftrum. Inleda teknologi-och industriprojektet ERTMS som har till syfte att säkerställa driftskompatibiliteten mellan järnvägssystemen. -

Eslovaco

Prosperita: kľúčové iniciatívy na rok 2006: Vybrané boli nasledujúce kľúčové iniciatívy: vypracovať rozsiahlu strategickú správu pre jarné zasadnutie Európskej rady 2006 o pokroku pri uskutočňovaní lisabonských cieľov na základe národných akčných programov, ktoré sa majú predložiť na konci roku 2005, a záväzkov na úrovni členských štátov, sociálnych partnerov a európskych orgánov, navrhnúť opatrenia na podporu solventnosti poisťovacích spoločností, zlepšiť prístup firiem na trh v súvislosti s clearingom a zúčtovaním finančných transakcií (uzatvorenie obchodu) a novelizovať smernice týkajúce sa poistenia (okrem smerníc o životnom poistení), poradenstvo v oblasti autorských práv, navrhnúť opatrenia na ďalší rozvoj vnútorného trhu poštových služieb a zlepšiť ich kvalitu, navrhnúť iniciatívy v automobilovom sektore, vrátane zjednodušenia právnych predpisov, vyhlásiť iniciatívy na ochranu trhu verejného obstarávania a zvýšiť právnu bezpečnosť s cieľom zjednodušiť uplatňovanie predpisov verejného obstarávania pri udeľovaní verejných zákaziek verejno-súkromným partnerom, podporiť vnútorný trh pre tovar vzájomným uznávaním a prehodnocovaním postupov certifikácie, prehodnotiť regulačný rámec pre elektronickú komunikáciu, podporiť environmentálne technológie pokračujúcou implementáciou Akčného plánu pre environmentálne technológie (ETAP), vyhlásiť iniciatívu „i2010: Európska informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť“, dokončiť vytváranie vnútorného trhu pre zemný plyn a elektrickú energiu, vyhlásiť iniciatívu na podporu programu „Vedomosti pre rast“ vrátane urýchlenej implementácie akčného plánu 3% R%amp%D, stimulovať ľudské zdroje vo výskume a posilniť prepojenie vedy a spoločnosti, podniknúť kroky na politickej úrovni proti daňovým podvodom a daňovým únikom, vyvinúť európsky kvalifikačný rámec (EQF) a s ním súvisiaci európsky systém udeľovania kreditov a uznávania študijných výsledkov (ECVET) v oblasti odborného vzdelávania s cieľom zabezpečiť transparentnosť a uznávanie odborných kvalifikácií v rámci EÚ, vyhlásiť európsky rok mobility pracovníkov, vyhlásiť operačné a informačno-technologické aspekty iniciatívy e-cla s cieľom ponúknuť lepšie služby spoločnostiam, ktoré pôsobia na medzinárodnom trhu, začať priemyselný projekt „Sesame“ zameraný na modernizáciu kontroly leteckej dopravy ako časť iniciatívy spoločného vzdušného priestoru, začať technologický a priemyselný projekt „ERTMS“ zameraný na zabezpečenie interoperability v sektore železničnej dopravy. -

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Sueco

(1) Rådets första direktiv 79/267/EEG av den 5 mars 1979 om samordning av lagar och andra författningar om rätten att starta och driva direkt livförsäkringsrörelse(4), rådets andra direktiv 90/619/EEG av den 8 november 1990 om samordning av lagar och andra författningar om direkt livförsäkring, och med bestämmelser avsedda att göra det lättare att effektivt utnyttja friheten att tillhandahålla tjänster, och om ändring av direktiv 79/267/EEG(5) och rådets tredje direktiv 92/96/EEG av den 10 november 1992 om samordning av lagar och andra författningar som avser direkt livförsäkring och om ändring av direktiven 79/267/EEG och 90/619/EEG (tredje livförsäkringsdirektivet)(6) har undergått flera och omfattande ändringar. För att skapa klarhet i samband med senare ändringar bör direktiven arbetas om.

Eslovaco

(1) Prvá smernica Rady 79/267/EHS z 5. marca 1979 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie podnikania v oblasti životného poistenia [4], druhá smernica Rady 90/619/EHS z 8. novembra 1990 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho životného poistenia, ktorou ustanovujú opatrenia na uľahčenie účinného výkonu slobody pri poskytovaní služieb a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 79/267/EHS [5], a smernica Rady 92/96/EHS z 10. novembra 1992 o koordinácii zákonov, iných predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na priame životné poistenie, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 79/267/EHS a 90/619/EHS (tretia smernica o životnom poistení) [6], boli niekoľkokrát podstatne zmenené a doplnené. Keďže je potrebné vykonať ďal šie zmeny a doplnenia v záujme ich prehľadnosti, mali by sa tieto smernice prepracovať.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Sueco

-undersöka hur rådets direktiv 92/96/EEG av den 10 november 1992 om samordning av lagar och andra författningar som avser direkt livförsäkring och om ändring av direktiven 79/267/EEG och 90/619/EEG (tredje livförsäkringsdirektivet) [2], nu kodifierat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG av den 5 november 2002 om livförsäkring [3], har tillämpats av behöriga myndigheter i Förenade kungariket i fråga om Equitable Life, i synnerhet när det gäller regleringssystemet och övervakningen av försäkringsbolagens finansiella situation, inklusive deras solvensmarginal, bestämmelser för tekniska avsättningar och täckning för dessa avsättningar i form av motsvarande tillgångar,

Eslovaco

-vyšetrí možné porušenie alebo nesprávny úradný postup pri uplatňovaní smernice 92/96/EHS z 10. novembra 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na priame životné poistenie, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 79/267/EHS a 90/619/EHS (tretia smernica o životnom poistení) [2], ktorá je v súčasnosti kodifikovaná smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení [3], príslušnými orgánmi Spojeného kráľovstva v súvislosti so spoločnosťou Equitable Life Assurance Society, najmä pokiaľ ide o regulačný režim a monitorovanie finančnej sily poisťovní vrátane ich stavu solventnosti, stanovenie primeraných technických rezerv a ich pokrytie zodpovedajúcimi aktívami,

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Sueco

(20) De befintliga särreglerna för kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag bör kompletteras upp till en miniminivå, särskilt för att undvika tillsynsarbitrage mellan särreglerna och reglerna för finansiella konglomerat. Rådets första direktiv 73/239/EEG av den 24 juli 1973 om samordning av lagar och andra författningar angående rätten att etablera och driva verksamhet med annan direkt försäkring än livförsäkring(6), rådets första direktiv 79/267/EEG av den 5 mars 1979 om samordning av lagar och andra författningar om rätten att starta och driva direkt livförsäkringsrörelse(7), rådets direktiv 92/49/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av lagar och andra författningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring (tredje direktivet om annan direkt försäkring än livförsäkring)(8), rådets direktiv 92/96/EEG av den 10 november 1992 om samordning av lagar och andra författningar som avser direkt livförsäkring (tredje livförsäkringsdirektivet)(9), rådets direktiv 93/6/EEG av den 15 mars 1993 om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut(10) och rådets direktiv 93/22/EEG av den 10 maj 1993 om investeringstjänster inom värdepappersområdet(11) samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG av den 27 oktober 1998 om extra tillsyn över försäkringsföretag som ingår i en försäkringsgrupp(12) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG av den 20 mars 2000 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut(13) bör därför ändras på motsvarande sätt. Målet om ytterligare harmonisering kan dock bara uppnås stegvis och måste baseras på en grundlig analys.

Eslovaco

(20) jestvujúce sektorové predpisy na úverové inštitúcie, poisťovne a investičné spoločnosti treba doplniť na minimálnu úroveň najmä na to, aby sa zamedzilo regulačnej arbitráži medzi sektorovými predpismi a predpismi platnými pre finančné konglomeráty. Preto treba zodpovedajúco zmeniť prvú smernicu Rady 73/239/EHS z 24. júla 1973 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie priameho poistenia s výnimkou životného poistenia [6], prvú smernicu Rady 79/267/EHS z 5. marca 1979 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení na začatie a vykonávanie podnikania v oblasti priameho životného poistenia [7], smernicu Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia (tretia smernica o neživotnom poistení) [8], smernicu Rady 92/96/EHS z 10. novembra 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na priame životné poistenie (tretia smernica o životnom poistení) [9], smernicu Rady 93/6/EHS z 15. marca 1993 o kapitálovej primeranosti investičných podnikov a úverových inštitúcií [10] a smernicu Rady 93/22/EHS z 10. mája 1993 o investičných službách v oblasti cenných papierov [11], ako aj smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES z 27. októbra 1998 o doplnkovom dohľade nad poisťovňami v skupine poisťovní [12] a smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES z 20. marca 2000 o začatí a činností úverových inštitúcií [13]. Cieľ hlbšieho zosúladenia však možno dosiahnuť len po etapách a musí sa zakladať na starostlivej analýze;

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK