Pergunte ao Google

Você procurou por: försörjningssvårigheter (Sueco - Maltês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Sueco

Maltês

Informações

Sueco

Ett av grundkraven för energipolitiken inom gemenskapen är att skapa en verklig solidaritet mellan medlemsstaterna i händelse av försörjningssvårigheter.

Maltês

Billi l-istabbiliment ta'solidarjetà ġenwina bejn l-Istati Membri fil-każ ta'diffikultajiet ta'provvista huwa wieħed mill-ħtiġiet bażiċi għall-politika ta'l-enerġija tal-Komunità;

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Sueco

I händelse av försörjningssvårigheter bör förbrukningen av energi i gemenskapen minskas enligt den förutsägbara utvecklingen av tillgången och med eventuella uttag ur reservlagren.

Maltês

Billi fil-każ ta'diffikultajiet ta'provvista, l-konsum ta'l-enerġija fil-Komunità għandu jiġi mnaqqas skond ix-xejra ta'disponibilità li tista'tiġi prevista u l-irtirar li jkun possibbli mill-ħażniet ta'emerġenza;

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Sueco

För detta ändamål bör ett direktiv antas i syfte att skapa en allmän ram inom vilken medlemsstaterna gemensamt försöker utarbeta metoder för att spara energi och därmed minska följdverkningarna av de försörjningssvårigheter som avses i artikel 103.4 i fördraget.

Maltês

Billi, għal dan il-għan, Direttiva għandha tiġi adottata biex tipprovdi struttura ġenerali li fiha l-Istati Membri għandhom flimkien jesploraw metodi ta'frankar ta'l-enerġija disinjati biex inaqqsu l-impatt tad-diffikultajiet tal-provvista msemmija fl-Artikolu 103(4) tat-Trattat;

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Sueco

D. I enlighet med det förfarande som anges i artikel 16 kan medlemsstaterna få tillåtelse att tillämpa bestämmelserna i avsnitt A på slakterier som är belägna i områden med särskilt besvärliga geografiska förhållanden eller som har försörjningssvårigheter och behandlar högst 2 000 slaktenheter per år.

Maltês

D. Skond il-proċedura stabbilita mill-Artikolu 16, l-Istati Membri jistgħu, fuq talba tagħhom, jiġu awtorizzati li japplikaw ir-rekwiżiti tat-Taqsima A għall-biċċeriji li jkunu jinstabu f'reġjuni li jbatu minn limitazzjonijiet speċjali ġeografiċi jew li jkunu milquta minn diffikultajiet ta'provvista li jaħdmu mhux aktar minn 2 000 unità ta'annimali kull sena.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Sueco

Efter samråd med medlemsstaterna skall kommissionen senast den 1 juli 1992 lägga fram en rapport för rådet rörande de minimikrav i fråga om inredning och utrustning som skall uppfyllas av småskaliga anläggningar som levererar på den lokala marknaden och som är belägna i regioner som har speciella försörjningssvårigheter tillsammans med eventuella förslag som rådet skall besluta före den 31 december 1992 enligt det omröstningsförfarande som fastställts i artikel 43 i fördraget.

Maltês

Il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta l-Istati Membri, għandha sa' l-1 ta' Lulju 1992 tissottometti rapport lill-Kunsill rigward il-ħtiġiet minimi strutturali u ta' tagħmir li għandhom jintlaħqu minn stabbilimenti zgħar li jiddistribwixxu fuq is-suq lokali u li jinstabu f'reġjuni suġġetti għar-restrizzjonijiet partikolari tal-forniment, flimkien ma' xi proposti, fuq liema il-Kunsill, li jaġixxi skond il-proċedura tal-votazzjoni stabbilita fl-Artikolu 43 tat-Trattat, għandu jaġixxi qabel il-31 ta' Diċembru 1992.

Última atualização: 2014-10-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Sueco

Efter samråd med medlemsstaterna skall kommissionen senast den 1 juli 1992 lägga fram en rapport för rådet rörande de minimikrav i fråga om inredning och utrustning som skall uppfyllas av småskaliga anläggningar som levererar på den lokala marknaden och som är belägna i regioner som har speciella försörjningssvårigheter tillsammans med eventuella förslag som rådet skall besluta före den 31 december 1992 enligt det omröstningsförfarande som fastställts i artikel 43 i fördraget.

Maltês

Il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta l-Istati Membri, għandha sa'l-1 ta'Lulju 1992 tissottometti rapport lill-Kunsill rigward il-ħtiġiet minimi strutturali u ta'tagħmir li għandhom jintlaħqu minn stabbilimenti zgħar li jiddistribwixxu fuq is-suq lokali u li jinstabu f’reġjuni suġġetti għar-restrizzjonijiet partikolari tal-forniment, flimkien ma xi proposti, fuq liema il-Kunsill, li jaġixxi skond il-proċedura tal-votazzjoni stabbilita fl-Artikolu 43 tat-Trattat, għandu jaġixxi qabel il-31 ta'Diċembru 1992.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Sueco

2. När försörjningssvårigheter uppstår i fråga om råolja och petroleumprodukter, får kommissionen begära att denna information lämnas i form av uppskattningar, enligt ett förfarande som den skall upprätta på grundval av de formulär som visas i bilagan.

Maltês

2. Fejn hemm diffikultajiet fl-ammonti suppliti ta'żejt mhux maħdum u prodotti petroliferi, il-Kummissjoni tista'titlob li tiġi provduta din l-informazzjoni fil-forma ta'stimi skond proċedura li għandha tistabbilixxi fuq bażi tal-mudelli f'dan l-Anness.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Sueco

(143) Om åtgärder inte införs, kan det eventuella bortfallet av gemenskapsindustrins tillverkning av hushållsfolie av aluminium komma att skapa försörjningssvårigheter, vilket skulle få negativa verkningar för användarna.

Maltês

(143) Jekk il-miżuri ma jkunux imposti, it-twaqqif li jirriżulta lill-attivitajiet ta'fabbrikazzjoni ta'AHF mill-industrija tal-Komunità jista'joħloq limitazzjonijiet ta'fornitura li jkollhom effetti negattivi fuq l-utenti.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Sueco

1. Storleken på varje differentierad nedskärning av substituerbara petroleumprodukter enligt artikel 1.2 a i beslut 77/706/EEG skall inte överstiga den verkliga kapacitet för substitution, vars nivå fastställs enligt punkt 2 nedan, som föreligger när försörjningssvårigheterna uppstår.

Maltês

1. L-ammont ta'tnaqqis differenzjali f'prodotti ta'żejt sostitwibbli kif indikat fl-Artikolu 1(2)(a) tad-Deċiżjoni 77/706/KEE m'għandhiex teċċedi l-kapaċitá attwali għas-sostituzzjoni, il-livell ta'liema huwa mwaqqaf skond il-paragarfu 2 hawn taħt, li teżisti meta jqumu diffikultajiet fil-provvediment.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Sueco

Det är nödvändigt att bemyndiga medlemsstater som är bundna av internationella åtaganden som i händelse av verkliga eller potentiella försörjningssvårigheter inrättar ett system för fördelning av oljeprodukter mellan de avtalslutande parterna, att följa de resulterande skyldigheterna gentemot tredje land, utan att det påverkar gemenskapens bestämmelser som antas för samma ändamål. Detta bemyndigande bör gälla tills rådet antar lämpliga åtgärder enligt åtaganden som gjorts av gemenskapen eller alla medlemsstater.

Maltês

Billi hu neċessarju li jiġu awtorizzati l-Istati Membri li huma marbuta b'impenji internazzjonali li jwaqqfu, f'każijiet ta'diffikultajiet attwali jew potenzali ta'fornitura, sistema għall-allokazzjoni ta'prodotti taż-żejt bejn il-partijiet kontraenti biex jikkonformaw ma'l-obbligazzjonijiet li jirriżultaw fir-rigward il-pajjiżi terzi, mingħajr preġudizzju għad-disposizzjonijiet Komunitarji adottati bl-istess għan; billi din l-awtorizzazzjoni għandha tapplika sa l-adozzjoni mill-Kunsill tal-miżuri xierqa skond l-impenji li jidħlu fihom il-Komunità jew l-Istati Membri kollha;

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Sueco

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1603/74 av den 25 juni 1974 om införande av en exportavgift på vissa spannmåls-och risprodukter samt mjölkbaserade produkter vilka innehåller tillsatt socker i händelse av försörjningssvårigheter i fråga om socker(4), särskilt artikel 1.3 i denna,

Maltês

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1603/74 tal-25 ta'Ġunju 1974 dwar l-imposizzjoni ta'mposta fuq l-esportazzjoni ta'ċerti ċereali, ross u prodotti bbażati fuq il-ħalib li jkun fihom iz-zokkor miżjud fil-każ ta'diffikultajiet fil-provvista [4], u partikolarment l-Artikolu 1(3) tiegħu,

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Sueco

Kommissionen har antagit beslut 78/890/EEG av den 28 september 1978 om tillämpning av rådets beslut 77/186/EEG om export av råolja och petroleumprodukter från en medlemsstat till en annan i händelse av försörjningssvårigheter ().

Maltês

Billi l-Kunsill adotta r-Regolament (KEE) Nru 1729/76 tal-21 ta'Ġunju 1976 dwar il-komunika ta’l-informazzjoni dwar l-istat talprovvisti ta'enerġija tal-Komunità [3];

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Sueco

Förfaranden och instrument, lämpade att säkerställa ett snabbt genomförande av de åtgärder som är avsedda att dämpa försörjningssvårigheterna i fråga om råolja eller petroleumprodukter, bör fastställas i förväg.

Maltês

Billi proċeduri u strumenti adatti għandhom ikunu provduti bil-quddiem sabiex jassikuraw it-twettiq bil-ħeffa ta'miżuri sabiex jiġu mnaqqsa l-effetti ta'diffikultajiet fil-provvista tal-petroleum u prodotti petroliferi;

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Sueco

(3) I grönboken%quot%Mot en europeisk strategi för tryggad energiförsörjning%quot% konstateras det att Europeiska unionen är kraftigt beroende av sina externa försörjningskällor, som idag tillgodoser 50 procent av dess behov -en siffra som kommer att stiga till närmare 70 procent år 2030 om de nuvarande tendenserna håller i sig. Importberoende och ökande importandelar ökar risken för försörjningsavbrott eller försörjningssvårigheter. Försörjningstryggheten bör inte enbart ses som en fråga om att minska importberoendet och öka den inhemska produktionen. För en trygg försörjning krävs en lång rad politiska initiativ för att, bland annat, skapa en diversifiering av källor och teknik samt förbättra de internationella relationerna. I grönboken betonades vidare att en trygg energiförsörjning är avgörande för en hållbar utveckling i framtiden. I grönboken framgår avslutningsvis att nya åtgärder för att minska efterfrågan på energi är avgörande, både för att minska importberoendet och för att begränsa utsläppen av växthusgaser. Europaparlamentet efterlyste i sin resolution av den 15 november 2001 om grönboken(6) incitament för att uppmuntra en övergång till effektiva anläggningar för energiproduktion, inbegripet kraftvärme.

Maltês

(3) Il-Karta l-Ħadra intitolata "Lejn strateġija Ewropea għas-sigurtà tal-provvista ta'l-enerġija" tagħmilha ċara li l-Unjoni Ewropea hija dipendenti ħafna fuq il-formituri ta'enerġija esterni preżentament responsabbli għal 50% tal-ħtieġijiet u proġettazzjoni li jgħollew sa 70% sa l-2030 jekk it-tendenzi jippersistu. Id-dipendenza fuq l-importazzjoni u proporzjonijiet ta'importazzjoni dejjem jiżdiedu jintensifikaw ir-riskju ta'interruzzjoni għal jew diffukultajiet fil-provvista. Madankollu, sigurtà tal-provvista m'għandix tkun konċepita bħala biss kwistjoni ta'riduzzjoni ta'dipendenza u inkoraġġament tal-produzzjoni domestika. Is-sigurtà tal-provvista isejjaħ għall-għażla vasta ta'inizjattivi politiċi mmirati lejn, inter alia, diversifikazzjoni ta'eġħjun u teknoloġiji u titjieb fir-relazzjonijiet internazzjonali. The Green Paper emfasizat barra dan li s-sigurtà tal-provvista ta'l-enerġija hija essenzali għal żvilupp sostenibbli futur. The Green Paper tikkonkludi li l-addozzjoni ta'miżuri ġodda biex tnaqqas id-domanda għall-enerġija hija essenzali kemm skond it-tnaqqas tad-dipendenza fuq import u sabiex tillimita l-emissjonijiet tal-gassijiet serra. F'din ir-riżoluzzjoni tal-15 ta'Novembru 2001 fuq il-Karta il-Ħadra [6], l-Parlament Ewropew sejjaħ għal inċentivi biex jinkoraġixxu moviment lejn impjanti ta'produzzjoni ta'l-enerġija iktar effiċjenti, inklużi ġenerazzjoni kombinata ta'enerġija elettrika u termali.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Sueco

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 520/77 av den 14 mars 1977 om införande av en exportavgift på vissa bearbetade produkter av frukt och grönsaker som innehåller tillsatt socker, i händelse av försörjningssvårigheter i fråga om socker(8), särskilt artikel 1.4 i denna,

Maltês

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 520/77 ta'l-14 ta'Marzu 1977 dwar l-imposizzjoni ta'miżata fuq l-esportazzjoni ta'ċerti prodotti pproċessati mill-frott u l-ħxejjex u li fihom iz-zokkor miżjud, fil-każ ta'diffikultajiet fil-provvisti [8], u partikolarment l-Artikolu 1(4) tiegħu,

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Sueco

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 520/77 av den 14 mars 1977 om införande av en exportavgift på vissa bearbetade produkter av frukt och grönsaker som innehåller tillsatt socker, i händelse av försörjningssvårigheter i fråga om socker(18), särskilt artikel 1.4 i denna,

Maltês

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KEE) Nru 520/77 tal-Kunsill ta'l-14 ta'Marzu 1977 dwar l-imposizzjoni ta'ħlas dovut fuq l-esportazzjoni għal ċerti prodotti pproċessati mill-frott u mill-ħaxix ta'l-ikel u li jkun fihom iz-zokkor miżjud fil-każ ta'diffikultajiet fil-provvista [18], u b’mod partikolari l-Artikolu 1(4) tiegħu,

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Sueco

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2180/71 av den 12 oktober 1971 om de allmänna bestämmelser som skall tillämpas på marknaden för mjölk och mjölkprodukter i händelse av försörjningssvårigheter(5), särskilt artikel 2.1 i denna,

Maltês

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KEE) Nru 2180/71 tal-Kunsill tat-12 ta'Ottubru 1971 dwar ir-regoli ġenerali li jridu jiġu applikati għas-suq fil-ħalib u l-prodotti mill-ħalib fil-każ ta'diffikultajiet fil-provvista [5], u b’mod partikolari l-Artikolu 2(1) tiegħu,

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Sueco

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1603/74 av den 25 juni 1974 om införande av en exportavgift på vissa spannmåls-och risprodukter samt mjölkbaserade produkter vilka innehåller tillsatt socker i händelse av försörjningssvårigheter i fråga om socker(6), särskilt artikel 1.3 i denna,

Maltês

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KEE) Nru 1603/74 tal-Kunsill tat-25 ta'Ġunju 1974 dwar l-imposizzjoni ta'ħlas dovut fuq l-esportazzjoni għal ċerti prodotti bbażati fuq iċ-ċereali, ir-ross u l-ħalib li jkun fihom iz-zokkor miżjud fil-każ ta'diffikultajiet fil-provvista [6], u b’mod partikolari l-Artikolu 1(3) tiegħu,

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Sueco

2. Den enligt direktiv 73/238/EEG upprättade gruppen skall årligen och, i händelse av försörjningssvårigheter på grundval av den information som medlemsstaterna överlämnat till kommissionen, undersöka kapaciteten i medlemsstaterna, beräknad enligt kapitel 10, att ersätta de petroleumprodukter som är avsedda att täcka främst behovet av eldningsoljor för framställning av elektricitet, men även med beaktande av alla möjligheter att ersätta eldningsoljor inom industrin, inklusive industriföretag med egen elproduktion. Efter denna undersökning skall kommissionen beakta de möjligheter till substitution som påvisats.

Maltês

2. Il-grupp imwaqqaf mid-Direttiva 73/238/KEE għandha teżamina kull sena u, f'każ ta'diffikultajiet fil-provvista, fuq bażi ta'informazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni mill l-Istati Membri, kalkolata skond l-artikolu 10, il-kapaċità għas-sostituzzjoni fl-Istati Membri tal-prodotti petroliferi definiti bħala li jkopru primarjament rekwiżiti għal żejt karburanti jew ġenerazzjoni ta'l-elettriku, imma wkoll b'konsiderazzjoni għall-possibilitajiet ta'sostituzzjoni ta'żejt karburanti fl-industrija, inklużi awto-produċenti. Wara dan l-eżami, il-Kummissjoni għanda tirreġistra l-possibilitajiet ta'sostituzzjoni hekk imwaqqfa.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Sueco

Frankrike (som har lämnat meddelande om försörjningssvårigheter med utsäde) skall ansvara för samordningen av de tillstånd som beviljas enligt artikel 2, så att den totala mängden utsäde inte överstiger de största mängder som anges i bilagan.

Maltês

Franza (li nnotifikat id-diffikultajiet fil-provvista taż-żerriegħa) għandha taġixxi bħala l-koordinatur ta'l-awtorizzazzjonijiet li għandhom jiġu konċessi skond Artikolu 2, sabiex tiżgura illi l-ammont totali ma jaqbiżx il-kwantitajiet massimi kif speċifikat fl-Anness.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK