Pergunte ao Google

Você procurou por: zjednodušují (Tcheco - Maltês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Tcheco

Maltês

Informações

Tcheco

právní předpisy EU se zjednodušují,

Maltês

ir-regoli tal-UE qed jiġi ssimplifikati;

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Tyto změny zjednodušují život zemědělcům, potravinářským podnikům a úředníkům.

Maltês

Il-PAK inbidlet ferm tul l-aħħar snin.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Může rozhodovat o větším množství oblastí než dříve a rozhodovací postupy EU se zjednodušují.

Maltês

Iddeċiżjonijiet tagħha jkopru aktar oqsma minn qatt qabel, u l-proċeduri talUE għat-teħid tad-deċiżjonijiet huma aktar eċjenti.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Nová finanční pravidla zjednodušují přístup k fondům EU a zajišťují vyšší transparentnost všech příjemců.

Maltês

Regoli finanzjarji ġodda jissimplifikaw l-aċċess għal fondi talUE u jipprovdu trasparenza akbar tal-benefiċjarji kollha.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Nová nařízení – co se změnilo Nová nařízení o označeních jakosti příslušné systémy podstatně zjednodušují.

Maltês

Ir-regolamenti l-ġodda – x’inbidel Ir-regolamenti l-ġodda għad-denominazzjoni tal-kwalità jissimplifikaw is-sistemi b’mod konsiderevoli.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Reformy roku 2003 a 2004 v mnoha ohledech zjednodušují Společnou zemědělskou politiku (SZP).

Maltês

Ir-riformi ta’ l-2003 u l-2004 jissimplifikaw il-Politika Agrikola Komuni (CAP) b’ħafna manjieri.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Pokud se zboží přepravuje v tranzitním režimu Společenství, zjednodušují se související formality podle tohoto oddílu.

Maltês

Meta l-proċedura ta'transitu Komunitarja tkun applikabbli, il-formalitajiet li għandhom x'jaqsmu mal-proċedura għandhom jiġu ssimplifikati skond id-dispożizzjonijiet ta'din is-sezzjoni.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tcheco

Používáním elektronických prostředků výměny informací se postupy zjednodušují, zefektivňují a jsou transparentnější a šetří se tak čas.

Maltês

L-użu ta’ mezzi elettroniċi għall-iskambju tal-informazzjoni jissimplifika l-proċeduri, jagħmilhom aktar effiċjenti u trasparenti u jiffrankaw il-ħin.

Última atualização: 2014-11-11
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tcheco

Ve smyslu této kapitoly se statistickými prahy rozumí statistické limity vyjádřené hodnotově, na jejichž úrovni se povinnosti zpravodajských jednotek pozastavují nebo zjednodušují.

Maltês

Għall-finijiet ta' dan il-Kapitolu, limiti ta' statistika għandha tfisser limiti espressi f'termini ta' valur, f'liema livell l-obbligazzjonijiet li jinkombu fuq il-partijiet responsabbli biex jipprovdu informazzjoni għandhom ikunu sospiżi jew ridotti.

Última atualização: 2014-10-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tcheco

1152/2007(1) se zlepšuje systém mléka pro školy a zjednodušují se intervenční opatření u másla;

Maltês

Fis-16 ta’ Jannar, f’rappport (1) dwar lgħanijiet tadDirettiva dwar vetturi li m’għadhomx jintużaw, ilKummissjoni kkonkludiet li mhuwiex neċessarji li jiġu rriveduti dawn l-għanijiet.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tcheco

• Pravidla způsobilosti výdajů se zjednodušují, aby se tak usnadnilo provádění programů a nedocházelo ke konfliktům mezi národními pravidly a pravidly Společenství.

Maltês

• Sa fejn hi konċernata l-eliġibilità ta’ l-ispiża, irregoli huma simplifikati sabiex jiffaċilitaw limplimentazzjoni talprogrammi u biex ikunu evitati konitti bejn irregoli nazzjonali u talKomunità.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tcheco

1. Ve smyslu této kapitoly se statistickými prahy rozumí statistické limity vyjádřené hodnotově, na jejichž úrovni se povinnosti zpravodajských jednotek pozastavují nebo zjednodušují.

Maltês

1. Għall-finijiet ta'dan il-Kapitolu, limiti ta'statistika għandha tfisser limiti espressi f'termini ta'valur, f'liema livell l-obbligazzjonijiet li jinkombu fuq il-partijiet responsabbli biex jipprovdu informazzjoni għandhom ikunu sospiżi jew ridotti.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tcheco

Aniž jsou dotčeny jejich pravomoci, poskytují si tyto orgány navzájem informace, které zjednodušují jejich úkol a umožňují dohled nad činností a celkovou finanční situací podniků podléhajících jejich dohledu.

Maltês

Mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltajiet rispettivi tagħhom, dawk l-awtoritajiet għandhom jipprovdu lil xulxin kwalunkwe informazzjoni li x'aktarx li tissimplifika l-kompitu tagħhom u tippermetti s-superviżjoni tal-attività u tas-sitwazzjoni finanzjarja ġenerali tal-impriżi li huma jissorveljaw.

Última atualização: 2014-11-09
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tcheco

Parlament se také podílel na stanovení pravidel, která zjednodušují a zlevňují přeshraniční platby, a zvýšil ručení za bankovní vklady v případě úpadku bankovního ústavu až na 100 000 eur.

Maltês

X’hemm aħjar, fis-sajf, minn għawma friska fil-baħar jew f’għadira? Huma r-regolamenti stretti Ewropej li l-Parlament għamel li jippermettulek li tgħum f’ilmijiet iktar nodfa.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tcheco

Parlament se navíc také podílel na stanovení pravidel, která zjednodušují a zlevňují přes- hraniční platby, a zvýšil ručení za bankovní vklady v případě úpadku bankovního ústavu až na 100 000 EUR.

Maltês

Barra minn hekk, ilParlament ipparteċipa fit-tfassil ta’ regoli maħsubin biex jissimplifikaw u jraħħsu l-ħlasijiet transkonfinali, u żied għal EUR 100 000 il-garanzija tad-depożiti bankarji filkaż ta’falliment ta’bank. bank.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tcheco

Telematické aplikace umožňují řízení provozu a výměnu informací v rámci jednotlivých druhů dopravy i mezi nimi pro multimodální dopravní operace a poskytování služeb s přidanou hodnotou souvisejících s dopravou, přičemž zlepšují bezpečnost, ochranu a vliv na životní prostředí a zjednodušují administrativní postupy.

Maltês

L-applikazzjonijet telematiċi għandhom ikunu tali li jippermettu ġestjoni tat-traffiku u skambju ta' informazzjoni fi ħdan il-mezzi tat-trasport u bejniethom għal operazzjonijiet tat-trasport multimodali u servizzi b'valur miżjud relatati mat-trasport, it-titjib tas-sikurezza, is-sigurtà u l-prestazzjoni ambjentali, u proċeduri amministrattivi simplifikati.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tcheco

Zjednodušují se rovněž postupy udělování licencí i další administrativní zátěž, a to v různých hospodářských odvětvích, jako jsou životní prostředí a územní plánování, zemědělství a rozvoj venkova, průmysl, turismus a geologie.

Maltês

Proċeduri ta’ ħruġ ta' liċenzji u piżijiet amministrattivi oħra wkoll qed jiġu ssimplifikati f’setturi ekonomiċi differenti bħalma huma l-ambjent u l-ippjanar territorjali, l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali, l-industrija, it-turiżmu u l-ġeoloġija.

Última atualização: 2014-11-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tcheco

V čl. 10 odst. 4 písm. b) směrnice 91/496/EHS, ve znění směrnice Rady 2008/73/ES ze dne 15. července 2008, kterou se zjednodušují postupy tvorby seznamů a zveřejňování informací ve veterinární a zootechnické oblasti [3], je zaveden zjednodušený postup tvorby a zveřejňování seznamu schválených karanténních středisek, kam musí být umístěna živá zvířata do karantény nebo izolace, pokud to právní předpisy Unie vyžadují.

Maltês

L-Artikolu 10(4)(b) tad-Direttiva 91/496/KEE, kif emendat permezz tad-Direttiva tal-Kunsill 2008/73/KE tal-15 ta’ Lulju 2008 li tissimplifika l-proċeduri tal-elenkar u l-pubblikazzjoni ta’ informazzjoni fl-oqsma veterinarji u żutekniċi [3], introduċa proċedura simplifikata għall-elenkar u l-pubblikazzjoni ta’ lista ta’ ċentri tal-kwarantina approvati fejn jitpoġġew l-annimali ħajjin fi kwarantina jew f’iżolament jekk il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni tkun titlob dan.

Última atualização: 2014-11-10
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tcheco

po přijetí změn nového zákona č. 6/2006 o novém pronájmu nemovitostí a vyhlášky, která zjednodušuje správní postup pro provádění renovací, provede Portugalsko komplexní přezkum fungování trhu s bydlením;

Maltês

Wara l-adozzjoni tal-emendi għal-Liġi Nru 6/2006 dwar kirjiet urbani ġodda u d-digriet leġiżlattiv li jissimplifika l-proċedura amministrattiva għar-rinnovazzjoni, il-Portugall għandu jwettaq analiżi komprensiva tal-funzjonament tas-suq tad-djar;

Última atualização: 2014-11-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tcheco

s pomocí mezinárodně uznávaných odborníků a na základě přijetí změn nového zákona č. 6/2006 o pronájmech nemovitostí a vyhlášky, která zjednodušuje správní postup pro provádění renovací, provede Portugalsko komplexní přezkum fungování trhu s bydlením;

Maltês

Bl-appoġġ ta' esperti magħrufa internazzjonalment u wara l-adozzjoni tal-emendi għal-Liġi 6/2006 dwar il-Kera Urbana Ġdida u d-digriet leġislattiv li jissimplifika l-proċedura amministrattiva għar-rinnovazzjoni, il-Portugall għandu jwettaq reviżjoni komprensiva tal-funzjonament tas-suq tad-djar;

Última atualização: 2014-11-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK