Спросить у Google

Вы искали: tom bach english translation (Английский - Валлийский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Английский

Валлийский

Информация

Английский

morlais english translation

Валлийский

Morlais

Последнее обновление: 2019-03-02
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

I will send angel-english translation

Валлийский

anfonaf angel- english translation

Последнее обновление: 2017-01-24
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

The need to improve Welsh into English translation skills was noted.

Валлийский

Nodwyd bod angen gwella sgiliau cyfieithu o’r Gymraeg i’r Saesneg.

Последнее обновление: 2009-06-08
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Английский

Develop the Association into an accreditation and benchmarking organisation for Welsh/English translation standards

Валлийский

Datblygu’r Gymdeithas yn gorff achredu a meincnodi safonau cyfieithu Cymraeg/Saesneg

Последнее обновление: 2006-10-31
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Английский

1A strategy for developing the Welsh/English translation profession was launched on 9 August 2006 in the National <PROTECTED> of Swansea and District.

Валлийский

1Lansiwyd strategaeth ar gyfer datblygu’r proffesiwn cyfieithu Cymraeg/Saesneg ar 9 Awst 2006 yn <PROTECTED> Genedlaethol Abertawe a’r Cylch.

Последнее обновление: 2006-10-31
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Английский

A point was raised about people speaking Welsh in the Chamber and the English translation drowning out the Welsh , with the result that you cannot hear either language

Валлийский

Codwyd pwynt am bobl yn siarad Cymraeg yn y Siambr a bod y cyfieithiad Saesneg yn boddi'r Gymraeg , fel na ellir clywed y naill iaith na'r llall

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

In the proposed scheme, the translator would work from one location, with the English translation audible through headsets in both locations through a telephone line link.

Валлийский

Yn y cynllun arfaethedig, bydd y cyfieithydd yn gweithio o un lleoliad, gyda'r cyfieithiad Saesneg yn gallu cael ei glywed drwy ben-setiau yn y ddau leoliad, a hynny drwy gyswllt llinell ffôn.

Последнее обновление: 2009-10-29
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Английский

I am not a Welsh speaker , but I was told the other day that the English translation of Ieuan Wyn's name is ` Jimmy White '

Валлийский

Nid wyf yn siarad Cymraeg ond dywedwyd wrthyf rai diwrnodau yn ôl mai'r cyfieithiad Saesneg o enw Ieuan Wyn yw ` Jimmy White '

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

There is a new , and very clever , piece of software on this site that enables people like me , at the click of a button , to get an English translation

Валлийский

Ar y wefan hon mae darn o feddalwedd newydd , a chlyfar iawn , sy'n galluogi pobl fel minnau , o wasgu botwm , i gael cyfieithiad Saesneg

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

There is a prominent position for the Association of Welsh Translators and Interpreters in the implementation of the National Strategy for Developing the Welsh/English Translation Profession.

Валлийский

Mae lle amlwg i Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru wrth weithredu'r Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Datblygu'r Proffesiwn Cyfieithu Cymraeg/Saesneg.

Последнее обновление: 2009-10-29
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Английский

When the Assembly began publishing pieces of secondary legislation , I sought to have an introduction , which would be a plain English translation of the legal words and not part of the document

Валлийский

Pan ddechreuodd y Cynulliad gyhoeddi darnau o ddeddfwriaeth eilaidd , ceisiais gael rhagarweiniad , a fyddai'n drosiad mewn Saesneg croyw o'r geiriau cyfreithiol ac nid yn rhan o'r ddogfen

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

When the amendments to this motion were laid in the Table Office of the National Assembly for Wales , an English translation was requested , as there is now no staff member there able to speak both languages

Валлийский

Pan osodwyd y gwelliannau i'r cynnig hwn yn Swyddfa Gyflwyno Cynulliad Cenedlaethol Cymru , gofynnwyd am gyfieithiad Saesneg , gan nad oes aelod staff bellach yn y swyddfa a all siarad y ddwy iaith

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

When the amendments to this motion were laid in the Table Office of the National Assembly for Wales , an English translation was requested , as there is now no member of staff there who is able to speak both languages

Валлийский

Pan osodwyd y gwelliannau i'r cynnig hwn yn Swyddfa Gyflwyno Cynulliad Cenedlaethol Cymru , gofynnwyd am gyfieithiad Saesneg , gan nad oes aelod staff bellach yn y swyddfa a all siarad y ddwy iaith

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

A complaint was received that the LHB had informed a member of the public that Welsh speakers were not available in the LHB to deal with his correspondence and that he would have to wait until an English translation had been received from an external translator before receiving a response.

Валлийский

Derbyniwyd cwyn am y ffaith bod y BILl wedi hysbysu aelod o’r cyhoedd nad oedd siaradwyr Cymraeg ar gael yn y BILl i ddelio â’i ohebiaeth ac felly byddai’n rhaid iddo ddisgwyl tan fo cyfieithiad Saesneg wedi ei dderbyn gan gyfieithydd allanol cyn cael ymateb.

Последнее обновление: 2008-11-10
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Английский

The translation strategy contributes towards the work of all the Board's teams as it will be a method of assuring the quality of the Welsh/English translation provision in Wales and will facilitate the use of the Welsh language.

Валлийский

Mae'r strategaeth gyfieithu yn cyfrannu at waith holl dimau'r Bwrdd gan ei y bydd yn ddull o sicrhau safon y ddarpariaeth gyfieithu Cymraeg/Saesneg yng Nghymru a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg

Последнее обновление: 2006-10-31
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Английский

However , we were advised that care had to be taken even with that plain English translation , because if we inadvertently misled people as to the contents of the legislation , it would be bad for the Assembly and in terms of possibly prejudicing people's interpretation of the law

Валлийский

Fodd bynnag , fe'n cynghorwyd bod rhaid wrth ofal hyd yn oed gyda'r trosiad hwnnw mewn Saesneg croyw , oherwydd os byddem yn camarwain pobl drwy amryfusedd ynghylch cynnwys y ddeddfwriaeth , byddai'n ddrwg i'r Cynulliad ac o ran rhagfarnu dehongliad pobl o'r gyfraith o bosibl

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

In replying , will the Deputy Presiding Officer tell us what the ` adequate level of authority ' in paragraph 3 is , as opposed to an appropriate level of authority , or whatever the English translation might have been ?

Валлийский

Wrth ymateb , a wnaiff y Dirprwy Lywydd ddweud wrthym beth yw'r ` lefel ddigonol o awdurdod ' ym mharagraff 3 , yn hytrach na lefel briodol o awdurdod , neu beth bynnag oedd y cyfieithiad Saesneg ?

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

As the Government sets about drawing up further legislation to increase the status of the Welsh language, there will be a need to ensure that a dependable source of professional translators increases, and there is a vital part to be played by a body such as the Association in training translators and holding examinations in order to maintain the standards of Welsh-English translation in Wales.

Валлийский

Wrth i'r Llywodraeth fwrw ati i lunio deddfwriaeth bellach ar gyfer cynyddu statws y Gymraeg bydd yr angen i sicrhau bod ffynhonnell ddibynadwy o gyfieithwyr proffesiynol yn cynyddu, ac mae lle anhepgorol i gorff fel y Gymdeithas wrth hyfforddi cyfieithwyr a chynnal arholiadau er mwyn cynnal safonau cyfieithu Cymraeg-Saesneg yng Nghymru.

Последнее обновление: 2009-10-29
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK