Спросить у Google

Вы искали: gymdeithasu (Валлийский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Валлийский

Английский

Информация

Валлийский

Ym mharagraff 9.4, rydych yn sôn am amgylchiadau mewnol i staff gymdeithasu er mwyn hybu amgylchedd dwyieithog.

Английский

In paragraph 9.4, you mention internal settings for staff to socialise in order to promote a bilingual environment.

Последнее обновление: 2008-11-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Валлийский

rydym yn croesawu’r awgrym ynghylch datblygu amgylchiadau mewnol i staff gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg a threfniadau mentora.

Английский

we welcome the suggestion regarding the development of in-house arrangements for staff to socialise through the medium of Welsh and mentoring arrangements.

Последнее обновление: 2008-11-03
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Валлийский

Gellid trefnu amgylchiadau mewnol i staff gymdeithasu yn y Gymraeg neu drefnu cyfleon i staff gymdeithasu yn y Gymraeg y tu allan i oriau gwaith.

Английский

Internal social settings could be developed to allow staff to socialise in Welsh or opportunities could be provided for staff to socialise in Welsh outside hours of work.

Последнее обновление: 2008-06-13
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Валлийский

Maent nid yn unig yn rhoi cyfle i bobl ifanc gymdeithasu , ond i arfer sgiliau fydd yn cyfoethogi eu bywydau , a chyfleoedd iddynt gymryd rhan yn gyhoeddus

Английский

They not only provide an opportunity for young people to socialise , but to practise skills that will enrich their lives , and opportunities for them to take part in public life

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Nodir yn y ddogfen y cyfleoedd cymdeithasol sydd ar gael trwy'r CFfI i bobl ifanc gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn ddwyieithog.

Английский

Noted in the document are the social opportunities available through the YFC for young people to socialise through the medium of Welsh and bilingually.

Последнее обновление: 2008-11-10
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Валлийский

Gellid trefnu amgylchiadau mewnol i staff gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg neu drefnu cyfleoedd i staff gymdeithasu yn y Gymraeg y tu allan i oriau gwaith.

Английский

Internal social settings could be developed to allow staff to socialize through the medium of Welsh or opportunities could be provided for staff to socialize in Welsh outside work hours.

Последнее обновление: 2008-06-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Валлийский

Mae llawer o’r aelodau yn gweld y rhwydwaith <PROTECTED> <PROTECTED> fel cyfle i gymdeithasu â merched eraill yn eu cymunedau.

Английский

Many of the members see the <PROTECTED> <PROTECTED> network as an opportunity to socialise with other women in their communities.

Последнее обновление: 2008-06-13
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Валлийский

Byddwn hefyd yn cydweithio a dysgwyr i gynnal gweithgareddau bydd yn galluogi dysgwyr o bob lefel i gymdeithasu gyda siaradwyr Cymraeg er mwyn ymarfer eu Cymraeg mewn awyrgylch hamddenol.

Английский

We will also be working with learners to organise activities which will enable learners of all levels to socialise with Welsh speakers in order to practice their Welsh in a relaxed atmosphere.

Последнее обновление: 2007-10-26
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Валлийский

Parhau i ddatblygu gweithgareddau Cymraeg drwy annog y clybiau i gymdeithasu efo'i gilydd ac i gynnal nosweithiau cymdeithasol yn Gymraeg.

Английский

To continue to develop Welsh-medium activities by encouraging the clubs to socialise with one another and hold social evenings through the medium of Welsh.

Последнее обновление: 2006-10-31
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Валлийский

Yn ogystal â bod yn gyfle i ferched gymdeithasu, mae’r mudiad yn cynnig cyfleoedd i ddatblygu sgiliau newydd i feithrin hyder.

Английский

As well as providing an opportunity for women to socialise, the organisation offers opportunities to develop new skills and to gain in confidence.

Последнее обновление: 2008-09-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Валлийский

11.2Gellid trefnu amgylchiadau mewnol i staff gymdeithasu yn y Gymraeg neu drefnu cyfleon i staff gymdeithasu yn y Gymraeg y tu allan i oriau gwaith.

Английский

11.2Circumstances could be arranged internally to allow staff to socialise in Welsh or opportunities could be provided for staff to socialise in Welsh outside hours of work.

Последнее обновление: 2007-09-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Валлийский

Mae diwrnod arferol i garcharorion yr adain remand yn cynnwys awr o ymarfer corff , dwy awr o gymdeithasu y tu allan i'r celloedd ac amser ar gyfer prydau bwyd

Английский

The normal day for detainees on the remand wing includes one hour of exercise , two hours of association outside the cells and meal breaks

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Mae gan bawb gyfraniad i'w wneud -- o'r clwb i'r cwrdd , ac wrth weithio neu wrth gymdeithasu

Английский

Everyone has a contribution to make -- from the club to the chapel , and while working and socialising

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Yr ydym wedi bod yn cydweithio â'r fasnach lletygarwch drwyddedig i ddatblygu Siarter Mannau Cyhoeddus a fydd yn sicrhau gwell dewis i gwsmeriaid os ydynt am fwyta , yfed neu gymdeithasu mewn awyrgylch myglyd

Английский

We have been working with the licensed hospitality trade to develop a Public Places Charter which will ensure that consumers are better able to choose whether or not to eat , drink or socialise in smoky atmospheres

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Nodir yn y ddogfen y cyfleoedd cymdeithasol sydd ar gael trwy'r CFfI i bobl ifanc gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg a hefyd yn ddwyieithog sydd yn eu tro yn rhan hanfodol o ddarparu cyfleoedd cyfartal i bobl ifanc.

Английский

The document notes the social opportunities available through the YFC for young people to socialise through the medium of Welsh and also bilingually which in turn are a vital part of providing equal opportunities for young people.

Последнее обновление: 2009-10-29
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Валлийский

Roedd y gwyliau hyn yn cynnig cyfleoedd cymdeithasol gwbl anffurfiol i bobl ifanc i gael blas o’r diwylliant cerddoriaeth gyfoes yn ogystal â chael cyfle i gymdeithasu gyda Chymry Cymraeg o ardal eang iawn.

Английский

These festivals offered informal social opportunities for young people to sample the contemporary music scene as well as having the opportunity to socialise with Welsh speakers from a very wide area.

Последнее обновление: 2007-08-01
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Валлийский

Mae datblygiad y <PROTECTED> <PROTECTED> yn greiddiol i ddatblygiad y mudiad yn ei gyfanrwydd er mwyn sicrhau delwedd fodern, ynghyd â chynnig cyfleoedd i ferched ifanc gymdeithasu lle na fyddent yn cael y cyfle fel arall.

Английский

The development of '<PROTECTED> <PROTECTED>' is a core part of the development of the organisation as a whole in terms of ensuring a modern image, and providing opportunities for young women, who would not get the opportunity otherwise, to socialise.

Последнее обновление: 2006-10-27
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Валлийский

Rhoddaf glod i elusen lleol yn y Rhondda , Viva , sy'n dod â phlant ag anableddau dysgu a phlant eraill ynghyd i gymdeithasu y tu allan i'r ysgol

Английский

I commend the work done by a local charity in the Rhondda , Viva , which brings children with learning disabilities and other children together to socialise outside school

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Nid yw hyn yn digwydd ar hyn o bryd mewn sawl ardal o'r brifddinas , er enghraifft , ond byddai'n haws i ysgol leol drefnu gweithgareddau ar ôl oriau ysgol , ac i blant a rhieni gymdeithasu yn Gymraeg yn y gymuned

Английский

This is not currently the case in many areas of the capital city , for example , but it would be easier for a local school to arrange after-school activities , and for children and parents to socialise in Welsh in the community

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Bu'r cynllun hefyd yn sbardun i gynyddu'r ddarpariaeth o drafnidiaeth gyhoeddus ac yn offeryn gwerthfawr o ran cynyddu hygyrchedd a'r gallu i gymdeithasu , yn arbennig ymysg y genhedlaeth hyn

Английский

The scheme has also been a big spur to increase the provision of public transport and a valuable tool in increasing accessibility and sociability , particularly among the older generation

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK