Спросить у Google

Вы искали: faellesskabstilladelse (Датский - Мальтийский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Датский

Мальтийский

Информация

Датский

1. International transport udfoeres paa grundlag af en faellesskabstilladelse.

Мальтийский

1. It-trasport internazzjonali għandu jkun imwettaq soġġett għall-awtorizzazzjoni mill-Komunità.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

1. Den i artikel 3 omhandlede faellesskabstilladelse udstedes af de kompetente myndigheder i etableringsmedlemsstaten.

Мальтийский

1. L-awtorizzazzjoni tal-Komunità li hemm referenza dwarha fl-Artikolu 3 għandha tinħareġ mill-awtoritajiet kompetenti ta'l-Istat Membru ta'fejn huma stabbiliti.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

2. Transport og koersel uden last i forbindelse med de i bilaget anfoerte former for transport skal fritages for enhver ordning med faellesskabstilladelse og andre former for transporttilladelse.«

Мальтийский

2. It-tipi ta'trasport jew ta'vjaġġ bla tagħbija magħmula b'konnessjoni mat-trasport elenkat fl-Anness għandhom ikunu eżentati mill-awtorizzazzjoni tal-Komunità jew minn xi awtorizzazzjoni tat-trasport";

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Датский

Medlemsstaterne sikrer, at ansoegeren eller indehaveren af en faellesskabstilladelse har mulighed for at goere indsigelse mod en beslutning, som etableringsmedlemsstatens kompetente myndigheder har truffet om at give afslag paa eller inddrage en tilladelse.

Мальтийский

L-Istati Membri għandhom jiggarantixxu li l-applikant jew id-detentur ta'l-awtorizzazzjoni tal-Komunità jkun jista'jappella kontra xi deċiżjoni ta'l-awtoritajiet kompetenti ta'l-Istati Membri ta'fejn hu stabbilit li permezz tagħha tkun ġiet irrifjutata jew irtirata xi awtorizzazzjoni.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

Den i artikel 3 omhandlede faellesskabstilladelse traeder i stedet for det dokument, der er udstedt af de kompetente myndigheder i etableringsmedlemsstaten, og som attesterer, at transportvirksomheden har tilladelse til at udfoere international vejgodstransport.

Мальтийский

L-awtorizzazzjoni tal-Komunità li hemm referenza dwarha fl-Artikolu 3 għandha tieħu post id-dokument maħruġ mill-awtoritajiet kompetenti ta'l-Istat Membru fejn hu stabbilit, meta dan id-dokument jeżisti, li jiċċertifika li t-trasportatur ikun ġie mogħti aċċess għas-suq tat-trasport internazzjonali tal-merkanzija bit-triq.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

-har afgivet unoejagtige oplysninger vedroerende data, der var noedvendige for udstedelsen af faellesskabstilladelsen.

Мальтийский

-ikun forna informazzjoni li ma kenitx korretta f'dak li għandu x'jaqsam ma'l-informazzjoni meħtieġa biex tingħata l-awtorizzazzjoni tal-Komunità.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

1. Enhver transportvirksomhed, der udfoerer vejgodstransport for fremmed regning, og som er indehaver af en faellesskabstilladelse i henhold til forordning (EOEF) nr. 881/92, har adgang til paa de betingelser, der er fastsat i naervaerende forordning, midlertidigt at udfoere intern vejgodstransport for fremmed regning i en anden medlemsstat, i det foelgende benaevnt henholdsvis »cabotagekoersel« og »vaertsmedlemsstat«, uden at have hjemsted eller andet forretningssted dér.

Мальтийский

1. Xi trasportatur ta'skariġġ bit-triq għal kiri jew bi ħlas li jkollu awtorizzazzjoni tal-Komunità kif hemm ipprovdut fir-Regolament (KEE) Nru 881/92 għandu jkun intitolat, permezz tal-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament, li jopera fuq bażi temporanja servizzi ta'skariġġ bit-triq għal kiri jew bi ħlas fi Stat Membru ieħor, minn hawn 'il quddiem rriferuti rispettivament bħala "kabotaġġ" u bħala l-"Istat Membru li jospita", mingħajr ma jkollu uffiċċju rreġistrat jew stabbiliment ieħor hemmhekk.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Датский

1. Hvis betingelserne i artikel 3, stk. 2, ikke er opfyldt, giver etableringsmedlemsstatens kompetente myndigheder et begrundet afslag paa udstedelse eller fornyelse af faellesskabstilladelsen.

Мальтийский

1. Jekk il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 3(2) ma jkunux issodisfati, l-awtoritajiet kompetenti ta'l-Istati Membri ta'l-istabbiliment għandhom jieħdu l-applikazzjoni għall-ħruġ jew għat-tiġdid ta'l-awtorizzazzjoni tal-Komunità, permezz ta'deċiżjoni motivata.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

2. Anvendelsen af den i artikel 2 omhandlede ordning med faellesskabstilladelser og -kontingenter ophoerer den 1. juli 1998.

Мальтийский

[2] ĠU C 150, tal-15.6.1992, p. 336.[3] ĠU C 169, tas-6.7.1992, p. 30.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

2. De kompetente myndigheder inddrager faellesskabstilladelsen, hvis en transportvirksomhed:

Мальтийский

2. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jirtiraw l-awtorizzazzjoni tal-Komunità meta dak li għandu l-awtorizzazzjoni:

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

2. Faellesskabstilladelsen udstedes i overensstemmelse med artikel 5 og 7 af en medlemsstat til enhver transportvirksomhed, der udfoerer vejgodstransport for fremmed regning, og som:

Мальтийский

2. L-awtorizzazzjoni tal-Komunità għandha tiġi maħruġa minn Stat Membru, bi qbil mad-dispożizzjonijiet ta'l-Artikoli 5 u 7, lil kwalunkwe trasportatur li qed iġorr merkanzija bit-triq b'kera jew b'kumpens:

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

2. Medlemsstaterne overdrager indehaveren originaldokumentet med faellesskabstilladelsen, som opbevares af transportvirksomheden, samt et antal bekraeftede genparter, der svarer til antallet af koeretoejer, som indehaveren af faellesskabstilladelsen raader over i kraft af fuld ejendomsret eller paa et andet grundlag, navnlig i kraft af en afbetalingsaftale eller en leje-eller leasingkontrakt.

Мальтийский

2. L-Istati Membri għandhom jagħtu lid-detentur l-awtorizzazzjoni oriġinali tal-Komunità, li għandha tinżamm mill-impriża tat-trasportaturi, u n-numru ta'kopji attestati veri li jikkorrispondi għan-numru ta'vetturi li d-detentur ta'l-awtorizzazzjoni tal-Komunità għandu għad-dispożizzjoni tiegħu, kemm jekk huwa l-uniku sid tagħhom jew inkella, per eżempju, qegħdin għandu taħt titlu ta'xiri bin-nifs, kera jew kuntratti ta'twellija.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

3. Faellesskabstilladelsen skal vaere i overensstemmelse med modellen i bilag I. I dette bilag fastsaettes endvidere betingelserne for anvendelsen af faellesskabstilladelsen.

Мальтийский

3. L-awtorizzazzjoni tal-Komunità għandha tikkorrispondi għall-mudell li jinsab fl-Anness 1, li jesiġi wkoll il-kondizzjonijiet li jirregolaw l-użu ta'din l-awtorizzazzjoni.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

3. Hvis en transportvirksomhed begaar alvorlige eller mindre og gentagne overtraedelser af forskrifterne vedroerende transport, kan de kompetente myndigheder i den paagaeldende etableringsmedlemsstat bl.a. midlertidigt og/eller delvis inddrage de bekraeftede genparter af faellesskabstilladelsen.

Мальтийский

3. Fil-każ ta'ksur serju jew ksur minuri ripetut ta'regolamenti tat-trasport, l-awtoritajiet kompetenti ta'l-Istat Membru ta'fejn ikun stabbilit it-trasportatur li ikkommetta dan il-ksur jistgħu, inter alia, temporanjament jew parzjalment, jissospendu l-kopji attestati veri ta'l-awtorizzazzjoni tal-Komunità.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

4. Faellesskabstilladelsen udfaerdiges i transportvirksomhedens navn. Transportvirksomheden maa ikke overfoere den til tredjemand. En bekraeftet genpart af faellesskabstilladelsen skal opbevares i koeretoejet og forevises kontrolpersonalet paa forlangende.

Мальтийский

4. L-awtorizzazzjoni tal-Komunità għandha tingħata f'isem it-trasportatur, dan ma jistax jittrasferiha lejn terza persuna. Kopja attestata vera għandha tinżamm fil-vettura u għandha tiġi murija meta dan ikun mitlub minn uffiċjal awtorizzat li jagħmel dawn l-ispezzjonijiet.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

Faellesskabstilladelsen udstedes for en periode paa fem aar og kan fornyes.

Мальтийский

L-awtorizzazzjoni tal-Komunità għandha tingħata għal żmien ta'ħames snin li jkun jista'jiġi mġedded.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

For transport, der hoerer under denne forordnings anvendelsesomraade, traeder den ligeledes i stedet for dels faellesskabstilladelserne, dels de bilaterale tilladelser, som medlemsstaterne har udvekslet, og som er noedvendige, indtil denne forordning traeder i kraft.

Мальтийский

Għat-trasport li jidħol fl-ambitu ta'dan ir-Regolament, għandu jieħu post ukoll kemm ta'l-awtorizzazzjonijiet tal-Komunità, kif ukoll l-awtorizzazzjonijiet bilaterali skambjati bejn l-Istati Membri li huma meħtieġa sakemm dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

Sanktionerne fastsaettes ud fra, hvor alvorlig en overtraedelse indehaveren af faellesskabstilladelsen har begaaet, og ud fra, hvor mange bekraeftede genparter vedkommende raader over i alt med henblik paa sin internationale transport.

Мальтийский

Dawn is-sanzjonijiet għandhom ikunu ddeterminati wara li tkun ikkunsidrata l-gravità tal-ksur li jkun sar minn dak li jkollu l-awtorizzazzjoni tal-Komunità u wara li jkun ikkunsidrat in-numru sħiħ ta'kopji attestati veri li hu jkollu fir-rigward tat-traffiku internazzjonali.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

Senest den 31. januar hvert aar underretter medlemsstaterne Kommissionen om antallet af transportvirksomheder, der er indehavere af en faellesskabstilladelse pr. 31. december det foregaaende aar, og om antallet af bekraeftede genparter, der svarer til antallet af koeretoejer, som er i brug paa det paagaeldende tidspunkt.

Мальтийский

Mhux aktar tard mill-31 ta'Jannar ta'kull sena, l-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bin-numru ta'trasportaturi li jkollhom l-awtorizzazzjonijiet mill-Komunità fil-31 ta'Diċembru tas-sena preċedenti u n-numru ta'kopji attestati veri li jikkorrispondu mal-vetturi li jkun hemm fiċ-ċirkolazzjoni f'dak iż-żmien.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

for oejeblikket er en raekke former for transport i henhold til Raadets foerste direktiv af 23. juli 1962 om indfoerelse af faelles regler for visse former for godstransport ad landevej mellem medlemsstaterne (8) fritaget for enhver ordning med kontingenter og tilladelser; som led i den nye organisering af markedet, som indfoeres ved denne forordning, boer der for nogle af de paagaeldende former for transport paa grund af deres saerlige egenart bibeholdes en ordning med fritagelse for faellesskabstilladelsen og for enhver anden transporttilladelse;

Мальтийский

Billi fil-preżent, permezz ta'l-Ewwel Direttiva tal-Kunsill tat-23 ta'Lulju 1962 dwar l-istabbiliment ta'regoli komuni għal ċerti tipi ta'trasport ta'merkanzija bit-triq bejn l-Istati Membri [8], ċertu numru ta'tipi ta'karreġġjati huma eżentati minn kwalunkwe kwota jew sistema ta'awtorizzazzjoni tat-trasport; billi, fil-qafas ta'l-organizzazzjoni l-ġdida tas-suq introdott b'dan ir-Regolament, is-sistema ta'l-eżenzjoni mill-awtorizzazzjoni mill-Komunità jew minn xi awtorizzazzjoni ta'trasport oħra għandha tinżamm għal ċertu tip ta'trasport, minħabba n-natura speċjali tagħhom;

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK