Fråga Google

You searched for: synergiavaikutusta (Finska - Italienska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Finska

Italienska

Info

Finska

Valitettavaa on myös se, että synergiavaikutusta ei ole tutkittu.

Italienska

E' altrettanto lamentevole che l' effetto sinergico non sia oggetto di studio.

Senast uppdaterad: 2012-03-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Synergiavaikutusta Marie Skłodowska-Curie -toimien kanssa edistetään.

Italienska

Saranno incoraggiate le sinergie con le azioni Marie Skłodowska-Curie.

Senast uppdaterad: 2014-11-09
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Jotta lisättäisiin luonnonmukaisesta maataloudesta biologiselle monimuotoisuudelle koituvien hyötyjen synergiavaikutusta, olisi kannustettava viljelijöiden yhteisiä sopimuksia tai yhteistyötä niin, että toimenpiteellä voidaan kattaa suurempia vierekkäisiä alueita.

Italienska

Per stimolare le sinergie per la biodiversità, è opportuno promuovere che i benefici derivanti dalla misura per l'agricoltura biologica, i contratti collettivi o la cooperazione tra agricoltori, coprano aree adiacenti più vaste.

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

On otettava huomioon, että nämä yksittäiset tekijäteivät ole välttämättä esiintyneet samanaikaisesti,mutta niillä on saattanut olla samanaikaisia tai peräkkäisiä seurauksia, joilla on myös ollut synergiavaikutusta tiettyihin alueisiin.

Italienska

101 rimboschimento di terreni agricoli abbandonati edi ambienti precedentemente adibiti a pascolo.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Tämän lisäksi älyverkkojen ja televiestintäverkkojen synergiavaikutus maksimoidaan päällekkäisten investointien välttämiseksi, turvallisuuden tehostamiseksi ja älykkäiden energiapalvelujen käyttöönoton nopeuttamiseksi.

Italienska

Inoltre, le sinergie tra le reti di telecomunicazione e le reti intelligenti saranno massimizzate per evitare una duplicazione degli investimenti, rafforzare la sicurezza e accelerare l'adozione di servizi energetici intelligenti.

Senast uppdaterad: 2014-11-09
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Toimet koordinoidaan koheesiopolitiikan rahastolähteiden kanssa, jotta tutkimusinfrastruktuurien kehittämisessä varmistetaan synergiavaikutus ja johdonmukainen lähentymistapa.

Italienska

Si perseguirà il coordinamento con le fonti di finanziamento ai fini della coesione per assicurare le sinergie e un approccio coerente per lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca.

Senast uppdaterad: 2014-11-09
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Brysselissä 16. ja 17. lokakuuta 2003 kokoontuneen Eurooppaneuvoston päätelmissä neuvoston eri kokoonpanoja kehotetaan laatimaan pikakäynnistysohjelma, jossa määritellään luettelo sellaisista Eu roopan kannalta ensisijaisista investointihankkeista, jotka voidaan käynnistää heti. Näin ollen neuvosto luettelee ne kriteerit, jotka näiden innovointi- ja tutkimushankkeiden on täytettävä: täydentävyys ja synergiavaikutus tutkimuksen kuudennen puiteohjelman ensisijaisten aihealueiden ja tavoitteiden kanssa, eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamiseen liittyvä huippuosaaminen sekä Lissabonin prosessin mukainen talouskasvun ja sosiaalisen hyvin voinnin lisääminen Euroopassa.

Italienska

Rammentando le conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 ottobre 2003, nelle quali si invitavano la di verse formazioni del Consiglio a contribuire all'istituzione di un «programma di avvio rapido» che individui un elenco di progetti d'investimento prioritari d'interesse europeo «pronti a partire», il Consiglio annuncia i criteri che dovranno essere soddisfatti da questi progetti nel settore dell'innovazione e della ricerca: complementarità e sinergia con le priorità tematiche e gli obiettivi del se sto programma quadro per la ricerca; carattere d'eccellenza nel contesto della realizzazione dello spazio europeo della ricerca; contributo alla crescita economica e sociale europea in conformità con il processo di Lisbona.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Erityinen painopiste on CMOS-perusprosessien tuoman synergiavaikutuksen hyödyntämisessä integroimalla valonsäteily-, valonilmaisu- ja yhteenliitäntätoiminnot.

Italienska

Un accento particolare è posto sui banchi di prova per la valutazione dell'adeguatezza delle modalità di comunicazione in contesti realistici, come i servizi elettronici mobili, il commercio elettronico multilingue, i servizi sanitari elettronici, la tele istruzione, i servizi per le comunità e i centri di chiamata di facile uso.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Kolmanneksi - ja se on keskeisin asia ylipäänsä - siinä tuodaan esiin synergiavaikutus, joka näkyy sekä yksittäisten ohjelmien ja sopimuk sen välillä että myös yhä enemmän niissä Euroopan unionin toimissa, joita jäsenvaltiot kohdistavat Ukrainaan, ja myös niissä toimissa, joita kolmannet maat kohdistavat sinne.

Italienska

La nostra commis­sione ha esaminato attentamente in che modo la Fonda­zione possa svolgere un ruolo significativo e utile nel ri­spondere alle esigenze di formazione professionale delle nuove democrazie europee e le nostre proposte prevedono una prudente pianificazione, nonché la necessità di corftrollo.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Ne muistuttavat tässä yhteydessä, että toimielinten tiedotusyhteistyöryhmän (IGI) keskeisenä tehtävänä toimielinten korkean tason kehyksenä on rohkaista keskustelua EU:hun liittyvästä tiedotuksesta ja viestinnästä synergiavaikutuksen ja täydentävyyden vahvistamiseksi.

Italienska

Esse ricordano in proposito il ruolo determinante del Gruppo di lavoro interistituzionale sull’informazione (GII), che costituisce per le istituzioni un quadro ad alto livello per incoraggiare il dibattito politico sulle attività d'informazione e comunicazione relative all'Unione europea allo scopo di promuovere sinergia e complementarità.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Neljäs ja viimeinen asia on tämän asetuksen perusperiaatteen, eli toissijaisuus- ja täydentävyysperiaatteen, ylläpitäminen niin, että Brysselistä saapuvat aloitteet ei vät tee tyhjäksi kaikkea muuta vaan luovat täydentävää synergiavaikutusta ja edistävät omalta osaltaan tämän suuntaisia toimia kansallisella tasolla ja tuottajayhdistysten tasolla. Tavoitteena on tehdä tästä ajattelutavasta tunnusomainen kaikille Euroopan maatalouden toimijoille ja sen tuleville haasteille.

Italienska

La quarta e ultima cosa è l'idea di mantenere il principio fondamentale di questo regolamento, cioè quello della sussidiarietà e della complementarità, di modo che non siano iniziative che arrivano da Bruxelles e fanno piazza pulita di tutto il resto ma completino, proponendo un effetto sinergico, e a loro volta stimolino misure di questo carattere a livello nazionale e a livello delle associazioni dei produttori, affinché questa logica caratterizzi tutti i protagonisti dell'agricoltura europea e delle sue sfide future.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Nämä kolme toimielintä haluavat kannustaa lähentämään näkökantoja Euroopan unionin viestinnän painopisteistä kokonaisuudessaan, edistää EU-lähestymistavasta saatavaa lisäarvoa EU-asioita koskevassa viestinnässä, helpottaa tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja kehittää toimielinten välistä synergiavaikutusta näihin painopisteisiin liittyvää viestintää toteutettaessa sekä helpottaa tarvittaessa yhteistyötä toimielinten ja jäsenvaltioiden välillä.

Italienska

Le tre istituzioni desiderano incoraggiare una convergenza di opinioni intorno alle principali priorità di comunicazione nell'Unione europea nel suo complesso, promuovere il valore aggiunto di un approccio a livello di Unione europea alla comunicazione su questioni europee, agevolare gli scambi di informazioni e di migliori pratiche e sviluppare sinergie tra le istituzioni nella realizzazione della comunicazione connessa a dette priorità nonché, ove appropriato, agevolare la cooperazione tra le istituzioni e gli Stati membri.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Ohjelmalla kannustetaan kehittämään synergiavaikutusta toimiin, jotka liittyvät yhteisön tutkimuksen puiteohjelmiin tieto- ja viestintäteknologian alalla, kuten esimerkiksi joustavaan koulutukseen, teleavusteiseen etäopiskeluun tai vammaisille suunnattuihin telematiikan sovellutuksiin (esim. TIDE-ohjelma).

Italienska

Esso intende valorizzare i possibili sinergismi con le iniziative previste dai programmi-quadro di ricerca comunitari nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni: l'insegnamento flessibile, l'apprendimento a distanza e le applicazioni telematiche per i portatori di handicap (ad esempio il programma TIDE).

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

On tärkeää, että meillä on tämä synergiavaikutus, sillä ilmeisesti ministerineuvosto estää asian etenemisen.

Italienska

Sono lieto di poter parlare qui anche all'onorevole Papoutsis nella sua veste di Commissario responsabile per il turismo

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Tällä käytännön politiikalla taataan näin rakennerahastojen tukitoimenpiteiden synergiavaikutus.

Italienska

Tali politiche concrete garantiscono così la sinergia con gli interventi dei Fondi strutturali.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Mielestäni on erittäin myönteistä, että Euroopan unionin alukset tunnistetaan kaikilla maailman merillä, ja tällä on myös suuri synergiavaikutus meille kaikille.

Italienska

Ritengo che la proposta sia molto positiva e favorisca una grande sinergia, in quanto tutte le navi dell’ Unione europea saranno riconoscibili in tutti i mari del mondo.

Senast uppdaterad: 2012-03-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

On tärkeää, että meillä on tämä synergiavaikutus, sillä ilmeisesti ministerineuvosto estää asian etenemisen.

Italienska

Questa sinergia è importante, perchè il blocco è invece palese rispetto al Consiglio dei Ministri.

Senast uppdaterad: 2012-03-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Tästä johtuu myös se, että on tarpeen tehdä tutkimustyötä laboratorio-oloissa synergiavaikutuksen löytämiseksi useiden aineiden välillä, jotta voitaisiin osoittaa annoksen ja vaikutuksen välinen suhde, sillä tämä on ainoa keino osoittaa suoran yhteyden olemassaolo hormonaalisten haitta-aineiden ja niiden terveysvaikutusten välillä.

Italienska

Di qui la necessità di condurre anche studi sperimentali in laboratorio per determinare gli effetti sinergici fra diverse sostanze, per dimostrare una relazione effetto/ dose, unico metodo per dimostrare l' esistenza di una relazione diretta fra le sostanze dannose per il sistema endocrino e i loro effetti sulla salute.

Senast uppdaterad: 2012-03-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Täydentävyys ja koordinaatio ovat synergiavaikutuksen tärkeitä edellytyksiä.

Italienska

La complementarità e il coordinamento costituiscono importanti premesse per la creazione di sinergie.

Senast uppdaterad: 2012-03-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Kolmanneksi- ja se on keskeisin asia ylipäänsä- siinä tuodaan esiin synergiavaikutus, joka näkyy sekä yksittäisten ohjelmien ja sopimuksen välillä että myös yhä enemmän niissä Euroopan unionin toimissa, joita jäsenvaltiot kohdistavat Ukrainaan, ja myös niissä toimissa, joita kolmannet maat kohdistavat sinne.

Italienska

Terzo, e più importante, il piano presenta effetti sinergici riscontrabili sia tra i singoli programmi ed accordi sia- in misura crescente- nelle iniziative dell' Unione europea, degli Stati membri, nonché dei paesi terzi a favore dell' Ucraina.

Senast uppdaterad: 2012-03-21
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK