Fråga Google

You searched for: legalisering (Holländska - Polska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Holländska

Polska

Info

Holländska

het ondersteunen van de legalisering van wapens in handen van burgers via registratie van deze wapens;

Polska

wspieranie legalizacji broni posiadanej przez cywilów poprzez jej rejestrację;

Senast uppdaterad: 2014-11-09
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Holländska

Het Comité staat daarom achter de wetgeving van bepaalde lidstaten die overgaan tot legalisering op grond van de arbeidssituatie, humanitaire overwegingen of sociale banden.

Polska

Dlatego też EKES przyjmuje z zadowoleniem obowiązujące ustawodawstwo w niektórych Państwach Członkowskich, ułatwiające uregulowanie sytuacji takich osób ze względów zatrudnienia lub humanitarnych, lub, gdy osoby te są już zintegrowane ze społeczeństwem.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Holländska

Het Bureau zal blijven werken aan de rationalisering van het proces en passende maatregelen nemen naar aanleiding van het afschaffen van de legalisering die voorheen door de Europese Commissie werd uitgevoerd.

Polska

Agencja będzie nadal pracować nad racjonalizacją procesu i usunięciem etapu legalizacji prowadzonego wcześniej przez Komisję Europejską.

Senast uppdaterad: 2012-04-12
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Holländska

Verdere versnelling van de eerste registratie van eigendommen en de behandeling van eisen tot teruggave. Verzekeren dat de mechanismen voor compensatie betaalbaar zijn en dat deze procedures correct worden afgestemd op het initiatief van de legalisering van eigendom.

Polska

Dalsze przyspieszenie pierwszej rejestracji mienia i rozpatrywania wniosków o zwrot mienia oraz zadbanie o to, by mechanizmy wypłaty odszkodowań były zrównoważone, a także zapewnienie odpowiedniej koordynacji tych procesów z inicjatywą ustawodawczą dotyczącą nieruchomości.

Senast uppdaterad: 2014-11-13
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Holländska

het op touw zetten en voeren van inzamelingscampagnes die gebaseerd zullen zijn op gerichte bewustmakingsacties teneinde op passende wijze bekendheid te geven aan de nadere bepalingen van de legalisering en de vrijwillige inlevering van illegale vuurwapens;

Polska

planowaniu i realizowaniu kampanii zbierania broni, które będą oparte na ukierunkowanych działaniach informacyjnych, aby właściwie rozpropagować wiedzę o szczegółach dotyczących przepisów oraz dobrowolnego zdawania nielegalnej broni palnej;

Senast uppdaterad: 2014-11-09
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Holländska

Stukken die voorzien zijn van het waarmerk of het zegel van het ministerie van Justitie of het ministerie of department dat verantwoordelijk is voor buitenlandse zaken van de verzoekende staat zijn zonder nadere certificering, waarmerking of andere vorm van legalisering toelaatbaar in uitleveringsprocedures in de aangezochte staat.

Polska

Dokumenty oznaczone certyfikatem lub pieczęcią Ministerstwa Sprawiedliwości lub ministerstwa lub departamentu odpowiedzialnego za sprawy zagraniczne państwa wnioskującego zostają dopuszczone do postępowania ekstradycyjnego w państwie, do którego się wnioskuje, bez dalszej certyfikacji, uwierzytelniania lub innej legalizacji.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym

Holländska

b) artikel 5 wordt toegepast in plaats van bepalingen uit bilaterale verdragen over de toezending, certificering, waarmerking of legalisering van een door de verzoekende staat toegezonden uitleveringsverzoek en stukken tot staving van dat verzoek;

Polska

Artykuł 5

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Holländska

b) artikel 5 wordt toegepast in plaats van bepalingen uit bilaterale verdragen over de toezending, certificering, waarmerking of legalisering van een door de verzoekende staat toegezonden uitleveringsverzoek en stukken tot staving van dat verzoek;

Polska

b) artykuł 5 stosuje się w miejsce postanowień dwustronnych traktatów regulujących przekazywanie, certyfikację, uwierzytelnianie lub legalizację wniosku o ekstradycję oraz dokumentów uzupełniających przekazywanych przez państwo wzywające;

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Holländska

3.4.3 Er is een hele reeks maatregelen nodig om genoemde doelstelling — het legaliseren van zwartwerk ofwel het omzetten ervan in witwerk — te verwezenlijken.

Polska

3.4.3 Cel zamienienia niezgłoszonej pracy w pracę zgłoszoną, względnie pracy nielegalnej w legalną w sensie prawnym, wymaga szeroko zakrojonych środków.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym

Holländska

Bij legaliseringen zal dus omzichtig te werk moeten worden gegaan.

Polska

Z ostrożnością należy przyjmować programy regularyzacyjne;

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Holländska

De eerste steuncode diende dus eigenlijk alleen maar om bestaande praktijken te legaliseren.

Polska

Można więc uznać, że pierwszy kodeks subwencji służył jedynie legalizacji istniejących praktyk.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Holländska

Men mag evenwel niet vergeten dat door het ontbreken van controle aan de binnengrenzen in de Schengenzone, legaliseringen in een bepaald land tevens gevolgen hebben voor andere landen.

Polska

Jednakże Komitet Regionów wskazuje również, że wraz z wyeliminowaniem wewnętrznych kontroli granicznych, regularyzacja wpłynie na sytuację w innych Państwach Członkowskich na obszarze Schengen.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Holländska

Met name zullen de lidstaten in geval van problemen bij hun onderhandelingen de Commissie moeten steunen bij haar pogingen om via horizontale overeenkomsten hun betrekkingen met derde landen te legaliseren.

Polska

Szczególnie w przypadku trudności w negocjacjach, Państwa Członkowskie powinny wspierać Komisję przy zawieraniu umów horyzontalnych, których celem jest uprawomocnienie stosunków z danym państwem trzecim.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Holländska

b) Iedere in lid 1, onder a), bedoelde administratieve instantie deelt op verzoek van de Commissie binnen twee maanden de namen en voorbeelden van handtekeningen mee van personen die gemachtigd zijn om vergunningen of certificaten te ondertekenen, alsmede stempelafdrukken, zegels of andere merken die gebruikt worden om vergunningen of certificaten te legaliseren.

Polska

b) Na wniosek Komisji każdy organ administracyjny określony w ust. 1 lit. a) przekaże jej w ciągu dwóch miesięcy nazwiska i wzory podpisów osób upoważnionych do podpisywania zezwoleń lub świadectw oraz odciski pieczęci, plomb lub innych urządzeń stosowanych do potwierdzenia autentyczności zezwoleń lub świadectw.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym

Holländska

88 gaan behoren. Alhoewel de strijd aanvankelijk was bedoeld om de discriminatie van vrouwen tegen te gaan, richtten latere inspanningen zich tegen de discriminatie van homoseksuelen 83 — met als eerste stap de legalisering van relaties tussen personen van hetzelfde geslacht 84 —, transseksuelen en biseksuelen. 85

Polska

I tak, choć walka została zapoczątkowana po to, by zwalczać dyskryminację kobiet, w późniejszym czasie została ukierunkowana na przypadki dyskryminacji dotyczące homoseksualistów 83 — jak już wyjaśniłem, Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że jest ono zawarte w art. 14 tej konwencji 88.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Holländska

AN T zou nemen, bijvoorbeeld, om amnestie te verlenen en het verblijf van niet-reguliere immigranten te legaliseren, zouden deze de inspanningen van naburige landen om illegale immigratie af te remmen, kunnen ondermijnen.

Polska

ED Z IA L NO ŚCI każdego państwa Unii Europejskiej, w ostatnich latach wzrosła potrzeba podejmowania bardziej skoordynowanych i wspólnych działań.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Holländska

STANDPUNTBEPALING VAN ADV.-GEN. SHARPSTON — ZAAK C-195/08 PPU en die geen andere in artikel 23 van [de] verordening […] genoemde gronden voor nieterkenning van de beslissing heeft vastgesteld, de door het gerecht van de lidstaat van herkomst gegeven beslissing die de terugkeer van het kind met zich brengt, moet erkennen indien het gerecht van de lidstaat van herkomst de in de verordening bepaalde procedure voor het beslechten van de kwestie van de terugkeer van het kind niet in acht heeft genomen?” geformuleerde doelstellingen als volgt samengevat: „aangezien de situaties waarop het verdrag betrekking heeft, worden gekenmerkt door het feit dat de ontvoerende ouder zal trachten zijn of haar actie te laten legaliseren door de bevoegde autoriteiten van de staat waarheen het kind is weggevoerd, is een doeltreffend middel om ontvoering van kinderen te ontmoedigen, ervoor te zorgen dat de actie van de ontvoerende ouder geen enkel feitelijk of juridisch gevolg heeft.

Polska

STANOWISKO E. SHARPSTON — SPRAWA C-195/08 PPU orzeczeń określonych w art. 23 rozporządzenia nr 2201/2003 — powinien uznać orzeczenie sądu państwa członkowskiego pochodzenia o powrocie dziecka, jeśli sąd państwa członkowskiego pochodzenia nie dochował przepisów postępowania określonych w rozporządzeniu na potrzeby rozstrzygnięcia kwestii powrotu dziecka?”.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Holländska

3.6 De staalsteuncodes, die gebaseerd waren op artikel 95, bepaalden vanaf 1980 dat steun aan staalbedrijven alleen op strikte voorwaarden was toegestaan. Vrijwel alle steun die de lidstaten hun bedrijven al gaven, viel aanvankelijk echter onder de toegestane steunvormen. De eerste steuncode diende dus eigenlijk alleen maar om bestaande praktijken te legaliseren. Slechts geleidelijk aan werden de steunvormen die de mededinging de grootste schade toebrachten, zoals reddingssteun, exploitatiesteun en investeringssteun, volledig verboden.

Polska

3.6 Kodeksy subwencji dla przemysłu stalowego, opierając się na art. 95, stawiały od roku 1980 warunek, że pomoc dla przedsiębiorstw przemysłu stalowego może być udzielana wyłącznie w ściśle określonych okolicznościach. Jednakże formy początkowo dozwolonej pomocy obejmowały niemal całą pomoc, którą Państwa Członkowskie i tak wypłacały swoim przedsiębiorstwom. Można więc uznać, że pierwszy kodeks subwencji służył jedynie legalizacji istniejących praktyk. Dopiero później stopniowo zostały zakazywane całkowicie formy pomocy najbardziej zagrażające konkurencji, takie jak pomoc doraźna, pomoc na działalność czy pomoc inwestycyjny.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Holländska

3.8 Er is een nauw verband tussen illegale immigratie, de schaduweconomie en zwartwerk. De realiteit van de schaduweconomie reikt evenwel verder dan immigratie, en de kenmerken van zwartwerk oefenen een grote aantrekkingskracht uit op illegale immigranten. Het Comité staat daarom achter de wetgeving van bepaalde lidstaten die overgaan tot legalisering op grond van de arbeidssituatie, humanitaire overwegingen of sociale banden. Bovendien voorkomen zij op die manier dat het aantal illegale immigranten al te zeer stijgt, en de legaliseringsprocedures al te grote proporties zouden aannemen. Dit soort procedures moet transparant zijn, er moet de nodige informatie worden verstrekt en de lidstaten moeten onderling samenwerken.

Polska

3.8 Nielegalna imigracja jest ściśle powiązana z szarą strefą i pracą nierejestrowaną. Jednakże imigracja jest tylko jednym z aspektów szarej strefy, a zalety nielegalnego zatrudnienia stanowią czynnik sprzyjający napływowi nielegalnej migracji. Dlatego też EKES przyjmuje z zadowoleniem obowiązujące ustawodawstwo w niektórych Państwach Członkowskich, ułatwiające uregulowanie sytuacji takich osób ze względów zatrudnienia lub humanitarnych, lub, gdy osoby te są już zintegrowane ze społeczeństwem. Takie podejście może również pomóc w zahamowaniu narastania ilości osób w nielegalnych sytuacjach, co wymagałoby nadzwyczajnych procedur regulujących. Instrumenty te muszą być przejrzyste i muszą być wdrażane wraz z niezbędnym informowaniem i współpracą między Państwami Członkowskimi.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Holländska

4.7 Het pleit voor de erkenning van het bestaan van een groot aantal illegale buitenlandse werknemers en voor de invoering van regelingen waardoor migranten die de immigratiewetten hebben overtreden, kunnen worden gelegaliseerd, waar mogelijk zonder onnodige vertraging. Daarbij moet geval per geval worden bekeken, moet er adequate opvang zijn en moeten diegenen die als ernstig aangemerkte misdrijven hebben gepleegd worden uitgesloten. Men mag evenwel niet vergeten dat door het ontbreken van controle aan de binnengrenzen in de Schengenzone, legaliseringen in een bepaald land tevens gevolgen hebben voor andere landen. Bij legaliseringen zal dus omzichtig te werk moeten worden gegaan.

Polska

4.7 wzywa do uznania istnienia dużej liczby nielegalnych imigrantów oraz potrzeby stworzenia mechanizmów umożliwiających imigrantom łamiącym postanowienia prawa imigracyjnego zalegalizowanie ich statusu bez zbędnych opóźnień, przy rozpatrywaniu każdego przypadku osobno, pod warunkiem, że odbywa się to w sposób zgodny z możliwościami odpowiedniego przyjęcia oraz z wykluczeniem osób, które popełniły wykroczenia uznane za poważne. Jednakże Komitet Regionów wskazuje również, że wraz z wyeliminowaniem wewnętrznych kontroli granicznych, regularyzacja wpłynie na sytuację w innych Państwach Członkowskich na obszarze Schengen. Z ostrożnością należy przyjmować programy regularyzacyjne;

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK