Fråga Google

You searched for: concretizzazione (Italienska - Estniska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Italienska

Estniska

Info

Italienska

- le risorse di bilancio, nazionali ed europee, necessarie alla concretizzazione degli obiettivi stabiliti;

Estniska

- riiklikud ja Euroopa eelarvevahendid, mis on vajalikud püstitatud eesmärkidele käegakatsutava väljenduse andmiseks;

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Italienska

Ai fini della concretizzazione della propria visione globale, la Commissione sviluppa documenti di strategia nazionale e regionale specifici ed elabora programmi nazionali.

Estniska

Oma üldeesmärgi elluviimiseks töötab komisjon välja riiklikud ja piirkondlikud strateegiadokumendid ning koostab riiklikud tegevuskavad.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Italienska

La Commissione ritiene che gli Stati membri stiano attuando adeguatamente il primo pacchetto ferroviario ma considera necessario un ulteriore approfondimento su diversi temi per garantire la concretizzazione di tutti gli effetti.

Estniska

Komisjon leiab, et esimese raudteepaketi rakendamine liikmesriikides on toimunud edukalt ning seda arengut tuleb veel mitmes valdkonnas süvendada, et tagada selle maksimaalne tõhusus.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Italienska

Soltanto questo modo di procedere permette di tener conto del rischio assunto dallo Stato, mentre la quantificazione ex post si fonda sulla concretizzazione del rischio.

Estniska

Üksnes selliselt toimides on võimalik arvesse võtta riigi poolt võetavaid riske, samas kui tagantjärele toimuv kindlaksmääramine põhineb riskide materialiseerumisel.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Italienska

Lo sviluppo di queste idee e la loro concretizzazione in proposte praticabili ed efficaci per il futuro costituiscono,per quanto mi riguarda, un impegno personale per il 2003.

Estniska

Nende ideede arendamine ja eluvõimeliste ettepanekute väljatöötamine kuuluvad minu isiklikku tööplaani aastal 2003.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Italienska

Concretizzazione dell’applicazione delle normative in materia di antitrust e aiuti di Stato, con particolare attenzione a monopoli e imprese che beneficiano di diritti speciali ed esclusivi.

Estniska

Toetada trustidevastaste ja riigiabi käsitlevate õigusaktide jõustamist, pöörates erilist tähelepanu monopolidele ja eri- või ainuõigustega ettevõtetele.

Senast uppdaterad: 2014-11-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Italienska

In mancanza di tale nesso, non si può infatti considerare il danno come la concretizzazione di un rischio commerciale normale contro il quale un operatore avveduto avrebbe potuto e dovuto premunirsi.

Estniska

Sellise seose puudumisel ei saa pidada kahju tekkimist tavapärase majandusriski realiseerumiseks, mille vastu oleks arukas ettevõtja saanud end kindlustada.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Italienska

La concretizzazione della misura annunciata deve essere verificata. È opportuno individuare le modalità più appropriate per garantire la piena reciprocità[4].

Estniska

Tuleb kontrollida, kas teatatud meede ka tegelikult ellu viiakse ning otsida kõige kohasemaid viise täieliku viisavabaduse tagamiseks[4].

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Italienska

È opportuno verificare la concretizzazione di una tale misura che, tuttavia, nella forma prevista, non di natura tale da modificare la valutazione della Commissione relativa alla situazione attuale.

Estniska

Selle meetme rakendamist tuleb kontrollida, kuid kavandatud meede ei mõjuta komisjoni üldhinnangut hetkeolukorrale.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Italienska

9.1 Il Comitato osserva che data la complessità dei problemi affrontati, la Commissione accenna in modo troppo vago alle risorse finanziarie per la concretizzazione delle misure a favore della gioventù.

Estniska

9.1 Regioonide Komitee juhib tähelepanu asjaolule, et vaatamata kõnealuste küsimuste keerukusele, on komisjoni dokumendis toodud andmed noorsoopoliitiliste meetmete rakendamise rahaliste vahendite kohta liiga ebamäärased.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Italienska

Pur considerando che nella fattispecie vi sia attribuzione di diritti di emissione, questi ultimi rappresenterebbero soltanto la concretizzazione dell’obbligo di rispettare il limite di emissione fissato.

Estniska

Isegi kui asuda seisukohale, et käesoleval juhul on tegemist saastekvootide eraldamisega, tähendab see üksnes kehtestatud heitkoguse ülemmäära järgimise kohustuse rakendamist.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Italienska

Pertanto, la garanzia corrisponde a un obbligo di versamento supplementare illimitato per quanto concerne la relativa entità, che già per sua natura non può essere approvato e per il quale manca la concretizzazione nella legge su cui si fonda.

Estniska

Selle tulemusena vastab garantii seega summaliselt piiramatule lisamakse kohustusele, mis juba oma olemuse poolest ei ole lubatav ja mis aluseks olevas seaduses ei ole konkretiseeritud, kuigi see on vajalik.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Italienska

La Commissione ritiene che gli Stati membri stiano attuando adeguatamente il primo pacchetto ferroviario ma considera necessario un ulteriore approfondimento su diversi temi per garantire la concretizzazione di tutti gli effetti. Essa si adopererà in tal senso avvalendosi di tutte le prerogative di cui dispone.

Estniska

Komisjon leiab, et esimese raudteepaketi rakendamine liikmesriikides on toimunud edukalt ning seda arengut tuleb veel mitmes valdkonnas süvendada, et tagada selle maksimaalne tõhusus. Komisjon hoolitseb selle eest, kasutades kõiki eesõigusi.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Italienska

Fin dall’annuncio della creazione dei consigli consultiviregionali che ha fatto seguito alla riforma della PCP nel dicembre 2002, il partenariato ha deciso di divenire il motore della concretizzazione di questo progetto europeoper il Mare del Nord.

Estniska

Pärast seda, kui ÜKP reformi käigus kuulutati 2002. aastadetsembris välja piirkondlike nõuandekomisjonide asutamiseidee, hakati nimetatud partnerlusprogrammi raamesseda Euroopa projekti Põhjamere osas konkretiseerima.2003. aasta novembris moodustati selle valdkonnagategelemiseks töörühm, mille juhiks sai Hugo Andersson,Rootsi Kalurite Ühingu asepresident.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Italienska

Il programma di assistenza al rispetto della legislazione in materia di ambiente destinato alle PMI è la concretizzazione di un impegno assunto nel quadro del sesto programma d’azione comunitaria per l’ambiente.

Estniska

Teatises tehtud soovituste alusel võttis ÜRO Euroopa Majanduskomisjon 14. novembril vastu määrused elektroonilise veojõukontrolli ja päevasel ajal tuledega sõitmise kohta.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Italienska

Pertanto, la Commissione ritiene che non sia per il momento necessario prevedere l'adozione di misure relative al Canada, tenuto conto in particolare della concretizzazione del primo impegno assunto dalle autorità canadesi.

Estniska

Võttes eelkõige arvesse, et Kanada ametivõimude esimene kohustus on täidetud, leiab komisjon, et käesolevas etapis ei ole vaja näha Kanada suhtes ette meetmeid.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Italienska

La concretizzazione del concetto di «tariffe orientate ai costi» si rispecchia in definitiva nella determinazione dell’importo, pur senza pregiudicare la sostanza dei suddetti diritti.

Estniska

Mõiste „tariifide kuludele orienteeritus” konkretiseerimine on lähtekohaks summa lõplikus määratlemises, ehkki see ei kahjusta viidatud õigust ennast.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Italienska

La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri [4], è stata la prima concretizzazione nel settore penale del principio del riconoscimento reciproco.

Estniska

Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/584/JHA Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta [4] oli esimene konkreetne meede kriminaalõiguse valdkonnas, millega rakendati vastastikuse tunnustamise põhimõtet.

Senast uppdaterad: 2014-11-16
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Italienska

Il presente elenco costituisce la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali sul controllo dei prodotti a duplice uso, in particolare le intese di Wassenaar, il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR), il regime di non proliferazione nel settore nucleare (NSG), il gruppo Australia e la convenzione sulle armi chimiche.

Estniska

Käesoleva loeteluga teostatakse kahesuguse kasutusega kaupade rahvusvaheliselt kokkulepitud kontrolli, mis hõlmab Wassenaari kokkulepet, raketitehnoloogia kontrollrežiimi (MTCR), tuumatarnijate gruppi (NSG), Austraalia gruppi ja keemiarelvade konventsiooni (CWC).

Senast uppdaterad: 2014-11-15
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Italienska

Per consentire agli Stati membri e alla Comunità di rispettare i propri impegni internazionali, all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000 è riportato l'elenco comune dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'articolo 3 del regolamento stesso, che costituisce la concretizzazione degli accordi internazionali sul controllo dei beni a duplice uso, in particolare l'intesa di Wassenaar, il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR), il regime di non proliferazione nel settore nucleare (NSG), il gruppo Australia e la convenzione sulle armi chimiche (CWC).

Estniska

Selleks, et liikmesriigid ja ühendus saaksid järgida oma rahvusvahelisi kohustusi, on määruse (EÜ) nr 1334/2000 I lisas kehtestatud kõnealuse määruse artiklis 3 osutatud kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ühine loetelu, mille abil teostatakse kahesuguse kasutusega kaupade rahvusvaheliselt kokkulepitud kontrolli, mis hõlmab Wassenaari kokkulepet, raketitehnoloogia kontrollirežiimi (MTCR), tuumatarnijate gruppi (NSG), Austraalia gruppi ja keemiarelvade konventsiooni (CWC).

Senast uppdaterad: 2014-11-15
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK