Fråga Google

You searched for: nekontrolējošām (Lettiska - Slovakiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Lettiska

Slovakiska

Info

Lettiska

Kapitāla līdzdalība parasti ir nekontrolējošām mazākuma līdzdalībām un to atlīdzina, pamatojoties uz attiecīgā projekta darbības rezultātiem.

Slovakiska

Účasť na vlastnom imaní má bežne formu nekontrolného minoritného balíka a vypláca sa na základe výkonnosti dotknutého projektu.

Senast uppdaterad: 2014-11-14
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Lettiska

Kapitāla līdzdalība parasti ir nekontrolējošām mazākuma līdzdalībām, un to atlīdzina, pamatojoties uz attiecīgā projekta darbības rezultātiem.

Slovakiska

Majetková účasť má obvykle formu získania nekontrolného minoritného podielu a odmeňuje sa na základe výsledkov príslušného projektu.

Senast uppdaterad: 2014-10-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Lettiska

Līdzdalība akciju kapitālā parasti attiecas uz nekontrolējošām mazākuma akcijām, un to atlīdzina, pamatojoties uz attiecīgā projekta darbības rezultātiem.

Slovakiska

Majetková účasť má obvykle formu získania nekontrolného minoritného podielu a odmeňuje sa na základe výsledkov príslušného projektu.

Senast uppdaterad: 2014-11-09
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Lettiska

B41.-B45. punktā sniegti norādījumi par to, kā novērtēt konkrētu identificējamu aktīvu patieso vērtību un nekontrolējošo līdzdalību iegādātajā uzņēmumā.

Slovakiska

V odsekoch B41 až B45 sa poskytuje návod na určovanie reálnej hodnoty konkrétneho identifikovateľného majetku a nekontrolného podielu v nadobúdanom subjekte.

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Lettiska

Citiem vārdiem, līdzdalība iegādātā uzņēmuma pašu kapitālā, kurš atrodas tādu citu pušu turējumā, kas nav pircējs, jāatspoguļo pircēja pēcapvienošanās finanšu pārskatos kā nekontrolējoša līdzdalība pat tad, ja tās rezultātā visa līdzdalība iegādātā uzņēmuma pašu kapitālā ir attiecināta uz nekontrolējošo līdzdalību.

Slovakiska

Inými slovami, podiely na vlastnom imaní nadobúdaného subjektu držané inými stranami ako je nadobúdateľ, predstavujú v účtovnej závierke nadobúdateľa po kombinácii nekontrolný podiel aj vtedy, keď všetky podiely na vlastnom imaní nadobúdaného subjektu sú priradené k nekontrolnému podielu.

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Lettiska

Katrā uzņēmējdarbības apvienošanas gadījumā pircējs novērtē nekontrolējošo līdzdalību iegādātajā uzņēmumā vai nu pēc patiesās vērtības, vai arī pēc nekontrolējošās līdzdalības proporcionālās daļas iegādātā uzņēmuma identificējamos neto aktīvos.

Slovakiska

Pri každej podnikovej kombinácii nadobúdateľ ocení každý nekontrolný podiel v nadobúdanom subjekte reálnou hodnotou alebo pomerným podielom nekontrolného podielu v čistých identifikovateľných aktívach nadobúdaného subjektu.

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Lettiska

Piemēram, 20X1. gada 31. decembrī Uzņēmuma A turējumā atrodas 35 procenti nekontrolējošas līdzdalības Uzņēmuma B pašu kapitālā. Šajā datumā Uzņēmums A iegādājas papildu 40 procentu līdzdalību Uzņēmumā B, kas tam nodrošina kontroli pār Uzņēmumu B. Šajā SFPS šāds darījums dēvēts par pakāpenisku uzņēmējdarbības apvienošanu, un dažkārt to sauc arī par pakāpenisku iegādi.

Slovakiska

Napríklad k 31. decembru 20X1 účtovná jednotka A drží 35 % nekontrolný podiel na vlastnom imaní účtovnej jednotky B. K tomuto dátumu účtovná jednotka A odkúpi ešte 40 % podiel v účtovnej jednotke B, čo jej umožní ovládať účtovnú jednotku B. V tomto IFRS sa takáto transakcia nazýva podnikovou kombináciou realizovanou vo fázach, ktorá sa niekedy nazýva aj postupným nadobudnutím.

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Lettiska

iegādātie identificējamie aktīvi, pārņemtās saistības un nekontrolējoša līdzdalība iegādātajā uzņēmumā;

Slovakiska

identifikovateľný nadobúdaný majetok, prevzaté záväzky a každý nekontrolný podiel v nadobúdanom subjekte,

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Lettiska

nekontrolējošā līdzdalība iegādātajā uzņēmumā, ja tāda ir;

Slovakiska

prípadný nekontrolný podiel v nadobúdanom subjekte,

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Lettiska

nekontrolējošās līdzdalības apmērs iegādātajā uzņēmumā, kas noteikts saskaņā ar šo SFPS; un

Slovakiska

sumy každého nekontrolného podielu v nadobúdanom subjekte v súlade s týmto IFRS; a

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Lettiska

Iegādāto identificējamo aktīvu, pārņemto saistību un nekontrolējošas līdzdalības iegādātajā uzņēmumā atzīšana un novērtēšana

Slovakiska

Vykazovanie a oceňovanie identifikovateľného nadobudnutého majetku, prevzatých záväzkov a akéhokoľvek nekontrolného podielu v nadobúdanom subjekte

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Lettiska

Pircējs, sākot ar iegādes datumu, atsevišķi no nemateriālās vērtības atzīst iegādātos identificējamos aktīvus, pārņemtās saistības un nekontrolējošo līdzdalību iegādātajā uzņēmumā.

Slovakiska

Nadobúdateľ vykáže k dátumu nadobudnutia oddelene od goodwillu identifikovateľný nadobúdaný majetok, prevzaté záväzky a každý nekontrolný podiel v nadobúdanom subjekte.

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Lettiska

Pārskatītajā 3. SFPS ir noteikti principi un noteikumi, kā komercdarbības apvienošanā pārņēmējam savā grāmatvedībā jāatzīst un jānovērtē dažādi elementi (piemēram, identificējamie aktīvi, pieņemtās saistības, nekontrolējoša līdzdalība uzņēmumā un nemateriālā vērtība), kas saistīti ar pārņemšanas darījumam piemērojamo grāmatvedības metodi.

Slovakiska

V revidovanom IFRS 3 sa ustanovujú zásady a pravidlá týkajúce sa toho, ako nadobúdateľ v podnikovej kombinácii musí vykazovať a oceňovať vo svojich účtovných knihách rôzne prvky (ako napríklad identifikovateľný majetok, prevzaté záväzky, nekontrolné podiely a goodwill) súvisiace so spôsobom účtovania akvizičnej transakcie.

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Lettiska

atzīst un novērtē savos finanšu pārskatos iegādātos identificējamos aktīvus, pārņemtās saistības un nekontrolējošo līdzdalību iegādātajā uzņēmumā;

Slovakiska

vo svojej účtovnej závierke vykazuje a oceňuje identifikovateľný nadobúdaný majetok a každý nekontrolný podiel v nadobúdanom subjekte,

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Lettiska

jāatzīst un jānovērtē iegādātie identificējamie aktīvi, pārņemtās saistības un nekontrolējošā līdzdalība iegādātajā uzņēmumā; un

Slovakiska

vykazovanie a oceňovanie identifikovateľného nadobudnutého majetku, prevzatých záväzkov a akéhokoľvek nekontrolného podielu v nadobúdanom subjekte a

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Lettiska

Ja konsolidācijā iekļauto meitasuzņēmumu akcijas pieder personām, kas nav minētie konsolidācijā iekļautie uzņēmumi, summu, kas attiecināma uz minētajām akcijām, uzrāda konsolidētajā bilancē atsevišķi kā nekontrolējošu līdzdalību.

Slovakiska

Ak podiely v dcérskych podnikoch zahrnutých do konsolidácie majú v držbe iné osoby ako tieto podniky, suma priraditeľná týmto podielom sa v konsolidovanej súvahe vykáže samostatne ako nekontrolujúce podiely.

Senast uppdaterad: 2014-11-08
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Lettiska

Katras peļņas vai zaudējumu summu, kas attiecināma uz 4. punktā minētajām akcijām, uzrāda konsolidētajā peļņas un zaudējumu pārskatā atsevišķi kā peļņu vai zaudējumus, kas attiecināmi uz nekontrolējošu līdzdalību.

Slovakiska

Výška zisku alebo straty priraditeľná podielom uvedeným v odseku 4 sa v konsolidovanom výkaze ziskov a strát vykáže samostatne ako zisk alebo strata priraditeľná nekontrolujúcim podielom.

Senast uppdaterad: 2014-11-08
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Lettiska

Konsolidācija prasa grupu uzņēmumu aktīvu un saistību, kā arī ieņēmumu un izdevumu pilnīgu iekļaušanu, atsevišķu informācijas atklāšanu par nekontrolējošu līdzdalību konsolidētās bilances sadaļā "Kapitāls un rezerves" un atsevišķu informācijas atklāšanu par nekontrolējošu līdzdalību postenī "Grupas peļņa vai zaudējumi" konsolidētajā peļņas un zaudējumu pārskatā.

Slovakiska

Konsolidácia si vyžaduje zahrnutie majetku a záväzkov a výnosov a nákladov podnikov v skupine v plnej výške, samostatné vykázanie nekontrolujúcich podielov v konsolidovanej súvahe v rámci vlastného imania a samostatné vykázanie nekontrolujúcich podielov v rámci ziskov a strát skupiny v konsolidovanom výkaze ziskov a strát.

Senast uppdaterad: 2014-11-08
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK