Fråga Google

You searched for: gallech chi fyw'r (Walesiska - Engelska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Walesiska

Engelska

Info

Walesiska

Rwy'n credu y gallech chi wneud hyn

Engelska

I think that you could do this

Senast uppdaterad: 2020-10-01
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Walesiska

Efallai y gallech chi , Mr Llywydd , dynnu sylw'r cyfieithwyr at hyn

Engelska

Perhaps , Mr Presiding Officer , you could draw the translators ' attention to this

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Efallai y gallech chi ac eraill ystyried hynny

Engelska

Perhaps you and others could look at that

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

` gallech chi fod wedi bwyta bwyd oddi ar y llawr '

Engelska

` you could have eaten food off the floor '

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Efallai y gallech chi , yn hytrach na'r Gweinidog , ddarparu'r ateb hwnnw

Engelska

Perhaps you , rather than a Minister , may be able to provide that answer

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Mae'n amlwg y gallech chi roi ` Cymru ' yn lle'r ` gogledd-ddwyrain '

Engelska

There is no doubt that you could have said ` Wales ' for ` the north-east '

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Byddai unrhyw wybodaeth y gallech chi ei chael o'r trafodaethau hynny yn fuddiol wrth ceisio osgoi streic a gwneud ein cymunedau'n fwy diogel

Engelska

Any information that you can gain from those discussions would be beneficial in trying to avert a strike and make our communities safer

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Llwyddiant yw hynny'n sicr , a chredaf y gallech chi hyd yn oed roi ychydig o gymeradwyaeth am y cyflawniad hwnnw

Engelska

That must be a success , and I think that even you could perhaps raise a faint cheer for that achievement

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Nid wyf yn disgwyl ichi ateb heddiw ond byddwn yn ddiolchgar pe gallech chi neu Jane Hutt ymchwilio iddo fel mater brys

Engelska

I do not expect you to answer today but I would be grateful if you or Jane Hutt could look into this as an urgent matter

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Fodd bynnag , nid yw'n cael hanner yr effaith yr wyf yn siwr y gallech chi a llawer o bobl eraill obeithio ei gweld

Engelska

However , it is not achieving anything like the impact that I am sure that you and many others might be hoping for

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Pa gamau pellach y gallech chi eu cymryd i annog astudiaethau dichonolrwydd i sefydlu llwybrau eraill a fyddai wedyn yn gallu cael gwarchodaeth gynllunio , lle bo'r angen ?

Engelska

What further actions could you take to encourage feasibility studies to establish alternative routes which could then get planning protection , where necessary ?

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Ai deddfwriaeth yw hyn yr ydym ni'n ei phasio gydag amnaid o gytundeb fel Cynulliad ? Hwyrach y gallech chi roi mwy o fanylion inni ?

Engelska

Is this legislation we are nodding through as an Assembly ? Perhaps you could give us more details ?

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Yr oedd yn golygu y gallech chi osod marciwr yn ymrwymo i ad-dalu cost ysbyty dros 60 mlynedd neu am ffordd dros 25 mlynedd , dywedwn

Engelska

It meant that you might put down a marker committing yourself to repaying the cost of a hospital over 60 years or for a road over 25 years , let us say

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Cynigiaf welliant gwahanol sydd naill ai'n dweud na ddylai pleidlais ond fod yn arwyddol , neu na ddylai ond allu cyfeirio pethau i Bwyllgor ac awgrymaf y gallech chi gynnig gwelliant i ganiatáu rhagor o siaradwyr

Engelska

I suggest a different amendment that either says that a vote should be indicative only , or that it should only be able to refer things to a Committee and I suggest that you could amend to allow more speakers

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Byddai hyd yn oed yn well -- i ategu pwynt Christine Gwyther ac yn ysbryd diogelu'r amgylchedd a datblygiad economaidd cynaliadwy -- pe gallech chi a Llywodraeth Cynulliad Cymru roi sicrwydd pendant na fydd unrhyw safleoedd newydd ar gyfer storio gwastraff niwclear

Engelska

It would be even better -- to reinforce Christine Gwyther's point and in the spirit of environmental protection and sustainable economic development -- if you and the Welsh Assembly Government could give a categorical assurance that there will be no new sites for the storage of nuclear waste

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

David Melding : A gytunwch y byddai datblygu Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd yn fanteisiol iawn i ddatblygiad economaidd Caerdydd , y Cymoedd a Bro Morgannwg , ac mai'r peth y gorau y gallech chi ei wneud o safbwynt y maes awyr yw cyhoeddi y bydd datblygiad y ffordd i'r maes awyr yn gynllun cefnffordd ?

Engelska

David Melding : Do you agree that developing the Cardiff International Airport would be a great force for good in developing the economy of Cardiff , the Valleys and the Vale of Glamorgan and that the best action that you could take with regard to the airport is to declare its access road development as a trunk road scheme ?

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Yr unig ddryswch a geir yw a oes modd datgan y bydd Cymru'n rhydd oddi wrth addasu genynnol -- yr ydym ni'n dweud nad yw hynny'n bosib ; gallech chi gredu ei fod ond , yn ôl y cyngor cyfreithiol a gawsom , nid ydyw

Engelska

The only confusion concerns whether it is possible to declare that Wales will be GM free -- we say that it is not possibl ; you may think that it is , but our legal advice is that it is not

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Os ydym yn gwneud yn well gyda'r ddwy ran o dair , ac yn waeth , fel y gallech chi ei weld , gyda'r un rhan o dair arall , mae'n debyg bod hynny'n well nag fel arall , yn ôl deddfau mathemateg , fel y'u dysgwyd i mi yn ysgol gynradd Radur 50 mlynedd yn ôl ac yn ysgol ramadeg yr Eglwys Newydd

Engelska

If we are doing better on the two thirds , and worse , as you might see it , on the other one third , that is probably better than the other way around , according to the laws of mathematics , as they were taught to me at Radyr primary school 50 years ago and at Whitchurch grammar school

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Walesiska

Diolch am eich cais i Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Fi yw'r Swyddog Grantiau a fydd yn delio â'ch cais, a byddai'n ddefnyddiol pe gallech chi gyfeirio pob ymholiad ataf, gan ddyfynnu rhif cyfeirnod eich prosiect, a ddangosir uchod.

Engelska

Thank you for your application to the Heritage Lottery Fund. I am the Grants Officer who will be dealing with your application, and it would be helpful if you could direct all enquiries to me, quoting your project reference number, shown above.

Senast uppdaterad: 2018-05-02
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Walesiska

Ynghylch taliadau presgripsiwn , onid tecach a doethach yn feddygol fyddai ystyried canolbwyntio ein hymdrechion ar y rhai â salwch cronig y mae arnynt angen sawl presgripsiwn bob mis o'u bywyd yn hytrach na thorri £1 oddi ar bob presgripsiwn ? Rhaid inni ddisgwyl blwyddyn gyfan ar ôl eich ethol ichi ddechrau gwneud argraff ar y mater hwn , a chithau'n gwybod y gallech chi a llawer o'ch cyd-Weinidogion fod wedi cyflwyno presgripsiynau am ddim eisoes ar gyfer rhai sydd â salwch cronig

Engelska

On prescription charges , would it not be fairer and more medically sound to consider focusing our efforts on those who are chronically ill and who need multiple prescriptions every month of their lives rather than knocking £1 off each prescription ? We have to wait an entire year after you are elected before you begin to make an impact on this matter when you know that you and many of your colleagues could already have introduced free prescriptions for the chronically ill

Senast uppdaterad: 2009-11-19
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Translated.com

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK