Google'a Sor

Şunu aradınız:: begotten (İngilizce - Xhosa)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İngilizce

Xhosa

Bilgi

İngilizce

Hath the rain a father? or who hath begotten the drops of dew?

Xhosa

Inoyise na imvula? Ngubani na ozala amathontsi ombethe?

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds:

Xhosa

Ndikubongoza ngenxa yomntwana wam, uOnesimo, endimzeleyo ndisezintanjeni;

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

And Gideon had threescore and ten sons of his body begotten: for he had many wives.

Xhosa

UGidiyon ebenoonyana abangamashumi asixhenxe abaphumayo esinqeni sakhe, ngokuba ebenabafazi abaninzi.

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

The children that are begotten of them shall enter into the congregation of the LORD in their third generation.

Xhosa

Oonyana abathe babazala, abasisizukulwana sabo sesithathu, bongena ebandleni likaYehova.

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

And the days of Adam after he had begotten Seth were eight hundred years: and he begat sons and daughters:

Xhosa

Imihla ka-Adam emveni kokuzala kwakhe uSete yaba yiminyaka emakhulu asibhozo; wazala oonyana neentombi.

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

I will declare the decree: the LORD hath said unto me, Thou art my Son; this day have I begotten thee.

Xhosa

Athi yena, Ndiya kuwuvakalisa ummiselo: UYehova uthe kum, UnguNyana wam wena; Mna namhla ndikuzele.

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

In this was manifested the love of God toward us, because that God sent his only begotten Son into the world, that we might live through him.

Xhosa

Kwabonakaliswa ngale nto ukusithanda kukaThixo, ngokuthi uThixo amthume ehlabathini uNyana wakhe, ekuphela kwamzeleyo, ukuze sidle ubomi naye.

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

No man hath seen God at any time; the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him.

Xhosa

Akukho namnye wakha wambona uThixo; uNyana okuphela kwamzeleyo, lowo usesifubeni sikaYise, nguye ocacise oko.

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God: and every one that loveth him that begat loveth him also that is begotten of him.

Xhosa

Bonke abakholwayo ukuba uYesu unguye uKristu, bazelwe nguThixo; bonke abamthandayo lowo wazalayo, bayamthanda nalowo uzelweyo nguye.

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

By faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac: and he that had received the promises offered up his only begotten son,

Xhosa

Ngokholo uAbraham wamnikela uIsake, akulingwa; waye, owawamkelayo ngovuyo amadinga lawo, enikela okuphela kwawamzalayo;

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

Xhosa

Kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi, ude wancama uNyana wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade.

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

For though ye have ten thousand instructors in Christ, yet have ye not many fathers: for in Christ Jesus I have begotten you through the gospel.

Xhosa

Kuba ningafanelana ninabakhaphi bemawaka alishumi kuKristu, ababaninzi bona ooyihlo; kuba kuKristu Yesu nizelwe ndim lo, ngazo iindaba ezilungileyo.

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

We know that whosoever is born of God sinneth not; but he that is begotten of God keepeth himself, and that wicked one toucheth him not.

Xhosa

Siyazi ukuba bonke abazelwe nguThixo aboni; usuke athi lowo wazalwayo nguThixo azigcine, aze ongendawo angamchukumisi.

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead,

Xhosa

Makabongwe uThixo, uYise weNkosi yethu uYesu Kristu, othe ngokobuninzi benceba yakhe, wasizala ngokutsha, ukuba sibe nethemba eliphilileyo ngokuvuka kukaYesu Kristu kwabafileyo;

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.

Xhosa

Lowo ukholwayo kuye, akagwetywa; ke lowo ungakholwayo, uselegwetyiwe, ngokuba engakholwanga kwigana loNyana okuphela kwamzeleyo uThixo.

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

So also Christ glorified not himself to be made an high priest; but he that said unto him, Thou art my Son, to day have I begotten thee.

Xhosa

Ngokunjalo naye uKristu akazizukisanga ngokwakhe, ukuba abe ngumbingeleli omkhulu; wazukiswa ngowathethayo kuye, wathi, UnguNyana wam wena, Mna ndikuzele namhla;

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

They have dealt treacherously against the LORD: for they have begotten strange children: now shall a month devour them with their portions.

Xhosa

Banginiza kuYehova, kuba bezele oonyana abangengabo; ngoku ke ukuthwasa kwenyanga kuyabadla, kunye nezahlulo zabo zomhlaba.

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

The nakedness of thy father's wife's daughter, begotten of thy father, she is thy sister, thou shalt not uncover her nakedness.

Xhosa

Ubuze bentombi yomkayihlo ezalwa nguyihlo, ingudade wenu, uze ungabutyhili ubuze bayo.

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

God hath fulfilled the same unto us their children, in that he hath raised up Jesus again; as it is also written in the second psalm, Thou art my Son, this day have I begotten thee.

Xhosa

zokokuba uThixo ulizalisile lona kuthi, bantwana babo, ngokumvusa uYesu; njengokuba nakwiNdumiso yesibini kubhaliwe kwathiwa, Wena unguNyana wam, ndikuzele mna namhla.

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth. Unto him that loved us, and washed us from our sins in his own blood,

Xhosa

nakuYesu Kristu, oliNgqina elithembekileyo, Owamazibulo kubo abafileyo, uMphathi wookumkani bomhlaba. Kulowo wasithandayo, wasikhulula ezonweni zethu ngelilelakhe igazi,

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam