Google'a Sor

Şunu aradınız:: previendo (İspanyolca - Slovakça)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İspanyolca

Slovakça

Bilgi

İspanyolca

Ya ha empezado a aplicar este modo de proceder previendo un amplio recurso a la comitología en su propuesta sobre la conservación de los recursos pesqueros mediante medidas técnicas.

Slovakça

Diskusie na tejto konferencii mali za cieľ najmä politiku ochrany a riadenia rybárskej flotily.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 10
Kalite:

İspanyolca

No debe financiarse ningún proyecto que, previendo el uso de células madre de embriones humanos, no obtenga las aprobaciones necesarias de los Estados miembros.

Slovakça

Nemal by sa financovať žiadny projekt zahŕňajúci používanie ľudských embryonálnych kmeňových buniek, ktorý nezíska potrebné schválenia členských štátov.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İspanyolca

A ese respecto, la Comisión observa que además había previsto la eventualidad de divergencias de interpretación previendo un medio de comunicación rápido y fácil con el fin de responder a las posibles preguntas.

Slovakça

V tomto ohľade Komisia uvádza, že predpokladala možnosť existencie rozdielov pri výklade, a preto vytvorila rýchly a jednoduchý spôsob komunikácie s cieľom odpovedať na prípadné otázky.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 10
Kalite:

İspanyolca

que es necesario adoptar medidas para el caso de una clasificación incorrecta, previendo, en particular, la posibilidad de retirar el permiso a la persona responsable;

Slovakça

keďže musí byť možné postihovať nesprávnu klasifikáciu najmä formou odobratia licencie zodpovednej osobe;

Son Güncelleme: 2014-10-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İspanyolca

Es preciso, además, garantizar una correcta aplicación de las disposiciones en la materia, previendo, a tal fin, la colaboración entre las administraciones competentes de los Estados miembros.

Slovakça

Je potrebné ďalej zabezpečiť, aby sa správne zaviedli relevantné mechanizmy tým, že sa pripravia ustanovenia na dosiahnutie súčinnosti medzi príslušnými správnymi orgánmi v členských štátoch.

Son Güncelleme: 2014-11-16
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İspanyolca

El objetivo de este régimen es aproximar la carga fiscal sobre la renta de inversión que transite por tales instituciones a la que grava las inversiones directas de los particulares, previendo un mecanismo de compensación para tener en cuenta la retención fiscal practicada en el extranjero sobre los dividendos abonados a dichas instituciones.

Slovakça

Tento režim sa zameriava na priblíženie daňového zaťaženia príjmov z investícií plynúcich prostredníctvom týchto daňových subjektov kolektívneho investovania daňovému zaťaženiu investícií vynaložených priamo jednotlivcami, a to tak, že stanovuje mechanizmus kompenzácie, aby sa zohľadnila zahraničná daň zrazená z dividend rozdelených uvedeným subjektom.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 10
Kalite:

İspanyolca

El Consejo de Gobierno sigue previendo que, tras el retorno de la inflación a niveles positivos durante el segundo semestre del año, la evolución de los precios siga siendo muy moderada en el horizonte temporal relevante para la política monetaria.

Slovakça

Rada guvernérov aj naďalej očakáva, že po návrate inflácie do kladných hodnôt v priebehu druhého polroka bude cenový vývoj počas obdobia relevantného z hľadiska menovej politiky tlmený.

Son Güncelleme: 2012-03-20
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

İspanyolca

El Consejo de Gobierno sigue previendo que, tras el retorno de la inflación a niveles positivos durante el segundo semestre del año, la evolución de los precios siga siendo muy moderada en el horizonte temporal relevante para la política monetaria.

Slovakça

Rada guvernérov naďalej očakáva, že po návrate inflácie do kladných hodnôt v priebehu druhého polroka bude cenový vývoj počas obdobia relevantného z hľadiska menovej politiky tlmený.

Son Güncelleme: 2012-03-20
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

İspanyolca

La fijación de precios también puede realizarse indirectamente, desincentivando las desviaciones del nivel de precios acordado, por ejemplo, previendo un aumento del nivel del canon en caso de reducción de los precios del producto por debajo de cierto nivel.

Slovakça

Určenie cien možno vykonať aj nepriamo uplatnením stimulov na neodchýlenie sa od dohodnutej cenovej úrovne, napríklad stanovením, že sadzba licenčného poplatku sa zvýši, ak sa ceny produktu znížia pod určitú úroveň.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İspanyolca

12) Dado que los compromisos de reducción de la ayuda a la exportación se adquirieron durante el período de transición, conviene mantener sin cambios las cantidades de base de azúcar e isoglucosa y las cuotas de jarabe de inulina, previendo al mismo tiempo que las garantías que

Slovakça

(12) Keďže záväzky týkajúce sa znižovania vývozných podpôr boli splnené v priebehu prechodného obdobia, základné množstvá cukru a izoglukózy a kvóty pre inulínový sirup by sa mali zachovať na ich súčasnej úrovni s tým, že príslušné záruky sa musia prispôsobiť

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 10
Kalite:

İspanyolca

En particular, el artículo 3 de dicha Directiva les deja determinar el momento en que debe considerarse que un pago mediante transferencia bancaria ha sido ejecutado a tiempo previendo únicamente, a falta de acuerdo contractual, en qué condiciones y en qué plazos pueden reclamarse intereses de demora.

Slovakça

Konkrétne na základe článku 3 tejto smernice majú členské štáty určiť dátum, od ktorého sa má platba bankovým prevodom považovať za načas vykonanú, keďže upravuje len to, za akých podmienok a lehôt sa môžu v prípade neexistencie zmluvnej dohody nárokovať úroky z omeškania.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 10
Kalite:

İspanyolca

No obstante, cuando sea necesario para alcanzar o mantener los beneficios medioambientales previstos, los Estados miembros podrán fijar un período más prolongado en sus programas de desarrollo rural con respecto a determinados tipos de compromisos, en particular previendo su prórroga anual una vez finalizado el período inicial.

Slovakça

V prípade potreby však s cieľom dosiahnuť alebo udržať žiadané environmentálne výhody môžu členské štáty vo svojich programoch rozvoja vidieka určiť dlhšie obdobie pre osobitné druhy záväzkov aj tak, že stanovia ich ročné predĺženie po uplynutí počiatočného obdobia.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İspanyolca

Las Partes contratantes reconocen que es oportuno adoptar, en la medida de lo posible, las mejores técnicas disponibles con el fin de eliminar o reducir el impacto ambiental previendo, eventualmente, el desmantelamiento de las instalaciones desafectadas no respetuosas del medio ambiente.

Slovakça

Zmluvné strany uznávajú možnosť prijať, pokiaľ je to možné, čo najlepšie dostupné metódy, aby sa odstránil alebo zmiernil vplyv na životné prostredie prípadnou likvidáciou odstavených zariadení, ktoré nerešpektujú životné prostredie.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İspanyolca

El artículo 8 del Reglamento (CE) no 874/2004 aplica las normas de política de interés general relativas a los conceptos geográficos previendo un procedimiento que permite a los Gobiernos nacionales de los Estados miembros, los países candidatos y todos los miembros del Espacio Económico Europeo solicitar el registro o la reserva de su nombre.

Slovakça

Článkom 8 nariadenia (ES) č. 874/2004 sa zavádzajú pravidlá verejnej politiky týkajúce sa geografických pojmov tým, že národné vlády zabezpečia konanie, ktoré umožní členským štátom, kandidátskym štátom a všetkým členom európskeho hospodárskeho priestoru požadovať registráciu a vyhradenie svojho názvu.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İspanyolca

Las actividades de investigación sobre N + N deben llevarse a cabo de conformidad con el principio de precaución, previendo los posibles impactos de sus resultados sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad y adoptando las precauciones debidas, en proporción con el nivel de protección, al tiempo que se fomenta el progreso en beneficio de la sociedad y del medio ambiente.

Slovakça

Výskumné činnosti v oblasti NaN by sa mali vykonávať v súlade so zásadou prevencie pri predvídaní potenciálnych účinkov výsledkov dosiahnutých v oblasti NaN na životné prostredie, zdravie a bezpečnosť, pri prijímaní náležitých bezpečnostných opatrení úmerných úrovni ochrany a pri súčasnej podpore pokroku v prospech spoločnosti a životného prostredia.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İspanyolca

Los Estados miembros adoptarán medidas para conseguir que los procedimientos a que se refiere el párrafo primero permitan resolver los litigios de manera equitativa y en un plazo razonable, previendo la existencia, cuando ello se justifique, de un sistema de reembolso y/o indemnización.

Slovakça

Členské štáty prijmú opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby postupy uvedené v prvom pododseku umožnili spravodlivé a včasné vyriešenie sporov a aby bol v oprávnených prípadoch zabezpečený systém odškodnenia a/alebo náhrady.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İspanyolca

La presente Decisión no trata de las concentraciones masivas, las catástrofes naturales o los accidentes graves en el sentido del artículo 18 de la Decisión Prüm, sino que viene a completar las disposiciones de esa Decisión previendo formas de asistencia policial entre los Estados miembros, a cargo de unidades especiales de intervención, en otro tipo de situaciones, a saber, las crisis provocadas por el hombre que supongan una amenaza física directa y grave para personas, bienes, infraestructuras o instituciones, en particular la toma de rehenes, el apoderamiento de aeronaves y casos similares.

Slovakça

Toto rozhodnutie sa nevzťahuje na masové zhromaždenia, (prírodné) katastrofy alebo vážne nehody v zmysle článku 18 prümského rozhodnutia, ale doplňuje tieto ustanovenia prümského rozhodnutia, keďže predpokladá formy policajnej spolupráce medzi členskými štátmi prostredníctvom osobitných zásahových jednotiek v iných situáciách, konkrétne v krízových situáciách spôsobených človekom, ktoré predstavujú vážne priame fyzické ohrozenie osôb, tovaru, infraštruktúry alebo inštitúcií, najmä branie rukojemníkov, únosy a podobné situácie.

Son Güncelleme: 2014-11-12
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İspanyolca

El tercer objetivo de la presente Decisión es mejorar la información del Parlamento Europeo, previendo que la Comisión le informe periódicamente acerca de los trabajos de los comités, que le remita documentos relacionados con las actividades de éstos y que le informe siempre que remita al Consejo medidas o propuestas de medidas para su adopción; se prestará una atención especial a la información del Parlamento Europeo sobre los trabajos de los comités en el marco del procedimiento de reglamentación con control, con el fin de garantizar que el Parlamento pueda tomar una decisión en el plazo fijado.».

Slovakça

Tretím cieľom tohto rozhodnutia je zlepšiť informovanosť Európskeho parlamentu tým, že sa zabezpečí, aby ho Komisia pravidelne informovala o rokovaniach výborov, aby mu Komisia zasielala dokumenty týkajúce sa rokovaní výborov a informovala ho vždy, keď Komisia zasiela Rade opatrenia alebo návrhy opatrení, ktoré sa majú prijať. Osobitná pozornosť sa bude venovať informovanosti Európskeho parlamentu o rokovaniach výborov v rámci regulačného postupu s kontrolou s cieľom zabezpečiť, aby sa rozhodnutie Európskeho parlamentu mohlo prijať v stanovenej lehote.“.

Son Güncelleme: 2014-11-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İspanyolca

Paralelamente, durante este período se han introducido en toda Europa nuevas leyes para proteger a los no consumidores ante el consumo de tabaco: desde 2004, 24 Estados miembros de la Unión Europea (todos excepto Grecia, Hungría y Polonia) han prohibido o restringido de forma severa el consumo de tabaco en espacios públicos cerrados, previendo a menudo sanciones económicas importantes para los transgresores.

Slovakça

Hoci sa tieto údaje zvyčajne považujú za nepriame ukazovatele užívania drog alebo obchodovania s drogami, je dôležité poznamenať, že odrážajú rozdiely vo vnútroštátnej legislatíve, ako aj rozdielne spôsoby, akými sa právne predpisy uplatňujú a presadzujú.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 10
Kalite:

İspanyolca

Los posibles conictos entre la Directiva y otros instrumentos del Derecho derivado comunitario se abordan en ella, en general, de manera explícita, en particular previendo excepciones a la aplicación de determinadas disposiciones (34).

Slovakça

Pojem „postupy a formálne náležitosti“ je široký a zahŕňa akýkoľvek administratívny krok, ktorý musia podniky vykonať, ako napríklad predloženie dokladov, podanie vyhlásenia alebo registráciu na príslušnom orgáne.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 10
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam