Google'a Sor

Şunu aradınız:: entkörnungsunternehmen (Almanca - Letonca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Almanca

Letonca

Bilgi

Almanca

Die nichtentkörnte Baumwolle gilt als an das Entkörnungsunternehmen geliefert, sobald sie in

Letonca

Neattīrītu kokvilnu uzskata par ienākušu kokvilnas attīrīšanas uzņēmumā, ja to nogādā:

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

- welche Menge nicht entkörnter Gemeinschaftsbaumwolle bei den einzelnen Entkörnungsunternehmen eingegangen ist,

Letonca

- Kopienas izcelsmes neattīrītas kokvilnas daudzumu, kas ievests katrā kokvilnas attīrīšanas uzņēmumā,

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

Anderen Entkörnungsunternehmen als den Entkörnungsunternehmen gemäß Artikel 12 wird die Beihilfe nur gewährt, sofern sie

Letonca

Lai saņemtu atbalstu, kokvilnas attīrīšanas uzņēmumiem, kas nav minēti 12. pantā:

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

(2) Als Partie gilt eine bestimmte Menge nichtentkörnter Baumwolle, die beim Eingang in das Entkörnungsunternehmen nummeriert wird.

Letonca

2. Partija ir noteikts daudzums neattīrītas kokvilnas, ko numurē, tam ienākot kokvilnas attīrīšanas uzņēmumā.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

- welche Menge entkörnter Baumwolle in den einzelnen Entkörnungsunternehmen aus der unter dem ersten Gedankenstrich genannten Baumwolle gewonnen worden ist.

Letonca

- attīrītās kokvilnas daudzumu, ko katrs kokvilnas attīrīšanas uzņēmums ieguvis no pirmajā ievilkumā minētā daudzuma.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

a) Im Fall einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Falscherklärung wird das betreffende Entkörnungsunternehmen für das folgende Wirtschaftsjahr von der Beihilferegelung ausgeschlossen.

Letonca

a) tādu kokvilnas attīrīšanas uzņēmumu, kas apzināti vai nopietnas nolaidības dēļ sniedz nepatiesu deklarāciju, izslēdz no atbalsta shēmas nākamajam tirdzniecības gadam;

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

d) die Richtigkeit der von den Entkörnungsunternehmen gemäß Artikel 6 Absatz 6 Unterabsatz 2 gemeldeten Mengen entkörnter Baumwolle;

Letonca

d) datu pareizību par attīrītās kokvilnas daudzumiem, ko uzrādījuši kokvilnas attīrīšanas uzņēmumi saskaņā ar 6. panta 6. punkta otro daļu;

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

(10) Es scheint nicht angezeigt, die zwischen Erzeugern und Entkörnungsunternehmen bestehenden vertraglichen Beziehungen auf Gemeinschaftsebene zu regeln.

Letonca

(10) Nebūtu vēlams reglamentēt audzētāju un attīrīšanas uzņēmumu līgumattiecības Kopienas līmenī.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

Die Beihilfe wird jedoch auf Antrag ab dem 16. Oktober nach Beginn des Wirtschaftsjahres bei Eingang der nicht entkörnten Baumwolle beim Entkörnungsunternehmen vorgestreckt, sofern eine ausreichende Sicherheit geleistet wird.

Letonca

Pēc ieinteresētās puses lūguma atbalstu tomēr var izmaksāt avansā, sākot ar 16. oktobri tajā tirdzniecības gadā, kurā neattīrītu kokvilnu ieved kokvilnas attīrīšanas uzņēmumā, ja ir iemaksāta atbilstoša drošības nauda.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

Nach der derzeitigen Regelung kann das Entkörnungsunternehmen diesen Betrag in seinem Beihilfeantrag insbesondere entsprechend dem Zeitpunkt des Abschlusses der Kaufverträge für die entkörnte Baumwolle, über die er verfügt, festlegen.

Letonca

Pašreizējā shēma atļauj attīrīšanas uzņēmumiem atbalsta pieprasījumos noteikt šo daudzumu, jo īpaši pamatojoties uz to valdījumā esošās attīrītās kokvilnas pārdošanas līguma noslēgšanas datumu.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

(6) Um zu überprüfen, welche Menge nichtentkörnter Gemeinschaftsbaumwolle bei den einzelnen Entkörnungsunternehmen eingegangen ist, muss eine entsprechende Kontrollmaßnahme vorgesehen werden.

Letonca

(6) Ir jāizveido pietiekama kontrole, lai pārbaudītu Kopienas neattīrītās kokvilnas daudzumu, kas nonāk katrā attīrīšanas uzņēmumā.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

Beträgt die Menge entkörnter Baumwolle mehr als 33 % der im Entkörnungsunternehmen eingegangenen Menge nicht entkörnter Baumwolle, so wird die Beihilfe für die mit 33 multiplizierte und durch 32 dividierte Menge entkörnte Baumwolle gewährt.

Letonca

Ja attīrītās kokvilnas daudzums pārsniedz 33 % no neattīrītās kokvilnas daudzuma, kas ievests kokvilnas attīrīšanas uzņēmumā, atbalstu piešķir par neattīrītās kokvilnas daudzumu, ko reizina ar 33 un dala ar 32.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

Der Beihilfeantrag wird, erforderlichenfalls in Verbindung mit einer Sicherheit, während eines noch festzulegenden Zeitraums für eine Menge nicht entkörnter Baumwolle eingereicht, die ab Beginn des betreffenden Wirtschaftsjahres und vor einem noch festzulegendem Zeitpunkt beim Entkörnungsunternehmen eingehen muss.

Letonca

Atbalsta pieprasījumus, vajadzības gadījumā kopā ar drošības naudu, attiecībā uz neattīrītas kokvilnas daudzumu, kas jāieved kokvilnas attīrīšanas uzņēmumā pēc attiecīgā tirdzniecības gada sākuma un līdz dienai, kura vēl jāprecizē, iesniedz noteiktā termiņā.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

In Anbetracht der derzeitigen Produktionsstrukturen ist die Beihilfe den Entkörnungsunternehmen zu gewähren, die den Erzeugern einen mindestens dem Mindestpreis entsprechenden Preis sowie einen Vorschuss zahlen, und die bestimmte Bedingungen in Bezug auf die Kontrolle der beihilfefähigen Mengen anerkennen.

Letonca

Ražošanas struktūras pašreizējais stāvoklis ir tāds, ka atbalsts jāpiešķir kokvilnas attīrīšanas uzņēmumiem, kuri maksā ražotājiem vismaz minimālo cenu un avansu attiecībā uz šo cenu un kuri pieņem noteiktus nosacījumus par to daudzumu pārbaudēm, attiecībā uz kuriem ir tiesības uz atbalstu.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

Abgesehen von Fällen höherer Gewalt darf die nichtentkörnte Baumwolle, die in ein Entkörnungsunternehmen angeliefert wurde und für die ein Antrag auf Unterkontrollstellung gestellt wurde, dieses Unternehmen außer mit vorheriger Genehmigung der Kontrollstelle nicht in unverändertem Zustand verlassen.

Letonca

Izņemot nepārvaramas varas gadījumus un gadījumus, kad kontroles iestāde piešķir iepriekšēju atļauju, neattīrītā kokvilna, kura ienākusi attīrīšanas uzņēmumā un attiecībā uz kuru ir iesniegts pieteikums uzraudzītai glabāšanai, nedrīkst atstāt uzņēmumu neattīrītā veidā.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

(1) Bei Anlieferung der nichtentkörnten Baumwolle in das Entkörnungsunternehmen stellt dieses die Partie, deren Menge und den bzw. die entsprechenden Verträge fest und reicht einen Antrag auf Unterkontrollstellung ein.

Letonca

1. Neattīrītai kokvilnai ienākot attīrīšanas uzņēmumā, tas identificē partiju, daudzumu un attiecīgo līgumu vai līgumus, kā arī iesniedz pieteikumu uzraudzītai glabāšanai.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

(3) Der Antrag auf Unterkontrollstellung wird für eine oder mehrere Partien bei der für die Kontrolle der Entkörnungsunternehmen zuständigen Stelle ab 1. September und bis zum 31. März des betreffenden Wirtschaftsjahres eingereicht.

Letonca

3. Pieteikumus vienas vai vairāku partiju uzraudzītai glabāšanai iesniedz kokvilnas attīrīšanas uzņēmumu kontroles iestādei laikā no attiecīgā tirdzniecības gada 1. septembra līdz 31. martam.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

Werden jedoch erhebliche Unregelmäßigkeiten festgestellt, so werden alle verfügbaren Sicherheiten, die sich auf das betreffende Entkörnungsunternehmen und das betreffende Wirtschaftsjahr beziehen, unter den Bedingungen gemäß Unterabsatz 2 Buchstabe b) freigegeben.

Letonca

Tomēr gadījumā, ja konstatē būtiskus pārkāpumus, visu kokvilnas attīrīšanas uzņēmuma iemaksāto drošības naudu attiecīgajam tirdzniecības gadam atbrīvo saskaņā ar otrās daļas b) punktu.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

gelangt. Abgesehen von Fällen höherer Gewalt darf die nichtentkörnte Baumwolle, die in ein Entkörnungsunternehmen angeliefert wurde und für die ein Antrag auf Unterkontrollstellung gestellt wurde, dieses Unternehmen außer mit vorheriger Genehmigung der Kontrollstelle nicht in unverändertem Zustand verlassen.

Letonca

Izņemot nepārvaramas varas gadījumus un gadījumus, kad kontroles iestāde piešķir iepriekšēju atļauju, neattīrītā kokvilna, kura ienākusi attīrīšanas uzņēmumā un attiecībā uz kuru ir iesniegts pieteikums uzraudzītai glabāšanai, nedrīkst atstāt uzņēmumu neattīrītā veidā.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

(1) Entkörnungsunternehmen, die Baumwolle im Auftrag eines einzelnen Erzeugers oder einer den Kriterien von Absatz 4 des Protokolls Nr. 4 entsprechenden Erzeugergemeinschaft entkörnen, wird die Beihilfe gewährt, sofern sie

Letonca

1. Lai saņemtu atbalstu, kokvilnas attīrīšanas uzņēmumiem, kuri attīra kokvilnu to individuālo ražotāju vai ražotāju grupu interesēs, kas atbilst 4. protokola 4. punktā noteiktajiem kritērijiem:

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam