Şunu aradınız:: extensivierungsprogrammen (Almanca - Slovakça)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Almanca

Slovakça

Bilgi

Almanca

(10) angesichts der marktregulierenden wirkung der erzeugerspezifischen obergrenzen ist es angezeigt vorzusehen, dass prämienansprüche, die während einer bestimmten zeit nicht genutzt wurden, wieder auf die nationale reserve übertragen werden. diese bestimmung sollte jedoch in einigen wohlbegründeten ausnahmefällen wie bei kleinerzeugern oder erzeugern, die an extensivierungsprogrammen und vorruhestandsregelungen im sinne der verordnung (eg) nr. 1257/1999 des rates vom 17. mai 1999 über die förderung der entwicklung des ländlichen raums durch den europäischen ausrichtungs-und garantiefonds für die landwirtschaft (eagfl) und zur Änderung bzw. aufhebung bestimmter verordnungen(18) teilnehmen, nicht angewendet werden.

Slovakça

(10) berúc do úvahy riadiaci účinok, ktorý bude mať systém individuálnych limitov na trhu, treba vydať ustanovenie, aby práva na prémie, nevyužité ich držiteľom počas určitého obdobia, boli vrátenie do národnej rezervy. toto pravidlo však neplatí v niektorých výnimočných a patrične zdôvodnených prípadoch, ako napríklad v prípade malých výrobcov alebo v prípade, keď sa výrobcovia zúčastňujú programov rozširovania a v systéme skoršieho odchodu do dôchodku, spomínané v nariadení rady (es) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 na podporu rozvoja vidieka prostredníctvom európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (epuzf), ktoré mení, doplňuje a ruší určité nariadenia [18].

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

(11) durch die artikel 22 und 23 der verordnung (eg) nr. 1257/1999 des rates vom 17. mai 1999 über die förderung der entwicklung des ländlichen raums durch den europäischen ausrichtungs-und garantiefonds für die landwirtschaft (eagfl) und zur Änderung bzw. aufhebung bestimmter verordnungen(8) werden extensivierungsprogramme eingeführt. es empfiehlt sich, die nutzung der dadurch frei gewordenen ansprüche auf die mutterkuhprämie während der gesamten dauer der teilnahme an diesen programmen auszusetzen. die nutzung der frei gewordenen ansprüche sollte jedoch in ausnahmefällen gestattet werden, um den bedarf an prämienansprüchen im rahmen anderer umweltmaßnahmen für die landwirtschaft zu decken. eines der ziele der vorruhestandsregelung gemäß artikel 10 der verordnung (eg) nr. 1257/1999 ist es, ältere landwirte durch landwirte abzulösen, die die wirtschaftlichkeit der weiterbestehenden betriebe verbessern können. es steht zu befürchten, daß bestimmte landwirte nicht an den vorruhestandsprogrammen teilnehmen, wenn dies langfristig dazu führen könnte, daß sie ihre mutterkuhprämienansprüche verlieren. die mitgliedstaaten sollten daher ermächtigt werden, die gesamtdauer der vorübergehenden abtretung von ansprüchen je nach programm zu verlängern.

Slovakça

(11) Články 22 a 23 nariadenia rady (es) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore vidieckeho rozvoja z európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (eaggf) a ktoré mení a dopĺňa a zrušuje niektoré nariadenia [8], zavádzajú extenzifikačné programy. malo by sa vypracovať ustanovenie pre pozastavenie účinnosti, počas celého obdobia účasti na uvedených programoch, ohľadne využívania práv na prémiu za kravu bez trhovej produkcie mlieka uvoľnených týmto spôsobom. využívanie uvoľnených práv by ale malo byť schválené cestou výnimky, aby sa splnili potreby pre práva na prémiu ako časti iných environmentálnych opatrení. jedným z cieľov systému predčasného odchodu do dôchodku stanoveným článkom 10 uvedeného nariadenia je podporovať nahradenie starších poľnohospodárov poľnohospodármi schopnými zlepšiť ekonomickú životaschopnosť ostávajúcich poľnohospodárskych statkov. existuje dôvod pre obavu, že niektorí poľnohospodári sa nezúčastnia programov predčasného odchodu do dôchodku, ak to pravdepodobne povedie v dlhodobom hľadisku k strate práv na prémiu za ich kravy bez trhovej produkcie mlieka. Členské štáty by preto mali mať možnosť poskytnúť predĺženie celkového trvania dočasného ponechania na základe takých programov.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

(42) mit blick auf die anwendung des systems individueller obergrenzen gemäß artikel 116, 117 und 118 der verordnung (eg) nr. 1782/2003 können die bestehenden verwaltungsvorschriften weiterhin angewandt werden, insbesondere in bezug auf die verwendung von unentgeldlich gewährten prämienansprüchen, die verwendung normaler ansprüche, einschließlich der mindestverwendung, die vorübergehende abtretung und Übertragung von prämienansprüchen, die mitteilung von Änderungen individueller obergrenzen und die Übertragung von prämienansprüchen über die nationale reserve. eine dieser vorschriften sind spezifische vorschriften für außergewöhnliche und gerechtfertigte umstände wie beispielsweise, hinsichtlich der verwendung von prämienansprüchen, kleinlandwirte und landwirte, die an extensivierungsprogrammen und vorruhestandsregelungen beteiligt sind, und, bei Übertragungen von prämienansprüchen, das vererben von prämienansprüchen sowie der fall von landwirten, die nur öffentliche oder gemeinschaftsweiden zum beweiden verwenden.

Slovakça

(42) vzhľadom na implementáciu systému jednotlivých limitov, zavedených v článkoch 116, 117 a 118 nariadenia (es) č. 1782/2003, sa môžu naďalej používať existujúce administratívne pravidlá, najmä čo sa týka využitia práv udelených bezplatne, využitia normálnych práv vrátane minimálneho využitia, dočasného prenájmu a prevodu práv, oznámenia zmien jednotlivých stropov a prevodu práv prostredníctvom národnej rezervy. niektoré z týchto pravidiel sú špecifické opatrenia pre výnimočné a náležite ospravedlniteľné okolnosti, ako napríklad tie, ktoré sa týkajú využitia práv malými farmármi a farmármi zúčastňujúcimi sa na extenzifikačných programoch a schéme predčasného odchodu do dôchodku a na účely prevodu pri zdedení práv na prémie a v prípade farmárov používajúcich iba verejne alebo kolektívne vlastnené pozemky na pasenie;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

(b) der erzeuger ist an einem von der kommission anerkannten extensivierungsprogramm beteiligt,

Slovakça

(b) v prípade farmára zúčastňujúceho sa na extenzifikačnom programe uznanom komisiou;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

-der erzeuger ist an einem von der kommission anerkannten extensivierungsprogramm beteiligt,

Slovakça

-prípadu producenta, ktorý sa zúčastňuje extenzifikačného programu uznávaného komisiou,

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

-der erzeuger ist an einem von der kommission anerkannten extensivierungsprogramm beteiligt,

Slovakça

-v prípade farmára zúčastňujúceho sa na extenzifikačnom programe uznanom komisiou;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

-die durchführung eines investitions-oder extensivierungsprogramms im rindfleischsektor;

Slovakça

-realizácie investičného alebo extenzifikačného programu v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa,

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

-die durchführung eines investitions-oder extensivierungsprogramms im rindfleischsektor;

Slovakça

-zvláštne prírodne podmienky alebo použitie sankcií spočívajúcich v nevyplatení prémie alebo v jej znížení najmenej v jednom referenčnom roku,

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

b) ist an einem von der kommission anerkannten extensivierungsprogramm beteiligt;

Slovakça

b) v prípade výrobcu zúčastňujúceho sa na programe rozširovania uznaného komisiou;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

erzeuger, die sich zur teilnahme an einem extensivierungsprogramm in Übereinstimmung mit artikel 2 absatz 1 buchstabe c) der verordnung (ewg) nr. 2078/92 des rates [34] oder mit den artikeln 22 und 23 der verordnung (eg) nr. 1257/1999 verpflichten, erhalten keine genehmigung, ihre rechte während der teilnahmezeit vorübergehend abzutreten und/oder zu übertragen. diese bestimmung gilt allerdings nicht, wenn in dem programm die vorübergehende abtretung und/oder Übertragung von ansprüchen an erzeuger zulässig ist, deren teilnahme an anderen als den in diesem unterabsatz genannten maßnahmen den erwerb von ansprüchen voraussetzt.

Slovakça

farmári, ktorí sa zaviažu k účasti na extenzifikačnom programe v súlade s opatrením uvedeným v článku 2, odsek 1(c) nariadenia rady (ehs) č. 2078/92 [34] alebo extenzifikačnom programe v súlade s článkami 22 a 23 nariadenia (es) č. 1257/1999, nie sú oprávnení na dočasný prenájom a/alebo prevod práv počas obdobia tejto účasti.toto opatrenie sa však neuplatňuje v prípadoch, keď program umožňuje prevod a/alebo dočasný prenájom práv farmárov, ktorých účasť na iných opatreniach ako tých, ktoré sú uvedené v tomto pododseku, požaduje nadobudnutie práv.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

erzeuger, die sich zur teilnahme an einem extensivierungsprogramm in Übereinstimmung mit artikel 2 absatz 1 buchstabe c) der verordnung (ewg) nr. 2078/92 des rates [37] oder mit den artikeln 22 und 23 der verordnung (eg) nr. 1257/1999 [38] verpflichten, erhalten keine genehmigung, ihre rechte während der teilnahmezeit vorübergehend abzutreten und/oder zu übertragen. diese bestimmung gilt allerdings nicht, wenn in dem programm die vorübergehende abtretung und/oder Übertragung von ansprüchen an erzeuger zulässig ist, deren teilnahme an anderen als den in diesem unterabsatz genannten maßnahmen den erwerb von ansprüchen voraussetzt.

Slovakça

farmári, ktorí sa zaviažu participovať na extenzifikačnom programe v súlade s opatrením uvedeným v článku 2, odsek 1 (c) nariadenia rady (ehs) č. 2078/92 [37] alebo extenzifikačnom programe v súlade s článkami 22 a 23 nariadenia (es) č. 1257/1999 [38], nie sú oprávnení na dočasný prenájom a/alebo prevod práv počas obdobia tejto účasti. toto opatrenie sa však neuplatňuje v prípadoch, ak program umožňuje prevod a/alebo dočasný prenájom práv farmárov, ktorých účasť na iných opatreniach ako tých, ktoré sú uvedené v tomto pododseku, vyžaduje nadobudnutie práv.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

erzeuger, die sich zur teilnahme an einem extensivierungsprogramm in Übereinstimmung mit artikel 2 absatz 1 buchstabe c) der verordnung (ewg) nr. 2078/92 des rates(19) oder mit den artikeln 22 und 23 der verordnung (eg) nr. 1257/1999 verpflichten, erhalten keine genehmigung, ihre rechte während der teilnahmezeit vorübergehend abzutreten und/oder zu übertragen. diese bestimmung gilt allerdings nicht, wenn in dem programm die vorübergehende abtretung und/oder Übertragung von ansprüchen an erzeuger zulässig ist, deren teilnahme an anderen als den in diesem unterabsatz genannten maßnahmen den erwerb von ansprüchen voraussetzt.

Slovakça

výrobcovia, ktorí sa rozhodli zúčastniť na rozširujúcom programe v súlade s opatrením uvedeným v článku 2 (1) c) nariadenia rady (ehs) č. 2078/92 [19] alebo v programe rozšírenia podľa článkov 22 a 23 nariadenia (es) č. 1257/1999, nebudú oprávnení dočasne prenajať a/alebo previesť svoje práva počas obdobia, keď sa zúčastňujú na tomto programe. toto ustanovenie však neplatí tam, kde program umožňuje prevod a/alebo dočasné prenajatie práv výrobcom, ktorých zapojenie sa do opatrení iných, ako sú tie, čo sa uvádzajú v tomto pododseku, si vyžaduje získanie práv.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

erzeugern, die sich verpflichtet haben, an einem extensivierungsprogramm im sinne der maßnahme nach artikel 2 absatz 1 buchstabe c) der verordnung (ewg) nr. 2078/92 des rates(14) oder an einem extensivierungsprogramm nach den artikeln 22 und 23 der verordnung (eg) nr. 1257/1999 teilzunehmen, ist es nicht gestattet, ihre prämienansprüche während der dauer ihrer verpflichtung vorübergehend abzutreten oder zu übertragen, es sei denn, das programm läßt die Übertragung und/oder vorübergehende abtretung von ansprüchen an erzeuger zu, denen aufgrund ihrer beteiligung an anderen als den in unterabsatz 1 genannten maßnahmen solche ansprüche zustehen.

Slovakça

producenti, ktorí sa zaviazali zúčastňovať na extenzifikačnom programe v súlade s opatrením uvedeným v článku 2 (1) c) nariadenia rady (ehs) č. 2078/92 [14] alebo extenzifikačnom programe v súlade s článkami 22 a 23 nariadenia (es) č. 1257/1999, nebudú oprávnení dočasne ponechať a/alebo previesť svoje práva v priebehu obdobia takejto účasti. ale toto ustanovenie sa nebude uplatňovať v prípadoch, kedy program povoľuje prevod a/alebo dočasné ponechanie práv producentom, ktorých zapojenie do iných opatrení ako opatrení uvedených v tomto pododseku vyžaduje získanie práv.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

die durchführung eines investitions- oder extensivierungsprogramms im rindfleischsektor;

Slovakça

realizáciu investičného alebo extenzifikačného programu v odvetví hovädzieho a teľacieho mäsa,

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam