Google'a Sor

Şunu aradınız:: ennetusprogrammide (Estonca - İsveççe)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Estonca

İsveççe

Bilgi

Estonca

Portugalil, Soomel ja Rumeenial on ennetusprogrammide jaoks olemas minimaalsed kvaliteedinõuded.

İsveççe

Portugal, Finland och Rumänien har minimikvalitetskriterier för preventionsprogram.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Estonca

Komisjon edendab terviklike ennetusprogrammide rakendamist ja laiendamist, et jõuda kõige enam vastuvõtlike elanikkonna rühmadeni.

İsveççe

Kommissionen kommer att främja genomförandet av heltäckande, förebyggande program och deras strävanden att nå de mest utsatta befolkningsgrupperna.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Esineb harva või ei esine üldse läbiviidavate ennetusprogrammide sisu, eesmärkide,metodoloogia, sihtrühmade ja katvuse kohta.

İsveççe

Mer strukturerade preventionsprogram har införts (i Danmark, som har sitt första skolbaseradelivskunskapsprogram), utvidgats (i Tyskland) eller planeras(i Frankrike och Italien, i de nationella strategierna) av flerländer än tidigare.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Teiseks edu saavutamise takistuseks võib olla olemasolevate ennetusprogrammide vähene tõhusus ja üldine kvaliteet, mille hindamine ja seire on siiani kehv.

İsveççe

En annat bekymmer är effektivitet och kvalitet inom de befintliga, förebyggande programmen, som fortfarande kännetecknas av dålig utvärdering och övervakning.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Üksnes ennetustegevuste süstemaatilise registreerimisekaudu on võimalik ennetusprogrammide sisu kontrollidaning kontrollimise tulemusena, kasutades olemasolevat infotefektiivsuse kohta, suunata neid programme spetsiifilistelesihtrühmadele.

İsveççe

Tack vare att det programbaserade tillvägagångssättet harblivit mer utbrett och informationsinsamlingen merstandardiserad har det blivit möjligt att granska ochjämföra preventionspolitikens innehåll ochutvecklingstendenser inom hela EU.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Strateegiline eesmärk nr 25.1 Ennetusprogrammide, sealhulgas suunatud ja pere/kogukonnapõhise ennetuse tulemuslikkuse ja kättesaadavuse parandamine -

İsveççe

Strategimål 25.1 Förbättrad tillgång till och effektivitet i program för förebyggande, inklusive målgruppsinriktat förebyggande och familje-/samhällsinriktat förebyggande -

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Strateegiline eesmärk nr 25.1 Ennetusprogrammide, sealhulgas suunatud ja pere/kogukonnapõhise ennetuse tulemuslikkuse ja kättesaadavuse parandamine _BAR_

İsveççe

Strategimål 25.1 Förbättrad tillgång till och effektivitet i program för förebyggande, inklusive målgruppsinriktat förebyggande och familje-/samhällsinriktat förebyggande _BAR_

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Riskirühma kuuluvad õpilased on valikuliste ennetusprogrammide sihiks võetud Maltal; Prantsusmaal ja Slovakkias pakutakse koolides nõustamist siis, kui selle vajaduse otsustab õpilane ise või keegi teine.

İsveççe

I Malta finns program för riktad prevention för de mest riskutsatta eleverna medan Frankrike och Slovakien erbjuder frivillig rådgivning i skolorna.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

või enesetapukatseni. Kuigi paljude ennetusprogrammide teavitustegevus hõlmab teiste uimastiliikide kõrval teavet ka hallutsinogeensete uimastite kohta, ei pakuta noortega töötavatele inimestele eriteavet nende uimastite tarbimisega kaasnevate terviseriskide kohta.

İsveççe

Den akuta toxiciteten i psilocybin anses vara låg och detta stöds av att det är sällsynt med rapporter om dödlig förgiftning av hallucinogena svampar.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

ühiste ennetusprogrammide väljatöötamine või täiustamine ja rakendamine avalikes teenustes, hariduses ja asjaomastes valitsusvälistes organisatsioonides, keskendudes sotsiaalselt halvemas olukorras olevatele rühmadele;

İsveççe

Utveckling eller förbättring och genomförande av gemensamma förebyggande program inom offentlig förvaltning, utbildning och relevanta icke-statliga organisationer med inriktning på socialt mindre gynnade grupper.

Son Güncelleme: 2014-11-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Mure selle pärast, et noorte inimestekanepitarbimist peetakse üha sagedamini vastuvõetavaks,on viinud ennetusprogrammide juurutamiseni, milleeesmärk on mõjutada noorte inimeste hinnanguid sellekohta, mis on normaalne või vastuvõetav käitumine.

İsveççe

Under de åtta åren mellan1996 och 2003 ökade andelen cannabisklienter blandnya klienter som sökte behandling för alla droger med åtminstone det dubbla i många länder (44), och en liknande

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

2.Avaliku teenistuse, koolide ja asjakohaste valitsusväliste organisatsioonide vaheliste ühiste ennetusprogrammide rakendamise ja arendamise toetamine. -2007 -LR -Sama -

İsveççe

2.Stödja genomförandet och utvecklingen av gemensamma förebyggande program inom offentliga organ, i skolorna och i berörda icke statliga organisationer. -2007 -Medlemsstaterna -Idem -

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

2.Avaliku teenistuse, koolide ja asjakohaste valitsusväliste organisatsioonide vaheliste ühiste ennetusprogrammide rakendamise ja arendamise toetamine. _BAR_ 2007 _BAR_ LR _BAR_ Sama _BAR_

İsveççe

2.Stödja genomförandet och utvecklingen av gemensamma förebyggande program inom offentliga organ, i skolorna och i berörda icke statliga organisationer. _BAR_ 2007 _BAR_ Medlemsstaterna _BAR_ Idem _BAR_

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

8.Koolides korraldatavate ennetusprogrammide tulemuslikkuse ja kättesaadavuse parandamine vastavalt siseriiklikule õigusele _BAR_ 1.Nii lubatud kui keelatud uimastite ja psühhoaktiivsete ainete, samuti polünarkootiliste ainete tarbimist hõlmavate laiaulatuslike, tõhusate ja hinnatud ennetusprogrammide koolide õppekavadesse võtmise või nende võimalikult laia rakendamise tagamine. _BAR_ 2007 _BAR_ LR _BAR_ LR arv, kes on rakendanud laiaulatuslikud tõhusad programmid psühhoaktiivsete ainete kasutamise ennetamise kohta koolis; programmidega haaratud õpilaste osakaal. _BAR_

İsveççe

8.Förbättra tillgången till samt höja effektiviteten hos förebyggande program som riktar sig till skolan i enlighet med nationell lagstiftning. _BAR_ 1.Säkerställa att övergripande, effektiva och beprövade program för att förebygga missbruk av såväl lagliga som olagliga psykotropa ämnen, inklusive blandmissbruk, tas upp i skolornas läroplaner eller genomförs i så stor utsträckning som möjligt. _BAR_ 2007 _BAR_ Medlemsstaterna _BAR_ Antal medlemsstater som har infört övergripande och effektiva program för att förebygga användningen av psykotropa ämnen i skolan och den procentuella andelen elever som nåtts _BAR_

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

9.Sihtrühmade uute mõjutamismeetodite ning valikulise ennetamise loomine, arendamine ja parandamine, näiteks kasutades erinevaid meediakanaleid ja uut infotehnoloogiat _BAR_ Teatud sihtrühmadele (näiteks uimastikaubitsejatele, sotsiaalselt ebasoodsas olukorras olevatele inimrühmadele, sotsiaalselt tõrjutud lastele ja riskiperekondadele, noortele väljaspool kooli) ja eluvaldkondadele (näiteks uimastitarbimine sõiduki juhtimisel, tööl, meelelahutuskohtades) suunatud ennetusprogrammide väljatöötamine ja täiustamine, võttes arvesse soolisi erinevusi _BAR_ 2008 _BAR_ LRKOM _BAR_ Teatud sihtrühmadele mõeldud ennetusprogrammide kättesaadavuse määr (EMCDDA).Komisjoni uuring alkoholi, uimastite ja ravimite mõju kohta sõiduki juhtimisel 2008. aastaks.Tööl kavad rakendanud liikmesriikide arv, kes on rakendanud programmid töökohas.Meelelahutusasutustele suunatud ennetusprogrammide arv, ulatus ja tulemuslikkuse hinnang (EMCDDA). _BAR_

İsveççe

9.Införa, utveckla och förbättra selektiva och förebyggande insatser och nya metoder för att nå målgrupperna, till exempel med hjälp av olika medier samt ny informationsteknik. _BAR_ Utveckla och förbättra förebyggande program riktade till utvalda målgrupper (till exempel gatulangare, socialt missgynnade grupper, socialt utslagna barn och riskfamiljer, ungdomar utanför skolan) och i särskilda sammanhang (till exempel narkotika och bilkörning, narkotika på arbetsplatsen och fest- och fritidsanvändning av narkotika), med hänsyn till könsskillnader. _BAR_ 2008 _BAR_ MedlemsstaternaKommissionen _BAR_ Omfattningen på tillgången till förebyggande program för särskilda målgrupper (ECNN)Undersökning av kommissionen senast 2008 om inverkan i trafiken av alkohol, narkotika och medicinerAntal medlemsstater som har infört program på arbetsplatsenAntal, spridning och utvärdering av effektiviteten hos förebyggande projekt i fritidssammanhang. (ECNN). Familjer som riskerar att bli socialt utestängda _BAR_

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Koolides korraldatavate ennetusprogrammide tulemuslikkuse ja kättesaadavuse parandamine _BAR_ Tagada nii lubatud kui keelatud uimastite ja polünarkootiliste ainete tarbimist hõlmavate põhjalike ennetusprogrammide võtmine koolide õppekavadesse või nende võimalikult laia rakendamine _BAR_ 2007 _BAR_ LR _BAR_ LR arv, kus koolides toimub põhjalik programmipõhine ennetustöö; programmidega haaratud õpilaste osakaal _BAR_

İsveççe

Göra det enklare att få tillgång till samt höja effektiviteten hos förebyggande program som riktar sig till skolor _BAR_ Säkerställa att övergripande program för att förebygga missbruk av såväl lagliga som olagliga narkotikapreparat (inklusive blandmissbruk) tas upp på skolschemat eller får så stor spridning som möjligt på annat sätt _BAR_ 2007 _BAR_ Medlemsstaterna _BAR_ Antal medlemsstater som har infört övergripande och programbaserat förebyggande i skolorna; procentandel elever som nås _BAR_

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Uute sihtrühmade mõjutamismeetodite väljatöötamine (nt Interneti kaudu) _BAR_ Teatud sihtrühmadele (nt riskiperekonnad, koolidest väljalangejad) ja eluvaldkondadele (nt uimastitarbimine sõiduki juhtimisel, tööl, meelelahutuskohtades) suunatud ennetusprogrammide väljatöötamine ja täiustamine _BAR_ 2007 _BAR_ LR KOM _BAR_ Teatud sihtrühmadele mõeldud ennetusprogrammide kättesaadavuse määr (EMCDDA) KOMi uuring alkoholi, uimastite ja ravimite mõju kohta aastaks 2008 LR aruanne UHTle (töökohal uimastitetarbimist käsitlevate programmide ulatusest) aastaks 2008 Meelelahutusasutustele suunatud ennetusprogrammide arv, ulatus ja tulemuslikkuse hinnang (EMCDDA) _BAR_

İsveççe

Ta fram nya metoder att nå målgrupper, till exempel med hjälp av Internet _BAR_ Utveckla och förbättra program för förebyggande för särskilda målgrupper (till exempel utsatta familjer, ungdomar som hoppat av från skolan) och särskilda sammanhang (till exempel narkotika och bilkörning, narkotika på arbetsplatsen och narkotika i fritidsmiljöer) _BAR_ 2007 _BAR_ Medlemsstaterna Kommissionen _BAR_ Tillgången till förebyggande program för särskilda målgrupper (Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk) Undersökning från kommissionen om inverkan av alkohol, narkotika och mediciner i trafiken (2008) Rapport från medlemsstaterna till rådets arbetsgrupp för övergripande narkotikafrågor om program mot narkotika på arbetsplatserna (2008) Antal projekt för att förebygga användning av så kallade partydroger, omfattning och verkningar av dessa projekt (Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk) _BAR_

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Mitmed muud faktipõhised lähenemisviisid, muuhulgas normatiivne restruktureerimine (nt selgitamine, et enamik kaaslasi ei kiida uimastite tarbimist heaks), enesekindluse treening, motiveerimine ja eesmärkide püstitamine ning müütide kummutamine (kanepiga seotud väärtushinnangute kohta), tuleb alles teha kanepitarbimisega seotud ennetusprogrammide tavapäraseks osaks.

İsveççe

Flera mer evidensbaserade tillvägagångssätt för unga personer som exempelvis att förändra normer (genom att t.ex. visa att majoriteten av deras jämnåriga ogillar narkotikaanvändning), att träna dem i att stå på sig, att arbeta med motivation och målformulering, liksom att avslöja myter (om värdeassociationer till cannabis) har ännu inte blivit fasta inslag i preventionsprogram för cannabis.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

8. Koolides korraldatavate ennetusprogrammide tulemuslikkuse ja kättesaadavuse parandamine -Tagada nii lubatud kui keelatud uimastite ja polünarkootiliste ainete tarbimist hõlmavate põhjalike ennetusprogrammide võtmine koolide õppekavadesse või nende võimalikult laia rakendamine -2007 -LR -LR arv, kus koolides toimub põhjalik programmipõhine ennetustöö; programmidega haaratud õpilaste osakaal -

İsveççe

8. Göra det enklare att få tillgång till samt höja effektiviteten hos förebyggande program som riktar sig till skolor -Säkerställa att övergripande program för att förebygga missbruk av såväl lagliga som olagliga narkotikapreparat (inklusive blandmissbruk) tas upp på skolschemat eller får så stor spridning som möjligt på annat sätt -2007 -Medlemsstaterna -Antal medlemsstater som har infört övergripande och programbaserat förebyggande i skolorna; procentandel elever som nås -

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

8.Koolides korraldatavate ennetusprogrammide tulemuslikkuse ja kättesaadavuse parandamine vastavalt siseriiklikule õigusele -1.Nii lubatud kui keelatud uimastite ja psühhoaktiivsete ainete, samuti polünarkootiliste ainete tarbimist hõlmavate laiaulatuslike, tõhusate ja hinnatud ennetusprogrammide koolide õppekavadesse võtmise või nende võimalikult laia rakendamise tagamine. -2007 -LR -LR arv, kes on rakendanud laiaulatuslikud tõhusad programmid psühhoaktiivsete ainete kasutamise ennetamise kohta koolis; programmidega haaratud õpilaste osakaal. -

İsveççe

8.Förbättra tillgången till samt höja effektiviteten hos förebyggande program som riktar sig till skolan i enlighet med nationell lagstiftning. -1.Säkerställa att övergripande, effektiva och beprövade program för att förebygga missbruk av såväl lagliga som olagliga psykotropa ämnen, inklusive blandmissbruk, tas upp i skolornas läroplaner eller genomförs i så stor utsträckning som möjligt. -2007 -Medlemsstaterna -Antal medlemsstater som har infört övergripande och effektiva program för att förebygga användningen av psykotropa ämnen i skolan och den procentuella andelen elever som nåtts -

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam