Google'a Sor

Şunu aradınız:: spetsifikatsioonis (Estonca - Lehçe)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Estonca

Lehçe

Bilgi

Estonca

spetsifikatsioonis asendatakse määratlus järgmisega:

Lehçe

specyfikacja odnosząca się do definicji otrzymuje brzmienie:

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Estonca

spetsifikatsioonis asendatakse sünonüümid järgmisega:

Lehçe

specyfikacja odnosząca się do nazw synonimowych otrzymuje brzmienie:

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Estonca

Need sarnanevad spetsifikatsioonis PAS 2050 esitatud meetoditega süsiniku talletamise mõju arvutamiseks.

Lehçe

Podobnie do podejścia zalecanego w PAS 2050 dla metod, według których obliczane jest oddziaływanie składowania dwutlenku węgla.

Son Güncelleme: 2014-11-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Estonca

Seda aega võib lühendada, kui nende asjakohases spetsifikatsioonis osutatud püsivus on lühem.

Lehçe

Termin ten może zostać skrócony, jeśli krótsza jest trwałość określona przez odpowiednie warunki techniczne.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Estonca

Reguleeriv asutus on volitatud sertifitseerima tooteid, mis vastavad spetsifikatsioonis sätestatud nõuetele.

Lehçe

Rada regulacyjna jest upoważniona do certyfikacji produktów, które spełniają warunki ustanowione w opisie produktu.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Estonca

Seda ajavahemikku võib lühendada, kui asjakohases spetsifikatsioonis osutatud materjali säilivusaeg on lühem.

Lehçe

Okres ten może zostać skrócony, jeżeli okres stabilności materiału, wskazany w odpowiedniej specyfikacji, jest krótszy.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Estonca

Šveitsi ametivõimud on nõudnud teatavate juustude kirjelduse muutmist, järgides muudatusi nende juustude spetsifikatsioonis.

Lehçe

Władze szwajcarskie zwróciły się o zmianę opisu niektórych serów wskutek zmiany specyfikacji tych serów.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Estonca

on kindlakstehtavad, kontrollitavad, kirjendatud töövõtja raamatupidamises ning kindlaks määratud vastavalt spetsifikatsioonis ja lepingus viidatud raamatupidamisstandarditele;

Lehçe

są identyfikowalne, możliwe do sprawdzenia, ujęte w księgach rachunkowych wykonawcy i określone zgodnie ze standardami rachunkowości, o których mowa w specyfikacji i w umowie dotyczącej zamówienia;

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Estonca

Määratud kontrollorgan või -asutus tagab selle, et enne toote turustamist täidaks tootja spetsifikatsioonis määratletud nõudeid.

Lehçe

Zanim produkt ukaże się na rynku, desygnowane władze lub czynniki kontrolne sprawdzą, czy producent stosuje się do opublikowanej informacji.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Komisjoni koostatud üksikasjalikus tehnilises spetsifikatsioonis (DTS) määratakse kindlaks keskse SIS II funktsionaalsus- ja funktsionaalsusega mitteseotud nõuded.

Lehçe

Szczegółowe specyfikacje techniczne (DTS), przygotowane przez Komisję, określają wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne centralnego systemu SIS II.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

(44) Lepingu täitmise tingimused vastavad direktiivi nõuetele, kui nad pole ei otseselt ega kaudselt diskrimineerivad ja on toodud ära hankekuulutuses või spetsifikatsioonis.

Lehçe

(44) Warunki realizacji zamówienia zgodne są z dyrektywą, pod warunkiem że nie są bezpośrednio lub pośrednio dyskryminujące oraz są określone w ogłoszeniu stanowiącym zaproszenie do ubiegania się o zamówienie lub w specyfikacjach.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Euroopa Parlament on teinud muudatusettepanekud, mis lähevad käesoleva ettepaneku reguleerimisalast kaugemale, näiteks raudteeveeremi ja jaamade juurdepääsetavuse parandamisele suunatud kohustused, mida aga kajastatakse liikumispuudega reisijatega seotud koostalitlusvõime tehnilises spetsifikatsioonis, mis tuleb komisjonis edaspidi arutusele.

Lehçe

Parlament Europejski zajął się poprawkami wykraczającymi poza zakres tej propozycji, np. wymaganiami zmierzającymi do zwiększenia dostępności taboru kolejowego i stacji, które jednak będą zawarte w przyszłej technicznej specyfikacji interoperacyjności dotyczącej osób o ograniczonej sprawności ruchowej; Komisja przeanalizuje tę sprawę dokładniej.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Käitamise ja liikluskorralduse allsüsteemi osas käsitletakse seda olulist nõuet rongi nähtavuse (punktid 4.2.2.1 ja 4.3) spetsifikatsioonis.

Lehçe

W odniesieniu do podsystemu „Ruch kolejowy”, wymagania tego dotyczy punkt „widoczność pociągu” (podpunkty 4.2.2.1 i 4.3).

Son Güncelleme: 2014-11-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

(2) Kaitstud päritolunimetusena registreeritud "Pays d'Auge" puhul tuleks määruse (EMÜ) nr 2081/92 artikliga 4 ettenähtud spetsifikatsioonis rubriigi "siseriiklikud nõuded" all tekst "19. märtsi 1996. aasta dekreet" asendada tekstiga "dekreet registreeritud päritolunimetuse "Pays d'Auge" kohta".

Lehçe

(2) W odniesieniu do nazwy "Pays d’Auge" zarejestrowanej jako chroniona nazwa pochodzenia, na mocy "wymogów krajowych" w specyfikacji przewidzianej w art. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92, wyrazy "Dekret z dnia 19 marca 1996 r." powinny zostać zastąpione wyrazami "Dekret w sprawie zarejestrowanej nazwy pochodzenia "Pays d’Auge"".

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Estonca

(2) Kaitstud päritolunimetusena registreeritud "Volailles de Bresse" puhul tuleks määruse (EMÜ) nr 2081/92 artikliga 4 ettenähtud spetsifikatsioonis rubriigi "siseriiklikud nõudmised" all tekst "4. jaanuari 1995. aasta dekreet" asendada tekstiga "dekreet registreeritud päritolunimetuse "Volailles de Bresse" kohta."

Lehçe

(2) W odniesieniu do nazwy "Volailles de Bresse" zarejestrowanej jako chroniona nazwa pochodzenia w ramach "wymogów krajowych" w specyfikacji przewidzianej w art. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 wyrażenie "dekret z dnia 4 stycznia 1995 r." należy zastąpić wyrażeniem "dekret dotyczący zarejestrowanej nazwy pochodzenia "Volailles de Bresse"".

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Estonca

(3) Kaitstud päritolunimetusena registreeritud "Cornouaille" puhul tuleks määruse (EMÜ) nr 2081/92 artikliga 4 ettenähtud spetsifikatsioonis rubriigi "siseriiklikud nõuded" all tekst "19. märtsi 1996. aasta dekreet" asendada tekstiga "dekreet registreeritud päritolunimetuse "Cornouaille" kohta".

Lehçe

(3) W odniesieniu do nazwy "Cornouaille" zarejestrowanej jako chroniona nazwa pochodzenia, na mocy "wymogów krajowych" w specyfikacji przewidzianej w art. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92, wyrazy "Dekret z dnia 19 marca 1996 r." powinny zostać zastąpione wyrazami "Dekret w sprawie zarejestrowanej nazwy pochodzenia "Cornouaille"".

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Estonca

(3) Kaitstud päritolunimetusena registreeritud "Miel de Sapin des Vosges" puhul tuleks nimetatud määruse artikliga 4 ettenähtud spetsifikatsioonis kõik viited Prantsusmaa 30. juuli 1996. aasta dekreedile asendada tekstiga "dekreet registreeritud päritolunimetuse "Miel de Sapin des Vosges" kohta."

Lehçe

(3) W odniesieniu do nazwy "Miel de Sapin des Vosges" zarejestrowanej jako chroniona nazwa pochodzenia w specyfikacji wymienionej w art. 4 tego rozporządzenia wszystkie odniesienia do francuskiego dekretu z dnia 30 lipca 1996 r. należy zastąpić wyrażeniem "dekret dotyczący zarejestrowanej nazwy pochodzenia "Miel de Sapin des Vosges"".

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Estonca

(4) Kaitstud päritolunimetusena registreeritud "Chaource" puhul tuleks nimetatud määruse artikliga 4 ettenähtud spetsifikatsioonis rubriigi "siseriiklikud nõudmised" all tekst "29. detsembri 1986. aasta dekreet" asendada tekstiga "dekreet registreeritud päritolunimetuse "Chaource" kohta."

Lehçe

(4) W odniesieniu do nazwy "Chaource" zarejestrowanej jako chroniona nazwa pochodzenia w ramach "wymogów krajowych" w specyfikacji wymienionej w art. 4 tego rozporządzenia wyrażenie "dekret z dnia 29 grudnia 1986 r." należy zastąpić wyrażeniem "dekret dotyczący zarejestrowanej nazwy pochodzenia "Chaource"".

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Estonca

(4) Kaitstud päritolunimetusena registreeritud "Rocamadour" puhul tuleks määruse (EMÜ) nr 2081/92 artikliga 4 ettenähtud spetsifikatsioonis rubriigi "siseriiklikud nõuded" all tekst "16. jaanuari 1996. aasta dekreet" asendada tekstiga "dekreet registreeritud päritolunimetuse "Rocamadour" kohta".

Lehçe

(4) W odniesieniu do nazwy "Rocamadour" zarejestrowanej jako chroniona nazwa pochodzenia, na mocy "wymogów krajowych" w specyfikacji przewidzianej w art. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 wyrazy "Dekret z dnia 19 marca 1996 r." powinny zostać zastąpione wyrazami "Dekret w sprawie zarejestrowanej nazwy pochodzenia "Rocamadour"".

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Estonca

(4) määruse (EMÜ) nr 2081/92 artikli 4 lõike 2 punktis c osutatud geograafilise piirkonna piiritlemise osas on liikmesriik teatanud, et spetsifikatsioonis määratletud piirkond peab täielikult vastama esitatud geograafilisel kaardil märgitud piirkonnale; kuigi teed on piiritletud nõuetekohaselt, on selleks, et spetsifikatsioon ühtiks täielikult geograafilise kaardiga, vajalik lisada sellele Somerseti krahvkond; nimetatud põhjustel ja selguse huvides on vaja seda teavet täpsustada; tegu on spetsifikatsiooni olulise osaga;

Lehçe

(4) W odniesieniu do wyznaczenia granic obszaru geograficznego przewidzianego w art. 4 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 2081/92, Państwo Członkowskie stwierdziło, że granice obszaru podane w specyfikacji muszą dokładnie odpowiadać granicom określonym na przesłanej mapie geograficznej; rozgraniczenie dróg jest prawidłowe, ale aby wyznaczone granice obszaru w pełni zgadzały się z mapą geograficzną, należy dodaćhrabstwo Somerset; informację tę należy odpowiednio podać w celu nadania sprawie pełnej jasności; informacja ta zawarta jest w głównych punktach specyfikacji.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam