Google'a Sor

Şunu aradınız:: juhtorganisatsiooni (Estonca - Slovakça)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Estonca

Slovakça

Bilgi

Estonca

Lepinguosalised moodustavad käesoleva lepingu täitmise ülevaatamiseks tehnilise komisjoni, mis koosneb nende vastava juhtorganisatsiooni esindajatest.

Slovakça

Zmluvné strany zriadia technickú komisiu na preskúmanie vykonávania tejto dohody, ktorá bude zložená z predstaviteľov príslušných správnych orgánov.

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Estonca

Mõlemad lepinguosalised määravad siinjuures käesoleva lepingu täitmise eest vastutava juhtorganisatsiooni ("juhtorganisatsioonid").

Slovakça

Každý zmluvná strana týmto menuje správny orgán zodpovedný za vykonávanie tejto dohody ("správne orgány").

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Estonca

(6) Lepinguosalised peaksid määrama juhtorganisatsiooni ning tuleks kindlaks määrata lepingu muutmise kord.

Slovakça

(6) Každá strana dohody by mala určiť správny orgán a mal by sa vymedziť postup menenia a dopĺňania dohody.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Ühe lepinguosalise juhtorganisatsioon tunnistab programmis osaleja registreerimist Energy Star′i märgistusprogrammi teise lepinguosalise juhtorganisatsiooni poolt.

Slovakça

Registráciu účastníka programu v programe označovania Energy Star uskutočnenú správnym orgánom jednej zmluvnej strany uzná aj správny orgán druhej zmluvnej strany.

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Iga tootja, tarnija või edasimüüja võib ühineda Energy Star′i märgistusprogrammiga, registreerudes ükskõik kumma lepinguosalise juhtorganisatsiooni juures programmis osalejaks.

Slovakça

Každý výrobca, predajca alebo obchodný zástupca sa môže zúčastniť na programe označovania Energy Star tak, že sa zaregistruje u správneho orgánu ako účastník programu.

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Taotlus peatada komisjoni hankemenetlus juhtorganisatsiooni loomiseks programmis, mis puudutab investeerimisprojektide elluviimist veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja tahkete jäätmete valdkonnas, ning millega arendatakse Küprose põhjaosa majandust.

Slovakça

Návrh na odklad výkonu oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania prijatého Komisiou s cieľom posilniť hospodársky rozvoj v severnej časti Cypru týkajúceho sa zriadenia oddelenia na správu programu na podporu zavedenia investičných projektov v oblasti vody, odpadových vôd a pevných odpadov.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Hoolimata käesoleva lepingu muudest sätetest ei takista kumbki lepinguosaline ühegi toote importi, eksporti, müüki ega turustamist põhjusel, et see kannab teise lepinguosalise juhtorganisatsiooni energiatõhususe märke.

Slovakça

Bez ohľadu na akékoľvek ďalšie ustanovenia tejto dohody žiadna zo zmluvných strán nesmie brániť dovozu, vývozu, predaju alebo distribúcii akéhokoľvek výrobku, pretože je nositeľom značiek energetickej účinnosti správneho orgánu druhej zmluvnej strany.

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Iga juhtorganisatsioon teavitab viivitamatult teise lepinguosalise juhtorganisatsiooni igasugustest Energy Star′i märkidega seotud rikkumistest, millest ta teadlik on, ning samuti niisuguse rikkumise lõpetamiseks rakendatud meetmetest.

Slovakça

Každý správny orgán okamžite oznámi správnemu orgánu druhej zmluvnej strany každé porušenie značiek Energy Star, o ktorom sa dozvie, ako aj prijaté opatrenia na ukončenie takéhoto porušovania.

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Energy Star'i märgistusprogramm – juhtorganisatsiooni poolt hallatav programm, mille puhul on kasutusel ühised energiatõhususe spetsifikaadid, märgid ja suunised, mida tuleb rakendada määratud tootetüüpide korral.

Slovakça

"Program označovania Energy Star" znamená program, ktorý riadi správny orgán, za použitia spoločných špecifikácií energetickej účinnosti, značiek a smerníc, ktoré sa majú uplatňovať na určené typy výrobkov.

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Estonca

3. EL-India intellektuaalse omandi õiguste projekti ei olegi rakendatud. Probleemide põhjuseks oli nii komisjoni ühtsete järelmeetmete puudumine, mis oli seotud töötajate vahetumisega, kui ka projekti Euroopa juhtorganisatsiooni vähesed kogemused.

Slovakça

3. IPR projekt EÚ a Indie nebol implementovaný vôbec. Problémy boli výsledkom spojenia nedostatočne jasných následných krokov Komisie v dôsledku personálnych zmien a nedostatku skúseností na strane európskej PMO.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Programmis osalejad – tootjad, tarnijad või edasimüüjad, kes müüvad spetsifikaatidele vastavaid määratud energiatõhusaid tooteid ja kes on otsustanud osaleda Energy Star'i märgistusprogrammis kas registreerudes ükskõik kumma lepinguosalise juhtorganisatsiooni juures või sõlmides sellega lepingu.

Slovakça

"Účastníci programu" znamená výrobcovia, predajcovia alebo obchodní zástupcovia, ktorí predávajú označené energeticky účinné výrobky, ktoré spĺňajú špecifikácie a ktorí sa rozhodli pre účasť v programe označovania Energy Star tým, že sa zaregistrovali alebo uzatvorili zmluvu so správnym orgánom ktorejkoľvek zmluvnej strany.

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Estonca

Kui teine juhtorganisatsioon ("vastu olev juhtorganisatsioon") on pärast artikli IX lõigete 1 ja 2 kohaselt tehtud ettepaneku kättesaamist arvamusel, et ettepanek ei vasta ülaltoodud lõikes 1 toodud nõuetele või on muul põhjusel ettepaneku vastu, teavitab see viivitamata (tavaliselt tehnilise komisjoni järgmise koosoleku ajaks) ettepaneku teinud juhtorganisatsiooni oma vastuolemisest ja lisab kõik oma vastuolemist toetavad olemasolevad andmed;

Slovakça

Ak po prijatí návrhu uskutočneného v súlade s odsekmi 1 a 2 článku IX druhý správny orgán ("namietajúci správny orgán") zastáva názor, že návrh nespĺňa požiadavky uvedené v odseku 1 uvedenom vyššie alebo inak namieta voči návrhu, urýchlene (spravidla na ďalšom zasadaní technickej komisie) oznámi navrhujúcemu správnemu orgánu písomne svoju námietku a uvedie všetky dostupné informácie na podporu svojej námietky;

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Estonca

Tehniline komisjon tuleb ühe juhtorganisatsiooni palvel kokku kord aastas ja peab nõu, et vaadata üle Energy Star′i märgistusprogrammi toimimine ja haldamine, C lisas toodud spetsifikaadid, hõlmatud tooted, tarbijate harimiseks korraldatud üritused ja käesoleva lepingu eesmärkide saavutamise edukus.

Slovakça

Technická Komisia bude zasadať raz do roka a na žiadosť jedného zo správnych orgánov prekonzultuje kontrolu činnosti a riadenia programu označovania Energy Star, špecifikácie uvedené v prílohe C, zahrnuté výrobky, programy na informovanie spotrebiteľov a pokroky pri dosahovaní cieľov tejto dohody.

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

-Silmas pidades liikmesriikide veenmist tehnospetsifikaatide ranguses, sisaldaks võimalik uus leping sätet, millega kohustatakse mõlemat juhtorganisatsiooni (komisjoni ja Ameerika Ühendriikide keskkonnaagentuuri) kindlaks määrama tehnospetsifikaate nii, et kriteeriumide kehtestamise ajal vastaks kriteeriumidele ainult ligikaudu 25% turul olevatest toodetest. Sellise sätte lisamisega annaks nõukogu komisjonile selge volituse tehnospetsifikaatide läbivaatamiseks, mis õigustaks „133” erikomiteega konsulteerimise vajaduse tühistamist veelgi.

Slovakça

-Na ubezpečenie členských štátov o náročnosti zrevidovaných technických špecifikácií by sa do prípadnej novej dohody zaradilo ustanovenie, ktorým sa obom riadiacim subjektom (Komisia a EPA) ukladá povinnosť definovať technické špecifikácie tak, aby kritériá v čase ich stanovenia spĺňalo len približne 25% výrobkov na trhu. Zaradením takéhoto ustanovenia by Rada poskytla Komisii jasný mandát na revíziu technických špecifikácií, čo by ešte viac zdôvodňovalo zrušenie nutnosti konzultácií so špeciálnym výborom „133“.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

2. Hiina intellektuaalse omandi õiguste projekti rakendamisel tekkisid olulised viivitused. Projekt lükati edasi kuni 2005. aasta detsembrini, kuid projekti juhtorganisatsiooni lepingut pikendati ainult 2003. aasta detsembrini, mis põhjustas kooskõlastamisprobleeme abi saanud asutuste vahel.

Slovakça

2. V Číne bol projekt IPR implementovaný so značnými oneskoreniami. Bol predĺžený do decembra 2005, ale kontrakt PMO bol predĺžený len do decembra 2003, čo viedlo ku koordinačným problémom medzi rôznymi prijímateľskými agentúrami.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Komisjon on pidevalt registreerinud nõuetele vastavaid Euroopa turul (EMP) müüdavaid tooteid. See on osa komisjoni kui EÜ juhtorganisatsiooni vastutusest, mida EÜ nõustus laiendama EMPle pärast lepingu sõlmimist EFTA riikide ja Ameerika Ühendriikide keskkonnaagentuuriga. Kasutajatel on juurdepääs registreeritud toodete ja tootjate andmebaasile veebisaidi kaudu. Andmebaas sisaldab lisaks EÜ registreeritud toodetele ka Ameerika Ühendriikide keskkonnaagentuuri registreeritud tooteid, mida müüakse EÜ turul. Selleks edastatakse ja kontrollitakse andmeid Ameerika Ühendriikide keskkonnaagentuuri registreeritud mudelite kohta ning juhul, kui mudeleid müüakse EÜs, avaldatakse andmed EÜ veebisaidil. EÜ ENERGY STARi veebisaidi andmebaasi ning registreeritud ettevõtete ja toodete nimekirja ajakohastatakse pidevalt.

Slovakça

Komisia nepretržite registrovala výrobky spĺňajúce kritériá Energy Star predávané na európskom trhu (EHP). Je to súčasťou zodpovednosti Komisie ako „riadiaceho subjektu“ pre ES, pričom súhlasila, že po dohode s krajinami EZVO a s US EPA túto zodpovednosť rozšíri aj na EHP. Užívatelia majú prístup k databáze registrovaných výrobkov a výrobcov prostredníctvom internetovej stránky. Okrem výrobkov zaregistrovaných Európskym spoločenstvom sú v databáze aj výrobky, ktoré zaregistrovala EPA a sú v predaji na trhu ES. Na tento účel sa údaje týkajúce sa typov výrobkov s registráciou EPA prenášajú, kontrolujú a ak sú tieto výrobky v predaji v Spoločenstve, uverejňujú sa na internetovej stránke ES. Databáza internetovej stránky ES ENERGY STAR a zoznam zaregistrovaných spoločností a výrobkov sa neustále aktualizujú.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam