Google'a Sor

Şunu aradınız:: energiankäyttäjien (Fince - Hollandaca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Fince

Hollandaca

Bilgi

Fince

AK kuitenkin korostaa, että unionin toimitusvarmuus liittyy kysymykseen koko maapallon energiankäyttäjien ja erityisesti kehittyvien maiden toimitusvarmuudesta.

Hollandaca

- meer personele middelen worden ingezet om tot een beter evenwicht te komen tussen reclameboodschappen van energie-aanbieders enerzijds en reclameboodschappen om de vraag te beheersen en gedecentraliseerde energieproductie te bevorderen; dit is een voor de markt belangrijk evenwicht (vraag 9).

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Primes-mallitietokanta toimi myös energiankäyttäjien valitsemia tekniikoita koskevien teknistaloudellisten tietojen lähteenä laskettaessa eri energiamuotojen keskimääräisiätuotantokustannuksia.

Hollandaca

De Primes-modeldatabase was ook de bron voor de technisch-economische gegevens betreffendede onderscheiden technologieën die door de energieconsumenten worden gebruikt om degemiddelde kosten voor hun energietoepassingen te berekenen.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Uusissa säännöissä määritetään yleispalveluvelvoitteet sekä energiankäyttäjien oikeudet. Erityisillä toimenpiteillä suojellaan kaikkein haavoittuvimpia kuluttajia ja torjutaan polttoaineiden hinnasta johtuvaa köyhyyttä.

Hollandaca

In 2009 zijn er EU-regels van kracht geworden om de concurrentie op de energiemarkt te verbeteren door de productie van gas en de exploitatie van pijpleidingen voor gas van elkaar te scheiden.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

3.10 Eräs aihepiiri, joka mahdollisesti olisi ansainnut komission huomion, on kysynnänhallinta. Lisäämällä energiankäyttäjien ja etenkin keskisuurten energiankäyttäjien mahdollisuuksia reagoida sähkön tukkuhinnan vaihteluihin voisi auttaa leikkaamaan kysyntäpiikkejä.

Hollandaca

3.10 Een aspect waaraan de Commissie ook aandacht had kunnen besteden, is vraagbeheersing. Uitbreiding van de mogelijkheden voor verbruikers, met name van middelgrote omvang, om te reageren op prijsschommelingen in de groothandelsprijs voor elektriciteit zou kunnen bijdragen tot terugdringing van pieken in de vraag.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Kaupunkialueet kuuluvat suurimpiin energiankäyttäjiin unionissa, ja niiden osuus kasvihuonekaasupäästöistä on vastaavasti suuri. Samalla ne tuottavat huomattavan määrän ilmansaasteita.

Hollandaca

Stedelijke gebieden behoren tot de grootste verbruikers van energie in de Unie en zijn dan ook verantwoordelijk voor een groot deel van de uitstoot van broeikasgassen en de luchtverontreiniging.

Son Güncelleme: 2014-11-09
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Liikenne ja teollisuus ovat merkittäviä energiankäyttäjiä.

Hollandaca

• vaststelling van minimumnormen voor energieprestaties door de lidstaten en toepassing daarvan bij nieuwbouw en bij renovatie van grote gebouwen.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Tutkimuksen tämän osan tavoitteena on selvittää verotuksen tai valtiontukien muodossa tapahtuvienjulkistaloudellisten toimenpiteiden mahdollisia vaikutuksia energiankäyttäjien valintoihin EU:njäsenvaltioissa.Tehdessään päätöstä siitä,minkä tyyppiseen laitteistoon he haluavat investoida,energian kuluttajat ottavat lähtökohdakseen energiantarpeen ja pohtivat tarjolla olevia vaihtoehtojaottaen huomioon kunkin järjestelmän kaikki kustannukset,joihin sisältyvät niininvestointikustannukset kuin kiinteät ja muuttuvat käyttö- ja huoltokustannukset.Tavallisestipolttoainekustannukset muodostavat suuren osan muuttuvista käyttökustannuksista,ja verotus voivaikuttaa niihin paljonkin.Veroja ja tukia onkin usein selvästi käytetty nimenomaan ohjailemaanvalintoja.On kuitenkin myös niin,että joissakin tapauksissa syrjivät käytännöt saattavat perustuavanhoihin poliittisiin näkökohtiin,joten erilaiset verot ja tuet ovat säilyneet institutionaalisentehottomuuden ansiosta ja valtion tulojen keräämisen keinona,ilman että ne välttämättäheijastelevat nykyisiä poliittisia tarpeita.

Hollandaca

Het doel van dit deel van de studie is de effecten op het gebied van de keuze van de EU-consument te bestuderen van belastingmaatregelen in de vorm van belastingen of subsidies openergieproducten.Wanneer hij beslissingen neemt in verband met een aan te kopen typeapparaat,gaat de consument uit van een bepaalde energiebehoefte en bekijkt hij alleverschillende opties.Daarbij houdt hij rekening met alle systeemkosten,met inbegrip van deinvesteringskosten en de vaste en variabele bedrijfs- en onderhoudskosten.De brandstofkostenzijn doorgaans een belangrijk onderdeel van de variabele bedrijfskosten en belastingheffingenkunnen daarop een groot effect hebben.Het is duidelijk dat heffingen en subsidies in hetverleden vaak zijn gehanteerd met de expliciete bedoeling de keuze van de consument tebeïnvloeden.In sommige gevallen zijn de toen geldende beleidsdoelstellingen echtervervluchtigd en blijven de heffingen en subsidies slechts voortbestaan door institutionele inertieof als handige bron van inkomsten en vormen zij geen weerspiegeling meer van actuele politiekekeuzen.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Komissio ehdottaa toimintasuunnitelmassaan: a) energiatehokkuuden sisällyttämistä lukuisiin EU:n ja kansallisiin politiikkoihin, b) rakennusten energiatehokkuuden asettamista etusijalle (rakennukset kuluttavat yli 40 % EU:n energiakulutuksesta), c) vähän energiaa kuluttavien kodin­koneiden käytön edistämistä ja energianhallinnan parantamista julkisel­la sektorilla sekä d) vapaaehtoisten sitoumusten pyytämistä teollisuu­den suurimmilta energiankäyttäjiltä, dos tällaiset sitoumukset eivät riitä, on otettava käyttöön pakolliset standardit.

Hollandaca

De voorstellen van de Commissie voor het actieplan omvatten: a) energie­efficiëntie in diverse nationale en EU­beleidsterreinen integreren, b) prioriteit verlenen aan energie­efficiëntie in gebouwen, die meer dan 40 % van het energieverbruik in de EU voor hun rekening nemen, c) huishoudelijke apparatuur bevorderen die weinig energie verbruikt en het energiebeheer in de overheidssector verbete­ren, en d) vrijwillige afspraken tussen de grootste energieverbruikers in de industriesector bewerkstelligen.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

EU on parantanut EU:n energiamarkkinoiden sääntöjä sen varmistamiseksi, että energiankäyttäjät saavat parhaan mahdollisen sopimuksen ja että tehok- kaimmat energiantoimittajat menestyvät.

Hollandaca

De EU heeft de regels van de EU-energiemarkt verbeterd om ervoor te zorgen dat de gebruikers van energie de best mogelijke voorwaarden krijgen en dat de eciëntste en meest concurrerende energieleveranciers succes hebben.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Nämä toimenpiteet koskevat periaatteessa kaikkia energiankäyttäjiä ja ovat merkittävä tekijä EU:n strategiassa Kioton pöytäkirjan velvoitteiden täyttämiseksi.Tämän lainsäädännön seurauksena

Hollandaca

Deze maatregelen ­ in wezen gericht op alle energieconsumenten ­ zijn een cruciaal onderdeel van de strategie van de EU om haar verplichtingen in het kader van het Kyotoprotocol na te komen. De richtlijn voorziet in het volgende:

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Liikenteeseen, joka on yksi suurimmista energiankäyttäjistä, liittyvä osuus EU:n kaikesta öljynkulutuksesta on noin 71 prosenttia.

Hollandaca

Als belangrijke energieverbruiker is de vervoersector goed voor zowat 71 % van de totale olieconsumptie in de EU.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Teknisen avun ohjelmiensa kautta EU on edistänyt uusien toimitusreittien kehittämistä sekä olemassa olevien reittien parantamista ja kunnostamista, mutta on selvää, että myös muut suuret energiankäyttäjät suhtautuvat tähän kysymykseen hyvin ennakoivasti ja poliittisesti.

Hollandaca

In een Groenboek over energiebeleid dat de Commissie momenteel voorbereidt, zal worden stilgestaan bij de noodzaak om een gemeenschappelijke EU-benadering te ontwikkelen en te hanteren.

Son Güncelleme: 2012-03-22
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Liikenteen, joka on yksi suurimmista energiankäyttäjistä, osuus EU:n kaikesta öljynkulutuksesta on noin 71 prosenttia. Maantieliikenne käyttää 60 prosenttia kaikesta öljystä ja lentoliikenne noin 9 prosenttia. Rautatieliikenne käyttää karkeasti ottaen 75-prosenttisesti sähköä ja 25-prosenttisesti fossiilisia polttoaineita.

Hollandaca

Als belangrijke energieverbruiker is de vervoerssector goed voor zowat 71% van de totale olieconsumptie in de EU. 60% van de olie wordt verbruikt door het wegvervoer; de luchtvaart is verantwoordelijk voor ongeveer 9% van het totale olieverbruik. Het spoor gebruikt ongeveer 75% elektriciteit en 25% fossiele brandstoffen.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

yhteisen tavoitteen vahvistaminen on tarpeen markkinoiden yhtenäisyyden säilyttämiseksi ja sen varmistamiseksi, että kaikki energiankäyttäjät yhteisössä kantavat tasapuolisesti vastuun kriisistä johtuvista vaikeuksista, ja

Hollandaca

Overwegende dat het vaststellen van een gemeenschappelijke doelstelling vereist is ter instandhouding van de eenheid van de markt en om te garanderen dat de moeilijkheden die uit de crisis voortvloeien op billijke wijze over alle energiegebruikers binnen de Gemeenschap worden verdeeld;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

3.8.1 Eroavuudet aikaisemmin ja nykyisin toteutettujen toimien välillä ovat sellaisia, että yhtenäistavoite saattaisi merkitä erilaisia kustannuksia eri jäsenvaltioiden energiankäyttäjille. Jäsenvaltiokohtaiset tavoitteet eivät ole mahdollisia laskelmien pohjana käytettävien vertailutietojen puuttumisen johdosta.

Hollandaca

3.8.1 De verschillen in gevoerde en huidige acties zijn van dien aard dat één doelstelling in verschillende lidstaten voor de consument verschillende kosten met zich meebrengt. Afzonderlijke doelstellingen voor lidstaten zijn niet haalbaar omdat er te weinig vergelijkbare informatie is die als uitgangspunt voor de berekening kan dienen.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

2. Markkinoiden yhtenäisyyden säilyttämiseksi ja sen varmistamiseksi, että kaikki energiankäyttäjät yhteisössä kantavat tasapuolisesti vastuun kriisistä johtuvista vaikeuksista, komissio:

Hollandaca

2. Om de eenheid van de markt in stand te houden en te garanderen dat de moeilijkheden tengevolge van de crisis op billijke wijze over alle energieverbruikers binnen de Gemeenschap worden verdeeld,

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam