Google'a Sor

Şunu aradınız:: mobiliteitsprogramma (Hollandaca - Çekçe)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Hollandaca

Çekçe

Bilgi

Hollandaca

Op 31 december 2006 is de derde fase van het trans-Europees mobiliteitsprogramma voor hoger onderwijs (Tempus III) verlopen.

Çekçe

Dne 31. prosince 2006 skončila třetí fáze celoevropského programu spolupráce v oblasti vysokého školství (Tempus III).

Son Güncelleme: 2014-11-12
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

De studie concludeert dat: „het mobiliteitsprogramma van Leonardo da Vinci kan worden omschreven als bijzonder efficiënt, effectief en kosteneffectief.”

Çekçe

Studie na závěr konstatuje, že „program mobility Leonardo da Vinci lze popsatjako obzvláště účinný, účelný a hospodárný“.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Bovendien heeft de Commissie er, gebaseerd op de impactstudies en evaluaties uit het eerdere programma Leonardo en de beschikbare kwantitatieve data alsook de kwalitatievefeedback van de deelnemers aan het lopende programma, alle vertrouwenin dat het mobiliteitsprogramma van Leonardo da Vinci daadwerkelijk resultaten oplevert.

Çekçe

Na základěstu-diídopadůahodnocenípředchozí-ho programu Leonardo a ‹ dostupných kvantitativníchúdajůa‹kvalitativní zpětné vazby od účastníků stávajícího programu došla Komise k ‹ závěru, že program mobility Leonardo da Vinci přináší účelné výsledky.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

tot goedkeuring van de derde fase van het trans-Europees Mobiliteitsprogramma voor hoger onderwijs (Tempus III) (2000-2006)

Çekçe

kterým se přijímá třetí fáze celoevropského programu spolupráce v oblasti vysokého školství (Tempus III) (2000–2006)

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Hollandaca

de derde fase van het trans-Europees mobiliteitsprogramma voor hoger onderwijs (Tempus III) (2000-2006), goedgekeurd bij Besluit 1999/311/EG van de Raad;

Çekçe

třetí fáze celoevropského programu spolupráce v oblasti vysokého školství (Tempus III) (2000-2006), schválená rozhodnutím Rady 1999/311/ES;

Son Güncelleme: 2014-11-12
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

de derde fase van het trans-Europees mobiliteitsprogramma voor hoger onderwijs (Tempus III) (2000-2006), goedgekeurd bij Besluit 1999/311/EG;

Çekçe

třetí fáze celoevropského programu spolupráce v oblasti vysokého školství (Tempus III) (2000–2006), schválená rozhodnutím Rady 1999/311/ES;

Son Güncelleme: 2014-11-09
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Op regionaal niveau werden verbindingen gelegd met de kennisdriehoek via interdisciplinaire programma's voor bijscholing, zoals het "Pioneers in practice" ("Pioniers in de praktijk")-programma van de Klimaat-KIG (59 personen hebben tot dusver aan dit mobiliteitsprogramma deelgenomen).

Çekçe

Vazby v rámci znalostního trojúhelníku na regionální úrovni byly vybudovány prostřednictvím mezioborových programů profesního rozvoje, jako je program společenství Climate-KIC „Průkopníci v praxi“ (dosud se tohoto programu mobility zúčastnilo 59 osob).

Son Güncelleme: 2014-11-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Hollandaca

tot wijziging van Besluit 1999/311/EG tot goedkeuring van de derde fase van het trans-Europees mobiliteitsprogramma voor hoger onderwijs (Tempus III) (2000-2006)

Çekçe

kterým se mění rozhodnutí 1999/311/ES, kterým se přijímá třetí fáze celoevropského programu spolupráce v oblasti vysokého školství (Tempus III) (2000–2006)

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Hollandaca

tot wijziging van Besluit 1999/311/EG tot goedkeuring van de derde fase van het trans-Europees mobiliteitsprogramma voor hoger onderwijs (Tempus III) (2000-2006)

Çekçe

kterým se mění rozhodnutí Rady 1999/311/ES, kterým se přijímá třetí fáze celoevropského programu spolupráce v oblasti vysokého školství (Tempus III) (2000-2006)

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Hollandaca

Besluit 1999/311/EG van de Raad van 29 april 1999 tot goedkeuring van de derde fase van het trans-Europese mobiliteitsprogramma voor hoger onderwijs (Tempus III) (2000-2006) (PB L 120 van 8.5.1999, blz.

Çekçe

Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavedení opatření k podpoře zlepšení bezpečnosti a zdraví pracovníků při práci (Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Om te bezien of de doelstellingen van het leerplan gehaald zijn, moeten de deelnemers samen met de verantwoordelijke organisaties een passende evaluatie van de opgedane ervaringen maken.De bevoegde instanties moeten mensen die met succes aan een mobiliteitsprogramma hebben deelgenomen vragen om zich beschikbaar te stellen als "ambassadeurs voor mobiliteit" om anderen aan te moedigen ook een tijd naar het buitenland te gaan en daarover informatie en advies te geven. _BAR_

Çekçe

Získané zkušenosti by měli účastníci spolu s odpovědnými organizacemi řádně vyhodnotit za účelem posouzení, zda byly cíle stanovené ve studijním plánu splněny.Podle potřeby by měly příslušné orgány získat či přijmout úspěšné účastníky, kteří by působili jako "poslové mobility" a podporovali ostatní, aby následovali jejich příkladu a poskytli ostatním znalosti a informace z prvním ruky. _BAR_

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Hollandaca

(3) Overwegende dat de Raad op 29 april 1993 bij Besluit 93/246/EEG(7) de tweede fase van het trans-Europees Mobiliteitsprogramma voor universiteitsstudies (Tempus II) heeft goedgekeurd voor een periode van vier jaar vanaf 1 juli 1994; dat hij dit besluit op 21 november 1996 bij Besluit 96/663/EG(8) heeft gewijzigd om de duur van dit programma tot zes jaar te verlengen (1994-2000);

Çekçe

(3) vzhledem k tomu, že Rada svým rozhodnutím 93/246/ES ze dne 29. dubna 1993 přijala druhou fázi celoevropského programu spolupráce v oblasti vysokého školství na období čtyř let ode dne 1. července 1994 [7]; že toto rozhodnutí bylo dne 21. listopadu 1996 změněno nařízením 96/663/ES [8] za účelem prodloužení trvání tohoto programu na šest let (1994–2000);

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Hollandaca

Besluit 1999/311/EG van de Raad van 29 april 1999 tot goedkeuring van de derde fase van het trans-Europees Mobiliteitsprogramma voor hoger onderwijs (Tempus III) (2000-2006) (PB L 120 van 8.5.1999, blz. 30), laatstelijk gewijzigd bij Besluit 2002/601/EG (PB L 195 van 24.7.2002, blz. 34).

Çekçe

- příspěvků na zařízení a znovuusídlení splatných úředníkům a dočasným zaměstnancům, kteří musí při vykonávání služebních povinností změnit bydliště, přestěhovat se do zaměstnání v novém místě nebo ukončí služební poměr a usídlí se jinde,

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Overwegende dat de Europese Stichting voor Opleiding nauwe banden dient te hebben met het Europees Centrum voor de Ontwikkeling van de Beroepsopleiding (Cedefop), alsook met het Transeuropees Mobiliteitsprogramma voor Universiteitsstudies (Tempus) en de andere programma's die door de Raad in het leven zijn geroepen om aan de landen van Midden- en Oost-Europa hulp op opleidingsgebied te verschaffen;

Çekçe

vzhledem k tomu, že Evropská nadace odborného vzdělávání by měla být úzce propojena s Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) programem celoevropské mobility v oblasti vysokoškolského vzdělávání (Tempus) a jakýmikoli dalšími programy zřízenými Radou za účelem poskytování pomoci v oblasti odborného vzdělávání zemím střední a východní Evropy;

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Hollandaca

(16) Gezien de werkingssfeer van deze verordening, dienen derhalve te worden gewijzigd: Verordening (EEG) nr. 3906/89 van de Raad van 18 december 1989 betreffende economische hulp ten gunste van bepaalde landen in Midden- en Oost-Europa(7), Besluit 97/256/EG van de Raad van 14 april 1997 tot verlening van een garantie van de Gemeenschap voor verliezen van de Europese Investeringsbank op leningen voor projecten buiten de Gemeenschap (landen in Midden- en Oost-Europa, mediterrane landen, landen in Azië en Latijns-Amerika, Zuid-Afrika, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, en Bosnië-Herzegovina)(8), Besluit 1999/311/EG van de Raad van 29 april 1999 tot goedkeuring van de derde fase van het trans-Europees Mobiliteitsprogramma voor hoger onderwijs (Tempus III) (2000-2006)(9), en Verordening (EEG) nr. 1360/90 van de Raad van 7 mei 1990 tot oprichting van een Europese Stichting voor opleiding(10).

Çekçe

(16) V souladu s účelem tohoto nařízení bude zapotřebí provést související změny nařízení Rady (EHS) č. 3906/89 ze dne 18. prosince 1989 o hospodářské pomoci některým zemím střední a východní Evropy (Phare) [7], rozhodnutí Rady 97/256/ES ze dne 14. dubna 1997 o poskytnutí záruky Evropské investiční bance Společenství na ztráty z půjček pro projekty mimo Společenství (země střední a východní Evropy, země Středomoří, země Latinské Ameriky a Asie, Jihoafrická republika, Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Bosna a Hercegovina) [8], rozhodnutí Rady 1999/311/ES, kterým se přijímá třetí fáze celoevropského programu spolupráce v oblasti vysokého školství (Tempus III) (2000 – 2006) [9], a nařízení Rady (EHS) č. 1360/90 ze dne 7. května 1990o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání [10].

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Hollandaca

(1) Bij Besluit 1999/311/EG(4) heeft de Raad de derde fase van het trans-Europees mobiliteitsprogramma voor hoger onderwijs (Tempus III) (2000-2006) goedgekeurd.

Çekçe

(1) Rozhodnutím 1999/311/ES [4] přijala Rada třetí fázi celoevropského programu spolupráce v oblasti vysokého školství (Tempus III) (2000-2006).

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Hollandaca

De derde fase van het trans-Europees mobiliteitsprogramma voor hoger onderwijs, hierna 'Tempus III' genoemd, wordt aangenomen voor de termijn van 1 juli 2000 tot 31 december 2006.

Çekçe

Třetí fáze celoevropského programu spolupráce v oblasti vysokého školství (dále jen "Tempus III") se přijímá na období od 1. července 2000 do 31. prosince 2006.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Hollandaca

(6) Op 29 april 1999 heeft de Raad Besluit 1999/311/EG tot goedkeuring van de derde fase van het trans-Europees mobiliteitsprogramma voor hoger onderwijs (Tempus III) (2000-2006)(5) aangenomen.

Çekçe

(6) Dne 29. dubna 1999 Rada přijala rozhodnutí 1999/311/ES, kterým se přijímá třetí fáze celoevropského programu spolupráce v oblasti vysokého školství (Tempus III) (2000-2006) [5].

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Hollandaca

Besluit 1999/311/EG van de Raad van 29 april 1999 tot goedkeuring van de derde fase van het trans-Europese mobiliteitsprogramma voor hoger onderwijs (Tempus III) (2000-2006) (PB L 120 van 8.5.1999, blz. 30), laatstelijk gewijzigd bij Besluit 2002/601/EG (PB L 195 van 24.7.2002, blz.

Çekçe

- náklady na poplatky za právní, finanční a technické konzultace před pořízením, pronájmem či výstavbou budov, - jiné výdaje za budovy, zejména poplatky za správu budov s více nájemníky, náklady na znalecké posudky a poplatky za veřejné služby (sběr odpadu atd.),

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Hierbij wordt de derde fase van het trans-Europees mobiliteitsprogramma voor hoger onderwijs, hierna "Tempus III" genoemd, aangenomen voor een periode van zes jaar, ingaande op 1 juli 2000.

Çekçe

Třetí fáze celoevropského programu spolupráce v oblasti vysokého školství (dále jen "Tempus III") se přijímá na období šesti let od 1. července 2000.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam