Google'a Sor

Şunu aradınız:: kostenberekeningssysteem (Hollandaca - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Hollandaca

İngilizce

Bilgi

Hollandaca

Het kostenberekeningssysteem heeft de volgende kenmerken:

İngilizce

The cost-allocation system has the following characteristics:

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Hollandaca

Er moet voorzien worden in een doeltreffende en vlotte overgang van het in het zesde kaderprogramma gebruikte kostenberekeningssysteem.

İngilizce

There should be an effective and smooth transition from the cost calculation regime used in the sixth framework programme.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Ten behoeve van de deelnemers moet worden voorzien in een doeltreffende en vlotte overgang van het in het zesde kaderprogramma gebruikte kostenberekeningssysteem.

İngilizce

For the benefit of participants, there should be an effective and smooth transition from the cost calculation regime used in the Sixth Framework Programme.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Wat het eerste punt betreft ben ik er niet van overtuigd dat dit voorstel zijn grondslag vindt in het kostenberekeningssysteem waar het document van de Commissie naar verwijst.

İngilizce

En cuando al primer punto, no estoy convencido de la pertinencia de esta propuesta, al menos con respecto al sistema de tarificación que propone el documento de la Comisión. No creo que los problemas planteados por los turismos sean competencia del Libro Blanco.

Son Güncelleme: 2012-03-22
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Hollandaca

Wat het eerste punt betreft ben ik er niet van overtuigd dat dit voorstel zijn grondslag vindt in het kostenberekeningssysteem waar het document van de Commissie naar verwijst.

İngilizce

As to the first point, I am not convinced of the relevance of this proposal, at least in terms of the charging system that is suggested in the Commission document.

Son Güncelleme: 2012-02-29
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Hollandaca

Bovendien moeten de partijen tegen eind 1999 een doorzichtig kostenberekeningssysteem invoeren dat garandeert dat alle significante kostenbestanddelen kunnen worden geïdentificeerd, gekwantificeerd, vergeleken en gecontroleerd.

İngilizce

Furthermore, the parties will have to introduce, by the end of 1999, a transparent cost accounting system ensuring that all significant cost elements can be identified, quantified, compared and controlled.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Dankzij de geleidelijke overgang naar een wendbaarder personeelsbestand en de achtereenvolgende verbeteringen in het kostenberekeningssysteem kunnen de boekhoudgegevens uit de meer recente jaren als vrij van dit soort verstorende invloeden worden beschouwd.

İngilizce

With the gradual transition towards less rigid staffing and the successive improvements in the cost accounting system, the accounting data from more recent years can be considered free from this type of distortion.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

De Belgische autoriteiten hebben vervolgens informatie verstrekt over het eerdere vierde beheerscontract, daaronder begrepen het kostenberekeningssysteem dat voor de vaststelling van de hoogte van de door de Staat verleende compensatie wordt gebruikt.

İngilizce

They subsequently provided information on the fourth management contract, particularly with regard to the cost accounting system used to calculate the compensation paid by the State.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Aanbevolen wordt dat de nationale regelgevingsinstanties na een besluit over een op huidige kosten gebaseerd kostenberekeningssysteem duidelijke termijnen en een referentiejaar vaststellen voor nieuwe, op huidige kosten gebaseerde kostenberekeningssystemen van hun aangemelde exploitanten.

İngilizce

It is recommended that national regulatory authorities, having adopted a decision on a cost accounting system based on current costs set clear deadlines and a base year for their notified operators’ implementation of new cost accounting systems based on current costs.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Hollandaca

Ik wil verder aangeven dat we ons op twee punten niet in het verslag van mevrouw Schmidbauer kunnen vinden, namelijk het voorstel het personenautoverkeer in het kostenberekeningssysteem op te nemen, en de belasting op kerosine.

İngilizce

Por mi parte, desearía señalar mi desacuerdo sobre dos puntos esenciales del informe de la Sra. Schmidbauer; me refiero a la propuesta de introducir los turismos en el sistema de tarificación y de imposición sobre la kerosina.

Son Güncelleme: 2012-03-22
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Hollandaca

Ik wil verder aangeven dat we ons op twee punten niet in het verslag van mevrouw Schmidbauer kunnen vinden, namelijk het voorstel het personenautoverkeer in het kostenberekeningssysteem op te nemen, en de belasting op kerosine.

İngilizce

I would like to state that we disagree with two points in Mrs Schmidbauer's report, namely, the proposal to include car traffic in the charging system and the taxation of kerosene.

Son Güncelleme: 2012-02-29
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Hollandaca

De Belgische autoriteiten hebben de boekhoudgegevens van De Post overgelegd [34] en een beschrijving gegeven van de beginselen die aan het door De Post gebruikte kostenberekeningssysteem ten grondslag liggen.

İngilizce

The Belgian authorities submitted DPLP’s accounting data [34] and described the principles of its cost accounting system.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

De bedoeling van een verplichting tot invoering van een kostenberekeningssysteem is ervoor te zorgen dat aangemelde exploitanten eerlijke, objectieve en transparante criteria aanleggen bij de toewijzing van de kosten aan diensten in situaties waarin zij verplicht zijn prijsmaatregelen toe te passen of kostengeoriënteerde prijzen vast te stellen.

İngilizce

The purpose of imposing an obligation to implement a cost accounting system is to ensure that fair, objective and transparent criteria are followed by notified operators in allocating their costs to services in situations where they are subject to obligations for price controls or cost-oriented prices.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Hollandaca

Aangezien er momenteel niet voldoende betrouwbare gegevens zijn over de kosten die de betrokken partijen dragen, omdat de meeste van hen nog passende kostenberekeningssystemen aan het invoeren zijn, kan de overeenkomst worden beschouwd als onontbeerlijk voor het bereiken van de op korte termijn nagestreefde doelstellingen.

İngilizce

Given that currently there is not enough reliable information on the costs incurred by the parties concerned as most of them are still in the process of setting up proper cost accounting systems, the agreement can be considered indispensable for attaining the objectives pursued in the short term.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Er bestaan zorgen met betrekking tot de buitensporig lange onderhandelingen, het kleine aantal overeenkomsten op de markt voor vaste communicatie, onvolkomenheden in het referentie-interconnectieaanbod en het gebrek aan transparantie met betrekking tot de kostenberekeningssystemen.

İngilizce

There are concerns as to the excessive length of negotiations, the scarcity of agreements in the fixed market, the inadequacy of some reference interconnection offers and the lack of transparency relating to cost accounting systems.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

In zeven lidstaten zijn dergelijke kostenberekeningssystemen ingevoerd, terwijl in drie andere de voorschriften daarvoor nog ontbreken (Griekenland, Luxemburg en Portugal).

İngilizce

Seven Member States have established accounting systems, whilst three others have no plans to issue provisions in this connection (Greece, Luxembourg, Portugal).

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

Aanbeveling 2005/698/EG van de Commissie van 19 september 2005 inzake scheiding van boekhoudingen en kostenberekeningssystemen onder het regelgevingskader voor elektronische communicatie4 biedt een kader voor de consequente toepassing van de specifieke bepalingen inzake kostenberekening en scheiding van boekhoudingen, om de transparantie van voorgeschreven kostenberekeningssystemen, methodes, controle en de verslaglegging te verbeteren, hetgeen alle betrokkenen ten goede komt.

İngilizce

Commission Recommendation 2005/698/EC of 19 September 2005 on accounting separation and cost accounting under the regulatory framework for electronic communications4 has provided a framework for the consistent application of the specific provisions concerning cost accounting and accounting separation, with a view to improving the transparency of regulatory accounting systems, methodologies, auditing and reporting processes to the benefit of all parties involved.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Hollandaca

Artikel 7 (Beginselen voor interconnectieprijzen en kostenberekeningssystemen)

İngilizce

Article 7 (Principles for interconnection charges and cost accounting systems)

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

De in artikel 6 van Besluit nr. …/…/Euratom21 bedoelde monitoring en evaluatie omvat ook aspecten betreffende de toepassing van deze verordening en de budgettaire gevolgen van de wijzigingen van het kostenberekeningssysteem in vergelijking met het zesde kaderprogramma, dat bij Besluit nr. 2002/668/Euratom van de Raad22 is aangenomen en de effecten ervan op de administratieve last voor de deelnemers.

İngilizce

The monitoring and evaluation referred to in Article 6 of Decision No …/…/Euratom21 shall include aspects relating to the application of this Regulation and shall address the budgetary impact of the changes in the cost calculation regime as compared to the Sixth Framework Programme adopted by Council Decision 2002/668/Euratom22 and its effects on the administrative burden for participants.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Hollandaca

De tabellen 2, 3 en 4 van bijlage 2.4 geven een overzicht van de door de NRI's verstrekte beoordelingen van de mate van tariefherbalancering en tariefmaatregelen die van kracht zijn, de kostenberekeningsmethoden die worden gebruikt voor de berekening van interconnectieprijzen, of de overeenstemming met de kostenberekeningssystemen is gecontroleerd, en wanneer een verklaring van overeenstemming voor het laatst werd gepubliceerd.

İngilizce

Tables 2, 3 and 4 in Annex 2.4 give an overview of the assessments provided by NRAs of the level of tariff rebalancing and the tariff regulation in place, the cost methodologies used for calculating interconnection charges, whether compliance with the cost accounting systems is verified, and when a statement of compliance was last published.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam