Google'a Sor

Şunu aradınız:: oksydemetonu (Lehçe - Almanca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Lehçe

Almanca

Bilgi

Lehçe

Nie należy zatem włączać oksydemetonu metylowego do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

Almanca

Oxydemeton-Methyl sollte daher nicht in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG aufgenommen werden.

Son Güncelleme: 2014-10-20
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

Oksydemetonu metylowego nie włącza się jako substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

Almanca

Oxydemeton-Methyl wird nicht als Wirkstoff in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG aufgenommen.

Son Güncelleme: 2014-10-20
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

W przypadku oksydemetonu metylowego państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy była Francja, a wszystkie istotne informacje przekazano dnia 3 maja 2004 r.

Almanca

Für Oxydemeton-Methyl war Schweden berichterstattender Mitgliedstaat, und alle relevanten Informationen wurden am 3. Mai 2004 übermittelt.

Son Güncelleme: 2014-10-20
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

dotycząca niewłączenia oksydemetonu metylowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję

Almanca

über die Nichtaufnahme von Oxydemeton-Methyl in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates und die Aufhebung der Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff

Son Güncelleme: 2014-10-20
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

Dopuszczalne spożycie dzienne (ADI) dla oksydemetonu metylowego wynosi 0,0003 mg/kg wagi ciała (JMPR 1989), ARfD wynosi 0,005 mg/kg wagi ciała, ADI dla dimetoatu wynosi 0,002 mg/kg wagi ciała (JMPR 1996), ARfD wynosi 0,03 mg/kg wagi ciała.

Almanca

Die annehmbare Tagesdosis (Acceptable Daily Intake - ADI) für Oxydemeton-methyl beträgt 0,0003 mg/kg KG (JMPR 1989) und die Akute Referenzdosis (Acute Reference Dosis - ARfD) 0,005 mg/kg KG; der ADI-Wert für Dimethoat beträgt 0,002 mg/kg KG (JMPR 1996) und der ARfD-Wert 0,03 mg/kg KG.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

W przypadku dimetoatu i oksydemetonu metylowego Państwa Członkowskie dokonają przeglądu istniejących zezwoleń zgodnie z art. 4 dyrektywy 91/414/EWG [6], ostatnio zmienionej dyrektywą Komisji 2002/64/WE [7], aby dozwolone stosowanie nie prowadziło do przekroczenia NDPP.

Almanca

Für Dimethoat und Oxydemeton-methyl müssen die Mitgliedstaaten die bestehenden Zulassungen gemäß Artikel 4 der Richtlinie 91/414/EWG des Rates(6), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2002/64/EG der Kommission(7), überprüfen, damit die zugelassene Verwendung nicht zur Überschreitung der Rückstandshöchstgehalte führt.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

W załączniku II do dyrektywy 76/895/EWG skreśla się pozycje odnoszące się do "dimetoatu", "ometoatu", "formotionu", "oksydemetonu metylowego", "demetonu-S-metylowego", i "demetonu-S-metylosulfonowego".

Almanca

In Anhang II der Richtlinie 76/895/EWG werden die Einträge für "Dimethoat", "Omethoat", "Formothion", "Oxydemeton-methyl", "Demeton-S-methyl" und "Demeton-S-methylsulfon" gestrichen.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Lehçe

(3) W przypadku dimetoatu i oksydemetonu metylowego niektóre Państwa Członkowskie powiadomiły Komisję o chęci dokonania przeglądu krajowych NDPP zgodnie z art. 8 dyrektywy 90/642/EWG, z uwagi na niepokój o spożycie przez konsumentów.

Almanca

(3) Im Fall von Dimethoat und Oxydemeton-methyl haben einige Mitgliedstaaten der Kommission aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Verbraucheraufnahme ihre Absicht mitgeteilt, die nationalen Rückstandshöchstgehalte gemäß Artikel 8 der Richtlinie 90/642/EWG zu ändern.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

(7) Partnerzy handlowi Wspólnoty byli konsultowani za pośrednictwem Światowej Organizacji Handlu w zakresie poziomów w odniesieniu do formotionu, dimetoatu i oksydemetonu metylowego zaproponowanych w niniejszej dyrektywie i ich uwagi dotyczące tych poziomów zostały uwzględnione.

Almanca

(7) Die Handelspartner der Gemeinschaft wurden über die Welthandelsorganisation zu den in dieser Richtlinie vorgeschlagenen Werten für Formothion, Dimethoat und Oxydemeton-methyl konsultiert, und ihre diesbezüglichen Äußerungen wurden berücksichtigt.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Lehçe

zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów (formotionu, dimetoatu i oksydemetonu metylowego) w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni

Almanca

zur Änderung der Anhänge der Richtlinien 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG und 90/642/EWG des Rates hinsichtlich der Festsetzung von Hoechstgehalten an Rückständen von Schädlingsbekämpfungsmitteln (Formothion, Dimethoat und Oxydemeton-methyl) auf und in Getreide, Lebensmitteln tierischen Ursprungs und bestimmten Erzeugnissen pflanzlichen Ursprungs, einschließlich Obst und Gemüse

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Lehçe

Wpływ oksydemetonu metylowego na zdrowie człowieka i środowisko naturalne został poddany ocenie zgodnie z przepisami ustanowionymi w rozporządzeniach (WE) nr 451/2000 i (WE) nr 703/2001 w odniesieniu do zakresu zastosowań proponowanych przez powiadamiającego.

Almanca

Die Auswirkungen von Oxydemeton-Methyl auf die menschliche Gesundheit und auf die Umwelt wurden gemäß den Bestimmungen der Verordnungen (EG) Nr. 451/2000 und (EG) Nr. 703/2001 für eine Reihe von durch den Antragsteller vorgeschlagenen Anwendungszwecken geprüft.

Son Güncelleme: 2014-10-20
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Lehçe

Sprawozdanie z oceny zostało poddane przeglądowi przez państwa członkowskie oraz Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i przedstawione Komisji dnia 23 czerwca 2006 r. w formie wniosków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności z przeglądu w ramach oceny zagrożeń stwarzanych przez pestycydy dla substancji czynnej oksydemetonu metylowego [4].

Almanca

Der Bewertungsbericht wurde einem Peer-Review durch die Mitgliedstaaten und die EFSA unterzogen und der Kommission am 23. Juni 2006 in Form von Schlussfolgerungen der EFSA zum Peer-Review der Risikobewertung von Pestiziden mit dem Wirkstoff Oxydemeton-Methyl [4] vorgelegt.

Son Güncelleme: 2014-10-20
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Lehçe

Sprawozdanie to zostało poddane przeglądowi przez państwa członkowskie i Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, a następnie przyjęte dnia 29 września 2006 r. w formie sprawozdania z przeglądu dotyczącego oksydemetonu metylowego, opracowanego przez Komisję.

Almanca

Dieser Bericht wurde von den Mitgliedstaaten und der Kommission im Rahmen des Ständigen Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit geprüft und am 29. September 2006 in Form des Beurteilungsberichts der Kommission über Oxydemeton-Methyl abgeschlossen.

Son Güncelleme: 2014-10-20
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Lehçe

Niniejsza decyzja nie wyklucza możliwości złożenia wniosku dla oksydemetonu metylowego, zgodnie z przepisami art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w celu ewentualnego włączenia go do załącznika I.

Almanca

Diese Entscheidung steht der Einreichung eines Antrags für Oxydemeton-Methyl gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG mit Blick auf eine Aufnahme in deren Anhang I nicht entgegen.

Son Güncelleme: 2014-10-20
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Lehçe

(3) W przypadku dimetoatu i oksydemetonu metylowego niektóre Państwa Członkowskie powiadomiły Komisję o chęci dokonania przeglądu krajowych NDPP zgodnie z art. 8 dyrektywy 90/642/EWG, z uwagi na niepokój o spożycie przez konsumentów. Propozycje dokonania przeglądu wspólnotowych NDPP zostały przedłożone Komisji. Komisja stanęła na stanowisku, że właściwa jest zmiana niektórych NDPP z uwagi na potencjalne ryzyko dla konsumentów. Istotne jest, że dodatkowe środki zarządzania ryzykiem powinny być podejmowane przez Państwa Członkowskie w celu odpowiedniej ochrony konsumentów. W przypadku dimetoatu i oksydemetonu metylowego Państwa Członkowskie dokonają przeglądu istniejących zezwoleń zgodnie z art. 4 dyrektywy 91/414/EWG [6], ostatnio zmienionej dyrektywą Komisji 2002/64/WE [7], aby dozwolone stosowanie nie prowadziło do przekroczenia NDPP.

Almanca

(3) Im Fall von Dimethoat und Oxydemeton-methyl haben einige Mitgliedstaaten der Kommission aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Verbraucheraufnahme ihre Absicht mitgeteilt, die nationalen Rückstandshöchstgehalte gemäß Artikel 8 der Richtlinie 90/642/EWG zu ändern. Der Kommission wurden Vorschläge zur Änderung der gemeinschaftlichen Rückstandshöchstgehalte übermittelt. Die Kommission ist zu dem Schluss gekommen, dass einige der Rückstandshöchstgehalte angesichts des Verbraucherrisikos geändert werden sollten. Die Mitgliedstaaten müssen zusätzliche Risikomanagementmaßnahmen treffen, um den Verbraucher angemessen zu schützen. Für Dimethoat und Oxydemeton-methyl müssen die Mitgliedstaaten die bestehenden Zulassungen gemäß Artikel 4 der Richtlinie 91/414/EWG des Rates(6), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2002/64/EG der Kommission(7), überprüfen, damit die zugelassene Verwendung nicht zur Überschreitung der Rückstandshöchstgehalte führt.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Lehçe

Artykuł 1W załączniku II do dyrektywy 76/895/EWG skreśla się pozycje odnoszące się do "dimetoatu", "ometoatu", "formotionu", "oksydemetonu metylowego", "demetonu-S-metylowego", i "demetonu-S-metylosulfonowego".

Almanca

(10) Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für die Lebensmittelkette und die Tiergesundheit -

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Lehçe

(4) Długotrwałe narażenie konsumentów na działanie pestycydów wymienionych w niniejszej dyrektywie za pośrednictwem produktów spożywczych zostało ponownie ocenione zgodnie z procedurami wspólnotowymi i praktykami, z uwzględnieniem wytycznych opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia [8]. Obliczono, że NDPP ustalone w niniejszej dyrektywie nie prowadzą do przekroczenia dopuszczalnego spożycia dziennego. Dopuszczalne spożycie dzienne (ADI) dla oksydemetonu metylowego wynosi 0,0003 mg/kg wagi ciała (JMPR 1989), ARfD wynosi 0,005 mg/kg wagi ciała, ADI dla dimetoatu wynosi 0,002 mg/kg wagi ciała (JMPR 1996), ARfD wynosi 0,03 mg/kg wagi ciała.

Almanca

(4) Die lebenslange Verbraucherexposition bei Aufnahme der unter diese Richtlinie fallenden Schädlingsbekämpfungsmittel über Lebensmittel ist gemäß den in der Europäischen Union verwendeten Methoden und Verfahren unter Berücksichtigung der Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation(8) geprüft und bewertet worden. Dabei wird berechnet, dass die in dieser Richtlinie festgelegten Rückstandshöchstwerte nicht zur Überschreitung der zulässigen Tagesdosen führen. Die annehmbare Tagesdosis (Acceptable Daily Intake -ADI) für Oxydemeton-methyl beträgt 0,0003 mg/kg KG (JMPR 1989) und die Akute Referenzdosis (Acute Reference Dosis -ARfD) 0,005 mg/kg KG; der ADI-Wert für Dimethoat beträgt 0,002 mg/kg KG (JMPR 1996) und der ARfD-Wert 0,03 mg/kg KG.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Lehçe

"Pozostałości pestycydów -Najwyższy dopuszczalny poziom w mg/kg -Oksydemeton metylowy (suma oksydemetonu metylowego i demetonu-S-metylosulfonowego wyrażona jako oksydemeton metylowy) -0,1 Jęczmień i owies zwyczajny 0,02 Inne zboża -

Almanca

In Anhang II der Richtlinie 76/895/EWG werden die Einträge für "Dimethoat", "Omethoat", "Formothion", "Oxydemeton-methyl", "Demeton-S-methyl" und "Demeton-S-methylsulfon" gestrichen.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam