Google'a Sor

Şunu aradınız:: juridiskas (Lehçe - Danca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Lehçe

Danca

Bilgi

Lehçe

- visas Eiropas Savienības dalībvalstu fiziskas vai juridiskas personas,

Danca

- kõik Euroopa Liidu liikmesriikide füüsilised ja juriidilised isikud,

Son Güncelleme: 2010-09-22
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Lehçe

punktā minēto kuģu īpašnieki ir Kopienas pilsoņi vai juridiskas personas.

Danca

1, skal være statsborgere eller juridiske personer i Fællesskabet.

Son Güncelleme: 2010-08-29
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Lehçe

Skaidrības un juridiskas noteiktības dēļ šāds formulējums būtu jālieto arī Komisijas 1996.

Danca

For at kunne anvende klare og entydige bestemmelser bør samme formulering også anvendes i artikel 3, stk.

Son Güncelleme: 2010-09-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Lehçe

Dienesti, kurus izveidojušas Kopienas un kuriem ir juridiskas personas statuss

Danca

Ühenduste asutused, kellel on juriidilise isiku staatus

Son Güncelleme: 2010-09-03
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Lehçe

i) sabiedriskas vai daļēji valsts iestādes, vietējās pašvaldības vai juridiskas personas un to apvienības;

Danca

i) avalik-õiguslikud või riigi osalusega asutused, kohalikud ametiasutused või omavalitsused ja nende konsortsiumid;

Son Güncelleme: 2010-09-02
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Lehçe

punktu pēc analoģijas piemēro dalībvalstīm, kurās ir reģistrētas par uzbarošanas vai audzēšanas zivaudzētavu atbildīgas fiziskas vai juridiskas personas.

Danca

Om gödnings- eller odlingsanläggningarna är belägna i det fria havet ska punkt 2 gälla i tillämpliga delar för medlemsstater där de fysiska eller juridiska personer som är ansvariga för gödnings- eller odlingsanläggningen är etablerade.

Son Güncelleme: 2010-09-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Lehçe

- visas fiziskas vai juridiskas personas, kas ir pilsoņi vai ir juridiski dibinātas Eiropas Savienības kandidātvalstu teritorijā.

Danca

- kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes on mõne Euroopa Liidu kandidaatriigi kodanikud või kes on sellises riigis registreeritud.

Son Güncelleme: 2010-09-22
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Lehçe

- visas fiziskas vai juridiskas personas, kas ir pilsoņi vai ir juridiski dibinātas citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī,

Danca

- kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes on mõne Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi kodanikud või kes on sellises riigis registreeritud,

Son Güncelleme: 2010-09-22
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Lehçe

ii) personām ar pilnvarām pārstāvēt, pieņemt lēmumus vai veikt kontroli attiecībā uz uzņēmējiem, kas ir juridiskas personas;

Danca

ii) juriidilisest isikust ettevõtja esindusõiguslikud, otsuste tegemise õigusega või teda kontrollivad isikud;

Son Güncelleme: 2010-09-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Lehçe

Dalībvalstis augļu un dārzeņu nozarē par ražotāju organizācijām atzīst visas juridiskas personas vai precīzi definētas juridiskas personas daļas, kas pieprasa šādu atzīšanu, ja:

Danca

Liikmesriigid tunnustavad puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsioonidena kõiki sellist tunnustamist taotlevaid juriidilisi isikuid või juriidiliste isikute selgelt määratletud osi, tingimusel et:

Son Güncelleme: 2010-08-27
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Lehçe

Pastāvošajos dokumentos uzņēmums Kahla II bieži tiek apzīmēts kā pēctecības sabiedrība, un Komisija konstatēja, ka notikusi kontroles, īpašuma attiecību un juridiskas personas statusa maiņa.

Danca

I det tillgängliga underlaget kallas Kahla II ofta Auffanggesellschaft, och kommissionen konstaterade att kontrollen, egendomsförhållandena och rättssubjektet ändrats.

Son Güncelleme: 2010-09-10
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Lehçe

Lēmumu var pārskatīt, ja būtiskas juridiskas vai faktiskas izmaiņas norādīs uz to, ka situācija vairs neatbilst Direktīvas 2004/17/EK 30.

Danca

Otsuse võib läbi vaadata, kui olulised muutused tegelikus või õiguslikus situatsioonis põhjustavad olukorra, kus direktiivi 2004/17/EÜ artikli 30 lõike 1 kohaldamise tingimused ei ole enam täidetud,

Son Güncelleme: 2010-09-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Lehçe

1183/2005 I pielikumā ir uzskaitītas fiziskas un juridiskas personas, vienības un struktūras, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

Danca

1183/2005 indeholder en liste over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

Son Güncelleme: 2010-08-27
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Lehçe

punkta nosacījumu nepiemēro fiskāliem pasākumiem, ar kuriem nosaka juridiskas tiesības uz atbalstu saskaņā ar objektīviem kritērijiem, dalībvalstij nepieņemot atsevišķu lēmumu, ja minētie fiskālie pasākumi ir pieņemti pirms atbalstāmā projekta vai darbības uzsākšanas.

Danca

2 gælder ikke for skatteforanstaltninger, der giver en lovfæstet ret til støtte efter objektive kriterier, og uden at medlemsstaten skal tage yderligere stilling dertil, hvis skatteforanstaltningerne er vedtaget, før arbejdet på det projekt eller den aktivitet, hvortil der ydes støtte, er påbegyndt.

Son Güncelleme: 2010-09-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Lehçe

Saskaņā ar šo regulu finansēto apgādes vai dotāciju līgumu piešķiršanā var piedalīties visas fiziskas vai juridiskas personas, kas ir pilsoņi vai ir juridiski dibinātas jebkuras citas valsts teritorijā, papildus tām, kas minētas 1.

Danca

Käesoleva määruse alusel rahastatavaid hanke- ja toetuslepinguid võivad sõlmida kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes on muu kui lõikes 1 nimetatud riigi kodanikud või kes on sellises riigis registreeritud, kui on olemas vastastikune juurdepääs nende välisabile.

Son Güncelleme: 2010-09-22
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Lehçe

punktā kontrolējošā uzņēmuma tiesības attiecībā uz balsošanu un iecelšanu ietver jebkura cita kontrolētā uzņēmuma tiesības un jebkuras tādas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, kas darbojas savā vārdā, bet kontrolējošā uzņēmuma vai jebkura cita kontrolētā uzņēmuma interesēs.

Danca

Lõike 2 kohaldamisel kuuluvad kontrolliva ettevõtte hääleõiguse ja ametisse nimetamise õiguse hulka ka teiste kontrollitavate ettevõtete õigused ning kõikide oma nimel, kuid kontrolliva või mis tahes teise kontrollitava ettevõtte huvides tegutsevate isikute või organite õigused.

Son Güncelleme: 2010-09-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Lehçe

Tās nosūta informāciju arī par tām personām ar pilnvarām pārstāvēt, pieņemt lēmumus vai veikt kontroli attiecībā uz uzņēmējiem, kas ir juridiskas personas, ja šīs personas ir konstatējušas, ka uz tām attiecas kāds no Finanšu regulas 93.

Danca

Nad saadavad teabe ka isikute kohta, kes on juriidilisest isikust ettevõtja esindusõiguslikud, otsuste tegemise õigusega või teda kontrollivad isikud, kui kõnealused isikud on olukorras, millele on osutatud finantsmääruse artiklites 93 ja 94 ning artikli 96 lõike 1 punktis b ja lõike 2 punktis a.

Son Güncelleme: 2010-09-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Lehçe

Rakstisku sūdzību drīkst iesniegt jebkurš Kopienas uzņēmums vai jebkura apvienība ar juridiskas personas statusu vai bez tā, kas darbojas viena vai vairāku Kopienas uzņēmumu vārdā un uzskata, ka šādi Kopienas uzņēmumi ir cietuši no negatīvas ietekmes uz tirdzniecību, ko rada trešās valsts tirgu ietekmējoši šķēršļi tirdzniecībā."

Danca

Iga ühenduse ettevõte või ühe või mitme ühenduse ettevõtte nimel tegutsev iseseisva õigusvõimega või õigusvõimeta ühendus, kes leiab, et sellised ühenduse ettevõtted on kandnud kahju kolmanda riigi turgu mõjutavatest kaubandustakistustest tulenevate kaubandust kahjustavate mõjude tõttu, võivad esitada kirjaliku kaebuse."

Son Güncelleme: 2010-09-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Lehçe

Palīdzības saņēmējs, inter alia, ir vietējās struktūras, kooperatīvi un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, jo īpaši sociālo partneru organizācijas, biznesa atbalsta organizācijas, struktūras, kas darbojās apgabalu vispārējo interešu labad, vietējās vai tradicionālās kopienas, asociācijas, fondi, bezpeļņas organizācijas, nevalstiskās organizācijas un fiziskas un juridiskas personas.

Danca

Abi antakse inter alia kohalikele asutustele, ühistutele ja kodanikuühiskonna esindajatele, eelkõige tööandjate ja töövõtjate organisatsioonidele, ettevõtlust toetavatele organisatsioonidele, kõnealustel aladel üldistes huvides ülesandeid täitvatele asutustele, kohalikele või traditsioonilistele kogukondadele, assotsiatsioonidele, fondidele, mittetulundusühingutele, valitsusvälistele organisatsioonidele ning füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

Son Güncelleme: 2010-09-22
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT

Lehçe

[49] "Pasākumu subjekti saskaņā ar "Darba veicināšanas likuma" (AFG) 124.h pantu vides sanācijas un vides uzlabošanas jomā ir publisko tiesību juridiskas personas, pirmkārt, pašvaldības (pilsētas, rajoni, kopienas u.c.), kā arī Threuhandanstalt atkarīgie uzņēmumi".

Danca

[49] "Förmånstagare till åtgärderna enligt § 124 h AFG inom området miljösanering och miljöförbättring är offentligrättsliga juridiska personer, framförallt territoriella organ (städer, kommuner, församlingar osv.), samt företag som drivs av Treuhandanstalt".

Son Güncelleme: 2010-09-10
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: MatteoT
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam